Diyanet İşleri Başkanlığı DosyalamaYönergesi

OCAK–2004 R–14/1

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

KUR’AN KURSLARI

YÖNERGESİ (*)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç, Kapsam, Dayanak

Amaç

Madde 1- Bu Yönerge’nin amacı, Kur’an kurslarının açılış, eğitim-öğretim, yönetim

ve denetim işlerini, çalışma usul ve esaslarını tespit etmektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, Kur’an kurslarında Başkanlıkça yürütülen her türlü eğitim,

öğretim, yönetim, denetim işlerini, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge, 03 Mart 2000 tarihli ve 23982 sayılı Resmi Gazete’de

yayımlanarak yürürlüğe giren “Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Kursları İle Öğrenci Yurt

ve Pansiyonları Yönetmeliği”ne dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Kursların Açılışı ve Kayıt İşlemleri

Kursun açılışı

Madde 4- Kurslar, Başkanlıkça Milli Eğitim Bakanlığı ile koordine edilerek gerekli

görülen il, ilçe, belde ve köylerde açılır.

Kurs binaları, imkânlar ölçüsünde Başkanlıkça hazırlatılan projelere uygun olarak

yaptırılır. Müftülükler, kendi bölgelerinde kurs binası yapımı ile ilgili gerçek veya tüzel

kişilerce girişilecek teşebbüsleri yönlendirirler ve çevrenin ihtiyacını karşılayacak olan

projeyi Başkanlıktan temin ederek uygulanmasını sağlarlar.

Müftülükler, yeteri kadar derslik, yönetim odası, teneffüs alanı, tuvalet, lavabo ve

benzeri bölümleri bulunmayan yerlerde kurs açılması için yapılan başvuruları işleme

koymazlar.

Hazırlanan kurs binaları bizzat ilgili müftü tarafından görülerek bu maddede

belirtilen şartlara uygunluğu tespit edildikten sonra açılış için Başkanlığa teklifte

bulunulur.

Kurs binasının tahsis işlemleri

Madde 5- Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Kursları İle Öğrenci Yurt ve

Pansiyonları Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin (a) fıkrası uyarınca Kur’an kursu binası ve

müştemilatının Başkanlığa tahsisinde ilgili müftülükçe;

a) Şahıslara ait binalarda, mülk sahibinin noter vasıtasıyla vereceği muvafakat

belgesi,

b) Köy tüzel kişiliğine ait yerlerde, Köy İhtiyar Heyeti Kararı’nın noter tasdikli

sureti,

c) Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait yerler için, Vakıflar Meclisi kararının sureti,

d) Belediyelere ait yerler için Encümen Kararının noter tasdikli sureti,

e) Mülkiyeti dernek veya özel vakıflara ait binalar için yönetim kurulu veya

mütevelli heyet kararının noter tasdikli sureti,

Başkanlığa gönderilir.

Gerçek ve tüzel kişilere ait binalarda kurs açılabilmesi için ayrıca bina sahibinin en

az üç yıl süre ile binanın kullanım hakkını Başkanlığımıza vermesi şarttır.

* Bu Yönerge 27.3.2002 tarih ve 23 sayılı Başkanlık onayı ile yürürlüğe girmiştir.

R–14/2 OCAK–2004

Açılış şartları

Madde 6- Bir yerde kurs açılabilmesi için;

a) Yönergenin 5 inci maddesi esaslarına göre en az 20 öğrenci alabilecek

kapasitede bir binanın hazırlanması,

b) Milli eğitim ve sağlık müdürlüklerince bu binanın eğitim-öğretim ve sağlık

açısından kurs binası olmaya elverişli olduğuna dair rapor düzenlenmesi,

c) Eğitim-öğretim için gerekli araç ve gereçlerin temini ile bunların ilgili

müftülükçe demirbaş kaydının yapılmış olması,

d) Kurs açılması için en az 15 öğrencinin, öğrenciler küçük ise kanunî

temsilcilerinin başvurması,

e) Kurs açılma teklifinin Başkanlığa ulaştırılması,

f) Kurs açılması istenen bina hakkında Başkanlığa intikal eden mevcut bilgilerin ve

çevrenin kursa ihtiyacı olup olmadığının Başkanlık müfettişleri veya Din Eğitimi Dairesi

Başkanlığınca yerinde tetkik ve tespit edilerek değerlendirilmesi, bu mümkün olmadığı

takdirde Başkanlıkça verilecek yetkiye göre söz konusu değerlendirmenin ilgili il

müftüsünce yapılması,

gereklidir.

Başkanlıkça kursun açılması uygun görüldükten ve mahalline gerekli tebligat

yapıldıktan sonra kurs açılmış olur.

Başkanlıkça açılan kurslara standart kurs tabelası asılır.

İllerden gönderilecek Kur’an kursu açma teklifleri her yıl 01 Eylül tarihine kadar

Başkanlığa intikal ettirilir. Kur’an kursu açılış tekliflerine “Bina Tanıtma Formu” (EK-1)

eklenir. Başkanlıkça mahallinde gerekli inceleme yapıldıktan sonra açılması uygun

görülen kursun açılış onayı mahalline gönderilir.

Başkanlıktan açılış onayı alınmadan öğrenci kaydı yapılamaz ve kurslarda eğitimöğretime

başlanamaz.

Kayıt şartları

Madde 7- Kursa kayıt olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türk vatandaşı olmak, (yabancı uyruklu olanlar, Dışişleri Bakanlığının görüşü

alındıktan sonra, Başkanlığın izni ile kursa kaydedilebilirler),

b) İlköğretimi bitirmiş olmak veya ilköğretim çağını geçmiş ve okur-yazar olmak.

Kayıt için gerekli belgeler

Madde 8- Kursa kayıt olacaklardan;

a) Dilekçe,

b) İlköğretimi bitirdiğini gösteren belgenin aslı veya onaylanmış örneği,

c) Eğitim çağını geçmiş olanlardan ilkokulu bitirdiğine dair diploma veya okuryazarlık

belgesi,

d) Nüfus hüviyet cüzdanının fotokopisi veya örneği,

e) 2 adet vesikalık fotoğraf,

istenir.

Kayıt işlemleri

Madde 9- Başkanlıkça ayrı bir tarih bildirilmediği takdirde kayıt işlemleri her yıl

eylül ayı içinde yapılır. Ancak gerektiğinde ekim ayında da kayıt yapılabilir.

Kursa kayıt için başvuranlar, gerekli belgeleri tamamlamaları hâlinde başvuru

sıralarına göre öğrenci sicil defterine kaydedilirler. Hafızlığa çalışan öğrenciler için ayrı

sicil defteri tutulur.

Kur’an kursu öğreticileri, eylül ayının ilk pazartesinden itibaren kursa kayıt

ettikleri öğrencilerin eğitim-öğretim işleri ile meşgul olurlar.

OCAK–2004 R–14/3

Öğrenci durum çizelgeleri

Madde 10- Hafızlığa çalışan öğrenciler için “Kur’an Kursları Öğrenci Durum

Çizelgesi” (EK–2), yüzünden okuyan öğrenciler için “Kur’an Kurslarında Yüzünden

Okuyan Öğrenci Sayıları ve Öğretici Durumunu Gösterir Çizelge” (EK–3) ayrı ayrı olmak

üzere ekim ayı sonu itibarıyla ilgili kurs yöneticisi tarafından doldurulup imzalanarak

müftülüğe teslim edilir. Bunlardan hafızlığa çalışanların öğrenci durum çizelgeleri

müftülükçe onaylandıktan sonra bir nüshası ile yüzünden okuyanların sadece kız-erkek

olarak sayıları en geç kasım ayı sonunda Başkanlıkta olacak şekilde gönderilir. Bunların

öğrenci durum çizelgeleri müftülükte muhafaza edilir.

Öğrenci nakli

Madde 11- Kurs öğrencilerinin başka bir kursa naklen gitmeleri hâlinde, bunların

ayrılış ve kayıt işlemleri geciktirilmeden ilgili müftülüklerce yapılır.

Kayıt silme

Madde 12- Aşağıdaki hâllerde öğrencilerin kursla ilişkileri kesilir.

a) Bir ders yılında özürsüz toplam 45 gün veya aralıksız 30 gün devamsızlığı olanlar,

b) İlişik kesilmesi veya kovma cezası alanlar.

Kursla ilişkileri kesilen öğrencilerin ayrılış sebepleri ile tarihleri sicil defterine

işlenir.

Kurslarda öğrenci mevcudu

Madde 13- Kurslarda sınıf mevcudunun 15 öğrenci olması esastır. Ancak öğretici

sayısının yeterli olmadığı hallerde bu sayı 30’a kadar çıkabilir. Öğrenci sayısının 30’u

aşması halinde ikinci bir sınıf açılır. Öğretici sayısı yeterli olduğu hallerde mevcut

öğrenciler, öğreticiler arasında müftülükçe taksim edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim

Program ve uygulanması

Madde 14- Kurslarda Başkanlıkça hazırlanan eğitim ve öğretim programları

uygulanır. Derslerde, Başkanlıkça yayınlanan ders kitapları ile diğer eğitim araçları

kullanılır.

Eğitim-öğretimin başlaması ve sona ermesi

Madde 15- Kursta eğitim-öğretim, ekim ayının ilk haftasında başlar, mayıs ayının

son haftasında sona erer. Kurslardaki 32 haftalık sürenin başlangıç tarihi ekim ayının ilk

pazartesi günü dikkate alınarak hesap edilir.

Başkanlığın bilgisi dâhilindeki herhangi bir gecikme sebebiyle eğitim-öğretim

faaliyetine geç başlayan kurslar geciken süre kadar geç kapanır.

Öğreticilerle toplantı

Madde 16- Kadrolu ve geçici öğreticiler, eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta ile

ikinci yarıyılın başladığı ilk hafta içinde müftünün başkanlığında toplanır. Toplantıda; bir

önceki toplantıda alınan kararların uygulama sonuçları görüşülerek değerlendirilir ve

eğitim-öğretimde verimi artırmak için alınacak tedbirler ile uygulanacak metotlar

görüşülüp karara bağlanır.

R–14/4 OCAK–2004

Kur’an kurslarında yüzünden okuma

Madde 17- Kur’an kurslarında yüzünden okuma süresi, dinlenme tatilleri hariç 32

haftadır. Ancak; Kur’an kursuna bir öğretim yılı devam ettiği halde gerekli bilgiyi

edinemediği gerekçesiyle bir öğretim yılı daha devam etmek isteyen öğrenciye, velisinin

muvafakatı, yer ve öğretici durumunun elverişli olması ve müftülükçe de uygun görülmesi

halinde 1 yıl daha kursa devam imkânı verilebilir.

Kur’an öğretiminde usul

Madde 18- Kur’an derslerinde “Kur’an-ı Kerim Öğretiminde Usül” (EK–4)

konusundaki açıklamadan faydalanılır.

Hafızlık yapacakların seçimi

Madde 19- Hafızlığa ayrılacak olan öğrenciler, yıl sonu sınavlarında, Kur’an-ı

Kerim’i yüzünden işlek olarak okuma ve ezber kabiliyetleri de dikkate alınarak, sınav

komisyonlarınca seçilirler. Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okumayı kurs dışında

öğrenenlerden hafız olmak isteyenlerin seçimi de aynı usul ile yapılır.

Hafızlığa ayrılan öğrenciler için, “Hafızlığa Ayrılanlara Mahsus Belge” (EK–5)

düzenlenir ve komisyon tarafından imzalanarak öğrenci dosyasında muhafaza edilir.

Bir yerde birden çok kurs olduğu takdirde, hafızlığa çalışan öğrenciler bu amaçla

ayrılacak bir kursta toplanabilirler. Hafızlığa başlatılan öğrenciler, iki yıl eğitim-öğretime

devam ederler. Hafızlığın tamamlanamaması halinde bu süre en çok bir yıl daha

uzatılabilir.

Hafızlığa çalışan öğrencilerin yaz tatilinde kursla ilişkileri kesilmez ve bu öğrenciler

hafızlık çalışmasına devam ederler.

Dinlenme tatili

Madde 20- Kur’an kursları, yarı yıl dinlenme tatiline ilköğretim ve orta öğretim

kurumları ile birlikte girer. Ayrıca, doğal afet, kötü hava şartları ve benzeri sebeplerle

okullar tatil edildiği takdirde o yerdeki Kur’an kursları da tatile girer.

Haftalık ders saatleri ve ders konularının işlenmesi

Madde 21- Kurslarda haftalık ders saatleri:

a) Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okuma çalışmaları yapılan kurslarda 18 saat Kur’an-ı

Kerim, 1 saat İtikat, 3 saat İbadet, 1 saat Siyer, 1 saat Ahlâk dersi olmak üzere 24 saat

ders okutulur.

b) Hafızlık çalışması yapılan kurslarda, haftalık ders programları 24 saat üzerinden

düzenlenir. Bu sürenin 20 saati Kur’an-ı Kerim, 1 saati İtikat, 1 saati İbadet, 1 saati Siyer

ve 1 saati de Ahlâk dersi için ayrılır.

Gerektiğinde kurslarda ikili öğretim yapılabilir.

Tekli eğitim-öğretim yapılan kurslarda dersler 45, teneffüsler 15 dakika; ikili eğitimöğretim

yapılan kurslarda ise dersler 40, teneffüsler 10 dakika olarak uygulanır.

Programlarda yer alan dersin konusu, Öğrenci Yoklama ve Ders Defterine yazılarak

dersi işleyen öğretici tarafından imzalanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim

Kursun yönetimi ve kurs yöneticisi

Madde 22- Kursların yönetimi, ilgili müftünün gözetimi altında kurs yöneticisine

aittir.

Birden fazla öğretici olan kurslarda öğreticilerden birisi müftülüğün teklifi ve mülkî amirin

onayı ile kurs yöneticisi olarak görevlendirilir ve adı Başkanlığa bildirilir. Bir öğretici bulunan

kurslardaki öğreticiler aynı zamanda o kursun yöneticisidirler.

Öğreticilikte geçici olarak görevlendirilecekler

Madde 23- Kurslarda öğretici ihtiyacının kadrolu öğreticilerle karşılanması esastır. Ancak bu

ihtiyaç kadrolu öğreticilerle karşılanamadığı takdirde, Devlet memuru, memur emeklisi veya sigortalı

olup Kur’an kursu öğreticiliği yapabilecek niteliğe sahip olanlar, ilgili müftünün teklifi ve mülki

amirin onayı ile geçici olarak Kur’an kursu öğreticiliğinde görevlendirilebilir.

Kur’an kursu öğreticilerinde 23/11/1999 tarihli ve 23885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan

Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav, Atama, Nakil ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde belirtilen

nitelikler aranır.

Öğreticilerin başka kurslarda geçici olarak görevlendirilmesi

Madde 24- Yeterli öğrencisi olmayan Kur’an kursu öğreticileri, ihtiyaç olan Kur’an kurslarında

görevlendirebileceği gibi yaz kursu açılmayan Kur’an kurslarındaki öğreticiler de ihtiyaç duyulması

halinde müftülükçe diğer kurslarda geçici olarak görevlendirilebilirler.

Memur olmayanların kurslarda çalıştırılması

Madde 25- Kadrolu personel dışında, kurslarda ve eklentilerinde görev alacak olanlar, ilgili

müftünün teklifi ve mülki amirin onayı ile görevlendirilirler.

İzinler

Madde 26- Kur’an kursu öğreticileri, kurslarda eğitim-öğretim devam ettiği sürece yıllık izin

kullanamazlar.

Ek ders ücretleri

Madde 27- (Değişik: 05/11/2009 tarihli ve 69 sayılı Onay) Kur'an kurslarındaki öğreticiler ile

yaz Kur'an kursları ve camilerde Kur'an öğretimi kurslarında görevlendirilenlere 14/07/2009 tarihli

ve 2009/15215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Diyanet İşleri Başkanlığınca

Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar (EK-6)

gereğince Bütçe Kanunu'nun ilgili harcama kaleminden aşağıdaki esaslara göre ek ders ücreti ödenir.

a) Kur'an kurslarında ek ders görevi, öncelikle aynı kurstaki Kur'an kursu öğreticilerine verilir.

İhtiyaç duyulması halinde Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Kursları ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları

Yönetmeliği'nin 21 inci maddesi gereğince görevlendirilecek geçici öğreticilere de ek ders görevi

verilebilir.

b) Yaz Kur'an kurslarında öncelikli olarak din hizmetleri sınıfında bulunan personele görev

verilir. İhtiyaç duyulması halinde dinî yüksek öğrenim mezunları ile hafızlık belgesine sahip imam

hatip lisesi mezunlarının yanısıra Kur'an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık

yeterlilik belgelerinden en az birine sahip olanlar da görevlendirilebilir. Yaz Kur'an kurslarında en az

15 kursiyeri bulunanlara; yılda iki ay, haftada beş gün ve günde üç saati geçmemek üzere ek ders

ücreti ödenir.

c) Camilerde Kur'an öğretimi kurslarında görev verilecekler için Başkanlıkça düzenlenen

kurslara katılan ve başarılı olan din hizmetleri sınıfındaki personel görevlendirilebilir. En az 15

kursiyeri bulunması halinde camilerde açılan Kur'an öğretimi kurslarında; yılda 100 saati geçmemek

üzere, haftada 3 gün ve günde 2 saate kadar ek ders görevi verilebilir.

d) Müftülükler, eğitim-öğretim başlamadan önce Kur'an kursları, yaz Kur'an kursları ve

camilerde Kur'an öğretimi kurslarında ek ders görevi verilecekler için liste halinde mülki amirden

"onay" alırlar ve her kurs için ayrı ayrı olmak üzere "Ders ve Ek Ders Cetveli" (EK-7) düzenlerler.

e) Kur'an kursları, yaz Kur'an kursları ve camilerde Kur'an öğretimi kurslarında ek ders ücreti,

fiilen yapılan dersler için ödenir. Kanunen geçerli mazeretler sebebiyle de olsa fiilen işlenmemiş

dersler için ek ders ücreti tahakkuk ettirilmez.

f) Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders görevleri belli günlerde toplanmaz. Ek dersler haftanın

günlerine yayılır. Buna göre yapılan haftalık ders programının bir örneği öğreticiye verilir.

g) Yatılı Kur'an kurslarında, öğrencilerin ders çalışma, yeme, yatma, dinlenme ve benzeri

hizmetlerin yürütülmesinde; öğretici, geçici öğretici, istemeleri halinde yönetici veya anılan

Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirtilen niteliklere haiz olmaları kaydıyla Başkanlık personeli

veya resmi görevi bulunmayanlar da mülki amirin onayı ile görevlendirilebilir. Nöbetler, nöbet

mahallinde kalınacak şekilde günlük ders saatinin bitiminden ertesi gün ders saatinin başlamasına

kadar devam eder. Kendilerine bu şekilde nöbet görevi verilenlere fiilen görev yaptıkları her gün

KASIM - 2009 R-14/5

karşılığında, haftalık olarak fiilen girilen ders ve ek ders saatleri dışında ayrıca 2 saat ek ders ücreti

ödenir. Bu şekilde ek ders ücreti ödenecek görevli sayısı; öğrenci sayısı 100'e kadar olan yerlerde gün

başına bir görevliyi, 100 ve daha fazla olan yerlerde ise gün başına iki görevliyi geçemez.

h) Kur'an kursları, yaz Kur'an kursları ve camilerde Kur'an öğretimi kurslarında ek ders görevi

verilenlerin ek dersleri, kurs yöneticisi veya bu kurslarda görevlendirilenler tarafından "Ek Ders

Devam Defteri"ne günlük olarak işlenir. Söz konusu defter kurs mahallinde muhafaza edilir. Ay

sonunda bu deftere göre "Ek Ders Ücreti Tahakkuk Cetveli"(EK-8) iki nüsha tanzim ve tasdik

edilerek bir nüshası "Ders Ücret Bordrosu"na (EK-9) eklenir. Bir nüshası da müftülükte saklanır.

k) Hafızlık eğitimi yapılan sınıflarda en az 5 öğrenciye hafızlık yaptıran öğreticilere, derslere

girdikleri sürece yıl boyu (hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatilleri dahil) ek ders ücreti ödenir.

1) Kur'an kursu öğrencileri için yapılacak yarışma sınavı ve öğretim yılı sonunda en fazla bir

hafta sürede yapılacak olan yılsonu sınavları için teşkil edilecek komisyonlarda görevlendirilenlere;

fiilen katıldıkları her bir komisyon üyeliği için günde 5 saat ek ders ücreti ödenir. Bir sınavda aynı

kişiye hem komisyon üyeliği hem de sınav gözcülüğü görevleri için ek ders ücreti ödenemez.

m) 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasındaki hükme

göre sözleşmeli personele ek ders ücreti ödenmez.

n) Kur'an kurslarındaki öğreticiler ile yaz Kur'an kursları ve camilerde Kur'an öğretimi

kurslarında görevlendirilenlerin ek dersleri, Kurslarda Okutulacak Haftalık Ders ve Ek Ders Saati

Sayısını Gösterir Cetvel'de (EK-10) belirtilmiştir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar ve Belge İşlemleri

Sınav komisyonları

Madde 28- Kur’an kurslarında Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okuyan öğrencilerin sınavlarını

yapacak olan komisyonlar, ilgili müftü, müftü yardımcısı, Kur’an kursu müdürü, vaiz veya murakıbın

başkanlığında, sınavı yapılacak kursun yöneticisi ve sınava girecek öğrencinin öğreticisi olmak üzere

üç kişiden oluşur. Öğreticisi tek olan kurslarda sınav komisyonu yukarıda belirtilenlerden birinin

başkanlığında kurs öğreticisi ve müftünün uygun bulacağı bir din görevlisinden oluşur. İhtiyaç

duyulması hâlinde bu komisyonların sayısı çoğaltılabilir.

Yurt içinde ve yurt dışında hafızlık tespit sınavı komisyonları Başkanlıkça oluşturulur.

Komisyon üyelerinin çoğunluğunda hafızlık şartı aranır. Yurt dışında Hafızlık Tespit Sınav

Komisyonu, din hizmetleri müşavirinin Başkanlığında kurulur, komisyon üyeleri yurt dışında görevli

olanlar arasından seçilir.

Sınavların şekli

Madde 29- Kur’an kurslarında okuyan öğrenciler için;

a) Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okuma,

b) Hafızlık tespit,

sınavları yapılır.

Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okuyanlar için yapılan sınavların zamanı

Madde 30- Kur’an-ı Kerimi yüzünden okuyanlar için yapılacak sınavlarda aşağıdaki usule

uyulur.

a) Kur’an-ı Kerimi yüzünden okuyanlar için yapılacak sınavlara, ekim ayı sonuna kadar Kur’an

kursuna kaydolan ve kursa devam eden öğrenciler girebilirler. Kasım ayı sonuna kadar açılmış olan

Kur’an kurslarına kayıt olan öğrenciler, telafi eğitimine alınır ve geç başladıkları süre kadar geç

sınava alınırlar. Ancak herhangi bir sebeple aralık ayına kadar eğitim-öğretime başlanamayan

kurslara devam eden öğrenciler sene sonu sınavlarına giremezler.

b) Kur’an kurslarında yıl sonu sınavı, her öğretim yılı sonunda derslerin kesildiği günü takip

eden ilk Pazartesi’den itibaren müftülükçe düzenlenir ve bir program dâhilinde müfredatta yer alan

konulardan yapılır. Sınava giren öğrenciler için “Kur’an Kurslarında Yüzünden Okuyan Öğrenciler

Sınav Tutanağı” (EK–11) düzenlenir.

R-14/6 KASIM - 2009

OCAK–2004 R–14/7

Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okuma kurslarında yapılan sınavlarda değerlendirme, her

ders için ayrı ayrı olmak üzere 100 puan üzerinden yapılır. Başarılı sayılabilmek için

derslerin her birinden en az 50 puan alınması şarttır.

Bu sınavda başarılı olanlara “Kur’an Kursu Bitirme Belgesi” verilir.

Kur’an-ı Kerimi yüzünden okuma kursunu bitirme sınavında başarısız olan

öğrenciler için bütünleme sınavı yapılmaz.

Mezun olan öğrenci sayısı Başkanlığa bildirilirken “Kur’an Kurslarında Yüzünden

Okuma Belgesi Alan Öğrenci Sayıları ve Öğretici Durumunu Gösterir Liste” (EK–12)

doldurulup en geç haziran ayı sonunda Başkanlıkta olacak şekilde gönderilir.

Hafızlık tespit sınavı

Madde 31- Hafızlık tespit sınavı, Başkanlık merkezinde, Başkanlıkça uygun görülen

illerde, yurt dışı din hizmetleri müşavirliklerinde, din hizmetleri müşavirliği bulunmayan

yerlerde ise ataşeliklerde sözlü olarak yapılır.

Dışarıdan hafızlık belgesi almak isteyenler ile Kur’an kurslarına devam edip önceki

yıllarda yapılan hafızlık tespit sınavlarında başarılı olamayanlardan tekrar sınava girmek

isteyenler, 30 Nisan tarihine kadar bulundukları il müftülüklerine dilekçe ile başvururlar.

Müftülükler, hafızlık tespit sınavına girecek Kur’an kursu öğrencileri ile dışarıdan

sınava girmek için başvuranların isim listelerini ayrı ayrı düzenleyerek 15 Mayıs tarihinde

Başkanlıkta olacak şekilde gönderirler.

Kur’an kursu öğrencisi veya dışarıdan sınava girecek her adaya ilgili müftülüklerce

fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi verilir.(EK–13) Sınava girecekler, sınav giriş

belgesi ile birlikte nüfus cüzdanı fotokopisi ve sınav giriş belgelerindeki fotoğrafın aynı

olan iki adet vesikalık fotoğrafı (erkekler için kravatlı) yanlarında bulundururlar.

Başkanlık merkezindeki hafızlık tespit sınavına girmek isteyenler ise, bir dilekçe ile

nüfus cüzdanı fotokopisi ve yeni çekilmiş üç adet vesikalık fotoğrafla (erkekler için

kravatlı) birlikte Başkanlığa başvururlar. Başkanlıkça kendilerine fotoğraflı ve onaylı

sınav giriş belgesi verilir. (EK–14)

Yurt dışında sınava girmek isteyenler de yukarıda belirtilen belgelerle birlikte din

hizmetleri müşavirliklerine ve ataşeliklerine başvururlar, müşavirlik ve ataşeliklerce

kendilerine fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi verilir.

Hafızlık tespit sınavlarında değerlendirme, sadece Kur’an-ı Kerim’i ezberleme

yönünden ve 100 puan üzerinden yapılır. Başarılı sayılabilmek için en az 50 puan

alınması şarttır.

Hafızlık tespit sınavında başarılı olanlara Başkanlıkça Hafızlık Belgesi verilir.

Belge işlemleri

Madde 32- a) “Hafızlık Belgesi” Başkanlıkça, “Kur’an Kursu Bitirme Belgesi” ise

ilgili müftülüklerce tanzim edilir.

b) Müftülükler “Kur’an Kursu Bitirme Belgesi” ihtiyaçlarını en geç mart ayı içinde

Başkanlıktan temin ederler. İhtiyaç fazlası olan belgeler daha sonraki yıllarda kullanılmak

üzere müftülüklerde muhafaza edilir.

c) Sınavda başarılı olan öğrenciler müftülüklerde tutulmakta olan “Kur’an Kursu

Belge Defteri”ne kayıt edilir ve bu bilgilere göre belgeler düzenlenir. Belge seri

numaraları müftülüklerde tutulan “Belge Defteri”ne göre verilir.

Düzenlenen belgeler ilgili müftülükçe tasdik edildikten sonra, sahiplerine verilmek

üzere imza karşılığında kurs yöneticisine teslim edilir.

Belgeleri teslim alan kurs yöneticisi, belgeleri kurslarda zimmet defteri mahiyetinde

tutulan belge defterine müftülükçe verilen seri numaralarına göre kaydederler. Kurslarda

ayrıca seri numarası verilmez. Belgeler sahiplerine veya velilerine imza karşılığında

teslim edilir.

R–14/8 OCAK–2004

ALTINCI BÖLÜM

Yaz Kursları

Yaz kurslarının açılışı

Madde 33- Okulların tatil olduğu zamanlarda, ilköğretimin 5 inci sınıfını

tamamlayan öğrenciler için kanuni temsilcilerinin talebine bağlı olarak Kur’an-ı Kerim’i

ve mealini öğrenebilmeleri ve dini bilgilerini geliştirebilmeleri amacıyla Milli Eğitim

Bakanlığının denetim ve gözetiminde yaz Kur’an kursları açılır. Ancak, bu kursların

süresi iki ayı ve haftada beş günü aşamaz.

Kurs binaları, camiler ve müftülüklerce uygun görülecek diğer yerler müftülükçe

açılacak bu kurslara tahsis edilebilir. Ayrıca, halk eğitimi hizmeti binalarından ve taşımalı

eğitim uygulaması nedeniyle atıl durumdaki ilköğretim okulu binalarından valilik onayı

ile bedelsiz olarak yararlanılabilir.

Yaz Kur’an kurslarının açılışı, kayıt tarihleri, yer ve sayıları milli eğitim

müdürlüklerinin görüşü alınarak müftülüklerce tespit edilir.

