CAMİLERİN BAKIM ONARIM TEMİZLİK VE ÇEVRE TANZİMİ

CAMİLERİN BAKIM ONARIM TEMİZLİK VE

ÇEVRE TANZİMİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönergenin amacı, tarihî ve sanat değeri olan camilerin bakım, onarım, temizlik, çevre tanzimi, aydınlatma, su temini, koruma ve güvenlik işlemleriyle ilgili esasları tesbit etmek; bu konularda ilgili Yönetmelikte görev ve yetki alanları belirtilen kuruluşlar arasında koordineyi sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönerge tarihî ve sanat değeri olan camilerin ve müştemilâtının bakımı, onarımı, temizliği, çevresinin tanzimi, aydınlatılması, su ihtiyacının karşılanması, korunması ve güvenlikleri ile ilgili hizmetleri ve bu hizmetlerle yükümlü kuruluşlar arasında görev, yetki ve koordinasyonu kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönerge 24 Mayıs 1985 tarih ve 18763 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Camilerin Bakım, Onarım, Temizlik ve Çevre Tanzimi Yönetmeliği”ne dayanılarak çıkarılmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönergede geçen;

"Başkanlık" deyimi, Diyanet İşleri Başkanlığını,

"Valilik" deyimi, hizmet götürülecek caminin, bağlı bulunduğu il valiliğini,

"Belediye" deyimi, hizmet götürülecek caminin bulunduğu yer Belediye Başkanlığını,

"Mühendislik" deyimi, Başkanlık bünyesinde kurulan Cami Bakımı Mühendisliğini,

"Vakıf" deyimi, 903 sayılı Kanuna göre kurulan dinî amaçlı vakıflar ile kültür ve turizm amaçlı vakıfları

"Dernek" deyimi, 2908 sayılı Kanuna göre kurulan dinî amaçlı dernekler ile kültür ve turizm amaçlı demekleri,

"Yönetmelik" deyimi, 24 Mayıs 1985 tarihinde yürürlüğe giren Camilerin Bakım, Onarım, Temizlik ve Çevre Tanzimi Yönetmeliğini,

"Cami Görevlisi" deyimi, camilerde görev yapan imam-hatip, müezzin-kayyım, hizmetli ve bekçiyi,

"İmam" deyimi, temizlik ekibince hizmet verilen caminin baş imam-hatip veya imam-hatibini,

"İl Koordinasyon Kurulu" deyimi, valiliğin başkanlığında kurulan ve yönetmelikteki hizmetleri yerine getirmekle yükümlü Kamu Kurum ve Kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Mühendislikçe Yürütülecek Hizmetler

Madde 5 — Mühendisliğin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte öngörülen hizmetleri yapacak ekiplerin teşkili ile ilgili işlemleri yürütmek,

b) Tarihî ve sanat değeri olan camilerin çevresinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca yönetmelik esaslarına göre kurulacak ses ve ışık düzeninin ve aydınlatma tesisatının camide yapılacak ibadetlerin ifasını engellemeyecek tarzda kurulmasını ve işletilmesini sağlamak,

c) Camilerin çevre tanzim projelerinin hazırlanmasında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, valilik ve belediyeler ile gerekli koordineyi sağlamak,

d) Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan camilerin müştemilâtı ile tuvaletlerinde mevcut veya daha sonra meydana gelecek onarım veya yeniden inşa ihtiyaçları ile çevre tanzimi uygulamasına engel olan her türlü yapılaşma ve işgali tespit ederek gerekçeli bir şekilde Vakıflar Genel Müdürlüğüne intikal ettirmek. Genel Müdürlük bu yerlerin gerekli onarım veya yeniden inşaları ile cami ve mescitlere ait tuvaletlerin bakım ve onarımlarını ödenek yetersizliği veya sair sebeplerle yapamadığı takdirde, bu bakım, onarım veya yeniden inşa işini kimin ve hangi şartlarla yapacağına; inşaat ve düzenlemenin bitimini müteakip bu yerlerin sürekli bakımının nasıl sağlanacağına ve bu yerlerdeki tuvalet ve diğer kısımların

bizzat veya başka bir vakıf veya dernek aracılığı ile hangi usul ve esaslarla işletileceğine dair Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yapılacak protokolü hazırlamak ve taraflarca imzalanmasını sağlamak,

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol esaslarına göre, gerekli onarım veya yeniden inşa projelerini Vakıflar idaresiyle de temas halinde hazırlamak, onaylatmak ve onaylanan projeleri uygulamak veya protokola göre uygulatmak,