Kayıt işlemleri ve eğitim-öğretimin başlaması

Madde 34- Yaz kurslarında kayıtlar okulların tatil olduğu ilk hafta, eğitim-öğretim

ise ikinci hafta başlar. Kursa kayıt olacaklardan; ilköğretimin 5 inci sınıfını geçtiğini

gösteren karnenin okul yönetimince onaylanmış örneği istenir. Kayıt için iki nüsha isim

listesi tutulur. Bu listenin bir nüshası ilgili müftülüğe verilir bir nüshası da yaz kursunun

yapıldığı yerde saklanır.

Müfredat ve uygulanması

Madde 35- Bu kurslarda günde en az üç saat eğitim-öğretim yapılır. Bu sürenin iki

saati Kur’an-ı Kerim ve meali, bir saati de itikat, ibadet, siyer ve ahlak dersleri için ayrılır.

(Değişik: 11/10/2005 tarihli ve 63 sayılı Onay) Yaz Kur’an Kurslarında

Başkanlıkça hazırlanan “Yaz Kur’an Kursları Öğretim Programı” uygulanır. (EK-15)

Yaz kurslarına katılanlar için bitirme sınavı yapılmaz ve belge verilmez.

Öğrencilerin gruplara ayrılması

Madde 36- Yaz kurslarına müracaatın fazla olması halinde öğrenciler gruplara

ayrılır. Her grup aynı zamanda ayrı ayrı sınıflarda ders görebileceği gibi gruplar ayrı

zamanlarda da ders görebilirler.

Görevlendirme

Madde 37- Yaz kursu açılmayan Kur’an kurslarındaki öğreticiler, ihtiyaç duyulması

halinde müftülükçe diğer kurslarda geçici olarak görevlendirilirler.

Yaz kurslarında Kur’an kursu öğreticisi ile müftülükçe görev verilecek imam-hatip,

müezzin-kayyım ve diğer Başkanlık personeli öğreticilik yapabilirler.

YEDİNCİ BÖLÜM

Camilerde Kur’an Eğitimi

Camilerde Kur’an-ı Kerim eğitimi

Madde 38- Kurs bulunmayan veya bulunup da ihtiyaca cevap vermeyen yerlerde il

veya ilçe müftüsünün teklifi, il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünün uygun görüşü ve

mülki amirin onayı ile müftülükçe uygun görülen camilerde Kur’an kursları

düzenlenebilir. Bu kurslarda, müftülüklerce görevlendirilen imam-hatip ve müezzinkayyımlar,

arzu eden vatandaşlara Başkanlık mevzuatı ile kendilerine verilen görev ve

yetki gereğince, Kur’an-ı Kerim’i ve gerekli dini bilgileri öğretirler.

EKİM - 2005

OCAK–2004 R–14/9

Bu kursa ilköğretim çağını geçmiş olanlar katılabilir. Müracaat çok olduğu takdirde,

ilgili müftülük yaş gruplarına göre bir sınıflandırma yapar ve ders saatlerini bu

sınıflandırmayı göz önünde bulundurarak düzenler.

Kursa katılan her gruba, her gün en az iki saat ders verilir. Bu derslerde, Bakanlıkça

kurslar için kabul edilen müfredat programlarından ve ders kitaplarından yararlanılır.

Bu kursa katılanlar için bitirme sınavı yapılmaz ve belge verilmez.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Kur’an hizmetlerine yardımcı olan kişi ve kuruluşlarla ilişkiler

Madde 39- Müftüler ve kurstaki bütün görevliler, kursların bina, araç ve gereçlerinin

teminine ve öğrencilerin iaşe, ibate, eğitim ve öğretim ihtiyaçlarının karşılanmasına

yardım eden gerçek ve tüzel kişi veya kuruluşlarla yardımlaşma ve işbirliği yaparlar.

Ancak, hangi amaçla olursa olsun bu kişi ve kuruluşlardan kurslarda eğitim-öğretim,

yönetim ve denetim faaliyetlerine karışmak ve yön vermek isteyenlere kesinlikle izin

verilmez.

İstatistikî bilgiler

Madde 40- Kur’an kurslarına ait istatistiki bilgilerin derlenebilmesi için, her sene

eğitim-öğretim yılı başında müftülüklere gönderilen “İstatistik Bilgi Formları” (EK-16)

doğru ve eksiksiz olarak doldurulup, bir nüshası dosyasında saklanır, bir nüshası da tasdik

edildikten sonra en geç 30 kasıma kadar doğrudan Başkanlığa gönderilir.

Başarılı Kur’an kursu öğreticilerinin ödüllendirilmesi

Madde 41- Kur’an kurslarında verimi artırmak, Kur’an öğretimini yaygınlaştırmak

ve hafızlık müessesesini geliştirmek, bu konuda çalışkan, kabiliyetli ve gayretli personeli

teşvik etmek amacıyla görevlerinde emsallerinden üstün başarı gösteren ve sicilleri

müspet olan kadrolu veya geçici Kur’an kursu öğreticilerinden,

a) 20–25 arası yüzünden öğrenci mezun edenlere Teşekkür Belgesi ile Başkanlık

yayınlarından kitap,

b) 25’den fazla yüzünden öğrenci mezun edenlere Takdirname Belgesi ve Başkanlık

yayınlarından kitap,

c) 5–9 arası hafız yetiştirenlere Teşekkür Belgesi ve Başkanlık yayınlarından kitap,

d) 10’dan fazla hafız yetiştirenlere Takdirname Belgesi ile Başkanlık yayınlarından

kitap verilir.

Mahallin özel şartları göz önünde bulundurularak yukarıda belirtilen sayıda öğrenci

mezun etmediği halde Müftülükçe başarılı görülen öğreticiler de ödüllendirilebilir.

Başkanlık yayınları mahalli imkânlarla temin edilir ve ödüller öğrenciyi bizzat

okutan öğreticilere verilir.

Kurslarda bulundurulmayacak yayınlar ve yasak faaliyetler

Madde 42- Kursta, Başkanlık ve diğer resmî kurum ve kuruluşların yayınları ile

Başkanlıkça uygun görülmüş olan yayınların dışında basılı, sesli ve görüntülü yayınlar ve

Diyanet İşleri Başkanlığı mührünü taşımayan Kur’an-ı Kerimler bulundurulamaz ve

öğrencilere tavsiye edilemez. Kursta siyasî nitelikte etkinliklere izin verilmez.

Kurslarda sosyal ve kültürel faaliyetler

Madde 43- Kurslarda, Kur’an kurslarını tanıtmak, Kur’an öğretimini

yaygınlaştırmak ve verimi artırmak amacıyla derslerin dışında vaaz, konferans, seminer

ve benzeri sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılabilmesi ilgili müftülüğün iznine bağlıdır.

R–14/10 OCAK–2004

Kur’an kurslarında okuyan öğrencilerin genel kültürlerini artırmak ve geliştirmek

gayesi ile ilgili müftünün uygun göreceği konularda her yıl 1 Mart – 30 Nisan tarihleri

arasında “Yarışma ile İlgili Açıklama” (EK–17) uyarınca bilgi yarışması düzenlenir.

Denetim

Madde 44- Kur’an kurslarının denetimi, Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişleri, ilgili

müftü ve müdürler tarafından yapılır.

Ayrıca bu kurslar, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 17 ve 56 ncı

maddeleri ile 22/7/1999 tarihli ve 4415 sayılı Kanuna göre Milli Eğitim Bakanlığının ve

5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre de vali ve kaymakamların gözetim ve denetim

yetkileri saklıdır.

Kur’an kurslarında eğitim-öğretimin devam ettiği süre içinde müftüler ile Kur’an

kursu müdürleri her hafta bir Kur’an kursunu denetlerler.

Denetleme yetkisine sahip olanlar, denetleme sırasında gördükleri eksiklikleri ve

tavsiyelerini her kursta bulundurulacak “Kur’an Kursları Denetleme ve Rehberlik

Defteri”ne yazarlar.

Müftü veya Kur’an kursu müdürü, denetimlerini “Kur’an Kursları Denetim

Formu”na (EK–18) göre yaparlar. Denetimde özellikle daha önceki denetimlerde tespit

edilen eksiklerin giderilip giderilmediği kontrol edilir.

Yapılan denetimlerin sonuçları üç’er aylık dönemler halinde genel bir rapor şeklinde

doğrudan Başkanlığa gönderilir.

Disiplin işleri

Madde 45- Kur’an kurslarında disiplin “Kur’an Kursları Disiplin Talimatı”na (EK–

19) göre yürütülür.

Kurslarda bulundurulacak defterler ve diğer gerekli belgeler

Madde 46- Kurslarda bulundurulacak defterler ve diğer gerekli belgeler şunlardır:

a) Kursun açılış onayı,

b) Kursta öğreticilik yapanların atama onayları,

c) Öğrenci sicil defteri,

d) Öğrenci yoklama ve ders defteri,

e) Öğrenci durum çizelgesi ile belge alanların listesi,

f) Kursla ilgili mevzuat,

g) Gelen ve giden yazılar.

Yürürlükten kaldırılan yönerge

Madde 47- 28/3/1995 tarihli ve 9 sayılı Başkanlık onayı ile uygulamaya konulan

“Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Kursları Yönergesi” değişiklikleri ile birlikte

yürürlükten kaldırılmıştır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 48- Bu Yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 49- Bu Yönerge hükümlerini Diyanet İşleri Başkanı yürütür.

OCAK–2004 R–14/11

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EK–1

KUR’AN KURSU BİNA TANITMA FORMU

KURSUN BULUNDUĞU

İL: İLÇE: BUCAK/KÖY:

Kursun Adı

Kurs Binasının Kaç Kat Olduğu ve Her Kattaki Oda Sayısı

Öğretmen Odası Olup Olmadığı

Bahçenin Olup Olmadığı (Varsa Kaç m2 Olduğu)

Kurs Yatılı Olarak Hazırlanmış İse Kaç Öğrenciyi

Barındırabileceği

Binanın Elektrik Durumu

Binada Su Teşkilatı Var mıdır?

Binada Banyo Var mıdır (Varsa Sayısı)

Binada Müstakil Tuvalet Var mıdır (Varsa Sayısı)

Kursun İl veya İlçe Merkezine Uzaklığı (Km)

Kursun Açıldığı Yerin Nüfusu

Kursun Lojmanı Olup Olmadığı (Varsa Kaç Odalı Olduğu)

Muhitte Başkanlığa Bağlı Başka Kursun Bulunup

Bulunmadığı

Çevredeki En Yakın Kursun Bu Kursa Uzaklığı (Km)

Kursa Toplanabilecek Asgari Öğrenci Sayısı

Kursun Kız veya Erkekler İçin mi Hazırlandığı

Diğer Hususlar

DİB.St. Form-6 (1987)

Doğruluğu tasdik olunur

..................Müftüsü

(Adı-Soyadı-İmza-Mühür)

R–14/12 OCAK–2004

KUR’AN KURSLARI EK-2

ÖĞRENCİ DURUM ÇİZELGESİ

(..................EKİM AYI SONU İTİBARİYLE)

( Ön Sayfa)

İLİ KURSUN KADROLU VEYA

KADROSUZ OLDUĞU

İLÇESİ ÖĞRETİCİNİN ADI SOYADI

BUCAĞI/KÖYÜ ÖĞRETİCİNİN ASIL GÖREV ÜNVANI

KURSUN ADI ÖĞRETİCİNİN SİCİL NO

ÖĞRENCİNİN

Ders

Durumu

(*)

S.NOSU

SİCİL NO

ADI VE SOYADI

Erkek

veya

Kız

Doğum

Yeri ve Yılı

Kanuni

Temsilcisinin

İkamet Yeri

Kursa

Kayıt

Tarihi Yüzünden

Hıfz

OCAK–2004 R–14/13

(Arka yüz)

ÖĞRENCİNİN

Ders

Durumu

(*)

S.NOSU

SİCİL NO

ADI VE

SOYADI

Erkek

veya

Kız

Doğum

Yeri ve Yılı

Kanuni

Temsilcisinin

İkamet Yeri

Kursa

Kayıt

Tarihi Yüzünden

Hıfz

R–14/14 OCAK–2004

EK–3

KUR’AN KURSLARINDA YÜZÜNDEN OKUYAN ÖĞRENCİ SAYILARI VE

ÖĞRETİCİ DURUMUNU GÖSTERİR ÇİZELGE

İLİ :

İLÇESİ :

ÖĞRETİM YILI :

ÖĞRENCİ SAYISI

KURSUN ADI ÖĞRETİCİNİN YÜZÜNE

ADI VE SOYADI

KADROLU

GEÇİCİ

Erkek Kız Toplam

NOT: Hıfza çalışan öğrenciler için ayrıca öğrenci durum çizelgesi doldurulacaktır.

OCAK–2004 R–14/15

EK-4

KUR'AN-I KERİM ÖĞRETİMİNDE USÛL

A- Yüzünden Kur'an-ı Kerim'i Öğretmede Usûl:

1. Kur'an-ı Kerim harflerinin şekilleri tek tek tahtaya yazılarak isimleri hatasız olarak

öğrenciye gösterilecek, yazdırılmak ve söyletilmek suretiyle belletilecek.

2. Kur'an-ı Kerim harflerinin kelime başında, ortasında ve sonunda bulunuş şekilleri

öğrenciye gösterilecek, yazdırılmak ve söyletilmek suretiyle öğretilecek.

3. Türkçe sesli harf karşılığı olan üstün, esre ve ötre harekeleri tek tek her harf ile

birlikte tahtaya yazılmak suretiyle sessiz harflerin bu üç çeşit hareke ile okunması

gösterilecek, yazdırmak, telaffuz ettirmek ve tekrar ettirmek suretiyle bu harekelerin

sessiz harflerin mahreçlerine uygun olarak söylenmesi pekiştirilecek.

4. Cezm ve şedde'nin üç hareke ile birlikte meydana getirdikleri bitiştirmeler ve

heceler yazılmak, telaffuz edilmek suretiyle belirtilecek. Basit hece örnekleri verilerek

öğrencilerin bu husustaki bilgileri pekiştirilecek.

5. Harflerin tanımı, hecelerin teşkili tamamlandıktan sonra med harflerinin özellikleri

ve hecelere kazandırdığı okuyuş şekilleri yine yazılmak, telaffuz ve tekrar etmek ve

ettirmek suretiyle öğretilecek.

B- İşlek ve Hatasız Kur'an-ı Kerim Metnini Öğretmede Usûl:

1. Her öğrenicinin önünde Kur'an-ı Kerim metni bulunacak, bütün öğrenciler aynı

metni takip edecek, öğrencilerden biri Kur'an metnini usulüne uygun olarak hece hece

çözmek suretiyle okurken, diğerleri dikkatle metni ve okuyuşu takip edecek.

2. Öğretici tarafından her öğreniciye bir numara verilecek, belirsiz anlarda

öğrencinin ismi yerine numarası söylenmek suretiyle metin okuyuşu öğrenciler arasında

değiştirilecek.

3. Harflerin mahreçlerinden çıkarılmasına ve hataların anında düzeltilmesine dikkat

edilecek.

C- Tashih-i Huruf'un Yapılmasında Usûl:

1. Öğrencinin önünde Kur'an-ı Kerim bulunacak ve tüm öğrenciler için belli bir sûre

veya belli bir ayet-i kerime tespit edilecek ve sonra öğretici, tespit edilen yeri tecvid

kaidelerine uygun ve talim üzere yüksek sesle okuyacak, öğrenciler de gözlerini Kur'an-ı

Kerim metninden ayırmadan öğreticinin okuyuşunu dinleyecek ve bu okuma ve dinleme

işlemi yeterince tekrar edilecek (En az beş defa).

2. Öğretici, aynı Kur'an-ı Kerim metnini yine yüksek sesle usulüne uygun olarak

tekrar edecek, ihfa ve idgamları iklab gibi tecvid hükümlerini el parmaklarını kapayıp

açmak suretiyle gösterecek, med hükümlerini ise el parmaklarını sayarak gösterecek. Bu

durumda öğrenci katiyyen Kur'an metnine bakmayacak, sadece öğreticinin ağız ve el

hareketlerini gözleyerek okuyuşuna kulak verecek.

3. Kur'an-ı Kerim metni hece hece yukarıdaki belirtilen esaslara göre okunduktan ve

yeterince tekrar edildikten sonra öğrenciler gruplara ayrılacak, bir grup okurken diğer

grubun takibi sağlanacak, gerektiğinde grup yerine öğrenciler arasında tek tek seçmeler

yapılacak, onun okuyacağı Kur'an-ı Kerim metni diğerlerine takip ettirilecek.

4. Tashih-i Huruf çalışmalarında pekiştirmeyi sağlamak üzere yanlış buldurma usulü

de uygulanmalıdır. Bunun için öğretici, üzerinde Tashih-i Huruf çalışması yapılan Kur'anı

Kerim metnini, kasdı mahsusla yer yer hatalı okuyacak, bu hatalar öğrencilere

buldurulacak.

R–14/16 OCAK–2004

D- Kur'an-ı Kerim'in Hıfzında Usûl:

1. Kur'an-ı Kerim metninin tecvid kaidelerine uygun olarak hatasız ve işlek bir tarzda

okunması sağlanacak,

2. Her cüz'ün son sahifesi, ezberlemeye başlangıç olarak seçilecek (Zira bu şekilde

yapılan bir tespit ile hıfz çalışması yapan öğrencinin dikkatinin toplu olduğu anda çiğ

sahifelerini, dikkatinin dağıldığı zamanda ise pişmiş sahifelerini hocasına vermek imkanı

doğar).

3. Ezber yapılırken Kur'an-ı Kerim metni öğrenci tarafından mutlaka yüksek sesle

tekrar edilecek.

4. a) Ezberlenmek üzere seçilen Kur'an-ı Kerim sahifesinin ilk ayet-i kerimesi

hafızaya alınıncaya kadar yüksek sesle tekrar edilecek, birinci ayetin hafızaya alınışı

sağlandıktan sonra ikinci ayet-i kerime aynı şekilde ezberleninceye kadar yüksek sesle

tekrar edilecek, ikinci ayet hafızaya alındıktan sonra evvelce hafızaya alınan birinci ayet-i

kerime ile birlikte tekrar edilecek, bu bağlantılı şekildeki tekrarlar ve birleştirmeler tüm

sahife ezberleninceye kadar sürdürülecek. (Özellikle kısa ayetlerin ezberlenmesinde bu

usûl uygulanmalıdır.)

b) Kur'an-ı Kerim metnini ezberlemede diğer bir usûl de Kur'an-ı Kerim

ayetlerini yukarıdaki usûle uygun bir şekilde ezberlerken, ezberlenecek her ayeti, uygun

yerlerinden bölerek ezberleme ve bu bölümleri ayet-i kerimelerin ezberlenişindeki

birleştirme usulüne göre tekrar ederek ezberleme sistemidir. (Özellikle uzun ayetlerde bu

sistemin uygulanması faydalı olur).

OCAK–2004 R–14/17

EK-5

HAFIZLIĞA AYRILANLARA MAHSUS BELGE

...../...../......... tarihinde ..................................................................... Kur'an Kursunda

"Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Okuyanlara Mahsus Belge" imtihanına katılan

....................................... oğlu/kızı ............................................................'ın hafızlık

yapabilecek seviyede olduğu tesbit edilmiştir.

Komisyon Başkanı Üye Üye

Adı - Soyadı Adı - Soyadı Adı - Soyadı

EK–6 (*)

24 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı: 27298

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı: 2009/15215

Ekli “Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının

16/6/2009 tarihli ve 1210 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun

89 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/7/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

C. ÇİÇEK

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

B. ARINÇ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

A. BABACAN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

M. AYDIN

Devlet Bakanı

H. YAZICI

Devlet Bakanı

F. N. ÖZAK

Devlet Bakanı

E. GÜNAY

Devlet Bakanı V.

F. ÇELİK

Devlet Bakanı

E. BAĞIŞ

Devlet Bakanı

S. A. KAVAF

Devlet Bakanı

C. YILMAZ

Devlet Bakanı

S. ERGİN

Adalet Bakanı

M. V. GÖNÜL

Milli Savunma Bakanı

B. ATALAY

İçişleri Bakanı

A. DAVUTOĞLU

Dışişleri Bakanı

M. ŞİMŞEK

Maliye Bakanı

N. ÇUBUKÇU

Milli Eğitim Bakanı

M. DEMİR

Bayın. ve İskân Bakanı

R. AKDAĞ

Sağlık Bakanı

R. AKDAĞ

Ulaştırma Bakanı V.

M. M. EKER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Ö. DİNÇER

Çalışma ve Sos. Güv.

Bakanı

N. ERGÜN

Sanayi ve Ticaret Bakanı

T. YILDIZ

Enerji ve Tabii

Kaynaklar Bakanı

E. GÜNAY

Kültür ve Turizm Bakanı

V. EROĞLU

Çevre ve Orman Bakanı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM

FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE

EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Kararın amacı; Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı

bünyesinde düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri ile Başkanlığa bağlı

eğitim merkezleri ve Kur'an kurslarında görev yapan yönetici, öğretmen, öğretici ve diğer

görevlilerin aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları haftalık ders saatlerinin sayısını,

ders görevi alacakların niteliklerini ve diğer hususlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Karar; Hac Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen kurs ve

seminer faaliyetleri dışında Diyanet İşleri Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde

düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri ile eğitim merkezleri ve Kur'an

kurslarını kapsar.

(*) Bu ek 05/11/2009 tarihli ve 69 sayılı onay ile değiştirilmiştir.

R-14/18 KASIM-2009

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Karar; 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri

Hakkındaki Kanunun ek 3 üncü maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Kararda geçen;

a) Aylık karşılığı ders görevi: Aylık karşılığında okutulmak zorunda olunan dersleri,

b) Başkanlık: Diyanet İşleri Başkanlığını,

c) Camilerde açılan Kur'an öğretimi kursu: Kur'an kursu bulunmayan veya bulunup da

ihtiyaca cevap veremeyen yerlerde, arzu eden vatandaşlara Kur'an-ı Kerim ve meali ile gerekli

dini bilgileri öğretmek üzere camilerde ilgili müftülüğün teklifi ve mülki idare amirinin onayı

ile açılan kursları,

ç) Ek ders görevi: Aylık karşılığı ders görevi dışında ek ders ücreti karşılığında okutulan

dersleri,

d) Kurs: Bilgi yenilemek, üst görevlere eleman yetiştirmek ve onların yeni durumlara

uyumlarını sağlamak amacı ile yapılan eğitim faaliyetlerini,

e) Öğretici: Kadrolu Kur'an kursu öğreticisini,

f) Öğretmen: Eğitim merkezlerindeki kadrolu öğretmeni,

g) Seminer: Personeli çeşitli konularda bilgilendirmek maksadıyla yapılan eğitim

faaliyetlerini,

ğ) Yaz Kur'an kursu: İlköğretimin 5 inci sınıfını bitirenler için yaz tatilinde açılan

kursları,

h) Yönetici: Kur'an kurslarında öğreticilik görevi ile birlikte yönetim görevi de verilen

Kur'an kursu öğreticisini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ders ve Ek Ders Görevi ile İlgili Hükümler

Eğitim vereceklerde aranacak nitelikler

MADDE 5 – (1) Hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde görev verileceklerin yüksek

öğrenim mezunu olması, yüksek öğrenim görmüş eleman bulunmaması halinde ise en az orta

öğretim mezunu olmaları ve ayrıca;

a) Başkanlık personelinin, eğitim programında yer alan konularda gerekli bilgi, beceri ve

öğretme yeteneğine sahip olması,

b) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen personelin, eğitim programında

yer alan konularda gerekli bilgi, beceri ve öğretme yeteneğine sahip olması,

c) Üniversitelerden görevlendirilen personelin, öğretim üyesi veya öğretim görevlisi

olması,

ç) Üzerinde resmî görev bulunmayanların, eğitim programında yer alan konularda

tecrübeye dayalı bilgi, beceri ve öğretme yeteneğine sahip olması,

şartları aranır.

(2) Yaz Kur'an kurslarında görev verileceklerin din hizmetleri sınıfında görevli veya dinî

yüksek öğrenim mezunu veya imam hatip lisesi mezunu hafız veya Kur'an kursu öğreticiliği,

imam-hatiplik, müezzin-kayyımlık yeterlilik belgelerinden en az birine sahip olması gerekir.

Aylık karşılığı ders görevi

MADDE 6 – (1) Eğitim merkezleri ile Kur'an kurslarında görev yapan;

a) Eğitim merkezi müdür yardımcısı haftada 6 saat,

b) Eğitim merkezi öğretmeni haftada 12 saat,

c) Yüksekokul mezunu Kur'an kursu yöneticisi haftada 12 saat,

ç) Yüksekokul mezunu olmayan Kur'an kursu yöneticisi haftada 15 saat,

d) Yüksekokul mezunu Kur'an kursu öğreticisi haftada 15 saat,

e) Yüksekokul mezunu olmayan Kur'an kursu öğreticisi haftada 18 saat,

KASIM-2009 R-14/19

f) Öğrenci sayısı 100'ün üzerinde olan gündüzlü Kur'an kursundaki yönetici ile yatılı

öğrenci sayısı 50'den fazla olan yatılı Kur'an kursunda kurs ve yurt yöneticiliğini birlikte yapan

yöneticiler haftada 6 saat,

aylık karşılığı ders okutmakla yükümlüdür.

Kur’an kursu ve diğer kurslarda ek ders görevi

MADDE 7 – (1) Kur'an kurslarında aylık karşılığı haftalık ders görevini tamamlayan

görevlilerden;

a) Yüksekokul mezunu Kur'an kursu yöneticilerine istemeleri halinde haftada 18 saate,

b) Yüksekokul mezunu olmayan Kur'an kursu yöneticilerine istemeleri halinde haftada 15

saate,

c) Kur'an kurslarında tek görevli olup yöneticilik ve öğreticiliği birlikte yürüten

yüksekokul mezunu öğreticilere 12 saati zorunlu olmak üzere haftada 18 saate,

ç) Kur'an kurslarında tek görevli olup yöneticilik ve öğreticiliği birlikte yürüten

yüksekokul mezunu olmayan öğreticilere 9 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate,

d) Yüksekokul mezunu Kur'an kursu öğreticilerine 9 saati zorunlu olmak üzere haftada

20 saate,

e) Yüksekokul mezunu olmayan Kur'an kursu öğreticilerine 6 saati zorunlu olmak üzere

haftada 17 saate,

kadar ek ders görevi verilebilir.

(2) Öğretici sayısının yetersiz olması halinde Kur'an kurslarında;

a) Başkanlık personeli ile diğer kurumlarda çalışan personele haftada 8 saate,

b) Üzerinde resmî görev bulunmayıp ek ders ücreti karşılığında görevlendirilenlere

gündüzlü kurslarda haftada 25, yatılı kurslarda haftada 30 saate,

kadar ek ders görevi verilebilir.

(3) Kur'an kurslarında en az 5 öğrenciyi hafızlığa çalıştırması nedeniyle yarıyıl ve yaz

tatillerinde görev yapan ve fiilen derse giren öğreticilere, anılan dönemlerde bu maddede

belirtilen ek ders saatlerini aşmamak üzere ek ders görevi verilebilir.

(4) Yatılı Kur'an kurslarında öğrencilerin ders çalışma, yeme, yatma, dinlenme ve benzeri

hizmetlerinin yürütülmesinde kendilerine görev verilenlere, fiilen görev yaptıkları her gün

karşılığında 2 saat ek ders ücreti ödenir. Bu şekilde ek ders ücreti ödenecek öğretici sayısı;

öğrenci sayısı 100'e kadar olan yerlerde gün başına bir öğreticiyi, 100 ve daha fazla olan

yerlerde ise gün başına iki öğreticiyi geçemez.

(5) En az 15 kursiyeri bulunan ve bu Kararın 5 inci maddesinde aranan niteliklere haiz

olanlardan yaz Kur'an kurslarında görevlendirilenlere, yılda iki ayı aşmamak üzere, haftada 15

saate kadar ek ders görevi verilebilir.

(6) En az 15 kursiyeri bulunan camilerde açılan Kur'an öğretimi kurslarında görev yapan

din hizmetleri sınıfındaki personele; yılda 100 saati geçmemek üzere, haftada 3 gün ve günde 2

saate kadar ek ders görevi verilebilir.

Hizmet içi eğitim, kurs ve seminer faaliyetlerinde ek ders görevi

MADDE 8 – (1) Bu Karar uyarınca Başkanlık merkez ve taşra teşkilatı ile eğitim

merkezleri bünyesinde açılan hizmet içi eğitim, kurs ve seminer faaliyetlerinde, aylık karşılığı

haftalık ders görevini tamamlayan görevlilerden;

a) Eğitim merkezi müdürüne ihtiyaç halinde haftada 15 saate,

b) Müdür yardımcısına 10 saati zorunlu olmak üzere haftada 18 saate,

c) Eğitim merkezi öğretmenlerine 10 saati zorunlu olmak üzere haftada 20 saate,

kadar ek ders görevi verilebilir.

(2) Anılan faaliyetlerde;

a) Başkanlık personeline; haftada 25 ve yılda 250 saati,

b) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilecek yükseköğrenimli personele,

haftada 15 ve yılda 250 saati,

c) Üzerinde resmî görev bulunmayanlara, haftada 25 saati,

ç) Üniversite öğretim elemanlarına, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim

Personel Kanununda belirtilen zorunlu ve isteğe bağlı ek ders saatini,

R-14/20 KASIM-2009

d) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil personele, çalışmakta oldukları kurumun ek

ders görevi ile ilgili mevzuatında belirtilen zorunlu ve isteğe bağlı ek ders saatini,

aşmayacak şekilde, eğitim programlarında yer alan konularda gerekli bilgi, beceri ve

öğretme yeteneğine sahip olanlara ek ders görevi verilebilir.

Sınav ücreti

MADDE 9 – (1) Eğitim merkezlerine kursiyer seçimi ve bu merkezlerde yapılan

kursların dönem başı ve dönem sonu ile bitirme sınavlarında ve Kur'an kurslarında

gerçekleştirilen hafızlık tespit, yarışma ve yıl sonu sınavları ile eğitim hizmetlerine yönelik

projeler ve özellik arz eden faaliyetler kapsamındaki komisyonlarda görevlendirilenlere; her bir

komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için günde 5 saat ek ders ücreti ödenir. Bir sınavda

aynı kişiye hem komisyon üyeliği hem de sınav gözcülüğü görevleri için ek ders ücreti

ödenemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Görevlendirme

MADDE 10 – (1) Asli görevinden alınarak eğitim merkezleri veya Kur'an kurslarında

eğitim-öğretim hizmetlerini yürütmek üzere görevlendirilen personele, aylık karşılığı ders ve ek

ders ücretlerinin ödenmesinde öğretmen/öğreticilerin tabi oldukları hükümler uygulanır.

Ek ders birim ücreti ve görevin fiilen yapılması

MADDE 11 – (1) Bu Karar kapsamında kendilerine ek ders görevi verilenlere, 657 sayılı

Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesi uyarınca ek ders ücreti ödenir.

(2) Bu Karar kapsamındaki personele ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin

fiilen yapılmış olması şarttır. Ek ders ödemelerinden harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini

düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ve bu Kararda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ek

ders görevinin gerçekleştiğine ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme

görevlileri müteselsilen sorumludur.

(3) Yapılan inceleme sonucunda ek ders görevi fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar

oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden yasal faizi ile birlikte geri alınır.

Diğer hükümler

MADDE 12 – (1) Hizmet içi eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri ile Kur'an kurslarında

okutulacak derslerin çeşitleri ve sayısı Başkanlıkça tespit edilir. Yaz Kur'an kursları ile

camilerde açılan Kur'an öğretimi kurslarının açılışı, eğitim-öğretim ve denetimleri, okutulacak

derslerin çeşitleri ve sayısı ile bu kurslara ilişkin diğer hususlar Başkanlık tarafından belirlenir.

(2) Bu Kararda belirtilen nitelikleri taşıyanlardan Karar kapsamında kendilerine ek ders

görevi verilecekler; Başkanlık merkez teşkilatı bünyesindeki her türlü faaliyetlerde Başkanlık

onayı, taşra teşkilatı bünyesindeki faaliyetlerde Başkanlık veya ilgili müftülüğün teklifi üzerine

mülki idare amirinin onayı ve eğitim merkezlerindeki faaliyetlerde ise Başkanlık veya eğitim

merkezi müdürlüğünün teklifi üzerine mülki idare amirinin onayıyla tespit edilir. Alınacak

onayda ders görevi verilen personelin adı ve soyadı, unvanı, girecekleri dersler ile saat sayısı

gibi hususlar belirtilir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 13 – (1) 27/9/1974 tarihli ve 7/8980 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan "Diyanet İşleri Başkanlığı ve Müftülükler Tarafından Açılacak Kurs ve Seminerlerde

Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı ve Ders Görevi Alacakların Niteliklerine İlişkin

Esaslar" ile 29/8/1984 tarihli ve 84/8502 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

"Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Kurslarında Okutulacak Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretlerine

Dair Esaslar" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşleri alınarak hazırlanan bu Karar,

yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Karar hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı olduğu Bakan

yürütür.

KASIM-2009 R-14/21

R-14/22 KASIM-2009

KASIM-2009 R-14/23

R-14/24 KASIM-2009

KASIM-2009 R-14/25

R-14/25/1 KASIM-2009

R–14/26 OCAK–2004

EK-11

KUR’AN KURSLARINDA YÜZÜNDEN OKUYAN

ÖĞRENCİLER SINAV TUTANAĞI ÖĞRETİM DÖNEMİ:

İLİ : KURS ÖĞRETİCİSİ

İLÇESİ :

KURSUN ADI :

Adı, Soyadı ��Kadrolu

��Geçici Görevli

Ö Ğ R E N C İ N İ N

Sıra ALDIĞI NOTLAR

No Adı

Soyadı

Baba

Adı

Doğum

Yeri ve

Tarihi

Sicil

No

Kursa

Giriş

Tarihi

Kursu

Bitirme

Tarihi

Dini

Bilgiler

Kur’an-ı

Kerim Ortalama

Komisyon Başkanı Kur’an Kursu Yöneticisi ÜYE

DİB.St. Form- 92 (1989)

OCAK–2004 R–14/27

EK-12

KUR’AN KURSLARINDA YÜZÜNDEN OKUMA BELGESİ ALAN

ÖĞRENCİ SAYILARI VE ÖĞRETİCİ DURUMUNU

GÖSTERİR ÇİZELGE

İLİ :

İLÇESİ :

ÖĞRETİM YILI :

BELGE ALAN

ÖĞRENCİ SAYISI

KURSUN ADI ÖĞRETİCİNİN YÜZÜNE

ADI VE SOYADI

KADROLU

GEÇİCİ

Erkek Kız Toplam

EK-13 (*)

T.C.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

............................ MÜFTÜLÜĞÜ

KUR'AN KURSU ÖĞRENCİLERİNE MAHSUS

HAFIZLIK SINAVI GİRİŞ BELGESİ

T.C. KİMLİK NO

ADI VE SOYADI

BABA ADI

ANA ADI

DOĞUM YERİ VE TARİHİ

OKUDUĞU KURSUN ADI VE YERİ

SINAV TARİHİ

İKAMETGÂH ADRESİ

……………..……………

........................... Müftüsü

(İmza – Mühür - Tarih)

NOT: 1. Bu belge ilgili müftülükçe tasdik olunduktan sonra sınava girmek isteyen adaya verilecektir.

2. Adaylar sınava giriş belgelerini yanında bulundurmak ve istendiğinde göstermek

mecburiyetindedirler.

DİB.St. Form-47 (APK-2003)

(*) Bu form 08/12/2006 tarihli ve 89 sayılı onay ile değiştirilmiştir.

FOTOĞRAF

R-14/28 ARALIK-2006

EK-14 (*)

T.C.

BAŞBAKANLIK

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Din Eğitimi Dairesi Başkanlığı

HAFIZLIK TESBİT SINAVI GİRİŞ BELGESİ

T.C. KİMLİK NO

ADI VE SOYADI

BABA ADI

ANA ADI

DOĞUM YERİ VE TARİHİ

GÖREVİ

GÖREV YERİ

SİCİL NO

SINAV TARİHİ

İKAMETGAH ADRESİ

…….....................................

…….....................................

(İmza – Mühür - Tarih)

NOT: Bu belge tasdik olunduktan sonra sınava girmek isteyen adaya verilecektir.

Adaylar sınava giriş belgelerini yanında bulundurmak ve istenildiği zaman göstermek

mecburiyetindedirler.

DİB.St. Form-48 (APK-2003)

(*) Bu form 08/12/2006 tarihli ve 89 sayılı onay ile değiştirilmiştir.

FOTOĞRAF

ARALIK-2006 R-14/29

R–14/30 OCAK–2004

EK-15

YAZ KUR’AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMI

YAZ KUR’AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMI

ÖĞRENME ALANLARI VE ÜNİTELERİ

ÜNİTELER

ÖĞRENME

ALANI I. Kur 2. Kur 3. Kur

Kur’an

- Kur’an-ı Kerimi

Tanıyalım

- Kur’an’ı Kerim

Okumaya Giriş

- Sure ve Dua

Ezberliyoruz

- Kur’an-ı Kerimi

Doğru ve Güzel

Okuyoruz

- Sure ve Dua

Ezberliyoruz

- Kur’an-ı Kerimi Doğru

ve Güzel Okuyoruz

- Kur’an-ı Kerim’den

Bölümler

Ezberliyoruz

İtikat

-Kelime-i Tevhid ve

Kelime-i Şehadet’i

Öğreniyoruz

- İslam ve İslam’ın Beş

Ana Esası

- İman ve İmanın Altı

Esası

- Allah Vardır ve Birdir:

Allah’a İman

- Allah Peygamberler

Göndermiştir:

Peygamberlere

(Nübüvvet) İman

- Ahiret Vardır: Ahirete

İman

- Meleklere İnanırız:

Meleklere İman

- Kitaplara İman İmanın

Esaslarındandır:

Kitaplara İman

- Kaza ve Kaderi

Öğreniyoruz: Kaza ve

Kadere İman

İbadet

- İbadetlerimiz

- Temizlik İmandan

Gelir

- Namaz Kılıyoruz

- Namaz Kılıyoruz

- Ey İnananlar Oruç

Size Farz Kılındı

- Kabe ve Arafat Diyarına

Yolculuk: Hac

- Paylaşma ve

Yardımlaşma İbadeti

Olarak Kurban

- Yardımlaşma ve

Dayanışma İbadeti

Olarak Zekat ve Sadaka

- Allah’a Yakarış: Dua ve

Tövbe

Siyer

- Peygamberimiz Hz.

Muhammed’in

Hayatını Öğreniyoruz

I: Peygamberlik

Öncesi Hz.Peygamber

- Peygamberimiz Hz.

Muhammed’in

Hayatını Öğreniyoruz

II: Mekke Dönemi

- Peygamberimiz Hz.

Muhammed’in

Hayatını Öğreniyoruz

III: Medine Dönemi

- Hz. Peygamber’in

Kişiliği ve Örnekliği

- Hz. Peygamberden

Davranış Örnekleri

Ahlâk

- Güzel Söz ve

Davranışlarda

Bulunalım

- Güzel Söz ve

Davranışlarda

Bulunalım

- Güzel Söz ve

Davranışlarda

Bulunalım

EKİM-2005

OCAK–2004 R–14/31

KUR’AN-I KERİM ÖĞRENME ALANI :

ÜNİTELERİN AÇILIMLARI

I. KUR II. KUR III. KUR

KUR’AN-I KERİMİ

TANIYALIM

1. İslam’ın Kur’an-ı Kerim’i

Öğrenmeye ve

Öğretmeye Verdiği Değer

2. Kur’an Nasıl Bir Kitaptır?

3. Kur’an-ı Kerim Nelerden

Bahseder?

3.1. Varlık

3.2. Bilgi

3.3. İman

3.4. Hz. Peygamber ve

Peygamberler

3.5. Dünya ve Ahiret

3.6. İnsan İlişkileri

3.7. Dua ve İbadet

3.8. İnsani ve Ahlaki Değerler

KUR’AN-I KERİM

OKUMAYA GİRİŞ

1. Harfler

1.1. Harflerin İsimleri

1.2. Harfleri Müstakil Halde

Tanıma

1.3. Harfleri Başta, Ortada ve

Sonda Tanıma

2. Harekeleri Tanıma

2.1. Üstün

2.2. Esre

2.3. Ötre

2.4. Harflerin Harekelerle

Okunuşu

2.5. Kelime İçinde Harflerin

Okunuşu

3. Cezm ve Cezm’li Kelimelerin

Okunuşu

4. Şedde ve Şedde’li Kelimelerin

Okunuşu

5. Tenvin ve Tenvin’li

Kelimelerin Okunuşu

6. Med (Uzatma) Harfleri ve

Kelime İçinde Okunuşu

7. Zamir ve Okunuşu

SURE VE DUA

EZBERLİYORUZ

1. Fatiha, İhlas ve Kevser

Surelerini Ezbere Okuma

2. Sübhaneke, Ettehiyyatü, Salli-

Barik, Rabbena Atina ve

Rabbenağfirli Dualarını

Ezbere Okuma

KUR’AN-I KERİM’İ DOĞRU

VE GÜZEL OKUYORUZ

1. Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden

Doğru Okuma (21. sayfa sonuna

kadar)

2. “Allah” Lafzı

3. Vakıf

SURE VE DUA

EZBERLİYORUZ

1. Fil, Kureyş, Maun, Kafirun,

Nasr, Tebbet, Felak ve Nas

Surelerini Ezbere Okuma

2. Kunut Dualarını Ezbere Okuma

3. Ezan’ı Okuma

4. Kaamet Getirme

KUR’AN-I KERİM’İ DOĞRU

VE GÜZEL OKUYORUZ

1. Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden

Doğru Okuma (22. sayfadan 52.

sayfa sonuna kadar)

2. Medler’i Uygulama

3. Sakin Nun ve Tenvine Ait

Hükümler ve Uygulama (İhfa,

İzhar ve İklab)

4. İdğam ve Uygulaması (Maal

Gunne ve Bila Gunne)

5. Ra Harfinin Okunuşu

KUR’AN-I KERİM’DEN

BÖLÜMLER

EZBERLİYORUZ

1. Bakara Suresi’nin 255. Ayetini

Ezbere Okuma

2. Bakara Suresi’nin 285-286.

Ayetlerini Ezbere Okuma

3. Haşr Suresi’nin 22-24.

Ayetlerini Ezbere Okuma

EKİM-2005

R–14/32 OCAK–2004

İTİKAT ÖĞRENME ALANI :

ÜNİTELERİN AÇILIMLARI

I. KUR II. KUR III. KUR

KELİME-İ TEVHİD VE

KELİME-İ ŞEHADET’İ

ÖĞRENİYORUZ

1. Kelime-i Tevhid’in

Söylenişi ve Türkçe

Anlamı

2. Kelime-i Şehadet’in

Söylenişi ve Türkçe

Anlamı

3. Kelime-i Tevhid ve

Kelime-i Şehadet İslam

Dini’nin Temelidir

İSLAM VE İSLAM’IN BEŞ

ANA ESASI

1. İslam Nedir?

2. İslam Beş Esas Üzerine

Kurulmuştur

2.1. Kelime-i Şehadet

2.2. Namaz Kılmak

2.3. Oruç Tutmak

2.4. Hacca Gitmek

2.5. Zekat Vermek

İMAN VE İMANIN ALTI

ESASI

1. İman ve İlgili Kavramlar

1.1. İman Nedir?

1.2. Mü’min veya

Müslüman Kimdir?

2. İmanın Esasları Altıdır

2.1. Allah’a İman

2.2. Meleklere İman

2.3. Kitaplara İman

2.4. Peygamberlere İman

2.5. Kaza ve Kadere İman

2.6. Ahirete İman

ALLAH VARDIR VE

BİRDİR: ALLAH’A İMAN

1. Allah, Vardır ve Birdir

2. Allah’ın Varlığına ve

Birliğine İnanmanın Önemi

3. Kur’an’da Allah’ın

Sıfatları

4. Allah’ın Sevgi, Rahmet ve

Kudretini İfade Eden Güzel

İsimleri

ALLAH PEYGAMBERLER

GÖNDERMİŞTİR:

PEYGAMBERLERE

(NÜBÜVVET) İMAN

1. Niçin Peygamberlere

İhtiyacımız Vardır?

2. Peygamberlerin Özellikleri

3. Peygamberlerin Görevleri

4. Kur’an’da İsimleri Geçen

Peygamberler

AHİRET VARDIR:

AHİRETE İMAN

1. Ahiret Gününe İman ve

Önemi

2. Ölüm ve Ölümden Sonra

Dirilme (Ruh, Kabir, Haşr

ve Mahşer)

3. İnsanın Yaptıklarından

Sorgulanması (Sual, Hesap

ve Mizan)

4. Cennet ve Cehennem

MELEKLERE İNANIRIZ:

MELEKLERE İMAN

1. Meleklere İman ve Önemi

2. Kur’an’da Adı Geçen

Melekler

3. Meleklerin Özellikleri

4. Meleklerin Görevleri

5. Meleklerden Başka

Görünmeyen Varlıklar (Cin

ve Şeytan)

KİTAPLARA İMAN

İMANIN

ESASLARINDANDIR:

KİTAPLARA İMAN

1.Kitaplara İman ve Önemi

2. Dört Büyük Kutsal Kitap

2.1. Tevrat

2.2. Zebur

2.3. İncil

2.4. Kur’an-ı Kerim

3. Sahifeler

KAZA VE KADERİ

ÖĞRENİYORUZ: KAZA

VE KADERE İMAN

1. Kaza ve Kader ne demektir?

2. Kaza ve Kader’e İmanın

Önemi

3. İnsanın Kaderi ve

Sorumluluğu İle İlgili Bazı

Özellikleri

3.1. Akıl Sahibi Olmak

3.2. Özgür Olmak

4. Kur’an’ı Kerim’in Kaderle

İlgili Bazı Kavramlara

Bakışı (Tevekkül, Rızık,

Başarı, Afet ve Hastalık)

EKİM-2005

OCAK–2004 R–14/33

İBADET ÖĞRENME ALANI :

ÜNİTELERİN AÇILIMLARI

I. KUR II. KUR III. KUR

İBADETLERİMİZ

1. İbadet Nedir?

2. Niçin İbadet Ederiz?

3. Başlıca İbadetlerimiz

3.1. Namaz

3.2. Oruç

3.3. Zekat

3.4. Hac

3.5. Sadaka

3.6. Amel-i Salih

4. Mükellefin Davranışı İle

İlgili Kavramlar (Farz,

Vacip, Sünnet, Haram,

Mekruh, Mübah, Müfsid,

Müstehap)

TEMİZLİK İMANDAN

GELİR

1. Temizlik-İbadet İlişkisi

2. Abdest

2.1. Abdestin Farzları

2.2. Abdestin Alınışı

2.3. Abdesti Bozan

Durumlar

3. Gusül

3.1.Guslün Farzları

3.2. Guslün Yapılışı

NAMAZ KILIYORUZ

1. Beş Vakit Namaz

1.1. Sabah Namazı (Farzı,

Sünneti ve Kılınışı)

1.2. Öğle Namazı (Farzı,

Sünnetleri ve Kılınışı)

1.3. İkindi Namazı (Farzı,

Sünneti ve Kılınışı)

1.4. Akşam Namazı (Farzı,

Sünneti ve Kılınışı)

1.5. Yatsı Namazı (Farzı,

Sünnetleri ve Kılınışı)

1.5.1. Vitir Namazı

(Kılınışı)

2. Cuma Namazı (Farzı,

Sünnetleri ve Kılınışı)

3. Namazı Bozan Durumlar

NAMAZ

KILIYORUZ

1. Bayram Namazı

(Hükmü ve Kılınışı)

2. Teravih Namazı

(Hükmü ve Kılınışı)

3. Cenaze Namazı

(Hükmü ve Kılınışı)

EY İNANANLAR

ORUÇ SİZE FARZ

KILINDI

1. Oruç Nedir?

2. Oruç Tutmanın

Önemi

3. Oruç İbadetiyle İlgili

Kavramlar (Sahur,

İmsak, İftar, Fidye ve

Fitre)

4. Orucu Bozan

Durumlar

5. İftar Duasını Ezbere

Okuma ve Türkçe

Anlamını Açıklama

KABE VE ARAFAT DİYARINA

YOLCULUK: HAC

1. Hac Nedir?

2. Haccın Önemi

3. Hac İle İlgili Kavramlar ( Mikat,

İhram, Tavaf, Sa’y, Şavt ve Vakfe)

4. Hac İle İlgili Mekanlar (Kabe, Safa-

Merve, Arafat, Müzdelife, Mina ve

Mescid-i Nebevi)

5. Umre

PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMA

İBADETİ OLARAK KURBAN

1. Kurban Nedir?

2. Kurban İbadetinin Bireye ve

Topluma Kazandırdıkları

3. Kurban Keserken Nelere Dikkat

Etmeliyiz?

4. Hz. İbrahim ve Kurban

5. Kimler Kurban Keser?

YARDIMLAŞMA VE

DAYANIŞMA İBADETİ OLARAK

ZEKAT VE SADAKA

1. Zekat ve Sadaka Nedir?

2. İslam Dini Zekat ve Sadaka

Vermeyi Niçin Emreder?

3. Kimler Zekat Verir?

4. Nelerden Zekat Verilir?

5. Bizler de Zekat ve Sadaka

Verebilecek Duruma Gelmeye

Çalışmalıyız

6. Kimlere Zekat Verilir?

ALLAH’A YAKARIŞ: DUA VE

TÖVBE

1. 1. Dua

1.1 Dua nedir?

1.2. Duanın Önemi ve İnsana

Kazandırdıkları

1.3. Ne zaman, Nerede ve Nasıl Dua

Edebiliriz?

1.4. Kur’an ve Hz. Peygamber’den

Dualar Öğreniyoruz

2. Tövbe

2.1. Tövbe Nedir?

2.2. Tövbenin Hayatımızdaki Yeri

ve Önemi

2.3. Ne zaman, Nerede ve Nasıl

Tövbe Edebiliriz?

2.4. Kur’an’dan ve Hz.

Peygamber’den Tövbe Örnekleri

3. Yemek Duasını Ezbere Okuma ve

Türkçe Anlamını Açıklama

EKİM-2005

R–14/34 OCAK–2004

SİYER ÖĞRENME ALANI :

ÜNİTELERİN AÇILIMLARI

I. KUR II. KUR III. KUR

PEYGAMBERİMİZ HZ.

MUHAMMED’İN

HAYATINI

ÖĞRENİYORUZ I :

PEYGAMBERLİK ÖNCESİ

HZ. MUHAMMED

1. Hz. Peygamber’in Doğduğu

(Sosyal, Kültürel ve Dini)

Çevre

2. Hz. Peygamberin Doğumu

ve Çocukluğu

3. Hz. Peygamberin Ailesi

4. Hz. Peygamberin Gençliği

5. Hz. Peygamberin Evliliği

ve Çocukları

PEYGAMBERİMİZ HZ.

MUHAMMED’İN

HAYATINI

ÖĞRENİYORUZ II :

PEYGAMBER OLDUKTAN

SONRA HZ.MUHAMMED

A) MEKKE DÖNEMİ

1. Peygamber Oluşu: İlk Vahiy

2. Vahyin Yakın Çevreye

Duyurulması ve İlk

Müslümanlar

3. Hz. Peygambere ve

Müslümanlara Uygulanan

Baskılar

4. İslam Dini’ni İnsanlara

Anlatmaya Yönelik

Faaliyetleri

5. Taif’e Yolculuk

6. Gece Yolculuğu (İsra ve

Miraç)

7. Medine’ye Hicret

B) MEDİNE DÖNEMİ

1. Hz. Peygamberin

Medine’deki İlk Faaliyetleri

2. Diğer İnanç Mensuplarıyla

İlişkileri

3. Medine’deki İslam’ı

Anlatma Faaliyetleri

4. Mekke’ye Geri Dönüş

5. Veda Hutbesi

6. Vefatı

HZ. PEYGAMBERİN

KİŞİLİĞİ VE ÖRNEKLİĞİ

1. Kur’an-ı Kerim’de Hz.

Peygamber (İnsan ve

Peygamber Hz. Muhammed)

2. Hz. Peygamberin Kişiliği

3. İslam’ı Anlamada Hz.

Peygamberin Örnekliği

3.1. İbadetlerin

Yapılmasında Örnekliği

3.2. İnsan İlişkilerinde

Örnekliği

3.3. Aile Hayatındaki

Örnekliği

HZ. PEYGAMBERDEN

DAVRANIŞ ÖRNEKLERİ

1. Hz. Peygamberin

Ahlakından Davranış

Örnekleri (Doğruluğu,

Güvenirliği, Sabırlı Oluşu,

Adaleti, Hoşgörüsü vb.)

2. Eş Olarak Hz. Peygamber

3. Baba Olarak Hz. Peygamber

4. Dede Olarak Hz. Peygamber

5. Komşu Olarak Hz.

Peygamber

6. Arkadaş Olarak Hz.

Peygamber

7. Akraba Olarak Hz.

Peygamber

8. Akabe Biatları ve Veda

Hutbesi’nde Ortaya

Koyduğu İnsani ve Evrensel

İlkeler Açısından Örnekliği

EKİM-2005

OCAK–2004 R–14/35

AHLÂK ÖĞRENME ALANI :

ÜNİTELERİN AÇILIMLARI

I. KUR II. KUR III. KUR

GÜZEL SÖZ VE

DAVRANIŞLARDA

BULUNALIM

1. Ahlak ve Ahlaklı İnsan

Kimdir?

2. Temizlik İslam’ın özüdür

3. Doğruluktan Ayrılmayalım

4. Allah İyilerle Beraberdir

5. İslam sevgi dinidir

6. İslam’ın Temel Bir İlkesi:

Kul Hakkına Dikkat Edelim

GÜZEL SÖZ VE

DAVRANIŞLARDA

BULUNALIM

1. Hoşgörülü ve Bağışlayıcı

Olalım

2. Yardımlaşalım

3. İslam Ahlakının

Öngördüğü Model İnsanda

Bulunması Gereken En

Temel Erdemlerden Biri

Olarak Sözünde Durmak

4. İslam Adalet Üzerine

Kurulmuştur

5. Özverili Olalım

GÜZEL SÖZ VE

DAVRANIŞLARDA

BULUNALIM

1. İman etmek Sorumluk

bilincine sahip olmak

demektir

2. Cömertlik İslam’da Övülen

Bir Tutum ve Davranıştır

3. Saygılı Olalım

4. Başkalarını da Düşünelim:

Diğergamlık

5. Milli ve manevi

değerlerimizi korumak ve

sevmek de inancımızın

gereğidir

EKİM-2005

R–14/36 OCAK–2004

YAZ KUR’AN KURSLARI KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALAR

I. KUR

KUR’AN-I KERİM ÖĞRENME ALANI :

I. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

KUR’AN-I KERİMİ TANIYALIM

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Kur’an-ı Kerim

okumanın önemini

kavrar.

2. Kur’an-ı Kerim’in nasıl

bir kitap olduğunu

açıklar.

3. Kur’an-ı Kerim’in

nelerden bahsettiğini

kavrar.

[!] 1. Kazanımda özellikle öğrencilerin Kur’an-ı

Kerim’i yüzünden ve ezbere okumanın dinimiz

açısından önemine değinilerek onların kursa devam

konusunda motive edilmeleri de amaçlanmalıdır. Bu

çerçevede bu kazanımda Kur’an-ı Kerim ve Hz.

Peygamberin Kur’an öğrenme ve öğretmeye verdiği

önemle ilgili ayet ve hadislere yer verilebilir. Yine bin

yılı aşkın bir süreden beri atalarımızın Kur’an

öğretilmesine ve öğrenilmesine verdiği önemin

göstergesi olan öğretim merkezleri ve gelenek içinde

Kur’an’a verilen önemin göstergesi olan

uygulamalardan örnekler verilebilir.

[!] 2. Kazanımda sadece Kur’an-ı Kerim’in şekil

olarak özellikleri üzerinde durulacaktır. Mesela, sure,

ayet ve cüzlerden oluştuğu, sağdan okunduğu vb.

[!] 3. Kazanımda Kur’an’ı Kerim’in bahsettiği konular

genel olarak verilecektir.

[!] Bu ünitede, Kur’an-ı Kerim’e saygı duymanın da

ne anlama geldiğine değinilecektir.

EKİM-2005

OCAK–2004 R–14/37

KUR’AN-I KERİM ÖĞRENME ALANI :

I. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

KUR’AN-I KERİM OKUMAYA GİRİŞ

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Kur’an harflerini doğru tanır.

2. Harfleri başta, ortada ve

sonda tanır.

3. Kur’an harflerinin isimlerini

doğru söyler.

4. Üstün, esre ve ötreyi

tanır.

5. Harfleri harekelerle okur.

6. Kelime içinde harfleri

harekelerle okur.

7. Cezm’i tanır ve cezmli

kelimeleri okur.

8. Şeddeyi tanır ve şeddeli

kelimeleri okur.

9. Tenvini tanır ve tenvinli

kelimeleri okur.

10. Uzatma harflerini (vav,

ya, elif) tanır ve kelime

içinde okur.

11. Zamiri tanır ve okur.

[!] 1-2. Öğretici harflerin şekil olarak doğru

tanınmasını kitap üzerinde ve tahtada tekrar

sağlamalıdır. Harfleri tanıyan öğrenciye harfin

kelime başında, ortasında ve sonundaki yazılış

şekilleri öğretilmelidir.

[!] 3. Öğretici Kur’an harflerinin isimlerini ve

ağızdan çıkış yerlerini uygulamalı olarak

göstermeli ve öğrencilere tekrar ettirerek

belletmelidir.

[!] 4-5-6. Harflerin okunmasını sağlayan işaretler

şekil itibariyle tanıtılarak harflerin seslendirilmesi

yapılmalıdır. Harflerin harekelerle kelime içinde

değişik örneklerle gösterilerek öğrencilerin

kelimeleri doğru okuyabilmesi

gerçekleştirilmelidir.

[!] 7-8-9. Cezm, şedde ve tenvin’in kelimelerin

okunuşundaki işlevi anlatılarak cezm ile harflerin

nasıl birbirine tutturulduğu, şeddeyle harfin önce

tutturulup sonra tekrar okunduğu, tenvin’in harfe

kattığı sesin mahiyeti, örnekler ile tahtada

gösterilmeli, her biri için ayrı ayrı ve karışık

alıştırmalar yapılmalıdır.