Onaylanan proje gereği varsa cami çevresinde yapılacak istimlâk işlemlerinin gerçekleştirilmesini takip etmek,

e) Camilerin iç ve dış aydınlatılmaları ile ses ve ışık düzenlerinde tüketilen elektriğin Türkiye Elektrik Kurumunca ücretsiz olarak karşılanmasını, gerektiğinde aynı kurumca bedelsiz trafolar kurulmasını sağlamak,

f) Camilerin onarımı ve çevre tanzimi için yapılacak projelerin hazırlanmasında ve onaylanan projelerin uygulanmasında; cami ve müştemilatının su ihtiyacının Sular Hakkında Kanun uyarınca ücretsiz olarak karşılanmasında; ilgili kuruluşlarla gerekli işbirliği çalışmalarını yürütmek,

g) Programa alınacak camiler konusunda İl Koordinasyon Kurullarının da görüşlerini almak suretiyle bütçe imkânlarını ve mahalli kaynakları göz önünde bulundurarak gerekli değerlendirmeleri yapmak, Başkanlığa teklifte bulunmak,

h) Programa alınan camilerin durumuna uygun tarzda bakım, onarım ve çevre tanzimi ile ilgili projelerini hazırlamak,

i) Hazırlanan projelerden Vakıflar Genel Müdürlüğünü ilgilendirenlerin Genel Müdürlükçe onaylanmasını takip etmek,

j) Onaylanan bakım, onarım ve çevre tanzimi projelerini uygulamak,

k) Uygulamaya konulan projeleri izlemek ve gerçekleştirilmesini sağlamak,

l) Bakım, onarım, temizlik ve çevre tanzimine başlanan cami ve müştemilatı ile buralardaki teberrukât eşyasının ekibe teslimini ve iş bitiminde ekipten devralmasını sağlamak,

m) Özel ekipçe yapılacak hizmet konularını belirlemek ve bu hizmetlerin usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak,

n) Ekiplerin yıllık çalışma programlarını hazırlamak ve ilgili müftülüklerle gerekli koordineyi yaparak programların uygulanmasını sağlamak,

o) Ekiplerin hizmetleri ile ilgili araç ve gereç ihtiyaçlarını tespit etmek ve karşılanmasını sağlamak,

p) Camilerin bakım, onarım, temizlik ve çevre tanzimi konularında amirlerince verilen diğer görevleri yapmak

Müftülüklerce Yürütülecek Hizmetler

Madde 6 — Müftülüklerin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Ekiplerin programa bağlanan çalışmalarını düzenlemek, yürütmek ve sonuçlandırmak,

b) İl Koordinasyon Kurulunda görüşülmesi gereken konuları tespit etmek ve Kurul Başkanlığına sunmak,

c) Uygulamaya konulan projelerin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla, ilgili kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

d) Bakım, onarım ve temizliği özel ekipçe yapılması gereken teberrukât eşyası ile tezyinat ve süslemeleri, ilgililerle işbirliği yapmak suretiyle, belirlemek ve Başkanlığa bildirmek,

e) Ekiplerin ihtiyaç duyduğu itfaiye merdiveni, arasöz gibi araç ve gereçlerin mahallen sağlanması konusunda yardımcı olmak,

f) Programa alınan camilerde, ekiplerce hizmet uygulamasına başlandığında, ekip şefi ve cami imam-hatibinin iştirakiyle yerinde durum tespiti yapmak, hizmetle ilgili iş akımını belirlemek,

g) Program gereği ekiplerce yapılan hizmetleri bir tutanağa bağlamak ve Başkanlığa bildirmek,

h) Camilerin bakım, onarım, temizlik ve çevre tanzimi konularında Başkanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.

Cami Görevlilerince Yürütülecek Hizmetler

Madde 7 — Cami görevlilerin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) İmam-Hatibe ait olanlar:

1. Programa alınan camilerde ekipçe yapılan hizmetlere nezaret etmek,

2. Bakım, onarım, temizlik ve çevre tanzimi çalışmaları tamamlanan camiyi, müştemilatını ve teberrukât eşyasını müezzin ile birlikte teslim almak,

b) Müezzin-Kayyım ve Hizmetliye ait olanlar:

1. Ekiplerin çalışmalarına fiilen katılmak,

2. Bakım, onarım, temizlik ve çevre tanzimi çalışmaları tamamlanan camiyi, müştemilatını ve teberrukât eşyasını imam-hatip ile birlikte teslim almak.

Ekiplerin Tanımı ve Çeşitleri

Madde 8 — Ekipler, ekip ve özel ekip olmak üzere ikiye ayrılır:

a) Ekip: Cami ve müştemilatı ile buralardaki teberrukât eşyasının bakım, onarım, çevre tanzimi ve temizlik hizmetlerini verilen programa göre yürüten bir hizmet grubudur.

b) Özel Ekip: Camilerdeki levha, duvar halısı, avize, saat gibi özeI bakımı gerektiren teberrukât eşyası ile minber, mihrap, kürsü, kapı ve duvar yazıları gibi özel kısımların temizlik ve bakımını yapan özel hizmet grubudur.