[!] 10. Uzatma harfleri tanıtılarak öğretici

tarafından uygulamalı biçimde gösterilmelidir.

Okumada en çok hata uzatmalarda yapıldığından

uzatma harflerinin fonksiyonu alıştırmalarla

pekiştirilmelidir.

[!] 11. Kelime ve harflerin sonuna bitişen zamirin

okunuş durumları özenle öğretilmelidir.

EKİM-2005

R–14/38 OCAK–2004

KUR’AN-I KERİM ÖĞRENME ALANI :

I. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

SURE VE DUA EZBERLİYORUZ

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Fatiha suresini ezbere

okur.

2. İhlas suresini ezbere

okur.

3. Kevser suresini ezbere

okur.

4. Sübhaneke duasını

ezbere okur.

5. Ettehiyyatü duasını

ezbere okur.

6. Salli-Barik duasını

ezbere okur.

7. Rabbena Atina ve

Rabbenağfirli dualarını

ezbere okur.

[!] 1-2-3-4-5-6-7. Bu kurda öğrenci henüz doğru bir

şekilde yüzünden okuma becerisini

kazanmadığından dolayı öğreticinin şifahi olarak

kelime kelime, cümle cümle tedricen söylemesi ve

talim etmesi suretiyle sure ve duaları ezberlenmesi

sağlanmalıdır. Bu hususta kaset ve Cd’lerden de

istifade edilebilir.

Öğrencinin işitsel kabiliyetinin kullanılmasıyla

yaptırılan ezberler, öğreticinin takibi ile öğrenciden

dinlenilerek hataları düzeltilir.

EKİM-2005

OCAK–2004 R–14/39

İTİKAT ÖĞRENME ALANI :

I. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

KELİME-İ TEVHİD VE KELİME-İ ŞEHADETİ ÖĞRENİYORUZ

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Kelime-i Tevhid’i söyler

ve Türkçe anlamını

açıklar.

2. Kelime-i Şehadeti söyler

ve Türkçe anlamını

açıklar.

3. Kelime-i Tevhid ve

Kelime-i Şehadet’in

İslam Dini’ndeki önemini

kavrar.

[!] 1-2. Öğrencilerin Kelime-i Tevhid ve Kelime-i

Şehadet’i doğru bir şekilde telaffuz etmeleri ve

ezberlemeleri için öğreticinin semai olarak

söylemesi ve öğrencilere teker teker söyletmesi

gerekir. Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet’i

tasdik eden bir insanın üzerine almış olduğu

sorumluluktan hareketle anlamı açıklanmalı ve bu

kelimelerin imanın ilk aşaması olduğuna vurgu

yapılmalıdır.

[!] 3. Öğretici Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet

ile İslâm’a atılan ilk adımı ve bu adımla insana

kazandırdığı güzellikleri, Yaratıcının Kelime-i

Tevhid’i özümseyip kendisine şirk koşmayanları

cennetle mükafatlandıracağını örneklendirerek

açıklayıp bu kelimelerin önemini kavratabilir.

EKİM-2005

R–14/40 OCAK–2004

İTİKAT ÖĞRENME ALANI :

I. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

İSLAM VE İSLAM’IN BEŞ ESASI

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. İslam kavramını tanımlar.

2. İslam’ın esaslarını sayar ve

açıklar.

3. İslam’ın beş temel esas

üzerine kurulduğunu, ancak

İslam’ın bunlardan ibaret

olmadığını açıklar.

[!] 1. Öğretici, İslâm kavramını açıklayarak

İslâm’ın insana dünyada ve ahirette getireceği

iyilikleri, İslâm’ın sunduğu emir ve yasakların

insanın mutluluğunu hedeflediğini de belirtmelidir.

[!] 2-3. Öğretici İslâm’ın beş temel esasını

belirterek bu esasların İslam’ın özünü

oluşturduğunu söylemelidir. İslâm’ın ahlakî

boyutunun ise insanın diğer varlıklarla olan

ilişkilerinde insicam sağladığı kavratılabilir.

Öğrencilerden bu esasların ezberlenerek sayılması

istenebilir.

EKİM-2005

OCAK–2004 R–14/41

İTİKAT ÖĞRENME ALANI :

I. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

İMAN VE İMANIN ALTI ESASI

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. İman, Mü’min ve

Müslüman kavramlarını

tanımlar.

2. İmanın esaslarını sayar

ve açıklar.

[!] 1. Öğretici; her insanın inanmaya fıtraten

eğilimli yaratıldığını vurgulayarak kalplerin

Yaratıcıya inanıp onu anmasıyla huzur bulacağını

(Ra’d-28) açıklar. İman eden, inanan, teslim olan

Mü’min ve Müslüman kavramları tanımlanırken

huzuru bulan mutlu insanlar olarak

nitelendirilmelidir. Öğretici bu kavramları

belletmek için öğrencilerden de tekrar

dinlemelidir.

[!] 2. Öğretici imanın esaslarını sayarak

anlamlarını açıklar. Öğretici soyut (Allah, Melek,

Cin, Şeytan) ve geçmiş tarihte vuku bulmuş

olaylardan (kitaplar, peygamberler) bahsederken

öğrencilerin anlayabileceği ifadeler kullanarak

konuyu onların düzeyine indirerek sunmalıdır.

İmanın esaslarını öğrencilere de saydırıp

açıklamalarını istemelidir.

EKİM-2005

R–14/42 OCAK–2004

İBADET ÖĞRENME ALANI :

I. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

İBADETLERİMİZ

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. İbadeti tanımlar.

2. Niçin ibadet ettiğimizi

açıklar.

3. Başlıca ibadetleri sıralar.

4. Mükellefin davranışları ile

ilgili kavramları sıralar ve

tanımlar.

[!]1. Namaz kılmak, oruç tutmak vb. yanında

gündelik hayatta gerçekleştirilen iyi ve güzel

davranışların da ibadet olduğu belirtilmeli ve genel

anlamda ibadet kavramı içine girdiği anlatılmalıdır.

[!] 2. Allah’a saygı ve sevgimizi ibadet olarak

gösterebileceğimiz belirtilerek ibadetin kişisel ve

toplumsal faydaları üzerinde durulabilir. Sahip

olduğumuz nimetlere teşekkür etmenin bir yolu

olduğu ifade edilebilir. Kur’an ve hadisten örnekler

verilebilir.

[!] 3. Her Müslüman’ın yapmakla sorumlu olduğu

ibadetler sayılarak en sık yapılan ibadetler

belirtilebilir.

[!] 4. Farz, Vacip, Sünnet, Haram, Mekruh vb.

kavramlardan genel olarak bahsedilerek, bu

davranışları bilmenin hayatımıza olan etkileri

belirtilecektir.

EKİM-2005

OCAK–2004 R–14/43

İBADET ÖĞRENME ALANI :

I. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

TEMİZLİK İMANDAN GELİR

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Temizlik ibadet ilişkisini

açıklar.

2. Abdestin farzlarını sayar.

3. Abdest almayı anlatır.

4. Abdesti bozan durumlara

örnek verir.

5. Guslün farzlarını sayar.

6. Guslün yapılışını anlatır.

[!]1. “Temizlik imanın yarısıdır” hadisinden

hareketle maddi ve manevi temizliğe dinimizin

verdiği önem belirtilecektir. Namaz ibadetine

başlamadan temizlik ile ilgili şartların yerine

getirilmesi gerektiği örnek olarak verilebilir.

[!] 2. Kur’an-ı Kerim’de abdest ile ilgili ayetler

(Maide-6) abdestin farzlarının öğretilmesi ve

sıralanması sağlanacaktır.

[!] 3. Usulüne uygun olarak nasıl abdest alındığı

öğrenciye gösterilerek öğretilir.

[!] 4. Abdesti bozan durumların neler olduğu

belirtilecektir.

[!] 5-6. Guslün farzları ve yapılışı anlatılarak

hangi durumlarda gusül yapması gerektiğinin

bilgisi verilecektir.

EKİM-2005

R–14/44 OCAK–2004

İBADET ÖĞRENME ALANI :

I. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

NAMAZ KILIYORUZ

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Sabah namazının rekatlarını

farz ve sünnetine göre sayar

ve kılınışını açıklar.

2. Öğle namazının rekatlarını

farz ve sünnetlerine göre

sayar ve kılınışını açıklar.

3. İkindi namazının rekatlarını

farz ve sünnetine göre sayar

ve kılınışını açıklar.

4. Akşam namazının rekatlarını

farz ve sünnetine göre sayar

ve kılınışını açıklar.

5. Yatsı namazının rekatlarını

farz ve sünnetlerine göre

sayar ve kılınışını açıklar.

6. Vitir namazının rekatlarını

sayar ve kılınışını açıklar.

7. Cuma namazının rekatlarını

farz ve sünnetlerine göre

sayar ve kılınışını açıklar.

8. Namazı bozan durumları sayar.

[!]1-2-3-4-5-6-7. Beş vakit namaz ve Cum’a

namazının kaç rekatten oluştuğu, kaç

rekatının sünnet kaç rekatının farz olduğunun

bilgisi verilerek bu namazların nasıl

kılınacağı göstererek öğretme yöntemiyle

öğretilir.

[!] 8. Namaz ibadetini bozan durumlar

örneklerle açıklanacaktır.

EKİM-2005

OCAK–2004 R–14/45

SİYER ÖĞRENME ALANI :

I. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMEDİN HAYATINI ÖĞRENİYORUZ I:

PEYGAMBERLİK ÖNCESİ HZ. PEYGAMBER

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Hz. Peygamberin

doğduğu çevrenin

özelliklerini genel

hatlarıyla tanır.

2. Hz. Peygamberin

doğumunu ve

çocukluğunu genel

hatlarıyla tanır.

3. Hz. Peygamberin

gençliğini genel

hatlarıyla tanır.

4. Hz. Peygamberin aile

fertlerinin isimlerini

sayar.

[!]1. Hz.Peygamber’in doğduğu coğrafî, sosyal ve

kültürel çevrenin yapısı genel olarak

belirtilecektir.

[!] 2. Hz.Peygamber’in doğumu ve çocukluğu

genel olarak tanıtılarak, Hz.Peygamber’in

çocukluk yıllarındaki erdemli davranışları ile

bizim çocukluğumuzdaki davranışlar arasında

kıyaslama yapılabilir.

[!] 3. Hz.Peygamber’in genç iken ortaya koyduğu

erdemli davranışlardan örnekler verilebilir.

[!] 4. Hz.Peygamber’in aile fertleri isimleri

belirtilerek kısaca tanıtılacaktır.

EKİM-2005

R–14/46 OCAK–2004

SİYER ÖĞRENME ALANI :

I. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMEDİN HAYATINI ÖĞRENİYORUZ II: MEKE DÖNEMİ

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1.Hz. Peygamberin

peygamber oluşunu

açıklar.

2. Hz. Peygamber ve

Müslümanlara

Mekke döneminde

uygulanan baskıları

anlatır.

3. Hz. Peygamberin

Mekke döneminde

İslam’ı yaymak için

yaptığı faaliyetleri

sıralar.

4. Medine’ye Hicret’in

sebeplerini sayar.

[!] 1. Hz.Peygambere peygamberlik görevinin

vahiyle verildiği tarihi süreç içerisinde

açıklanacaktır. Peygamberlik gelmeden önce de ilahi

terbiyeye mazhar olduğu açıklanacaktır.

[!] 2. Hz.Peygamber’in İslâm dinini yayması ve ilk

dönemdeki Müslümanların İslâm Dinini kabul

etmeleri sebebiyle kişisel ve sosyal baskıların

yapıldığı örneklerle anlatılabilir ve bu baskılar

karşısında Hz.Peygamber’in ve Müslümanların

dinlerinden vazgeçmedikleri gerçeği vurgulanır.

[!] 3. Hz.Peygamber’in en yakınlarından başlayarak

dini tebliğ ettiği, Hac mevsimi ve panayır

zamanlarında diğer insanlara da ulaştığı

belirtilebilir.

[!] 4. Müslümanlara Mekke’de yapılan baskıların

artması Hz.Peygamber’i öldürme kararının alınması

hicretin önemli sebeplerinden sayıldığı belirtilebilir.

EKİM-2005

OCAK–2004 R–14/47

SİYER ÖĞRENME ALANI :

I. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMEDİN HAYATINI ÖĞRENİYORUZ III: MEDİNE DÖNEMİ

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Hz. Peygamberin

Medine’deki ilk

faaliyetlerini anlatır.

2. Medine’deki diğer inanç

gruplarıyla ilişkilerini

genel hatlarıyla tanır.

3. Hz. Peygamberin

Medine’de İslam’ı

yaymaya yönelik

faaliyetlerini sıralar.

4. Hz. Peygamberin

vefatına İlişkin bilgileri

söyler.

[!]1. Kazanımda öğrenciler Hz.Peygamber’in

Medine’de gerçekleştirdiği İslâm kardeşliği,

Medine mescidinin inşası ve benzeri faaliyetleri

sayıp anlatabilmelidir.

[!] 2. Kazanımda öğrenciler, Medine’de

gerçekleştirilen Medine sözleşmesini,

Hz.Peygamberimizin diğer inanç gruplarıyla olan

ilişkilerini ve oluşturduğu uyum içinde yaşama

kültürünü ön plâna çıkardığını

açıklayabilmelidirler.

[!] 3. Öğrenciler, Hz.Peygamber’in Medine’de

İslâm’ı yaymaya yönelik faaliyetlerini

sıralayabilmelidirler. Özellikle komşu ülkelere

gönderilen elçiler ve onların gittikleri ülkelerde

karşılaştıkları durumlar anlatılabilmelidir.

[!] 4. Öğrenciler Hz.Peygamber’in vefat tarihi,

vefat ettiğinde kaç yaşında olduğu, vefatının

ardından Müslümanların ne gibi tepkiler verdiğini

açıklayabilmelidir.

EKİM-2005

R–14/48 OCAK–2004

AHLAK ÖĞRENME ALANI :

I. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

GÜZEL SÖZ VE DAVRANIŞLARDA BULUNALIM

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Ahlakın ne olduğunu

ve ahlaklı insanın kim

olduğunu kavrar.

2. Temizlik kavramını

açıklar ve temizliğin

İslam’ın temeli olduğunu

kavrar.

3. Ahlaki bir değer

olarak doğruluk

kavramını açıklar ve

doğru olmaya özen

gösterir.

4. Ahlaki bir değer

olarak sevgi kavramını

açıklar ve İslam’ın

sevgi dini olduğunu

kavrar.

5. İyilik kavramını açıklar

ve Allah’ın iyi ve iyilerle

birlikte olduğunu fark

eder.

6. Kul Hakkı kavramını

açıklar ve İslam’ın Kul

Hakkı konusuna verdiği

önemi fark der.

[!] 1. Öğretici ahlakın tanımını yapar, ahlaklı

insanın kim olduğunu açıklar ve örnekler verir.

Kur’an’dan güzel ahlak ile ilgili ayetler bulur,

ahlakın fert ve toplum üzerindeki etkisini anlatır.

[!] 2. Öğretici, temizliğin İslâm’ın temeli olduğunu

öğrenciye kavratmalıdır. Temizlik çeşitlerini ve

temizlik şekillerini anlatarak öğrencinin konuyu

kavramasını sağlamalıdır.

[!] 3. Doğruluğu tanımlar, Hz.Peygamber’in

hayatından örneklerle konunun anlaşılmasını sağlar.

Doğrunun insan hayatına ve şahsiyetine katkılarını

anlatır.

[!] 4. İyiliğin ne olduğunu, iyilerin kim olduğunu

Kur’an ayetlerinden ve Hadis-i şeriflerden

yararlanarak anlatmalıdır. İyilerin Allah tarafından

övüldüğü ve ödüllendirildiği toplum tarafından

sevildiği örnekler verilerek iyilik örnekleri ile

öğrenciye kavratılmalıdır.

[!] 5. Sevgi ifadesini açıklar, Allah’ın kullarına olan

sevgisini Kur’an ayetlerinden yola çıkarak açıklar.

Beşeri ilişkilerde sevginin olumlu etkisini örneklerle

açıklar. Hayvan, tabiat ve vatan sevgilerini anlatır.

[!] 6. Öğretici, kul hakkının ne demek olduğunu

anlatmalıdır, Kul hakkı ile ilgili Kur’an-ı Kerim’den

ayetler vererek ve Hz.Peygamber’in hayatından ve

hadislerinden örnekler getirir. Kul hakkının

gözetilmesinin veya ihlal edilmesinin

doğurabileceği sonuçlardan bahseder. Konunun

toplumsal yapı üzerindeki etkilerini kavratmalıdır.

EKİM-2005

OCAK–2004 R–14/49

YAZ KUR’AN KURSLARI KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALAR

II. KUR

KUR’AN-I KERİM ÖĞRENME ALANI :

II. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

KUR’AN-I KERİMİ DOĞRU VE GÜZEL OKUYORUZ

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Kur’an-ı Kerim’i

21. sayfanın sonuna

kadar doğru okur.

2. Allah lafzını Kur’an

metni içerisinde doğru

uygular.

3. Vakıf işaretlerini tanır

ve okurken uygular.

[!]1. Ders olarak verilen sure ve ayetler öğretici

tarafından okunur ve öğrencilerin takip etmesi

sağlanır. Daha sonra metinler öğrencilerden dinlenir.

Öğrenciler okurken yaptıkları hatalar öğretici

tarafından düzeltilir.

[!] 2. Lafzatullahın kalın ve ince okunduğu yerler

öğretici tarafından tarif edilir. Okunan metinlerde

öğrencilerin Lafzatullahı doğru okumaları sağlanır.

[!] 3. Vakıf kelimesinin ne anlama geldiği açıklanır.

Vakıf yapmanın anlam açısından önemi vurgulanır.

Vakıf kaideleri uygulamalı olarak öğrenciye

öğretilir.

[!] Tecvit ile ilgili kurallar, özellikle öğrenci

yüzünden okurken uygulaması sağlanmalıdır.

EKİM-2005

R–14/50 OCAK–2004

KUR’AN-I KERİM ÖĞRENME ALANI :

II. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

SURE VE DUA EZBERLİYORUZ

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Fil suresini ezbere okur.

2. Kureyş suresini ezbere okur.

3. Maun suresini ezbere okur.

4. Kafirun suresini ezbere okur.

5. Nasr suresini ezbere okur.

6. Tebbet suresini ezbere okur.

7. Felak suresini ezbere okur.

8. Nas suresini ezbere okur.

9. Kunut dualarını ezbere okur.

10. Ezan’ı ezbere okur.

11. Kâmeti ezbere okur.

[!] 1-2-3-4-5-6-7-8-9. Namaz sureleri ve

Kunut duaları öğretici tarafından doğru bir

şekilde okunur. Öğrencilerin tekrar etmeleri

sağlanır. Daha sonra doğru bir şekilde ve

ezbere öğrencilerden tek tek dinlenir. Doğru

okunuş sağlanana kadar CD ve kasetten çokça

dinletilir. Öğrencilerin yaptıkları hatalar

öğretici tarafından düzeltilir.

[!] 10-11. Ezan ve kâmet metinleri önce

öğretici tarafından okunur. Daha sonra

öğrencilerin doğru okumaları sağlanarak

ezberletilir. CD ve kasetler yardımıyla güzel

ezan okuma becerisi kazandırılır. Cemaatle

kılınan namazlarda kâmet uygulaması

yaptırılır.

EKİM-2005

OCAK–2004 R–14/51

İTİKAT ÖĞRENME ALANI :

II. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

ALLAH’IN BİRLİĞİNE İNANIYORUZ: ALLAH’A İMAN

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Allah’ın varlığı ve

birliğini açıklar.

2. Allah’ın sıfatlarını sayar.

3. Allah’ın güzel isimlerini

sayar.

[!] 1. Allah’ın varlığı ve birliği Kur’an’dan ve

kainattan örnekler verilerek açıklanmalı, Tevhid

akidesinin önemi vurgulanmalıdır.

[!] 2. Allah’ın sıfatları sıralanarak Kur’an’dan örnek

ayetlerle öğrencilerin kavramaları sağlanır.

[!] 3. Allah’ı tanımada onun güzel isimlerinin

bilinmesinin önemi anlatılmalı, öğretici Allahü

Teala’nın güzel isimlerini CD ve kasetlerle ilahi

formatında öğretebilir.

EKİM-2005

R–14/52 OCAK–2004

İTİKAT ÖĞRENME ALANI :

II. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

PEYGAMBERLERE İMAN EDİYORUZ: PEYGAMBERLERE İMAN

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Peygamberlik ve

peygamberlere imanın

önemini kavrar.

2. Peygamberlerin

özelliklerini sayar.

3. Peygamberlerin

görevlerini sıralar.

4. Kur’an-ı Kerim’de adı

geçen peygamberlerin

isimlerini sayar.

[!] 1. Peygamberliğin tanımı yapılır. İnsanların

Peygamberlere olan ihtiyacı ve peygamberliğin

önemine değinilerek öğrencilerin kavraması

sağlanır.

[!] 2. Peygamberlerin özellikleri öğretici tarafından

tahtaya yazılarak açıklanır. Öğrenciye tekrar

ettirilerek kavramaları sağlanır.

[!] 3. Peygamberlerin, insanlara örnek olma

bakımından görevleri sıralanır.

[!] 4. Kur’an-ı Kerim’de adı geçen Peygamberlerin

isimleri tespit edilir. Kur’an’da yer alan kıssalardan

yola çıkılarak Peygamberlerin hayatlarından

örnekler verilebilir.

EKİM-2005

OCAK–2004 R–14/53

İTİKAT ÖĞRENME ALANI :

II. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

AHİRET VARDIR : AHİRETE İMAN

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Ahirete imanın önemini

kavrar.

2. Ölüm ve ölümden sonra

dirilme ile ilgili

kavramları açıklar.

3. İnsanın yaptıklarından

sorgulanacağını fark eder.

4. Cennet ve cehennem

kavramlarını açıklar.

[!] 1. Ahirete imanın fert ve toplum açısından önemi

üzerinde durulur.

[!] 2. Ölüm kavramı açıklanarak, öldükten sonra

kabir hayatı ve dirilmenin gerçek olduğu,

Kur’an’dan ayet mealleri verilerek öğrencilere

kavratılabilir.

[!] 3. İnsanın yaptıklarından sorumlu tutulacağı

açıklanır. En basit olarak birbirimize karşı bile her

davranışımızdan sorumlu olduğumuz ilkesinden

yola çıkılarak Allah’a karşı da sorumlu olduğumuz

ve yaptığımız her şeyden mutlaka sorumlu

tutulacağımız öğrenciye fark ettirir.

[!] 4. Cennet ve Cehennem kavramları Kur’an-ı

Kerim’den ve hadislerden örnekler verilerek

açıklanmalıdır.

EKİM-2005

R–14/54 OCAK–2004

İBADET ÖĞRENME ALANI :

II. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

NAMAZ KILIYORUZ

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Bayram namazının nasıl

kılınacağını açıklar.

2. Teravih namazının nasıl

kılınacağını açıklar.

3. Cenaze namazının nasıl

kılınacağını açıklar.

[!] 1. Bayram namazının kılınışı öğrencilere önce

tarif edilecektir. Daha sonra göstererek öğretme

yöntemiyle öğrencilere namazın kılınışı

öğretilecektir. Bayramların ve bayramlaşmanın

önemi üzerinde durulacaktır.

[!] 2. Teravih namazının kılınışı önce öğrencilere

tarif edilecektir. Kaç rekat olduğu, Sünnet-i

Müekkede bir namaz olduğu vurgulanacaktır.

Kılınışı, göstererek öğretme yöntemiyle öğrencilere

öğretilecektir.

[!] 3. Cenaze namazının kılınışı önce öğrencilere

tarif edilecektir. Daha sonra göstererek öğretme

yöntemiyle öğrencilere namazın kılınışı

öğretilecektir. Cenaze namazının Farz-ı Kifaye bir

namaz olduğu ve bir Müslümanın ölen din kardeşine

karşı son vazifelerinden birisinin onun namazına

katılmak olduğundan bahsedilecektir.

EKİM-2005

OCAK–2004 R–14/55

İBADET ÖĞRENME ALANI :

II. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

EY İNANANLAR ORUÇ SİZE FARZ KILINDI

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Orucu tanımlar.

2. Oruç ibadetinin önemini

kavrar.

3. Oruç ibadeti ile ilgili

kavramları sayar ve

açıklar.

4. Orucu bozan durumları

sayar.

5. İftar duasını ezbere okur

ve Türkçe anlamını

açıklar.

[!] 1. Oruç ibadetinin İslâm’ın şartlarından olduğu

vurgulanarak orucun tarifi üzerinde durulacaktır.

Orucun sadece yeme-içmeyi bırakmak olmadığı,

aynı zamanda ahlakımızı güzelleştirmemizi

sağlayan bir ibadet olduğundan bahsedilecektir.

[!] 2. Oruç ibadetinin insana kazandırdığı

değerlerden bahsedilecektir. (Sabır, kanaat, şükür

vb. gibi) çeşitli örnekler verilerek önemi üzerinde

durulacaktır. Fakirlere yardım etme, kimsesizlere el

uzatma ve koruma bilinci geliştirilecektir.

[!] 3. Sahur ve İftar kavramları açıklanır. Sahur ve

iftarın faziletlerinden bahsedilebilir. Oruca niyetin

ne zaman ve nasıl yapıldığı açıklanır. Oruçlu bir

insanın günü nasıl geçirmesi gerektiği örnekler

verilerek anlatılır.

[!] 4. Orucu bozan durumlar maddeler halinde

sıralanır. Orucun önemli bir ibadet olduğu ve belli

bir disiplin içerisinde oruç tutulması gerektiği

üzerinde durulur.

[!] 5. İftar duası önce öğretici tarafından okunur ve

öğrencilerden ezbere doğru olarak okumaları

istenir. Aynı zamanda Türkçe anlamı üzerinde

durularak öğrencilerin kavramaları sağlanır.

EKİM-2005

R–14/56 OCAK–2004

SİYER ÖĞRENME ALANI :

II. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

HZ. PEYGAMBERİN KİŞİLİĞİ VE ÖRNEKLİĞİ

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Hz. Peygamberin bütün

insani özellikleriyle bir

peygamber olduğunu fark

eder.

2. Hz. Peygamberin

kişiliğini genel hatlarıyla

açıklar.

3. İslam’ı anlamada Hz.

Peygamberin örnekliğini

kavrar.

4. Hz. Peygamberin nasıl

örnek alınacağını açıklar.

[!]1. Kur’an-ı Kerim ve Hz.Peygamberimizin

hadislerinden örnekler verilerek O’nun insani

özellikleriyle bir peygamber olduğu vurgulanır.

Kelime-i Şehadet’in anlamı tekrar edilerek,

“Allah’ın kulu olarak peygamber” kavramı üzerinde

durulur.

[!] 2. Hz.Peygamberin kişiliği; yani dürüst,

çalışkan, merhametli, sabırlı vb. olduğu örnekler

verilerek öğrencilerin kavraması sağlanır.

[!] 3. Hz.Peygamberin İslâm’ı yaşamadaki örnekliği

açıklanır. İslam’ı anlamak noktasında

Hz.Peygamberin hayatından örnekler aktarılarak

Onun daha iyi tanınması sağlanır.

[!] 4. Hz.Peygamberin güzel ahlakı anlatılarak,

öğrencilerin Peygamberimize duydukları sevginin

pekişmesi sağlanır. Bütün davranışlarımızda

Hz.Peygamberi kendimize örnek almamız gerektiği

vurgulanır.

EKİM-2005

OCAK–2004 R–14/57

AHLAK ÖĞRENME ALANI :

II. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

GÜZEL SÖZ VE DAVRANIŞLARDA BULUNALIM

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Hoşgörü ve bağışlama

kavramlarını açıklar ve

hoşgörülü ve bağışlayıcı

olmaya istekli olur.

2. Ahlaki bir değer olarak

yardımlaşma kavramını

açıklar ve çevresiyle

yardımlaşmaya gönüllü

olur.

3. Sözünde durma kavramını

açıklar ve sözünde

durmadığı taktirde

sonucunun ne olacağını

kestirir.

4. Adalet kavramını açıklar

ve İslam Dini’nin niçin

adalet dini olduğunu

kavrar.

5. Özveri kavramını açıklar

ve özverili olmaya gönüllü

olur.

[!] 1. İslâm dininde hoşgörü ve bağışlamanın

önemi üzerinde durulur. Ayet ve hadis-i şeriflerden

konu ile ilgili örnekler verilir.

Hz.Peygamberimizin engin hoşgörüsü ve

bağışlaması ile ilgili yaşantısından örnekler

verilerek öğrencilerin de bu şekilde davranmaya

istekli olmaları sağlanır.

[!] 2. Yardımlaşma kavramı tarif edilir. İslâm

dininde yardımlaşmanın ve dolayısıyla din

kardeşliğinin birlik ve beraberlik içinde yaşanması

gerektiği vurgulanır. Konu ile ilgili ayet ve

hadislerden, örnekler verilerek öğrencilerin de

yardımlaşmaya gönüllü olmaları sağlanır.

[!] 3. Sözünde durma kavramı tanımlanır ve

sözünde durmanın önemi açıklanır. Burada

özellikle münafıklık alametlerinden birisinin

sözünde durmamak olduğu belirtilir. Sözünde

durmayan kişinin Allah tarafından sevilmeyeceği

gibi, toplum tarafından da dışlanacağı açıklanır.

[!] 4. Adalet kavramı tanımlanır ve İslâm dininde

adaletin önemi vurgulanır. Hz.Ömer’in ve tarih

boyunca Müslüman şahsiyetlerin adalet

örneklerinden yola çıkılarak adalet bilinci

geliştirilir. İslâm dininin bütün insanları temel

haklar açısından eşit kabul ettiği anlatılır.

[!] 5. “İnsanların hayırlısı insanlara faydalı

olandır.” Hadis-i Şerifinden yola çıkılarak,

insanlara faydalı olmayı, Allah rızası düşünülerek,

kişinin özverili davranması gerektiği vurgulanır.

EKİM-2005

R–14/58 OCAK–2004

YAZ KUR’AN KURSLARI KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALAR

III. KUR

KUR’AN-I KERİM ÖĞRENME ALANI :

III. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

KUR’AN-I KERİMİ DOĞRU VE GÜZEL OKUYORUZ

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Kur’an-ı Kerim’i 22.

sayfadan 52. sayfanın

sonuna kadar doğru okur.

2. Medleri Kur’an metni

içerisinde doğru uygular.

3. Sakin nun ve tenvine ait

hükümleri (İhfa, İzhar ve

İklab) tanır ve okurken

uygular.

4. İdğamı (Maal Gunne ve

Bila Gunne) tanır ve

okurken uygular.

5. Ra ile ilgili hükümleri

tanır ve okurken uygular.

[!]1. Belirtilen metnin öğrenciler tarafından doğru

bir şekilde okunması sağlanır. Yapılan yanlışlıklar

öğretici tarafından birebir düzeltilir.

[!] 2. Kur’an metni içerisinde bulunan medler

öğretici tarafından uygulamalı olarak okunur.

Öğrencilerin de doğru bir şekilde okumaları

istenir.

[!] 3. Sakin nun ve tenvine ait hükümler tanıtılır.

İhfa, İzhar ve İklab ile ilgili konular ile ilgili

bilgiler verilir. Kur’an-ı Kerim üzerinde

uygulaması sağlanır.

[!] 4. İdğam-ı Meal Gunne ve İdğam-ı Bila Gunne

tanıtılır. Öğrencilerin uygulaması sağlanır.

[!] 5. “Ra” harfinin okunuşu hakkında bilgi verilir.

Öğrencilerin uygulaması sağlanır.

Öğrencilerin tecvit kurallarını yüzünden

okudukları sayfada uygulamalarına özellikle

öğretici dikkat etmelidir. Bütün bunlar

yapılırken kaset, CD ve benzerlerinden

yararlanılır.

EKİM-2005

OCAK–2004 R–14/59

KUR’AN-I KERİM ÖĞRENME ALANI :

III. KUR

NİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

KUR’AN-I KERİMDEN BÖLÜMLER EZBERLİYORUZ

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Bakara Suresi’nin 255.

ayetini ezbere okur.

2. Bakara Suresi’nin 285-

286. ayetlerini ezbere okur.

3. Haşr Suresi’nin 22-24.

ayetlerini ezbere okur.

[!] 1. Bakara suresinin 255’nci ayeti (ayetu’lkürsi)

öğretici tarafından okunur. Öğrencilerin

birebir doğru bir şekilde okuması sağlanır. Daha

sonra öğrencilerden ezber olarak alınır.

[!] 2. Bakara suresinin 285-286’ncı ayetleri

(amenerrasulü) öğretici tarafından okunur.

Öğrencilerin birebir doğru bir şekilde okuması

sağlanır. Daha sonra öğrencilerden ezber olarak

alınır.

[!] 3. Haşr suresinin 22-24’ncü ayetleri

(huvallahullezi) öğretici tarafından okunur.

Öğrencilerin birebir doğru bir şekilde okuması

sağlanır. Daha sonra öğrencilerden ezber olarak

alınır.

EKİM-2005

R–14/60 OCAK–2004

İTİKAT ÖĞRENME ALANI :

III. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

MELEKLERE İNANIRIZ : MELEKLERE İMAN

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Meleklere imanın önemini

kavrar.

2. Kur’an’da adı geçen

meleklerin isimlerini

sayar.

3. Meleklerin özelliklerini

ve görevlerini sayar.

[!] 1. Kazanımda özellikle öğrencilerin Meleklere

imanın bizim hayatımız açısından önemi, dinimiz

açısından gerekliliği belirtilir. Meleklerin iyi ve

kötü davranışlarımızı murakabe ettiklerini ve

dolayısıyla daima iyi davranışlarda bulunmamızı

temenni ettikleri belirtilmelidir.

[!] 2. Kur’an’da adı geçen Meleklerin isimleri

öğretilir.

[!] 3. Meleklerin nasıl bir varlık oldukları,

görevleri ve özellikleri anlatılarak öğrenilmesi

sağlanır. Öğretici öğrencilerin meleklerin

özelliklerini ve görevlerini sayabilmelerini sağlar.

EKİM-2005

OCAK–2004 R–14/61

İTİKAT ÖĞRENME ALANI :

III. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

KİTAPLARA İMAN İMANIN ESASLARINDANDIR :KİTAPLARA İMAN

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Kitap ve vahiy

kavramlarını açıklar.

2. Kitaplara imanın

önemini kavrar.

3. Dört büyük Kutsal Kitabı

ve suhufları sayar.

[!] 1. Kitap ve Vahiy kavramlarının öğrenilmesi

sağlanır. İlâhi kitaplar üzerinde durularak, bu

kitapların Allah tarafından vahiy yoluyla

Peygamberlere geldiği açıklanır. Bu ilahî

kitapların niçin birbiri ardına gönderildiğini ve

Kur’an-ı Kerim’in niçin son kitap olduğu

açıklanır.

[!] 2. İmanın altı şartından birisinin de kitaplara

iman olduğu ve dolayısıyla kitaplara imanın

gerekliliği üzerinde durulur. Öğrenciler tarafından

kitaplara inanmanın öneminin anlaşılması

sağlanır.

[!] 3. Öğretici tarafından dört büyük kutsal kitap

hakkında bilgi verilir. Öğrenciler dört büyük

kitabı ve sahifeleri öğrenir ve sayar.

EKİM-2005

R–14/62 OCAK–2004

İTİKAT ÖĞRENME ALANI :

III. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

KAZA VE KADERİ ÖĞRENİYORUZ: KAZA VE KADERE İMAN

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Kaza ve Kader kavramlarını

açıklar.

2. Kaza ve Kadere imanın

önemini kavrar.

3. İnsanın akıl sahibi olması,

özgür ve sorumlu olmasının

kaderle ilişkisini fark eder.

4. Kur’an’ı Kerim’in kaderle

ilgili olarak tevekkül, rızık,

başarı, afet ve hastalık

kavramlarına bakışını fark

eder.

[!] 1. Kaza ve kader kavramlarının İslâm

literatüründeki anlamları üzerinde durulmalıdır.

Tutum ve davranışlarımızı birey olarak kendi

isteğimize göre Allah’ın yarattığı, bireysel

yapıp-etmelerin bireyin sorumluluğunu

gerektirdiği anlatılmalıdır.

[!] 2. Kazanımda kaza ve kadere imanla

öğrencilere, bütün işlerin sonucunun Allah’a

döndüğü, her şeyin bir plân ve program

dahilinde cereyan ettiği gerçeği öğretilir. Böyle

bir imanla kişinin hayata bağlı kalacağı, olaylar

karşısında dirençli durabileceği, sonunda insan

hayatının anlamlı bir bütün oluşturacağı

vurgulanır.

[!] 3. Kazanımda öğrencinin, akıl ve irade sahibi

olduğunu, olup-bitenler karşısında bir nesne

olmadığını yapıp-etmelerini kendi iradesiyle

gerçekleştirdiğini, ancak bütün her şeyin ilahi

iradenin süzgecinden geçtikten sonra

gerçekleştiğini fark etmesi sağlanır.

[!] 4. Kazanımda, Kur’an’da, kaderin, çalışıp

üretmeye, başarmaya engel teşkil etmediğini,

afet ve hastalık durumlarında ise çözümler

üretmeye mani olmadığını ortaya koymak

gerekir.

EKİM-2005

OCAK–2004 R–14/63

İBADET ÖĞRENME ALANI :

III. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

KUTSAL YOLCULUK: HAC

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Hac kavramını açıklar.

2. Haccın önemi kavrar.

3. Hac ile ilgili kavramları

sayar ve açıklar.

4. Hac ile ilgili mekanları

sayar.

[!] 1. Kazanımda öğrencilere Haccın İslâm’daki yeri

anlatılır ve Hacc’ın önemi üzerinde durulur.

[!] 2. Hac ibadetinin kişisel ve toplumsal hayattaki

önemi üzerinde durularak öğrencilere bu konuda bir

bilinç kazandırılmalıdır.

[!] 3. Hac ile ilgili İhram, Tavaf, Sa’y, Hedy vb.

kavramların, ibadetin yapılışı ile birlikte açıklanması

ve bu kavramların kişiye ne kazandıracağı üzerinde

durulur.

[!] 4. Hac ibadetinin yapıldığı yerler (Kabe, Arafat,

Müzdelife, Mina…) hakkında bilgi verilir ve bu

mekanların isimleri tekrar ettirilir.

EKİM-2005

R–14/64 OCAK–2004

İBADET ÖĞRENME ALANI :

III. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

ALLAH’A YAKLAŞMA VE YARDIMLAŞMA İBADETİ OLARAK KURBAN

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Kurban kavramını

açıklar.

2. Kurban ibadetinin

bireye ve topluma

kazandırdıklarını

kavrar.

3. Kurban kesilirken

nelere dikkat edilmesi

gerektiğini sayar.

[!] 1. Kazanımda kurban ibadetinin kişinin sahip olduğu

şeyleri Allah’ın kullarıyla paylaşmak suretiyle Allah’a

yakınlık kazanma amacına yönelik olduğunu,

fedakarlığın önemli bir sembolü olduğunu öğrenciler

açıklayabilmelidir.

[!] 2. Kurban ibadetinin yardımlaşma ve kardeşlik

duygularını pekiştirmesi üzerinde durulur ve

öğrencilerin bunu kavramaları sağlanır.

[!] 3. Kurbanın kesimi esnasında hem kurban hem de

çevre konusunda nelere dikkat edilmesi gerektiği

öğrencilere kavratılmalıdır.

EKİM-2005

OCAK–2004 R–14/65

İBADET ÖĞRENME ALANI :

III. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

ZEKAT VE SADAKA

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Zekat ve sadakayı tanımlar.

2. Zekat ve sadaka vermenin

önemini kavrar.

3. Kimlerin zekat ve sadaka

vereceğini sayar ve açıklar.

4. Nelerden zekat ve sadaka

verileceğini sayar ve

açıklar.

[!] 1-2. Kazanımda öğrenciler Sadaka ve Zekat

kavramlarını açıklayabilmelidir. Öğrenciler,

neden zekat verildiğini, sadakanın toplumsal

dayanışma ve yardımlaşmaya ne gibi katkı

sağladığını söyleyebilmelidir.

[!] 3. Kazanımda öğrenciler gerek zekatı ve

gerekse sadakayı kimlerin vermesi gerektiğini,

zenginlik ölçüsü dikkate alınmak suretiyle

açıklayabilmelidir.

[!] 4. Öğrenciler, zekat ve sadakanın nelerden

verileceğini, ölçülerinin ne olduğunu

anlatabilmelidir.

EKİM-2005

R–14/66 OCAK–2004

İBADET ÖĞRENME ALANI :

III. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

ALLAH’LA İLETİŞİM : DUA VE TÖVBE

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Dua ve tövbeyi tanımlar.

2. Ne zaman, nerede ve

nasıl dua edebileceğini

kavrar.

3. Ne zaman, nerede ve

nasıl tövbe edebileceğini

kavrar.

4. Kur’an’dan ve

Peygamberimizden dua

ve tövbe örnekleri verir.

5. Yemek duasını ezbere

okur ve Türkçe anlamını

açıklar.

[!] 1.2.3. Birinci, ikinci ve üçüncü kazanımlarda

öğrenciler, duayı ve tövbeyi tanımlayabilmelidirler.

Duanın ne zaman, nasıl ve nerede yapılacağını,

kabul olmasının şartlarını söyleyebilmelidirler.

Tövbenin, günahtan dönme ve aynı suçu bir daha

işlememeye söz verme olduğunu

kavrayabilmelidirler.

[!] 4. Öğrenciler, Kur’an’da bulunan dua ve tövbe

örneklerinden bazılarından örnekler

verebilmelidirler. Hz.Adem ve Hz.Yunus’un dua ve

niyazda bulunmaları, bağışlanma dilemeleri üzerinde

durulabilir.

[!] 5. Günlük hayatta sık sık dile getirilen dualardan

yemek duasını öğrenciler ezbere okuyabilmeli ve

anlamını verebilmelidir.

EKİM-2005

OCAK–2004 R–14/67

SİYER ÖĞRENME ALANI :

III. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

HZ. PEYGAMBERDEN DAVRANIŞ ÖRNEKLERİ

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Hz. Peygamberin örnek

ahlakını kavrar.

2. Hz. Peygamberin

hayatından davranış

modelleri çıkarır ve

bunları yapmaya istekli

olur.

3. Akabe Biatları ve Veda

Hutbesi’ndeki insani ve

evrensel ilkeleri kavrar.

[!] 1-2. Kazanımlarda öğrenciler, Hz.Peygamber’in,

vahyin yönlendirmesiyle nasıl mükemmel bir kişilik

kazandığını, ahlaki bir olgunluğa ulaştığını kavrar ve

O’nun hayatından davranış modelleri çıkarırlar. Bu

davranış modellerini kendi hayatlarına uygulamaya

istekli olurlar.

[!] 3. Kazanımda öğrenciler hicret öncesi

gerçekleştirilen Akabe Biatlarından ve Veda

Haccı’ndan, Hz. Peygamber tarafından okunan Veda

Hutbesi’nden hangi prensiplerin ortaya çıktığını ve

bu prensiplerin insanlığa neler kazandırdığını

kavrayabilmelidirler.

EKİM-2005

R–14/68 OCAK–2004

AHLAK ÖĞRENME ALANI :

III. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

GÜZEL SÖZ VE DAVRANIŞLARDA BULUNALIM

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Sorumluluk kavramını

açıklar ve sorumluluk

almaya hazır olur.

2. Cömertliğin İslam’da

övülen bir erdem

olduğunu kavrar.

3. Saygı kavramını açıklar

ve insani ilişkilerdeki

önemini fark eder.

4. Diğergamlık kavramını

açıklar.

5. Milli ve manevi

değerlerimizi korumanın

ve sevmenin imanın bir

gereği olduğunu kavrar.

[!] 1. Kazanımda öğrenciler kendilerine verilen

görevleri en iyi şekilde yapmanın dini bir gereklilik

olduğunun bilincinde olmalıdırlar. Sorumluluk

altına girmenin, bireysel ve toplumsal

kazanımlarını anlatabilmelidirler.

[!] 2. Öğrenciler muhtaç insanlara veya hayır

kuruluşlarına yardımın önemini, bunun toplumsal

huzur ve barışa katkısını kavramalıdırlar.

[!] 3. Hz.Peygamber’in “Büyüklerimizi saymayan,

küçüklerimizi sevmeyen bizden değildir” sözü

saygının önemli bir erdem olduğunu öğrenciler fark

edebilmeli, bunun insanî ilişkileri

zenginleştirmedeki katkısını açıklayabilmelidirler.

[!] 4. Öğrenciler başkalarının önceliklerini kendi

önceliklerine tercih etme duygusunu

benimseyebilmelidirler.

[!] 5. Bizi biz yapan değerlerin benimsenmesi ve

sevilmesi noktasında öğrenciler

bilinçlendirilmelidir. Onlar millî ve manevî

değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara

aktarılmasının imanın bir gereği olduğunu

açıklayabilmelidirler.

EKİM-2005

OCAK–2004 R–14/69

EK-16

KUR'AN KURSLARI İSTASTİKİ FORMLARI

İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

FORMLARLA İLGİLİ GENEL AÇIKLAMA (*)

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nca müştereken

hazırlanan soru kâğıtları (FORM N–1); Diyanet İşleri Başkanlığı'nca toplu halde

müftülüklere gönderilecektir. Bu formları müftülükler her Kur'an kursuna ikişer nüsha

olmak üzere dağıtılacaktır.

Kur'an kursu yöneticileri bu soru kâğıtlarına 1 Kasım tarihine göre kurs bilgilerini

doğru ve dikkatlice işleyip, kontrolünü yaptıktan sonra ilgili müftülüğe teslim

edeceklerdir.

Müftülükler Kur'an kurslarına ait soru kâğıtlarını teslim alıp, kontrolünü yaptıktan

sonra eksiksiz olduğunu tesbit edince imza edip ve mühürleyip, bir nüshasını ilgili kurs

dosyasında saklayacak, diğer nüshasını da doğrudan Diyanet İşleri Başkanlığı'na

göndereceklerdir.

FORMUN DOLDURULMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Kur'an kurslarına ait soru kâğıdı üzerindeki dip not ve açıklamalar dikkatlice

okunduktan sonra doldurulmasına geçilecektir. Soru kâğıdı ait olduğu öğretim yılı başı

öğrenci ve öğretici bilgileri ile önceki öğretim yılı sonu başarı durumlarını kapsamak

üzere iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümdeki bilgiler 1 KASIM tarihindeki Kur'an

kursunun mevcut durumunu kapsayacak şekilde; ikinci bölüm ise bir önceki öğretim

yılına ait tüm sınavları (EYLÜL ayı sonunda) bittikten sonraki duruma göre

doldurulacaktır.

1-KURSUN BULUNDUĞU YER:

İl, ilçe, bucak ve köy bilgilere eksiksiz ve okunaklı olarak yazılacaktır. Bucak veya

köyün adı değişmiş ise yeni adı yazılırken eski adı da parantez içinde yazılacaktır.

2- KURSUN ADI:

Kur'an kursunun Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından resmi kayıtlarla belirlenmiş

olan adı kısaltma yapılmadan okunaklı olarak yazılacaktır. Kursun adı değiştirilmiş ise

eski adı parantez içinde yazılacaktır. Resmi yazışmalarda kullanılmayan mahalli isimlere

yer verilmeyecektir.

3- KURSUN HİZMETE GİRDİĞİ İLK YIL:

Kurs ilce sınırları dâhilinde ilk kez ne zaman açılmış ise o tarih yazılacak bina

değiştirmiş veya birkaç yıl ara verdikten sonra açılmış olsa bile ilk açıldığı tarih kursun

hizmete girdiği ilk yıl olarak yazılacaktır.

4- KURSUN KODU:

Her bir Kur'an kursuna, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca verilmiş olan kod bu satırda

kurs kodu olarak yazılacaktır.

5- KURSUN TELEFON NUMARASI:

Varsa kursun telefonu otomatik kodu ile birlikte yazılacak yok ise telefonu yok diye

not verilecektir.

R–14/70 OCAK–2004

ÖĞRETİM YILI BAŞI BİLGİLERİ KISMI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

6- ÖĞRETİM YILI BAŞINDA KURSA YENİ KAYIT OLAN VE TOPLAM

ÖĞRENCİ SAYISI:

Öğretim yılı başında (1KASIM durumuna göre) Kur'an kursuna yeni kayıt yaptıran

öğrenci sayıları cinsiyetlerine göre yüzünden okuma ve hafızlık için ayrılan satırlara ayrı

ayrı yazılacaktır.

Toplam öğrenci sayısı satırında geçen yıldan sınıfta kalan öğrenciler ile bu öğretim

yılında yeni kayıt olan öğrencilerin toplamı cinsiyetlerine göre yüzünden okuma, hafızlık

olmak üzere ayrı ayrı yazılacaktır. Yan ve boy toplamları da yazılarak kontrolü

sağlanacaktır.

Bu tabloda yeni kayıt olan öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısından büyük

olmaması gereği gözden kaçırılmayacaktır.

7- ÖĞRETİM YILI BAŞINDA KURS ÖĞRETİCİLERİNİN MEZUN

OLDUKLARI EN SON OKULA GÖRE DAĞILIMI:

Bu tabloda kadrolu ve fahri öğretici sayıları hafız olan, hafız olmayan olarak ayrı

ayrı yazılarak öğreticilerin en son mezun oldukları okullara göre dağılımları yapılacaktır.

Kadrolu ve fahri öğreticilerin hafız olan hafız olmayan satırlarındaki ilkokul, imam

hatip lisesi, lise veya dengi okul ve yüksekokul mezunlarının cinsiyetlerine göre

toplamları, toplam sütunlarındaki erkek ve kadın öğretici sayısına eşit olacaktır.

Yüksekokul mezunu satırında ilahiyat fakültesi mezunları ayrı, diğer yüksekokul

mezunları ayrı ayrı yazılacaktır.

BİR ÖNCEKİ ÖĞRETİM YILI BİLGİLERİ KISMI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

8- BİR ÖNCEKİ ÖĞRETİM YILINDA YENİ KAYIT OLAN ÖĞRENCİ

SAYISI İLE BAŞARI DURUMU:

a) YENİ KAYIT OLAN ÖĞRENCİ SAYISI: Bir önceki öğretim yılı başında yeni

kayıt olan öğrenci sayısı cinsiyetlerine göre, yüzünden okuma ve hafızlık olarak yazılacak

yeni girilen öğretim yılında yeni kayıt olan öğrenci sayısı bu tabloya yazılmayacaktır.

b) BİR ÖNCEKİ ÖĞRETİM YILI BAŞINDA TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI: Bu

sütunda bitmiş olan bir önceki öğretim yılının 1 KASIM tarihindeki toplam öğrenci

sayıları (yeni kayıt dâhil) cinsiyetlerine göre yüzünden okuma ve hafızlık satırlarına ayrı

ayrı yazılacaktır.

Yeni girilen öğretim yılındaki öğrenci sayısı bu sütuna kesinlikle yazılmayacaktır.

(a) ve (b) şıklarındaki bilgiler bir önceki yıl gönderilen FORM N–1 soru kâğıdının

aynı yılın öğretim yılı başındaki ilgili tabloları ile ayrı olmasına özen gösterilecektir.

c) BİR ÖNCEKİ ÖĞRETİM YILI SONU TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI: Bu

sütunda bitmiş olan öğretim yılı sonundaki toplam öğrenci sayısı cinsiyetlerine göre

yüzünden okuma ve hafızlık olarak ayrı ayrı yazılacaktır.

d) BİTMİŞ OLAN BİR ÖNCEKİ ÖĞRETİM YILI SONU BAŞARI DURUMU: Bu

sütunda bitmiş olan bir önceki öğretim yılı sonu itibariyle sınava giren, başaran ve

başarısız olan öğrenci sayıları cinsiyetlerine göre yüzünden okuma ve hafızlık satırlarına

ayrı ayrı yazılacaktır.

Bu tabloda;

1- "Öğretim yılı başında yeni kayıt olan öğrenci sayısı (A)" sütunu "Öğretim yılı

başındaki toplam öğrenci sayısı (yeni kayıt dâhil) (B)" sütununa eşit veya küçük olacaktır.

2- "Öğretim yılı başında toplam öğrenci sayısı (yeni kayıt dâhil) (B)" sütunu

"Öğretim yılı sonu toplam öğrenci sayısı (C)" sütunu toplamına eşit veya büyük olacaktır.

OCAK–2004 R–14/71

3- "Öğretim yılı sonu toplam öğrenci sayısı (C)" sütunu "sınava giren öğrenci sayısı

(D)" sütununa eşit veya büyük olacaktır.

4- "Sınava giren (D)" öğrenci sayısı sütunu "başaran (E)" öğrenci sayısı sütununa eşit

veya büyük olacaktır.

"Başaran" öğrenci sayısı toplamı (E) "başarısız olan" öğrenci sayısı (F)'nin

toplamları sınava giren öğrenci sayısı toplamına (D)'ye eşit olacaktır.

9- BİR ÖNCEKİ ÖĞRETİM YILI SONUNDA BAŞARILI OLAN

ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM VE YAŞ DURUMU:

Bu tabloya kursta başarılı olan öğrencilerin öğrenim durumları, mezun oldukları

okullara ve cinsiyetlerine göre dağılımları ayrı ayrı yazılacaktır.

Yaş durumları ise biten yaş esas alınarak hangi yaş gruplarına giriyor ise o grubun

içinde cinsiyetlerine göre dağılımları ayrı ayrı gösterilecektir.

"Öğretim yılında yeni kayıt olan öğrenci sayısı" tablosundaki "öğretim yılı sonu

başarı durumu" bölümünün "başaran" sütunundaki toplam öğrenci sayısı cinsiyetlerine

göre "öğretim yılı sonunda başarılı olan öğrencilerin öğrenim ve yaş durumu" tablosunun

"öğrenim durumunun" toplam sütununa ve "yaş durumunun" toplamı sütununa

cinsiyetlerine göre ayrı ayrı eşit olacaktır.

10- BİR ÖNCEKİ ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİCİ SAYISI:

Bir önceki öğretim yılı öğretici sayısı tablosunda Kur'an kursunun bitmiş olan bir

önceki öğretim yılındaki öğretici sayıları kadrolu ve fahri olarak cinsiyetlerine göre

yazılacaktır.

11- İMZA, MÜHÜR KISMI:

Form yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda doldurulduktan sonra formu dolduran

kurs yöneticisi adını ve soyadını yazıp imzaladıktan sonra ilgili müftülük sorumlusuna

teslim edecektir. İlgili müftülük sorumlusu veya Kur'an kursu şefi formu dikkatlice

kontrol ettikten sonra adını soyadını açık şekilde yazıp imzalayacak ve bağlı bulunduğu

müftünün incelemesine sunacaktır.

Kur'an kurslarından gelen soru kâğıtları doğruluğu müftü tarafından tasdik edildikten

sonra topluca Diyanet İşleri Başkanlığı'na doğrudan ve zamanında intikal ettirilecektir.

Soru kâğıtlarının Başkanlıkta ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı'ndaki

değerlendirilmesi sırasında tesbit edilecek eksiklik veya yanlış bilgiler için soru kâğıdında

imzası olan kişiler sorumlu tutulacaklardır.

R–14/72 OCAK–2004

EK–17

YARIŞMA İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

1.Yarışma sadece il ve ilçelerde yapılacaktır. (Büyükşehir statüsünde bulunan il

merkezlerinde yarışma düzenlenmeyecek, bağlı ilçelerde düzenlenecektir.)

2. Yarışmaya Kur'an kursuna o yıl yeni kaydolan ve öğrenci durum çizelgesinde

ismi bulunan kız ve erkek öğrenciler katılabilecektir.

3. Yarışma, kız öğrenciler arasında bayan cemaat huzurunda, erkek öğrenciler

arasında erkek cemaat huzurunda Mart-Nisan ayları içinde müftülüklerce uygun

görülecek tarihlerde ve camilerde yapılacaktır.

4. Yarışma için gerekli olan jüriler il ve ilçe müftülüklerince görevlilerimiz

arasından ve ilgili müftünün veya müftünün uygun göreceği bir yetkilinin başkanlığında

4'er kişi olarak tespit edilecektir.

5. Tek Kur'an kursu olan ilçelerdeki öğrenciler kendi aralarında iki gruba ayrılarak

yarışacaklardır.

6. Kur'an kursu sayısı 10'a kadar olan müftülüklerde her kurs için 3'er, 10'dan fazla

Kur'an kursu olan müftülüklerde ise her kurs için 2'şer öğrenci yarışmaya katılmak üzere

öğreticiler tarafından seçilecektir.

7. Kur'an kursu hizmetlerini vatandaşlarımıza daha iyi tanıtmak ve yarışmadan

beklenen neticeyi alabilmek için önceden gerekli yerlerde duyuru yapılacak ve yarışmanın

mümkün olduğu kadar kalabalık bir cemaat huzurunda yapılması sağlanacaktır.

8. Yarışma soruları aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak hazırlanacaktır:

a) Sorular, müftünün uygun göreceği bir yetkilinin başkanlığında oluşan jüri

tarafından müfredat programındaki konulardan ve okutulan Dini Bilgiler Ders Kitabı'ndan

seçilecektir.

b) Sorular, cemaatin de faydalanacağı şekilde hazırlanacak, anlamsız, uzun veya

tereddüt uyandıracak şekilde soru hazırlanmayacaktır.

c) Yarışma için, Kur'an-ı Kerim'den namaz surelerinden birisi ile itikat, ibadet,

siyer ve ahlak derslerinden de 3'er soru hazırlanacaktır. Kur'an kursu sayısı 10'dan çok

olan yerlerde her dersten 1 veya 2 soru hazırlanacaktır.

d) Kur'an-ı Kerim, itikat, ibadet ile siyer ve ahlak konularında yarışmaya katılacak

kurs sayısı kadar soru grubu hazırlanacak ve ayrı ayrı zarflara konarak

numaralandırılacaktır.

e) Yarışmaya katılan kurslar, üzeri numaralanmış ve konusu yazılmış soru

zarflarını kur'a ile alacaklardır. Kursların yarışma sırası da kur'a ile tespit edilecektir.

Yarışma sırasına göre her kursa, çektikleri sorular sıra ile (Kur'an-ı Kerim, İtikat,

ibadet, siyer ve ahlak) sorulacaktır.