Ekiplerin Kuruluşu

Madde 9 — Ekiplerin Kuruluşu: Ekipler 4’ü Ankara’da, 6’sı İstanbul’da, 1‘i Edirne’de ve 1‘i Bursa’da olmak üzere toplam 12 ekip halinde oluşturulur. Gerektiğinde bunların sayısı Başkanlık onayı ile artırılır.

Her ekip, bir ekip şefinin yönetiminde biri şoför olmak üzere en az 8 kişiden meydana gelir.

Ekip elemanlarının seçiminde, bunların temizleyicilik, bahçıvanlık, dülgerlik, sıvacılık, su ve elektrik tesisatçılığı gibi konularda bilgi ve beceri sahibi olmalarına dikkat edilir.

Özel ekip elemanlarının ise, sanat değeri olan eşyayı tanıyabilen ve bunların evsafını bozmadan bakım ve temizliğini yapabilecek bilgi ve beceri sahibi olan kişilerden seçilmesine dikkat edilir.

Özel ekip gerektiğinde timlere bölünerek diğer ekiplerin içinde görevlendirilebilirler.

Ekip Elemanlarının Görevleri

Madde 10 — Ekip elemanlarının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Ekip Şefi: Hizmetin gerektirdiği bilgi ve beceri sahibi kişidir. Ekibin çalışmalarından birinci derecede sorumludur. Ekibe rehberlik görevi yanı sıra hizmetin yürütülmesine fiilen iştirak eder. Hizmetlerde kullanılan her türlü araç, gereç ve malzemeden birinci derecede sorumludur.

b) Şoför: Diyanet İşleri Başkanlığı Taşra Teşkilatı Görev ve Çalışma Yönergesinin 18 inci maddesinde belirlenen görevleri dışında aşağıdaki görevleri yapar:

1. Hizmetle ilgili araç, gereç ve malzemenin yüklenmesinde, indirilmesinde ve başka bir yere naklinde ekibe yardımcı olmak,

2. Aslî görevi dışında, ekipçe yapılan çalışmalara yardımcı olmak. (Ancak seyahat öncesi ve sonrasında birer tam gün kesin istirahatı sağlanır.)

c) Diğer Elemanlar: Ekipte görevli diğer elemanlar ekip şefince verilen hizmetleri yaparlar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hizmetler ve Son Hükümler

Hizmetlerin Tanımı

Madde 11 — Hizmetlerin tanımı aşağıda belirtilmiştir:

a) Bakım: Cami ve müştemilatı ile teberrukât eşyasının ve tezyinatın aslına uygun olarak korunmasının sağlanmasıdır.

b) Onarım: Cami ve müştemilâtındaki alelâde cam, lâmba, kilit, musluk, kapı veya pencere kolu gibi belirli sürelerle bozulan veya kırılan malzemelerin tamir edilmesi veya yenileri ile değiştirilmesidir.

c) Temizlik: Cami ve müştemilâtı ile bahçe ve avlusunun teberrukât eşyasının ve tezyinatın evsafını bozmadan toz ve kirden arındırılmasıdır.

d) Çevre Tanzimi: Camilerin çevrelerinde yer alan müştemilât, tuvalet, avlu, bahçe ve hazire gibi alanlar ile istimlâki gereken yerlerin belli bir projeye göre düzenlenmesidir.

e) Aydınlatma: Cami ve müştemilâtının, ilgili kişi ve kuruluşlarca, belli bir projeye göre aydınlatma tesislerinin yaptırılması ve çalışır halde bulundurulmasıdır.

f) Su Temini: Cami ve müştemilâtında su tesislerinin kurulması ve suyun devamlı akar halde bulundurulmasıdır.

Yürürlük

Madde 1 2 — Bu Yönerge onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 1 3 — Bu Yönergeyi Diyanet İşleri Başkanı yürütür

Linkler
Devlet Daireleri
Bankalar
Gazete & Haber
Televizyon
Diyanet İşleri Başkanlığı
Menü
 
Ana Sayfa
Foto Galeri
Video Galeri
İletişim
Bize Ulaşın
0312 232 70 20
[email protected]
Din-Bir-Sen | Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı (GMK Bulvarı) No:39 / 20-21
Maltepe Çankaya / Ankara
Tel :+90 312 232 70 20
Fax :+90 312 232 70 21
Gsm:+90 530 505 63 36

[email protected]

 

Vergi Dairesi : Mithatpaşa V.D.        Vergi Numarası : 879 062 1718
IBAN NO : TR56 0001 0004 7152 5286 9150 01


 

© 2012 Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım & Yazılım :
Networkbil.net