9. Yarışmada Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuma uygulaması yapılmayacaktır.

10. Yarışma sonunda ilk üç dereceye girecek Kur'an kursları adına yarışan

öğrenciler mahalli imkânlarla mükâfatlandırılacaklardır.

OCAK–2004 R–14/73

EK–18

KUR’AN KURSLARI DENETİM FORMU

KURSUN ADI :

KURS YÖNETİCİSİ VE ÖĞRETİCİLERİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER

Kurs

Yöneticisi Öğretici Öğretici Öğretici

Adı Soyadı ve Sicil No:

Kursa zamanında gelip gelmediği

Derse zamanında başlayıp başlamadığı

Ders programına ve müfredata uyup uymadığı

İşlediği dersleri ders defterine yazıp yazmadığı

Ders işleyişindeki başarı durumu

Emir ve talimatlara uyup uymadığı

Öğrencilerin problemleri ile ilgilenip

ilgilenmediği

Öğreticinin genel durumu hakkındaki kanaat

KURS İLE İLGİLİ GENEL DEĞERLENDİRMELER

Kursta tertip, düzen ve temizliğe dikkat edilip edilmediği

Kursta bulundurulması gereken araç ve gerecin tam olup olmadığı

Resmi evrak ve dosyaların mevzuata uygun tutulup tutulmadığı

Ders kitabı olarak okutulan ve kitaplıkta bulundurulan kitapların Başkanlık

tavsiyelerine uygun olup olmadığı

Kursta ve müştemilatında mahallince görevlendirilenler için mülki amirden onay alınıp

alınmadığı

Yetkisiz kişilerin kurstaki eğitim-öğretime müdahale edip etmediği

Görevlilerden başka mülki amirden onaysız kişilerin kursta bulunup bulunmadığı

Denetim sırasında tespit edilen olumlu veya olumsuz diğer hususlar:

Denetimi Yapanın

Adı Soyadı, İmza, Tarihi :

DİB.St. Form-103 (APK-95)

Not : 1. Bu form müftülüklerce yapılan denetimlerde kullanılır.

2. Öğretici sayısının dörtten fazla olması halinde ilave form kullanılır.

R–14/74 OCAK–2004

EK–19

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

KUR'AN KURSLARI DİSİPLİN TALİMATI

BÖLÜM: 1

KAPSAM:

Madde 1- Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an kursları öğrencilerinin disiplin işleri bu

talimat hükümlerine göre yürütülür.

DAYANAK:

Madde 2- Bu talimat 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri

Hakkındaki Kanun ve Kur'an Kursları ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliğine

göre hazırlanmıştır.

GENEL İLKELER:

Madde 3- Kur'an kursu öğrencisinin şu ahlak kurallarını bilip, bunlara göre hareket

etmesi gerekir.

a. İtikadı, ibadeti, tavır ve hareketi İslam törelerine uygun olmak.

b. Doğru sözlü olmak ve yalandan nefret etmek.

c. Türk devletinin kanunlarına, Türk toplumunun ahlak kurallarına kurs düzenine

(içinden gelerek ve bunları severek) itaat etmek.

d. Bütün arkadaşlarının da kendisi gibi Büyük Türk Milletinin ve Cumhuriyetinin

evladı olduğunu hatırından çıkarmamak, onların haysiyet, şeref, sıhhat ve haklarına riayet

etmek, milletin malını, kendisinin de içinde yetiştiği kursunu ve eşyasını korumak.

e. Din, millet ve yurt hizmetine adanmış olan sıhhat ve kuvvetini faydalı işlerde

kullanmak.

f. Öğretmeni ana ve baba gibi aziz ve kutsal tutma geleneğine sadık kalmak saygısını

devam ettirmek.

g. İyi işler başarmak için çok çalışmaya ve zamana muhtaç olduğunu unutmamak ve

değerlendirilmesi gereken vaktin kaybolmasına meydan veren ve insani kötü suçlara

sürükleyen zararlı alışkanlıklara kapılmamak.

h. İyi ve nazik tavırlı olmak, kaba söz ve davranıştan daima çekinmek.

i. Kursa devamsızlıktan kaçınmak, vazifesini eksiksiz ve kusursuz yapmak.

BÖLÜM: 2

DİSİPLİN SUÇLARI:

Madde 4- Kurs içinde veya dışında öğrencinin aşağıda sayılan davranışlarından

birini yapması suç sayılır:

a. Yalan söylemek.

b. Kurs içinde veya dışında muaşeret kurallarına uymamakta ısrar etmek, bu

davranışları alışkanlık haline getirmek.

c. Kurs öğrencisi için yasaklanmış olan kılık ve kıyafette ısrar etmek.

d. Verilen ödevi yapmamak, ödev yapmamayı alışkanlık haline getirmek.

e. Kursa özürsüz geç gelmek veya gelmemek, geç gelmeyi veya devamsızlığı

alışkanlık haline getirmek.

f. Derslerine çalışmamak ve tembellikte ısrar etmek.

g. Kursta olduğu halde derse girmemek, bunu alışkanlık haline getirmek.

h. Kurstan kaçmak, kurstan kaçmayı alışkanlık haline getirmek, özürsüz olarak

imtihanlara gelmemek.

OCAK–2004 R–14/75

i. Kurs içinde ve dışında çirkin sözler sarfetmek, arkadaşlarını tehdit etmek, bu gibi

davranışlarda ısrar etmek.

j. Kurs içinde veya dışında arkadaşlarına sataşmak.

k. Kursun veya arkadaşlarının eşyasına, bile bile zarar vermek.

l. Kursun içinde veya dışında herhangi bir yere çirkin yazılar yazmak veya çirkin

resimler yapmak.

m. Öğrencilerin elinde bulunması uygun olmayan kitap, dergi, gazete vs. yayınları,

araç ve gereçleri kursa getirmek ve arkadaşlarına göstermek.

n. Öğrenciler için uygun olmayan yerlere gitmek.

o. Sigara ve diğer keyif verici maddeleri kullanmak.

p. Kurs içinde veya dışında hırsızlık, yaralama, sahtekarlık gibi kanunen cezayı

gerektiren suçları işlemek veya böyle bir suçtan hükümlü olmak.

r. Kurs idarecilerine veya öğretmenlerine hürmetsizlik etmek, itaatsizlikte

bulunmak, hakaret etmek, yazı ile veya sözle tehdit veya tecavüzde bulunmak.

s. Kumar oynamak.

t. Kursa yaralayıcı aletler veya patlayıcı maddeler getirmek.

u. Kurs içinde veya dışında iffete aykırı davranışta bulunduğu sabit olmak.

v. Boykot veya işgal gibi davranışlarda bulunmak, bildiri dağıtmak, afiş asmak,

arkadaşlarını kurs öğretmenlerine veya yöneticilere karşı toplu eyleme geçirmek ve

benzeri kurs düzenini bozacak herhangi bir harekete katılmak, böyle bir hareketi tertip ve

teşvik etmek.

y. Kurs içinde ve dışında herhangi bir siyasi partinin aşırı akımın veya yasaklanmış

teşekküllerin propagandasını yapmak.

DİSİPLİN CEZALARI:

Madde 5- 4 üncü maddede yazılı ve benzeri disiplin suçlarından birini işleyen

öğrencilere davranışlarının ağırlık derecesine ve kursun özelliğine göre aşağıdaki yazılı

cezalardan birinin verilmesi disiplin kurulunun taktirine bırakılmıştır.

a. Uyarma, (Tembih)

b. Dikkat çekme,

c. Tekdir, (Kınama)

d. Mahrumiyet cezası,

e. Kurstan uzaklaştırma,

f. İlişik kesilmesi,

g. Kovma,

CEZALARIN TANIMI:

Madde 6- 5 inci maddede yazılı cezaların anlam ve nitelikleri şunlardır:

a. Uyarma: Öğrenciye davranışının kusurlu olduğunun bildirilmesi.

b. Dikkat çekme: Cezayı gerektiren bir davranışta bulunduğunun ve bundan

kaçınılmasının öğrenciye hatırlatılmasıdır.

c. Tekdir: Öğrenciye davranışının daha ağır cezayı gerektirdiğinin kesin bir dille

ifadesidir.

d. Mahrumiyet cezası: Öğrencinin belli bir süre için kurs tarafından düzenlenecek

gezi ve benzeri incelemelere iştirak ettirilmemesi.

e. Kurstan uzaklaştırma: Öğrencinin bir günden bir haftaya kadar kursa devamına

izin verilmemesidir.

R–14/76 OCAK–2004

f. İlişik kesilmesi: Suçlu öğrencinin bir veya iki kurs dönemi Türkiye'nin hiçbir

yerinde Kur'an kursuna devamına izin verilmemesidir. Cezalı öğrenci bu süre içinde

dışardan bitirme imtihanlarına giremez.

g. Kovma: Suçlu öğrencinin hiçbir kursa devamına imkan bırakmayacak şekilde

kurstan çıkarılmasıdır.

CEZALARLA İLGİLİ HUSUSLAR:

Madde 7- Kurs disiplin kurulunca çeşitli sürelerle verilen kurstan uzaklaştırma

cezaları devamsızlık süresine katılmaz.

Madde 8- Benzer nitelikte suçu yeniden işlemek cezayı ağırlaştırma sebebi olur.

CEZA VERME YETKİSİ:

Madde 9- 5 inci maddede yazılı cezalardan uyarma, dikkat çekme cezaları disiplin

kurulu üyesi olan kurs öğretmeni, diğer cezalar ise yalnız disiplin kurulu tarafından

verilir.

Madde 10- Bu talimatta yazılı olmayan veya yazılanlardan hiç birine

uydurulamayan fakat toplum vicdanını incittiği için suç sayılan herhangi bir suç

karşısında öğrenciye talimatta yazılı cezalardan birini vermek, disiplin kurulunun

takdirine bırakılmıştır.

Madde 11- Bir kurs dönemi için üç uyarma cezası alan öğrencinin üçüncü uyarma

cezası idarece dikkat çekme cezasına, üç defa dikkat çekme cezası alan öğrencinin üçüncü

dikkat çekme cezası tekdir cezasına, üç tekdir cezası olan öğrencinin üçüncü tekdir cezası,

kurstan uzaklaştırma cezasına disiplin kurulunca çevrilebilir.

Madde 12- Bir öğretim yılı içinde iki defa kurstan uzaklaştırma cezası alan

öğrencinin ikinci cezası, suçlarının mahiyetine ve kendisinin kurs içinde ve dışında genel

durumuna göre disiplin kurulunca ilişik kesilmesi cezalarına çevrilebilir.

CEZALARIN TEBLİĞİ:

Madde 13- Uyarma, dikkat çekme ve tekdir cezaları disiplin kurulu üyesi olan kurs

öğreticisi tarafından öğrenciye sözlü olarak bildirilir. Tekdirden sonraki bütün cezalar,

disiplin kurulu başkanı tarafından öğrenciye ve velisine yazılı olarak duyurulur.

CEZALARIN AFFEDİLMESİ:

Madde 14- Uyarma ve dikkat çekme cezaları devre sonunda affedilebilir. Diğer

cezaların affı veya başka bir ceza ile değiştirilmesi disiplin kurulunun kararı ile olur.

Affedilen cezalar sicile işlenmez.

BÖLÜM: 3

DİSİPLİN KURULU TEŞKİLİ:

Madde 15- Disiplin kurulu kursun bağlı bulunduğu Müftü, müftünün

görevlendireceği Kur'an Kursu öğreticilerinden biri, merkez vaizi (birden fazla ise,

meslekte kıdemi fazla olan) vaiz olmayan yerde müftünün tensip edeceği diğer din

görevlisi ve Milli Eğitim Müdürlüğünün tensip edeceği bir yetkiliden teşekkül eder.

Madde 16- Disiplin kurulu toplantılarına müftü, müftünün bulunmadığı hallerde

kurul üyesi vaiz başkanlık eder.

OCAK–2004 R–14/77

Madde 17- Disiplin kurulu başkanlığınca kabul edilebilecek bir özrü bulunmayan

üyeler, kurul toplantılarına katılmamazlık edemezler. Özrü kabul edilen üyenin yerine

yedek üye toplantıya çağrılır.

Madde 18- Müftü disiplin kurulunun tabii üyesidir. Müftünün dışındaki üyelerin

kurulu teşkil olunurken yedekleri de tayin edilir.

Madde 19- İşlenen suçtan şikâyetçi olan veya zarar gören üye kurula katılamaz.

Yerine yedekten bir üye çağrılır.

Madde 20- Kurs süresi boyunca milli ve insani bakımından fazilet olarak kabul

edilen iyi hareketleri de bulunan ve derslerinde başarılı olan disiplin cezası almayan ilk üç

öğrenciye takdirname verilir. Takdir sicil defterine işlenir.

Madde 21- Bu talimat hükümlerini Diyanet İşleri Başkanı yürütür.

NOT:

Disiplin kuruluna havale edilen öğrenci için aşağıdaki belgeler tanzim edilir.

1. Suç hakkındaki ihbar veya şikâyet yazısı.

2. Suçlu öğrencinin ifadesi.

3. Tanıkların ifadesi.

4. Varsa suç delili olarak diğer belgeler.

5. Suçlu öğrencinin bir adet fotoğrafı.OCAK–2004 R–14/1

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

KUR’AN KURSLARI

YÖNERGESİ (*)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç, Kapsam, Dayanak

Amaç

Madde 1- Bu Yönerge’nin amacı, Kur’an kurslarının açılış, eğitim-öğretim, yönetim

ve denetim işlerini, çalışma usul ve esaslarını tespit etmektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, Kur’an kurslarında Başkanlıkça yürütülen her türlü eğitim,

öğretim, yönetim, denetim işlerini, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge, 03 Mart 2000 tarihli ve 23982 sayılı Resmi Gazete’de

yayımlanarak yürürlüğe giren “Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Kursları İle Öğrenci Yurt

ve Pansiyonları Yönetmeliği”ne dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Kursların Açılışı ve Kayıt İşlemleri

Kursun açılışı

Madde 4- Kurslar, Başkanlıkça Milli Eğitim Bakanlığı ile koordine edilerek gerekli

görülen il, ilçe, belde ve köylerde açılır.

Kurs binaları, imkânlar ölçüsünde Başkanlıkça hazırlatılan projelere uygun olarak

yaptırılır. Müftülükler, kendi bölgelerinde kurs binası yapımı ile ilgili gerçek veya tüzel

kişilerce girişilecek teşebbüsleri yönlendirirler ve çevrenin ihtiyacını karşılayacak olan

projeyi Başkanlıktan temin ederek uygulanmasını sağlarlar.

Müftülükler, yeteri kadar derslik, yönetim odası, teneffüs alanı, tuvalet, lavabo ve

benzeri bölümleri bulunmayan yerlerde kurs açılması için yapılan başvuruları işleme

koymazlar.

Hazırlanan kurs binaları bizzat ilgili müftü tarafından görülerek bu maddede

belirtilen şartlara uygunluğu tespit edildikten sonra açılış için Başkanlığa teklifte

bulunulur.

Kurs binasının tahsis işlemleri

Madde 5- Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Kursları İle Öğrenci Yurt ve

Pansiyonları Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin (a) fıkrası uyarınca Kur’an kursu binası ve

müştemilatının Başkanlığa tahsisinde ilgili müftülükçe;

a) Şahıslara ait binalarda, mülk sahibinin noter vasıtasıyla vereceği muvafakat

belgesi,

b) Köy tüzel kişiliğine ait yerlerde, Köy İhtiyar Heyeti Kararı’nın noter tasdikli

sureti,

c) Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait yerler için, Vakıflar Meclisi kararının sureti,

d) Belediyelere ait yerler için Encümen Kararının noter tasdikli sureti,

e) Mülkiyeti dernek veya özel vakıflara ait binalar için yönetim kurulu veya

mütevelli heyet kararının noter tasdikli sureti,

Başkanlığa gönderilir.

Gerçek ve tüzel kişilere ait binalarda kurs açılabilmesi için ayrıca bina sahibinin en

az üç yıl süre ile binanın kullanım hakkını Başkanlığımıza vermesi şarttır.

* Bu Yönerge 27.3.2002 tarih ve 23 sayılı Başkanlık onayı ile yürürlüğe girmiştir.

R–14/2 OCAK–2004

Açılış şartları

Madde 6- Bir yerde kurs açılabilmesi için;

a) Yönergenin 5 inci maddesi esaslarına göre en az 20 öğrenci alabilecek

kapasitede bir binanın hazırlanması,

b) Milli eğitim ve sağlık müdürlüklerince bu binanın eğitim-öğretim ve sağlık

açısından kurs binası olmaya elverişli olduğuna dair rapor düzenlenmesi,

c) Eğitim-öğretim için gerekli araç ve gereçlerin temini ile bunların ilgili

müftülükçe demirbaş kaydının yapılmış olması,

d) Kurs açılması için en az 15 öğrencinin, öğrenciler küçük ise kanunî

temsilcilerinin başvurması,

e) Kurs açılma teklifinin Başkanlığa ulaştırılması,

f) Kurs açılması istenen bina hakkında Başkanlığa intikal eden mevcut bilgilerin ve

çevrenin kursa ihtiyacı olup olmadığının Başkanlık müfettişleri veya Din Eğitimi Dairesi

Başkanlığınca yerinde tetkik ve tespit edilerek değerlendirilmesi, bu mümkün olmadığı

takdirde Başkanlıkça verilecek yetkiye göre söz konusu değerlendirmenin ilgili il

müftüsünce yapılması,

gereklidir.

Başkanlıkça kursun açılması uygun görüldükten ve mahalline gerekli tebligat

yapıldıktan sonra kurs açılmış olur.

Başkanlıkça açılan kurslara standart kurs tabelası asılır.

İllerden gönderilecek Kur’an kursu açma teklifleri her yıl 01 Eylül tarihine kadar

Başkanlığa intikal ettirilir. Kur’an kursu açılış tekliflerine “Bina Tanıtma Formu” (EK-1)

eklenir. Başkanlıkça mahallinde gerekli inceleme yapıldıktan sonra açılması uygun

görülen kursun açılış onayı mahalline gönderilir.

Başkanlıktan açılış onayı alınmadan öğrenci kaydı yapılamaz ve kurslarda eğitimöğretime

başlanamaz.

Kayıt şartları

Madde 7- Kursa kayıt olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türk vatandaşı olmak, (yabancı uyruklu olanlar, Dışişleri Bakanlığının görüşü

alındıktan sonra, Başkanlığın izni ile kursa kaydedilebilirler),

b) İlköğretimi bitirmiş olmak veya ilköğretim çağını geçmiş ve okur-yazar olmak.

Kayıt için gerekli belgeler

Madde 8- Kursa kayıt olacaklardan;

a) Dilekçe,

b) İlköğretimi bitirdiğini gösteren belgenin aslı veya onaylanmış örneği,

c) Eğitim çağını geçmiş olanlardan ilkokulu bitirdiğine dair diploma veya okuryazarlık

belgesi,

d) Nüfus hüviyet cüzdanının fotokopisi veya örneği,

e) 2 adet vesikalık fotoğraf,

istenir.

Kayıt işlemleri

Madde 9- Başkanlıkça ayrı bir tarih bildirilmediği takdirde kayıt işlemleri her yıl

eylül ayı içinde yapılır. Ancak gerektiğinde ekim ayında da kayıt yapılabilir.

Kursa kayıt için başvuranlar, gerekli belgeleri tamamlamaları hâlinde başvuru

sıralarına göre öğrenci sicil defterine kaydedilirler. Hafızlığa çalışan öğrenciler için ayrı

sicil defteri tutulur.

Kur’an kursu öğreticileri, eylül ayının ilk pazartesinden itibaren kursa kayıt

ettikleri öğrencilerin eğitim-öğretim işleri ile meşgul olurlar.

OCAK–2004 R–14/3

Öğrenci durum çizelgeleri

Madde 10- Hafızlığa çalışan öğrenciler için “Kur’an Kursları Öğrenci Durum

Çizelgesi” (EK–2), yüzünden okuyan öğrenciler için “Kur’an Kurslarında Yüzünden

Okuyan Öğrenci Sayıları ve Öğretici Durumunu Gösterir Çizelge” (EK–3) ayrı ayrı olmak

üzere ekim ayı sonu itibarıyla ilgili kurs yöneticisi tarafından doldurulup imzalanarak

müftülüğe teslim edilir. Bunlardan hafızlığa çalışanların öğrenci durum çizelgeleri

müftülükçe onaylandıktan sonra bir nüshası ile yüzünden okuyanların sadece kız-erkek

olarak sayıları en geç kasım ayı sonunda Başkanlıkta olacak şekilde gönderilir. Bunların

öğrenci durum çizelgeleri müftülükte muhafaza edilir.

Öğrenci nakli

Madde 11- Kurs öğrencilerinin başka bir kursa naklen gitmeleri hâlinde, bunların

ayrılış ve kayıt işlemleri geciktirilmeden ilgili müftülüklerce yapılır.

Kayıt silme

Madde 12- Aşağıdaki hâllerde öğrencilerin kursla ilişkileri kesilir.

a) Bir ders yılında özürsüz toplam 45 gün veya aralıksız 30 gün devamsızlığı olanlar,

b) İlişik kesilmesi veya kovma cezası alanlar.

Kursla ilişkileri kesilen öğrencilerin ayrılış sebepleri ile tarihleri sicil defterine

işlenir.

Kurslarda öğrenci mevcudu

Madde 13- Kurslarda sınıf mevcudunun 15 öğrenci olması esastır. Ancak öğretici

sayısının yeterli olmadığı hallerde bu sayı 30’a kadar çıkabilir. Öğrenci sayısının 30’u

aşması halinde ikinci bir sınıf açılır. Öğretici sayısı yeterli olduğu hallerde mevcut

öğrenciler, öğreticiler arasında müftülükçe taksim edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim

Program ve uygulanması

Madde 14- Kurslarda Başkanlıkça hazırlanan eğitim ve öğretim programları

uygulanır. Derslerde, Başkanlıkça yayınlanan ders kitapları ile diğer eğitim araçları

kullanılır.

Eğitim-öğretimin başlaması ve sona ermesi

Madde 15- Kursta eğitim-öğretim, ekim ayının ilk haftasında başlar, mayıs ayının

son haftasında sona erer. Kurslardaki 32 haftalık sürenin başlangıç tarihi ekim ayının ilk

pazartesi günü dikkate alınarak hesap edilir.

Başkanlığın bilgisi dâhilindeki herhangi bir gecikme sebebiyle eğitim-öğretim

faaliyetine geç başlayan kurslar geciken süre kadar geç kapanır.

Öğreticilerle toplantı

Madde 16- Kadrolu ve geçici öğreticiler, eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta ile

ikinci yarıyılın başladığı ilk hafta içinde müftünün başkanlığında toplanır. Toplantıda; bir

önceki toplantıda alınan kararların uygulama sonuçları görüşülerek değerlendirilir ve

eğitim-öğretimde verimi artırmak için alınacak tedbirler ile uygulanacak metotlar

görüşülüp karara bağlanır.

R–14/4 OCAK–2004

Kur’an kurslarında yüzünden okuma

Madde 17- Kur’an kurslarında yüzünden okuma süresi, dinlenme tatilleri hariç 32

haftadır. Ancak; Kur’an kursuna bir öğretim yılı devam ettiği halde gerekli bilgiyi

edinemediği gerekçesiyle bir öğretim yılı daha devam etmek isteyen öğrenciye, velisinin

muvafakatı, yer ve öğretici durumunun elverişli olması ve müftülükçe de uygun görülmesi

halinde 1 yıl daha kursa devam imkânı verilebilir.

Kur’an öğretiminde usul

Madde 18- Kur’an derslerinde “Kur’an-ı Kerim Öğretiminde Usül” (EK–4)

konusundaki açıklamadan faydalanılır.

Hafızlık yapacakların seçimi

Madde 19- Hafızlığa ayrılacak olan öğrenciler, yıl sonu sınavlarında, Kur’an-ı

Kerim’i yüzünden işlek olarak okuma ve ezber kabiliyetleri de dikkate alınarak, sınav

komisyonlarınca seçilirler. Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okumayı kurs dışında

öğrenenlerden hafız olmak isteyenlerin seçimi de aynı usul ile yapılır.

Hafızlığa ayrılan öğrenciler için, “Hafızlığa Ayrılanlara Mahsus Belge” (EK–5)

düzenlenir ve komisyon tarafından imzalanarak öğrenci dosyasında muhafaza edilir.

Bir yerde birden çok kurs olduğu takdirde, hafızlığa çalışan öğrenciler bu amaçla

ayrılacak bir kursta toplanabilirler. Hafızlığa başlatılan öğrenciler, iki yıl eğitim-öğretime

devam ederler. Hafızlığın tamamlanamaması halinde bu süre en çok bir yıl daha

uzatılabilir.

Hafızlığa çalışan öğrencilerin yaz tatilinde kursla ilişkileri kesilmez ve bu öğrenciler

hafızlık çalışmasına devam ederler.

Dinlenme tatili

Madde 20- Kur’an kursları, yarı yıl dinlenme tatiline ilköğretim ve orta öğretim

kurumları ile birlikte girer. Ayrıca, doğal afet, kötü hava şartları ve benzeri sebeplerle

okullar tatil edildiği takdirde o yerdeki Kur’an kursları da tatile girer.

Haftalık ders saatleri ve ders konularının işlenmesi

Madde 21- Kurslarda haftalık ders saatleri:

a) Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okuma çalışmaları yapılan kurslarda 18 saat Kur’an-ı

Kerim, 1 saat İtikat, 3 saat İbadet, 1 saat Siyer, 1 saat Ahlâk dersi olmak üzere 24 saat

ders okutulur.

b) Hafızlık çalışması yapılan kurslarda, haftalık ders programları 24 saat üzerinden

düzenlenir. Bu sürenin 20 saati Kur’an-ı Kerim, 1 saati İtikat, 1 saati İbadet, 1 saati Siyer

ve 1 saati de Ahlâk dersi için ayrılır.

Gerektiğinde kurslarda ikili öğretim yapılabilir.

Tekli eğitim-öğretim yapılan kurslarda dersler 45, teneffüsler 15 dakika; ikili eğitimöğretim

yapılan kurslarda ise dersler 40, teneffüsler 10 dakika olarak uygulanır.

Programlarda yer alan dersin konusu, Öğrenci Yoklama ve Ders Defterine yazılarak

dersi işleyen öğretici tarafından imzalanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim

Kursun yönetimi ve kurs yöneticisi

Madde 22- Kursların yönetimi, ilgili müftünün gözetimi altında kurs yöneticisine

aittir.

Birden fazla öğretici olan kurslarda öğreticilerden birisi müftülüğün teklifi ve mülkî amirin

onayı ile kurs yöneticisi olarak görevlendirilir ve adı Başkanlığa bildirilir. Bir öğretici bulunan

kurslardaki öğreticiler aynı zamanda o kursun yöneticisidirler.

Öğreticilikte geçici olarak görevlendirilecekler

Madde 23- Kurslarda öğretici ihtiyacının kadrolu öğreticilerle karşılanması esastır. Ancak bu

ihtiyaç kadrolu öğreticilerle karşılanamadığı takdirde, Devlet memuru, memur emeklisi veya sigortalı

olup Kur’an kursu öğreticiliği yapabilecek niteliğe sahip olanlar, ilgili müftünün teklifi ve mülki

amirin onayı ile geçici olarak Kur’an kursu öğreticiliğinde görevlendirilebilir.

Kur’an kursu öğreticilerinde 23/11/1999 tarihli ve 23885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan

Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav, Atama, Nakil ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde belirtilen

nitelikler aranır.

Öğreticilerin başka kurslarda geçici olarak görevlendirilmesi

Madde 24- Yeterli öğrencisi olmayan Kur’an kursu öğreticileri, ihtiyaç olan Kur’an kurslarında

görevlendirebileceği gibi yaz kursu açılmayan Kur’an kurslarındaki öğreticiler de ihtiyaç duyulması

halinde müftülükçe diğer kurslarda geçici olarak görevlendirilebilirler.

Memur olmayanların kurslarda çalıştırılması

Madde 25- Kadrolu personel dışında, kurslarda ve eklentilerinde görev alacak olanlar, ilgili

müftünün teklifi ve mülki amirin onayı ile görevlendirilirler.

İzinler

Madde 26- Kur’an kursu öğreticileri, kurslarda eğitim-öğretim devam ettiği sürece yıllık izin

kullanamazlar.

Ek ders ücretleri

Madde 27- (Değişik: 05/11/2009 tarihli ve 69 sayılı Onay) Kur'an kurslarındaki öğreticiler ile

yaz Kur'an kursları ve camilerde Kur'an öğretimi kurslarında görevlendirilenlere 14/07/2009 tarihli

ve 2009/15215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Diyanet İşleri Başkanlığınca

Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar (EK-6)

gereğince Bütçe Kanunu'nun ilgili harcama kaleminden aşağıdaki esaslara göre ek ders ücreti ödenir.

a) Kur'an kurslarında ek ders görevi, öncelikle aynı kurstaki Kur'an kursu öğreticilerine verilir.

İhtiyaç duyulması halinde Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Kursları ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları

Yönetmeliği'nin 21 inci maddesi gereğince görevlendirilecek geçici öğreticilere de ek ders görevi

verilebilir.

b) Yaz Kur'an kurslarında öncelikli olarak din hizmetleri sınıfında bulunan personele görev

verilir. İhtiyaç duyulması halinde dinî yüksek öğrenim mezunları ile hafızlık belgesine sahip imam

hatip lisesi mezunlarının yanısıra Kur'an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık

yeterlilik belgelerinden en az birine sahip olanlar da görevlendirilebilir. Yaz Kur'an kurslarında en az

15 kursiyeri bulunanlara; yılda iki ay, haftada beş gün ve günde üç saati geçmemek üzere ek ders

ücreti ödenir.

c) Camilerde Kur'an öğretimi kurslarında görev verilecekler için Başkanlıkça düzenlenen

kurslara katılan ve başarılı olan din hizmetleri sınıfındaki personel görevlendirilebilir. En az 15

kursiyeri bulunması halinde camilerde açılan Kur'an öğretimi kurslarında; yılda 100 saati geçmemek

üzere, haftada 3 gün ve günde 2 saate kadar ek ders görevi verilebilir.

d) Müftülükler, eğitim-öğretim başlamadan önce Kur'an kursları, yaz Kur'an kursları ve

camilerde Kur'an öğretimi kurslarında ek ders görevi verilecekler için liste halinde mülki amirden

"onay" alırlar ve her kurs için ayrı ayrı olmak üzere "Ders ve Ek Ders Cetveli" (EK-7) düzenlerler.

e) Kur'an kursları, yaz Kur'an kursları ve camilerde Kur'an öğretimi kurslarında ek ders ücreti,

fiilen yapılan dersler için ödenir. Kanunen geçerli mazeretler sebebiyle de olsa fiilen işlenmemiş

dersler için ek ders ücreti tahakkuk ettirilmez.

f) Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders görevleri belli günlerde toplanmaz. Ek dersler haftanın

günlerine yayılır. Buna göre yapılan haftalık ders programının bir örneği öğreticiye verilir.

g) Yatılı Kur'an kurslarında, öğrencilerin ders çalışma, yeme, yatma, dinlenme ve benzeri

hizmetlerin yürütülmesinde; öğretici, geçici öğretici, istemeleri halinde yönetici veya anılan

Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirtilen niteliklere haiz olmaları kaydıyla Başkanlık personeli

veya resmi görevi bulunmayanlar da mülki amirin onayı ile görevlendirilebilir. Nöbetler, nöbet

mahallinde kalınacak şekilde günlük ders saatinin bitiminden ertesi gün ders saatinin başlamasına

kadar devam eder. Kendilerine bu şekilde nöbet görevi verilenlere fiilen görev yaptıkları her gün

KASIM - 2009 R-14/5

karşılığında, haftalık olarak fiilen girilen ders ve ek ders saatleri dışında ayrıca 2 saat ek ders ücreti

ödenir. Bu şekilde ek ders ücreti ödenecek görevli sayısı; öğrenci sayısı 100'e kadar olan yerlerde gün

başına bir görevliyi, 100 ve daha fazla olan yerlerde ise gün başına iki görevliyi geçemez.

h) Kur'an kursları, yaz Kur'an kursları ve camilerde Kur'an öğretimi kurslarında ek ders görevi

verilenlerin ek dersleri, kurs yöneticisi veya bu kurslarda görevlendirilenler tarafından "Ek Ders

Devam Defteri"ne günlük olarak işlenir. Söz konusu defter kurs mahallinde muhafaza edilir. Ay

sonunda bu deftere göre "Ek Ders Ücreti Tahakkuk Cetveli"(EK-8) iki nüsha tanzim ve tasdik

edilerek bir nüshası "Ders Ücret Bordrosu"na (EK-9) eklenir. Bir nüshası da müftülükte saklanır.

k) Hafızlık eğitimi yapılan sınıflarda en az 5 öğrenciye hafızlık yaptıran öğreticilere, derslere

girdikleri sürece yıl boyu (hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatilleri dahil) ek ders ücreti ödenir.

1) Kur'an kursu öğrencileri için yapılacak yarışma sınavı ve öğretim yılı sonunda en fazla bir

hafta sürede yapılacak olan yılsonu sınavları için teşkil edilecek komisyonlarda görevlendirilenlere;

fiilen katıldıkları her bir komisyon üyeliği için günde 5 saat ek ders ücreti ödenir. Bir sınavda aynı

kişiye hem komisyon üyeliği hem de sınav gözcülüğü görevleri için ek ders ücreti ödenemez.

m) 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasındaki hükme

göre sözleşmeli personele ek ders ücreti ödenmez.

n) Kur'an kurslarındaki öğreticiler ile yaz Kur'an kursları ve camilerde Kur'an öğretimi

kurslarında görevlendirilenlerin ek dersleri, Kurslarda Okutulacak Haftalık Ders ve Ek Ders Saati

Sayısını Gösterir Cetvel'de (EK-10) belirtilmiştir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar ve Belge İşlemleri

Sınav komisyonları

Madde 28- Kur’an kurslarında Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okuyan öğrencilerin sınavlarını

yapacak olan komisyonlar, ilgili müftü, müftü yardımcısı, Kur’an kursu müdürü, vaiz veya murakıbın

başkanlığında, sınavı yapılacak kursun yöneticisi ve sınava girecek öğrencinin öğreticisi olmak üzere

üç kişiden oluşur. Öğreticisi tek olan kurslarda sınav komisyonu yukarıda belirtilenlerden birinin

başkanlığında kurs öğreticisi ve müftünün uygun bulacağı bir din görevlisinden oluşur. İhtiyaç

duyulması hâlinde bu komisyonların sayısı çoğaltılabilir.

Yurt içinde ve yurt dışında hafızlık tespit sınavı komisyonları Başkanlıkça oluşturulur.

Komisyon üyelerinin çoğunluğunda hafızlık şartı aranır. Yurt dışında Hafızlık Tespit Sınav

Komisyonu, din hizmetleri müşavirinin Başkanlığında kurulur, komisyon üyeleri yurt dışında görevli

olanlar arasından seçilir.

Sınavların şekli

Madde 29- Kur’an kurslarında okuyan öğrenciler için;

a) Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okuma,

b) Hafızlık tespit,

sınavları yapılır.

Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okuyanlar için yapılan sınavların zamanı

Madde 30- Kur’an-ı Kerimi yüzünden okuyanlar için yapılacak sınavlarda aşağıdaki usule

uyulur.

a) Kur’an-ı Kerimi yüzünden okuyanlar için yapılacak sınavlara, ekim ayı sonuna kadar Kur’an

kursuna kaydolan ve kursa devam eden öğrenciler girebilirler. Kasım ayı sonuna kadar açılmış olan

Kur’an kurslarına kayıt olan öğrenciler, telafi eğitimine alınır ve geç başladıkları süre kadar geç

sınava alınırlar. Ancak herhangi bir sebeple aralık ayına kadar eğitim-öğretime başlanamayan

kurslara devam eden öğrenciler sene sonu sınavlarına giremezler.

b) Kur’an kurslarında yıl sonu sınavı, her öğretim yılı sonunda derslerin kesildiği günü takip

eden ilk Pazartesi’den itibaren müftülükçe düzenlenir ve bir program dâhilinde müfredatta yer alan

konulardan yapılır. Sınava giren öğrenciler için “Kur’an Kurslarında Yüzünden Okuyan Öğrenciler

Sınav Tutanağı” (EK–11) düzenlenir.

R-14/6 KASIM - 2009

OCAK–2004 R–14/7

Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okuma kurslarında yapılan sınavlarda değerlendirme, her

ders için ayrı ayrı olmak üzere 100 puan üzerinden yapılır. Başarılı sayılabilmek için

derslerin her birinden en az 50 puan alınması şarttır.

Bu sınavda başarılı olanlara “Kur’an Kursu Bitirme Belgesi” verilir.

Kur’an-ı Kerimi yüzünden okuma kursunu bitirme sınavında başarısız olan

öğrenciler için bütünleme sınavı yapılmaz.

Mezun olan öğrenci sayısı Başkanlığa bildirilirken “Kur’an Kurslarında Yüzünden

Okuma Belgesi Alan Öğrenci Sayıları ve Öğretici Durumunu Gösterir Liste” (EK–12)

doldurulup en geç haziran ayı sonunda Başkanlıkta olacak şekilde gönderilir.

Hafızlık tespit sınavı

Madde 31- Hafızlık tespit sınavı, Başkanlık merkezinde, Başkanlıkça uygun görülen

illerde, yurt dışı din hizmetleri müşavirliklerinde, din hizmetleri müşavirliği bulunmayan

yerlerde ise ataşeliklerde sözlü olarak yapılır.

Dışarıdan hafızlık belgesi almak isteyenler ile Kur’an kurslarına devam edip önceki

yıllarda yapılan hafızlık tespit sınavlarında başarılı olamayanlardan tekrar sınava girmek

isteyenler, 30 Nisan tarihine kadar bulundukları il müftülüklerine dilekçe ile başvururlar.

Müftülükler, hafızlık tespit sınavına girecek Kur’an kursu öğrencileri ile dışarıdan

sınava girmek için başvuranların isim listelerini ayrı ayrı düzenleyerek 15 Mayıs tarihinde

Başkanlıkta olacak şekilde gönderirler.

Kur’an kursu öğrencisi veya dışarıdan sınava girecek her adaya ilgili müftülüklerce

fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi verilir.(EK–13) Sınava girecekler, sınav giriş

belgesi ile birlikte nüfus cüzdanı fotokopisi ve sınav giriş belgelerindeki fotoğrafın aynı

olan iki adet vesikalık fotoğrafı (erkekler için kravatlı) yanlarında bulundururlar.

Başkanlık merkezindeki hafızlık tespit sınavına girmek isteyenler ise, bir dilekçe ile

nüfus cüzdanı fotokopisi ve yeni çekilmiş üç adet vesikalık fotoğrafla (erkekler için

kravatlı) birlikte Başkanlığa başvururlar. Başkanlıkça kendilerine fotoğraflı ve onaylı

sınav giriş belgesi verilir. (EK–14)

Yurt dışında sınava girmek isteyenler de yukarıda belirtilen belgelerle birlikte din

hizmetleri müşavirliklerine ve ataşeliklerine başvururlar, müşavirlik ve ataşeliklerce

kendilerine fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi verilir.

Hafızlık tespit sınavlarında değerlendirme, sadece Kur’an-ı Kerim’i ezberleme

yönünden ve 100 puan üzerinden yapılır. Başarılı sayılabilmek için en az 50 puan

alınması şarttır.

Hafızlık tespit sınavında başarılı olanlara Başkanlıkça Hafızlık Belgesi verilir.

Belge işlemleri

Madde 32- a) “Hafızlık Belgesi” Başkanlıkça, “Kur’an Kursu Bitirme Belgesi” ise

ilgili müftülüklerce tanzim edilir.

b) Müftülükler “Kur’an Kursu Bitirme Belgesi” ihtiyaçlarını en geç mart ayı içinde

Başkanlıktan temin ederler. İhtiyaç fazlası olan belgeler daha sonraki yıllarda kullanılmak

üzere müftülüklerde muhafaza edilir.

c) Sınavda başarılı olan öğrenciler müftülüklerde tutulmakta olan “Kur’an Kursu

Belge Defteri”ne kayıt edilir ve bu bilgilere göre belgeler düzenlenir. Belge seri

numaraları müftülüklerde tutulan “Belge Defteri”ne göre verilir.

Düzenlenen belgeler ilgili müftülükçe tasdik edildikten sonra, sahiplerine verilmek

üzere imza karşılığında kurs yöneticisine teslim edilir.

Belgeleri teslim alan kurs yöneticisi, belgeleri kurslarda zimmet defteri mahiyetinde

tutulan belge defterine müftülükçe verilen seri numaralarına göre kaydederler. Kurslarda

ayrıca seri numarası verilmez. Belgeler sahiplerine veya velilerine imza karşılığında

teslim edilir.

R–14/8 OCAK–2004

ALTINCI BÖLÜM

Yaz Kursları

Yaz kurslarının açılışı

Madde 33- Okulların tatil olduğu zamanlarda, ilköğretimin 5 inci sınıfını

tamamlayan öğrenciler için kanuni temsilcilerinin talebine bağlı olarak Kur’an-ı Kerim’i

ve mealini öğrenebilmeleri ve dini bilgilerini geliştirebilmeleri amacıyla Milli Eğitim

Bakanlığının denetim ve gözetiminde yaz Kur’an kursları açılır. Ancak, bu kursların

süresi iki ayı ve haftada beş günü aşamaz.

Kurs binaları, camiler ve müftülüklerce uygun görülecek diğer yerler müftülükçe

açılacak bu kurslara tahsis edilebilir. Ayrıca, halk eğitimi hizmeti binalarından ve taşımalı

eğitim uygulaması nedeniyle atıl durumdaki ilköğretim okulu binalarından valilik onayı

ile bedelsiz olarak yararlanılabilir.

Yaz Kur’an kurslarının açılışı, kayıt tarihleri, yer ve sayıları milli eğitim

müdürlüklerinin görüşü alınarak müftülüklerce tespit edilir.

Kayıt işlemleri ve eğitim-öğretimin başlaması

Madde 34- Yaz kurslarında kayıtlar okulların tatil olduğu ilk hafta, eğitim-öğretim

ise ikinci hafta başlar. Kursa kayıt olacaklardan; ilköğretimin 5 inci sınıfını geçtiğini

gösteren karnenin okul yönetimince onaylanmış örneği istenir. Kayıt için iki nüsha isim

listesi tutulur. Bu listenin bir nüshası ilgili müftülüğe verilir bir nüshası da yaz kursunun

yapıldığı yerde saklanır.

Müfredat ve uygulanması

Madde 35- Bu kurslarda günde en az üç saat eğitim-öğretim yapılır. Bu sürenin iki

saati Kur’an-ı Kerim ve meali, bir saati de itikat, ibadet, siyer ve ahlak dersleri için ayrılır.

(Değişik: 11/10/2005 tarihli ve 63 sayılı Onay) Yaz Kur’an Kurslarında

Başkanlıkça hazırlanan “Yaz Kur’an Kursları Öğretim Programı” uygulanır. (EK-15)

Yaz kurslarına katılanlar için bitirme sınavı yapılmaz ve belge verilmez.

Öğrencilerin gruplara ayrılması

Madde 36- Yaz kurslarına müracaatın fazla olması halinde öğrenciler gruplara

ayrılır. Her grup aynı zamanda ayrı ayrı sınıflarda ders görebileceği gibi gruplar ayrı

zamanlarda da ders görebilirler.

Görevlendirme

Madde 37- Yaz kursu açılmayan Kur’an kurslarındaki öğreticiler, ihtiyaç duyulması

halinde müftülükçe diğer kurslarda geçici olarak görevlendirilirler.

Yaz kurslarında Kur’an kursu öğreticisi ile müftülükçe görev verilecek imam-hatip,

müezzin-kayyım ve diğer Başkanlık personeli öğreticilik yapabilirler.

YEDİNCİ BÖLÜM

Camilerde Kur’an Eğitimi

Camilerde Kur’an-ı Kerim eğitimi

Madde 38- Kurs bulunmayan veya bulunup da ihtiyaca cevap vermeyen yerlerde il

veya ilçe müftüsünün teklifi, il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünün uygun görüşü ve

mülki amirin onayı ile müftülükçe uygun görülen camilerde Kur’an kursları

düzenlenebilir. Bu kurslarda, müftülüklerce görevlendirilen imam-hatip ve müezzinkayyımlar,

arzu eden vatandaşlara Başkanlık mevzuatı ile kendilerine verilen görev ve

yetki gereğince, Kur’an-ı Kerim’i ve gerekli dini bilgileri öğretirler.

EKİM - 2005

OCAK–2004 R–14/9

Bu kursa ilköğretim çağını geçmiş olanlar katılabilir. Müracaat çok olduğu takdirde,

ilgili müftülük yaş gruplarına göre bir sınıflandırma yapar ve ders saatlerini bu

sınıflandırmayı göz önünde bulundurarak düzenler.

Kursa katılan her gruba, her gün en az iki saat ders verilir. Bu derslerde, Bakanlıkça

kurslar için kabul edilen müfredat programlarından ve ders kitaplarından yararlanılır.

Bu kursa katılanlar için bitirme sınavı yapılmaz ve belge verilmez.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Kur’an hizmetlerine yardımcı olan kişi ve kuruluşlarla ilişkiler

Madde 39- Müftüler ve kurstaki bütün görevliler, kursların bina, araç ve gereçlerinin

teminine ve öğrencilerin iaşe, ibate, eğitim ve öğretim ihtiyaçlarının karşılanmasına

yardım eden gerçek ve tüzel kişi veya kuruluşlarla yardımlaşma ve işbirliği yaparlar.

Ancak, hangi amaçla olursa olsun bu kişi ve kuruluşlardan kurslarda eğitim-öğretim,

yönetim ve denetim faaliyetlerine karışmak ve yön vermek isteyenlere kesinlikle izin

verilmez.

İstatistikî bilgiler

Madde 40- Kur’an kurslarına ait istatistiki bilgilerin derlenebilmesi için, her sene

eğitim-öğretim yılı başında müftülüklere gönderilen “İstatistik Bilgi Formları” (EK-16)

doğru ve eksiksiz olarak doldurulup, bir nüshası dosyasında saklanır, bir nüshası da tasdik

edildikten sonra en geç 30 kasıma kadar doğrudan Başkanlığa gönderilir.

Başarılı Kur’an kursu öğreticilerinin ödüllendirilmesi

Madde 41- Kur’an kurslarında verimi artırmak, Kur’an öğretimini yaygınlaştırmak

ve hafızlık müessesesini geliştirmek, bu konuda çalışkan, kabiliyetli ve gayretli personeli

teşvik etmek amacıyla görevlerinde emsallerinden üstün başarı gösteren ve sicilleri

müspet olan kadrolu veya geçici Kur’an kursu öğreticilerinden,

a) 20–25 arası yüzünden öğrenci mezun edenlere Teşekkür Belgesi ile Başkanlık

yayınlarından kitap,

b) 25’den fazla yüzünden öğrenci mezun edenlere Takdirname Belgesi ve Başkanlık

yayınlarından kitap,

c) 5–9 arası hafız yetiştirenlere Teşekkür Belgesi ve Başkanlık yayınlarından kitap,

d) 10’dan fazla hafız yetiştirenlere Takdirname Belgesi ile Başkanlık yayınlarından

kitap verilir.

Mahallin özel şartları göz önünde bulundurularak yukarıda belirtilen sayıda öğrenci

mezun etmediği halde Müftülükçe başarılı görülen öğreticiler de ödüllendirilebilir.

Başkanlık yayınları mahalli imkânlarla temin edilir ve ödüller öğrenciyi bizzat

okutan öğreticilere verilir.

Kurslarda bulundurulmayacak yayınlar ve yasak faaliyetler

Madde 42- Kursta, Başkanlık ve diğer resmî kurum ve kuruluşların yayınları ile

Başkanlıkça uygun görülmüş olan yayınların dışında basılı, sesli ve görüntülü yayınlar ve

Diyanet İşleri Başkanlığı mührünü taşımayan Kur’an-ı Kerimler bulundurulamaz ve

öğrencilere tavsiye edilemez. Kursta siyasî nitelikte etkinliklere izin verilmez.

Kurslarda sosyal ve kültürel faaliyetler

Madde 43- Kurslarda, Kur’an kurslarını tanıtmak, Kur’an öğretimini

yaygınlaştırmak ve verimi artırmak amacıyla derslerin dışında vaaz, konferans, seminer

ve benzeri sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılabilmesi ilgili müftülüğün iznine bağlıdır.

R–14/10 OCAK–2004

Kur’an kurslarında okuyan öğrencilerin genel kültürlerini artırmak ve geliştirmek

gayesi ile ilgili müftünün uygun göreceği konularda her yıl 1 Mart – 30 Nisan tarihleri

arasında “Yarışma ile İlgili Açıklama” (EK–17) uyarınca bilgi yarışması düzenlenir.

Denetim

Madde 44- Kur’an kurslarının denetimi, Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişleri, ilgili

müftü ve müdürler tarafından yapılır.

Ayrıca bu kurslar, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 17 ve 56 ncı

maddeleri ile 22/7/1999 tarihli ve 4415 sayılı Kanuna göre Milli Eğitim Bakanlığının ve

5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre de vali ve kaymakamların gözetim ve denetim

yetkileri saklıdır.

Kur’an kurslarında eğitim-öğretimin devam ettiği süre içinde müftüler ile Kur’an

kursu müdürleri her hafta bir Kur’an kursunu denetlerler.

Denetleme yetkisine sahip olanlar, denetleme sırasında gördükleri eksiklikleri ve

tavsiyelerini her kursta bulundurulacak “Kur’an Kursları Denetleme ve Rehberlik

Defteri”ne yazarlar.

Müftü veya Kur’an kursu müdürü, denetimlerini “Kur’an Kursları Denetim

Formu”na (EK–18) göre yaparlar. Denetimde özellikle daha önceki denetimlerde tespit

edilen eksiklerin giderilip giderilmediği kontrol edilir.

Yapılan denetimlerin sonuçları üç’er aylık dönemler halinde genel bir rapor şeklinde

doğrudan Başkanlığa gönderilir.

Disiplin işleri

Madde 45- Kur’an kurslarında disiplin “Kur’an Kursları Disiplin Talimatı”na (EK–

19) göre yürütülür.

Kurslarda bulundurulacak defterler ve diğer gerekli belgeler

Madde 46- Kurslarda bulundurulacak defterler ve diğer gerekli belgeler şunlardır:

a) Kursun açılış onayı,

b) Kursta öğreticilik yapanların atama onayları,

c) Öğrenci sicil defteri,

d) Öğrenci yoklama ve ders defteri,

e) Öğrenci durum çizelgesi ile belge alanların listesi,

f) Kursla ilgili mevzuat,

g) Gelen ve giden yazılar.

Yürürlükten kaldırılan yönerge

Madde 47- 28/3/1995 tarihli ve 9 sayılı Başkanlık onayı ile uygulamaya konulan

“Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Kursları Yönergesi” değişiklikleri ile birlikte

yürürlükten kaldırılmıştır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 48- Bu Yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 49- Bu Yönerge hükümlerini Diyanet İşleri Başkanı yürütür.

OCAK–2004 R–14/11

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EK–1

KUR’AN KURSU BİNA TANITMA FORMU

KURSUN BULUNDUĞU

İL: İLÇE: BUCAK/KÖY:

Kursun Adı

Kurs Binasının Kaç Kat Olduğu ve Her Kattaki Oda Sayısı

Öğretmen Odası Olup Olmadığı

Bahçenin Olup Olmadığı (Varsa Kaç m2 Olduğu)

Kurs Yatılı Olarak Hazırlanmış İse Kaç Öğrenciyi

Barındırabileceği

Binanın Elektrik Durumu

Binada Su Teşkilatı Var mıdır?

Binada Banyo Var mıdır (Varsa Sayısı)

Binada Müstakil Tuvalet Var mıdır (Varsa Sayısı)

Kursun İl veya İlçe Merkezine Uzaklığı (Km)

Kursun Açıldığı Yerin Nüfusu

Kursun Lojmanı Olup Olmadığı (Varsa Kaç Odalı Olduğu)

Muhitte Başkanlığa Bağlı Başka Kursun Bulunup

Bulunmadığı

Çevredeki En Yakın Kursun Bu Kursa Uzaklığı (Km)

Kursa Toplanabilecek Asgari Öğrenci Sayısı

Kursun Kız veya Erkekler İçin mi Hazırlandığı

Diğer Hususlar

DİB.St. Form-6 (1987)

Doğruluğu tasdik olunur

..................Müftüsü

(Adı-Soyadı-İmza-Mühür)

R–14/12 OCAK–2004

KUR’AN KURSLARI EK-2

ÖĞRENCİ DURUM ÇİZELGESİ

(..................EKİM AYI SONU İTİBARİYLE)

( Ön Sayfa)

İLİ KURSUN KADROLU VEYA

KADROSUZ OLDUĞU

İLÇESİ ÖĞRETİCİNİN ADI SOYADI

BUCAĞI/KÖYÜ ÖĞRETİCİNİN ASIL GÖREV ÜNVANI

KURSUN ADI ÖĞRETİCİNİN SİCİL NO

ÖĞRENCİNİN

Ders

Durumu

(*)

S.NOSU

SİCİL NO

ADI VE SOYADI

Erkek

veya

Kız

Doğum

Yeri ve Yılı

Kanuni

Temsilcisinin

İkamet Yeri

Kursa

Kayıt

Tarihi Yüzünden

Hıfz

OCAK–2004 R–14/13

(Arka yüz)

ÖĞRENCİNİN

Ders

Durumu

(*)

S.NOSU

SİCİL NO

ADI VE

SOYADI

Erkek

veya

Kız

Doğum

Yeri ve Yılı

Kanuni

Temsilcisinin

İkamet Yeri

Kursa

Kayıt

Tarihi Yüzünden

Hıfz

R–14/14 OCAK–2004

EK–3

KUR’AN KURSLARINDA YÜZÜNDEN OKUYAN ÖĞRENCİ SAYILARI VE

ÖĞRETİCİ DURUMUNU GÖSTERİR ÇİZELGE

İLİ :

İLÇESİ :

ÖĞRETİM YILI :

ÖĞRENCİ SAYISI

KURSUN ADI ÖĞRETİCİNİN YÜZÜNE

ADI VE SOYADI

KADROLU

GEÇİCİ

Erkek Kız Toplam

NOT: Hıfza çalışan öğrenciler için ayrıca öğrenci durum çizelgesi doldurulacaktır.

OCAK–2004 R–14/15

EK-4

KUR'AN-I KERİM ÖĞRETİMİNDE USÛL

A- Yüzünden Kur'an-ı Kerim'i Öğretmede Usûl:

1. Kur'an-ı Kerim harflerinin şekilleri tek tek tahtaya yazılarak isimleri hatasız olarak

öğrenciye gösterilecek, yazdırılmak ve söyletilmek suretiyle belletilecek.

2. Kur'an-ı Kerim harflerinin kelime başında, ortasında ve sonunda bulunuş şekilleri

öğrenciye gösterilecek, yazdırılmak ve söyletilmek suretiyle öğretilecek.

3. Türkçe sesli harf karşılığı olan üstün, esre ve ötre harekeleri tek tek her harf ile

birlikte tahtaya yazılmak suretiyle sessiz harflerin bu üç çeşit hareke ile okunması

gösterilecek, yazdırmak, telaffuz ettirmek ve tekrar ettirmek suretiyle bu harekelerin

sessiz harflerin mahreçlerine uygun olarak söylenmesi pekiştirilecek.

4. Cezm ve şedde'nin üç hareke ile birlikte meydana getirdikleri bitiştirmeler ve

heceler yazılmak, telaffuz edilmek suretiyle belirtilecek. Basit hece örnekleri verilerek

öğrencilerin bu husustaki bilgileri pekiştirilecek.

5. Harflerin tanımı, hecelerin teşkili tamamlandıktan sonra med harflerinin özellikleri

ve hecelere kazandırdığı okuyuş şekilleri yine yazılmak, telaffuz ve tekrar etmek ve

ettirmek suretiyle öğretilecek.

B- İşlek ve Hatasız Kur'an-ı Kerim Metnini Öğretmede Usûl:

1. Her öğrenicinin önünde Kur'an-ı Kerim metni bulunacak, bütün öğrenciler aynı

metni takip edecek, öğrencilerden biri Kur'an metnini usulüne uygun olarak hece hece

çözmek suretiyle okurken, diğerleri dikkatle metni ve okuyuşu takip edecek.

2. Öğretici tarafından her öğreniciye bir numara verilecek, belirsiz anlarda

öğrencinin ismi yerine numarası söylenmek suretiyle metin okuyuşu öğrenciler arasında

değiştirilecek.

3. Harflerin mahreçlerinden çıkarılmasına ve hataların anında düzeltilmesine dikkat

edilecek.

C- Tashih-i Huruf'un Yapılmasında Usûl:

1. Öğrencinin önünde Kur'an-ı Kerim bulunacak ve tüm öğrenciler için belli bir sûre

veya belli bir ayet-i kerime tespit edilecek ve sonra öğretici, tespit edilen yeri tecvid

kaidelerine uygun ve talim üzere yüksek sesle okuyacak, öğrenciler de gözlerini Kur'an-ı

Kerim metninden ayırmadan öğreticinin okuyuşunu dinleyecek ve bu okuma ve dinleme

işlemi yeterince tekrar edilecek (En az beş defa).

2. Öğretici, aynı Kur'an-ı Kerim metnini yine yüksek sesle usulüne uygun olarak

tekrar edecek, ihfa ve idgamları iklab gibi tecvid hükümlerini el parmaklarını kapayıp

açmak suretiyle gösterecek, med hükümlerini ise el parmaklarını sayarak gösterecek. Bu

durumda öğrenci katiyyen Kur'an metnine bakmayacak, sadece öğreticinin ağız ve el

hareketlerini gözleyerek okuyuşuna kulak verecek.

3. Kur'an-ı Kerim metni hece hece yukarıdaki belirtilen esaslara göre okunduktan ve

yeterince tekrar edildikten sonra öğrenciler gruplara ayrılacak, bir grup okurken diğer

grubun takibi sağlanacak, gerektiğinde grup yerine öğrenciler arasında tek tek seçmeler

yapılacak, onun okuyacağı Kur'an-ı Kerim metni diğerlerine takip ettirilecek.

4. Tashih-i Huruf çalışmalarında pekiştirmeyi sağlamak üzere yanlış buldurma usulü

de uygulanmalıdır. Bunun için öğretici, üzerinde Tashih-i Huruf çalışması yapılan Kur'anı

Kerim metnini, kasdı mahsusla yer yer hatalı okuyacak, bu hatalar öğrencilere

buldurulacak.

R–14/16 OCAK–2004

D- Kur'an-ı Kerim'in Hıfzında Usûl:

1. Kur'an-ı Kerim metninin tecvid kaidelerine uygun olarak hatasız ve işlek bir tarzda

okunması sağlanacak,

2. Her cüz'ün son sahifesi, ezberlemeye başlangıç olarak seçilecek (Zira bu şekilde

yapılan bir tespit ile hıfz çalışması yapan öğrencinin dikkatinin toplu olduğu anda çiğ

sahifelerini, dikkatinin dağıldığı zamanda ise pişmiş sahifelerini hocasına vermek imkanı

doğar).

3. Ezber yapılırken Kur'an-ı Kerim metni öğrenci tarafından mutlaka yüksek sesle

tekrar edilecek.

4. a) Ezberlenmek üzere seçilen Kur'an-ı Kerim sahifesinin ilk ayet-i kerimesi

hafızaya alınıncaya kadar yüksek sesle tekrar edilecek, birinci ayetin hafızaya alınışı

sağlandıktan sonra ikinci ayet-i kerime aynı şekilde ezberleninceye kadar yüksek sesle

tekrar edilecek, ikinci ayet hafızaya alındıktan sonra evvelce hafızaya alınan birinci ayet-i

kerime ile birlikte tekrar edilecek, bu bağlantılı şekildeki tekrarlar ve birleştirmeler tüm

sahife ezberleninceye kadar sürdürülecek. (Özellikle kısa ayetlerin ezberlenmesinde bu

usûl uygulanmalıdır.)

b) Kur'an-ı Kerim metnini ezberlemede diğer bir usûl de Kur'an-ı Kerim

ayetlerini yukarıdaki usûle uygun bir şekilde ezberlerken, ezberlenecek her ayeti, uygun

yerlerinden bölerek ezberleme ve bu bölümleri ayet-i kerimelerin ezberlenişindeki

birleştirme usulüne göre tekrar ederek ezberleme sistemidir. (Özellikle uzun ayetlerde bu

sistemin uygulanması faydalı olur).

OCAK–2004 R–14/17

EK-5

HAFIZLIĞA AYRILANLARA MAHSUS BELGE

...../...../......... tarihinde ..................................................................... Kur'an Kursunda

"Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Okuyanlara Mahsus Belge" imtihanına katılan

....................................... oğlu/kızı ............................................................'ın hafızlık

yapabilecek seviyede olduğu tesbit edilmiştir.

Komisyon Başkanı Üye Üye

Adı - Soyadı Adı - Soyadı Adı - Soyadı

EK–6 (*)

24 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı: 27298

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı: 2009/15215

Ekli “Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının

16/6/2009 tarihli ve 1210 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun

89 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/7/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

C. ÇİÇEK

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

B. ARINÇ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

A. BABACAN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

M. AYDIN

Devlet Bakanı

H. YAZICI

Devlet Bakanı

F. N. ÖZAK

Devlet Bakanı

E. GÜNAY

Devlet Bakanı V.

F. ÇELİK

Devlet Bakanı

E. BAĞIŞ

Devlet Bakanı

S. A. KAVAF

Devlet Bakanı

C. YILMAZ

Devlet Bakanı

S. ERGİN

Adalet Bakanı

M. V. GÖNÜL

Milli Savunma Bakanı

B. ATALAY

İçişleri Bakanı

A. DAVUTOĞLU

Dışişleri Bakanı

M. ŞİMŞEK

Maliye Bakanı

N. ÇUBUKÇU

Milli Eğitim Bakanı

M. DEMİR

Bayın. ve İskân Bakanı

R. AKDAĞ

Sağlık Bakanı

R. AKDAĞ

Ulaştırma Bakanı V.

M. M. EKER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Ö. DİNÇER

Çalışma ve Sos. Güv.

Bakanı

N. ERGÜN

Sanayi ve Ticaret Bakanı

T. YILDIZ

Enerji ve Tabii

Kaynaklar Bakanı

E. GÜNAY

Kültür ve Turizm Bakanı

V. EROĞLU

Çevre ve Orman Bakanı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM

FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE

EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Kararın amacı; Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı

bünyesinde düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri ile Başkanlığa bağlı

eğitim merkezleri ve Kur'an kurslarında görev yapan yönetici, öğretmen, öğretici ve diğer

görevlilerin aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları haftalık ders saatlerinin sayısını,

ders görevi alacakların niteliklerini ve diğer hususlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Karar; Hac Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen kurs ve

seminer faaliyetleri dışında Diyanet İşleri Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde

düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri ile eğitim merkezleri ve Kur'an

kurslarını kapsar.

(*) Bu ek 05/11/2009 tarihli ve 69 sayılı onay ile değiştirilmiştir.

R-14/18 KASIM-2009

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Karar; 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri

Hakkındaki Kanunun ek 3 üncü maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Kararda geçen;

a) Aylık karşılığı ders görevi: Aylık karşılığında okutulmak zorunda olunan dersleri,

b) Başkanlık: Diyanet İşleri Başkanlığını,

c) Camilerde açılan Kur'an öğretimi kursu: Kur'an kursu bulunmayan veya bulunup da

ihtiyaca cevap veremeyen yerlerde, arzu eden vatandaşlara Kur'an-ı Kerim ve meali ile gerekli

dini bilgileri öğretmek üzere camilerde ilgili müftülüğün teklifi ve mülki idare amirinin onayı

ile açılan kursları,

ç) Ek ders görevi: Aylık karşılığı ders görevi dışında ek ders ücreti karşılığında okutulan

dersleri,

d) Kurs: Bilgi yenilemek, üst görevlere eleman yetiştirmek ve onların yeni durumlara

uyumlarını sağlamak amacı ile yapılan eğitim faaliyetlerini,

e) Öğretici: Kadrolu Kur'an kursu öğreticisini,

f) Öğretmen: Eğitim merkezlerindeki kadrolu öğretmeni,

g) Seminer: Personeli çeşitli konularda bilgilendirmek maksadıyla yapılan eğitim

faaliyetlerini,

ğ) Yaz Kur'an kursu: İlköğretimin 5 inci sınıfını bitirenler için yaz tatilinde açılan

kursları,

h) Yönetici: Kur'an kurslarında öğreticilik görevi ile birlikte yönetim görevi de verilen

Kur'an kursu öğreticisini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ders ve Ek Ders Görevi ile İlgili Hükümler

Eğitim vereceklerde aranacak nitelikler

MADDE 5 – (1) Hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde görev verileceklerin yüksek

öğrenim mezunu olması, yüksek öğrenim görmüş eleman bulunmaması halinde ise en az orta

öğretim mezunu olmaları ve ayrıca;

a) Başkanlık personelinin, eğitim programında yer alan konularda gerekli bilgi, beceri ve

öğretme yeteneğine sahip olması,

b) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen personelin, eğitim programında

yer alan konularda gerekli bilgi, beceri ve öğretme yeteneğine sahip olması,

c) Üniversitelerden görevlendirilen personelin, öğretim üyesi veya öğretim görevlisi

olması,

ç) Üzerinde resmî görev bulunmayanların, eğitim programında yer alan konularda

tecrübeye dayalı bilgi, beceri ve öğretme yeteneğine sahip olması,

şartları aranır.

(2) Yaz Kur'an kurslarında görev verileceklerin din hizmetleri sınıfında görevli veya dinî

yüksek öğrenim mezunu veya imam hatip lisesi mezunu hafız veya Kur'an kursu öğreticiliği,

imam-hatiplik, müezzin-kayyımlık yeterlilik belgelerinden en az birine sahip olması gerekir.

Aylık karşılığı ders görevi

MADDE 6 – (1) Eğitim merkezleri ile Kur'an kurslarında görev yapan;

a) Eğitim merkezi müdür yardımcısı haftada 6 saat,

b) Eğitim merkezi öğretmeni haftada 12 saat,

c) Yüksekokul mezunu Kur'an kursu yöneticisi haftada 12 saat,

ç) Yüksekokul mezunu olmayan Kur'an kursu yöneticisi haftada 15 saat,

d) Yüksekokul mezunu Kur'an kursu öğreticisi haftada 15 saat,

e) Yüksekokul mezunu olmayan Kur'an kursu öğreticisi haftada 18 saat,

KASIM-2009 R-14/19

f) Öğrenci sayısı 100'ün üzerinde olan gündüzlü Kur'an kursundaki yönetici ile yatılı

öğrenci sayısı 50'den fazla olan yatılı Kur'an kursunda kurs ve yurt yöneticiliğini birlikte yapan

yöneticiler haftada 6 saat,

aylık karşılığı ders okutmakla yükümlüdür.

Kur’an kursu ve diğer kurslarda ek ders görevi

MADDE 7 – (1) Kur'an kurslarında aylık karşılığı haftalık ders görevini tamamlayan

görevlilerden;

a) Yüksekokul mezunu Kur'an kursu yöneticilerine istemeleri halinde haftada 18 saate,

b) Yüksekokul mezunu olmayan Kur'an kursu yöneticilerine istemeleri halinde haftada 15

saate,

c) Kur'an kurslarında tek görevli olup yöneticilik ve öğreticiliği birlikte yürüten

yüksekokul mezunu öğreticilere 12 saati zorunlu olmak üzere haftada 18 saate,

ç) Kur'an kurslarında tek görevli olup yöneticilik ve öğreticiliği birlikte yürüten

yüksekokul mezunu olmayan öğreticilere 9 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate,

d) Yüksekokul mezunu Kur'an kursu öğreticilerine 9 saati zorunlu olmak üzere haftada

20 saate,

e) Yüksekokul mezunu olmayan Kur'an kursu öğreticilerine 6 saati zorunlu olmak üzere

haftada 17 saate,

kadar ek ders görevi verilebilir.

(2) Öğretici sayısının yetersiz olması halinde Kur'an kurslarında;

a) Başkanlık personeli ile diğer kurumlarda çalışan personele haftada 8 saate,

b) Üzerinde resmî görev bulunmayıp ek ders ücreti karşılığında görevlendirilenlere

gündüzlü kurslarda haftada 25, yatılı kurslarda haftada 30 saate,

kadar ek ders görevi verilebilir.

(3) Kur'an kurslarında en az 5 öğrenciyi hafızlığa çalıştırması nedeniyle yarıyıl ve yaz

tatillerinde görev yapan ve fiilen derse giren öğreticilere, anılan dönemlerde bu maddede

belirtilen ek ders saatlerini aşmamak üzere ek ders görevi verilebilir.

(4) Yatılı Kur'an kurslarında öğrencilerin ders çalışma, yeme, yatma, dinlenme ve benzeri

hizmetlerinin yürütülmesinde kendilerine görev verilenlere, fiilen görev yaptıkları her gün

karşılığında 2 saat ek ders ücreti ödenir. Bu şekilde ek ders ücreti ödenecek öğretici sayısı;

öğrenci sayısı 100'e kadar olan yerlerde gün başına bir öğreticiyi, 100 ve daha fazla olan

yerlerde ise gün başına iki öğreticiyi geçemez.

(5) En az 15 kursiyeri bulunan ve bu Kararın 5 inci maddesinde aranan niteliklere haiz

olanlardan yaz Kur'an kurslarında görevlendirilenlere, yılda iki ayı aşmamak üzere, haftada 15

saate kadar ek ders görevi verilebilir.

(6) En az 15 kursiyeri bulunan camilerde açılan Kur'an öğretimi kurslarında görev yapan

din hizmetleri sınıfındaki personele; yılda 100 saati geçmemek üzere, haftada 3 gün ve günde 2

saate kadar ek ders görevi verilebilir.

Hizmet içi eğitim, kurs ve seminer faaliyetlerinde ek ders görevi

MADDE 8 – (1) Bu Karar uyarınca Başkanlık merkez ve taşra teşkilatı ile eğitim

merkezleri bünyesinde açılan hizmet içi eğitim, kurs ve seminer faaliyetlerinde, aylık karşılığı

haftalık ders görevini tamamlayan görevlilerden;

a) Eğitim merkezi müdürüne ihtiyaç halinde haftada 15 saate,

b) Müdür yardımcısına 10 saati zorunlu olmak üzere haftada 18 saate,

c) Eğitim merkezi öğretmenlerine 10 saati zorunlu olmak üzere haftada 20 saate,

kadar ek ders görevi verilebilir.

(2) Anılan faaliyetlerde;

a) Başkanlık personeline; haftada 25 ve yılda 250 saati,

b) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilecek yükseköğrenimli personele,

haftada 15 ve yılda 250 saati,

c) Üzerinde resmî görev bulunmayanlara, haftada 25 saati,

ç) Üniversite öğretim elemanlarına, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim

Personel Kanununda belirtilen zorunlu ve isteğe bağlı ek ders saatini,

R-14/20 KASIM-2009

d) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil personele, çalışmakta oldukları kurumun ek

ders görevi ile ilgili mevzuatında belirtilen zorunlu ve isteğe bağlı ek ders saatini,

aşmayacak şekilde, eğitim programlarında yer alan konularda gerekli bilgi, beceri ve

öğretme yeteneğine sahip olanlara ek ders görevi verilebilir.

Sınav ücreti

MADDE 9 – (1) Eğitim merkezlerine kursiyer seçimi ve bu merkezlerde yapılan

kursların dönem başı ve dönem sonu ile bitirme sınavlarında ve Kur'an kurslarında

gerçekleştirilen hafızlık tespit, yarışma ve yıl sonu sınavları ile eğitim hizmetlerine yönelik

projeler ve özellik arz eden faaliyetler kapsamındaki komisyonlarda görevlendirilenlere; her bir

komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için günde 5 saat ek ders ücreti ödenir. Bir sınavda

aynı kişiye hem komisyon üyeliği hem de sınav gözcülüğü görevleri için ek ders ücreti

ödenemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Görevlendirme

MADDE 10 – (1) Asli görevinden alınarak eğitim merkezleri veya Kur'an kurslarında

eğitim-öğretim hizmetlerini yürütmek üzere görevlendirilen personele, aylık karşılığı ders ve ek

ders ücretlerinin ödenmesinde öğretmen/öğreticilerin tabi oldukları hükümler uygulanır.

Ek ders birim ücreti ve görevin fiilen yapılması

MADDE 11 – (1) Bu Karar kapsamında kendilerine ek ders görevi verilenlere, 657 sayılı

Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesi uyarınca ek ders ücreti ödenir.

(2) Bu Karar kapsamındaki personele ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin

fiilen yapılmış olması şarttır. Ek ders ödemelerinden harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini

düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ve bu Kararda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ek

ders görevinin gerçekleştiğine ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme

görevlileri müteselsilen sorumludur.

(3) Yapılan inceleme sonucunda ek ders görevi fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar

oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden yasal faizi ile birlikte geri alınır.

Diğer hükümler

MADDE 12 – (1) Hizmet içi eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri ile Kur'an kurslarında

okutulacak derslerin çeşitleri ve sayısı Başkanlıkça tespit edilir. Yaz Kur'an kursları ile

camilerde açılan Kur'an öğretimi kurslarının açılışı, eğitim-öğretim ve denetimleri, okutulacak

derslerin çeşitleri ve sayısı ile bu kurslara ilişkin diğer hususlar Başkanlık tarafından belirlenir.

(2) Bu Kararda belirtilen nitelikleri taşıyanlardan Karar kapsamında kendilerine ek ders

görevi verilecekler; Başkanlık merkez teşkilatı bünyesindeki her türlü faaliyetlerde Başkanlık

onayı, taşra teşkilatı bünyesindeki faaliyetlerde Başkanlık veya ilgili müftülüğün teklifi üzerine

mülki idare amirinin onayı ve eğitim merkezlerindeki faaliyetlerde ise Başkanlık veya eğitim

merkezi müdürlüğünün teklifi üzerine mülki idare amirinin onayıyla tespit edilir. Alınacak

onayda ders görevi verilen personelin adı ve soyadı, unvanı, girecekleri dersler ile saat sayısı

gibi hususlar belirtilir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 13 – (1) 27/9/1974 tarihli ve 7/8980 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan "Diyanet İşleri Başkanlığı ve Müftülükler Tarafından Açılacak Kurs ve Seminerlerde

Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı ve Ders Görevi Alacakların Niteliklerine İlişkin

Esaslar" ile 29/8/1984 tarihli ve 84/8502 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

"Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Kurslarında Okutulacak Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretlerine

Dair Esaslar" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşleri alınarak hazırlanan bu Karar,

yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Karar hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı olduğu Bakan

yürütür.

KASIM-2009 R-14/21

R-14/22 KASIM-2009

KASIM-2009 R-14/23

R-14/24 KASIM-2009

KASIM-2009 R-14/25

R-14/25/1 KASIM-2009

R–14/26 OCAK–2004

EK-11

KUR’AN KURSLARINDA YÜZÜNDEN OKUYAN

ÖĞRENCİLER SINAV TUTANAĞI ÖĞRETİM DÖNEMİ:

İLİ : KURS ÖĞRETİCİSİ

İLÇESİ :

KURSUN ADI :

Adı, Soyadı ��Kadrolu

��Geçici Görevli

Ö Ğ R E N C İ N İ N

Sıra ALDIĞI NOTLAR

No Adı

Soyadı

Baba

Adı

Doğum

Yeri ve

Tarihi

Sicil

No

Kursa

Giriş

Tarihi

Kursu

Bitirme

Tarihi

Dini

Bilgiler

Kur’an-ı

Kerim Ortalama

Komisyon Başkanı Kur’an Kursu Yöneticisi ÜYE

DİB.St. Form- 92 (1989)

OCAK–2004 R–14/27

EK-12

KUR’AN KURSLARINDA YÜZÜNDEN OKUMA BELGESİ ALAN

ÖĞRENCİ SAYILARI VE ÖĞRETİCİ DURUMUNU

GÖSTERİR ÇİZELGE

İLİ :

İLÇESİ :

ÖĞRETİM YILI :

BELGE ALAN

ÖĞRENCİ SAYISI

KURSUN ADI ÖĞRETİCİNİN YÜZÜNE

ADI VE SOYADI

KADROLU

GEÇİCİ

Erkek Kız Toplam

EK-13 (*)

T.C.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

............................ MÜFTÜLÜĞÜ

KUR'AN KURSU ÖĞRENCİLERİNE MAHSUS

HAFIZLIK SINAVI GİRİŞ BELGESİ

T.C. KİMLİK NO

ADI VE SOYADI

BABA ADI

ANA ADI

DOĞUM YERİ VE TARİHİ

OKUDUĞU KURSUN ADI VE YERİ

SINAV TARİHİ

İKAMETGÂH ADRESİ

……………..……………

........................... Müftüsü

(İmza – Mühür - Tarih)

NOT: 1. Bu belge ilgili müftülükçe tasdik olunduktan sonra sınava girmek isteyen adaya verilecektir.

2. Adaylar sınava giriş belgelerini yanında bulundurmak ve istendiğinde göstermek

mecburiyetindedirler.

DİB.St. Form-47 (APK-2003)

(*) Bu form 08/12/2006 tarihli ve 89 sayılı onay ile değiştirilmiştir.

FOTOĞRAF

R-14/28 ARALIK-2006

EK-14 (*)

T.C.

BAŞBAKANLIK

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Din Eğitimi Dairesi Başkanlığı

HAFIZLIK TESBİT SINAVI GİRİŞ BELGESİ

T.C. KİMLİK NO

ADI VE SOYADI

BABA ADI

ANA ADI

DOĞUM YERİ VE TARİHİ

GÖREVİ

GÖREV YERİ

SİCİL NO

SINAV TARİHİ

İKAMETGAH ADRESİ

…….....................................

…….....................................

(İmza – Mühür - Tarih)

NOT: Bu belge tasdik olunduktan sonra sınava girmek isteyen adaya verilecektir.

Adaylar sınava giriş belgelerini yanında bulundurmak ve istenildiği zaman göstermek

mecburiyetindedirler.

DİB.St. Form-48 (APK-2003)

(*) Bu form 08/12/2006 tarihli ve 89 sayılı onay ile değiştirilmiştir.

FOTOĞRAF

ARALIK-2006 R-14/29

R–14/30 OCAK–2004

EK-15

YAZ KUR’AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMI

YAZ KUR’AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMI

ÖĞRENME ALANLARI VE ÜNİTELERİ

ÜNİTELER

ÖĞRENME

ALANI I. Kur 2. Kur 3. Kur

Kur’an

- Kur’an-ı Kerimi

Tanıyalım

- Kur’an’ı Kerim

Okumaya Giriş

- Sure ve Dua

Ezberliyoruz

- Kur’an-ı Kerimi

Doğru ve Güzel

Okuyoruz

- Sure ve Dua

Ezberliyoruz

- Kur’an-ı Kerimi Doğru

ve Güzel Okuyoruz

- Kur’an-ı Kerim’den

Bölümler

Ezberliyoruz

İtikat

-Kelime-i Tevhid ve

Kelime-i Şehadet’i

Öğreniyoruz

- İslam ve İslam’ın Beş

Ana Esası

- İman ve İmanın Altı

Esası

- Allah Vardır ve Birdir:

Allah’a İman

- Allah Peygamberler

Göndermiştir:

Peygamberlere

(Nübüvvet) İman

- Ahiret Vardır: Ahirete

İman

- Meleklere İnanırız:

Meleklere İman

- Kitaplara İman İmanın

Esaslarındandır:

Kitaplara İman

- Kaza ve Kaderi

Öğreniyoruz: Kaza ve

Kadere İman

İbadet

- İbadetlerimiz

- Temizlik İmandan

Gelir

- Namaz Kılıyoruz

- Namaz Kılıyoruz

- Ey İnananlar Oruç

Size Farz Kılındı

- Kabe ve Arafat Diyarına

Yolculuk: Hac

- Paylaşma ve

Yardımlaşma İbadeti

Olarak Kurban

- Yardımlaşma ve

Dayanışma İbadeti

Olarak Zekat ve Sadaka

- Allah’a Yakarış: Dua ve

Tövbe

Siyer

- Peygamberimiz Hz.

Muhammed’in

Hayatını Öğreniyoruz

I: Peygamberlik

Öncesi Hz.Peygamber

- Peygamberimiz Hz.

Muhammed’in

Hayatını Öğreniyoruz

II: Mekke Dönemi

- Peygamberimiz Hz.

Muhammed’in

Hayatını Öğreniyoruz

III: Medine Dönemi

- Hz. Peygamber’in

Kişiliği ve Örnekliği

- Hz. Peygamberden

Davranış Örnekleri

Ahlâk

- Güzel Söz ve

Davranışlarda

Bulunalım

- Güzel Söz ve

Davranışlarda

Bulunalım

- Güzel Söz ve

Davranışlarda

Bulunalım

EKİM-2005

OCAK–2004 R–14/31

KUR’AN-I KERİM ÖĞRENME ALANI :

ÜNİTELERİN AÇILIMLARI

I. KUR II. KUR III. KUR

KUR’AN-I KERİMİ

TANIYALIM

1. İslam’ın Kur’an-ı Kerim’i

Öğrenmeye ve

Öğretmeye Verdiği Değer

2. Kur’an Nasıl Bir Kitaptır?

3. Kur’an-ı Kerim Nelerden

Bahseder?

3.1. Varlık

3.2. Bilgi

3.3. İman

3.4. Hz. Peygamber ve

Peygamberler

3.5. Dünya ve Ahiret

3.6. İnsan İlişkileri

3.7. Dua ve İbadet

3.8. İnsani ve Ahlaki Değerler

KUR’AN-I KERİM

OKUMAYA GİRİŞ

1. Harfler

1.1. Harflerin İsimleri

1.2. Harfleri Müstakil Halde

Tanıma

1.3. Harfleri Başta, Ortada ve

Sonda Tanıma

2. Harekeleri Tanıma

2.1. Üstün

2.2. Esre

2.3. Ötre

2.4. Harflerin Harekelerle

Okunuşu

2.5. Kelime İçinde Harflerin

Okunuşu

3. Cezm ve Cezm’li Kelimelerin

Okunuşu

4. Şedde ve Şedde’li Kelimelerin

Okunuşu

5. Tenvin ve Tenvin’li

Kelimelerin Okunuşu

6. Med (Uzatma) Harfleri ve

Kelime İçinde Okunuşu

7. Zamir ve Okunuşu

SURE VE DUA

EZBERLİYORUZ

1. Fatiha, İhlas ve Kevser

Surelerini Ezbere Okuma

2. Sübhaneke, Ettehiyyatü, Salli-

Barik, Rabbena Atina ve

Rabbenağfirli Dualarını

Ezbere Okuma

KUR’AN-I KERİM’İ DOĞRU

VE GÜZEL OKUYORUZ

1. Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden

Doğru Okuma (21. sayfa sonuna

kadar)

2. “Allah” Lafzı

3. Vakıf

SURE VE DUA

EZBERLİYORUZ

1. Fil, Kureyş, Maun, Kafirun,

Nasr, Tebbet, Felak ve Nas

Surelerini Ezbere Okuma

2. Kunut Dualarını Ezbere Okuma

3. Ezan’ı Okuma

4. Kaamet Getirme

KUR’AN-I KERİM’İ DOĞRU

VE GÜZEL OKUYORUZ

1. Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden

Doğru Okuma (22. sayfadan 52.

sayfa sonuna kadar)

2. Medler’i Uygulama

3. Sakin Nun ve Tenvine Ait

Hükümler ve Uygulama (İhfa,

İzhar ve İklab)

4. İdğam ve Uygulaması (Maal

Gunne ve Bila Gunne)

5. Ra Harfinin Okunuşu

KUR’AN-I KERİM’DEN

BÖLÜMLER

EZBERLİYORUZ

1. Bakara Suresi’nin 255. Ayetini

Ezbere Okuma

2. Bakara Suresi’nin 285-286.

Ayetlerini Ezbere Okuma

3. Haşr Suresi’nin 22-24.

Ayetlerini Ezbere Okuma

EKİM-2005

R–14/32 OCAK–2004

İTİKAT ÖĞRENME ALANI :

ÜNİTELERİN AÇILIMLARI

I. KUR II. KUR III. KUR

KELİME-İ TEVHİD VE

KELİME-İ ŞEHADET’İ

ÖĞRENİYORUZ

1. Kelime-i Tevhid’in

Söylenişi ve Türkçe

Anlamı

2. Kelime-i Şehadet’in

Söylenişi ve Türkçe

Anlamı

3. Kelime-i Tevhid ve

Kelime-i Şehadet İslam

Dini’nin Temelidir

İSLAM VE İSLAM’IN BEŞ

ANA ESASI

1. İslam Nedir?

2. İslam Beş Esas Üzerine

Kurulmuştur

2.1. Kelime-i Şehadet

2.2. Namaz Kılmak

2.3. Oruç Tutmak

2.4. Hacca Gitmek

2.5. Zekat Vermek

İMAN VE İMANIN ALTI

ESASI

1. İman ve İlgili Kavramlar

1.1. İman Nedir?

1.2. Mü’min veya

Müslüman Kimdir?

2. İmanın Esasları Altıdır

2.1. Allah’a İman

2.2. Meleklere İman

2.3. Kitaplara İman

2.4. Peygamberlere İman

2.5. Kaza ve Kadere İman

2.6. Ahirete İman

ALLAH VARDIR VE

BİRDİR: ALLAH’A İMAN

1. Allah, Vardır ve Birdir

2. Allah’ın Varlığına ve

Birliğine İnanmanın Önemi

3. Kur’an’da Allah’ın

Sıfatları

4. Allah’ın Sevgi, Rahmet ve

Kudretini İfade Eden Güzel

İsimleri

ALLAH PEYGAMBERLER

GÖNDERMİŞTİR:

PEYGAMBERLERE

(NÜBÜVVET) İMAN

1. Niçin Peygamberlere

İhtiyacımız Vardır?

2. Peygamberlerin Özellikleri

3. Peygamberlerin Görevleri

4. Kur’an’da İsimleri Geçen

Peygamberler

AHİRET VARDIR:

AHİRETE İMAN

1. Ahiret Gününe İman ve

Önemi

2. Ölüm ve Ölümden Sonra

Dirilme (Ruh, Kabir, Haşr

ve Mahşer)

3. İnsanın Yaptıklarından

Sorgulanması (Sual, Hesap

ve Mizan)

4. Cennet ve Cehennem

MELEKLERE İNANIRIZ:

MELEKLERE İMAN

1. Meleklere İman ve Önemi

2. Kur’an’da Adı Geçen

Melekler

3. Meleklerin Özellikleri

4. Meleklerin Görevleri

5. Meleklerden Başka

Görünmeyen Varlıklar (Cin

ve Şeytan)

KİTAPLARA İMAN

İMANIN

ESASLARINDANDIR:

KİTAPLARA İMAN

1.Kitaplara İman ve Önemi

2. Dört Büyük Kutsal Kitap

2.1. Tevrat

2.2. Zebur

2.3. İncil

2.4. Kur’an-ı Kerim

3. Sahifeler

KAZA VE KADERİ

ÖĞRENİYORUZ: KAZA

VE KADERE İMAN

1. Kaza ve Kader ne demektir?

2. Kaza ve Kader’e İmanın

Önemi

3. İnsanın Kaderi ve

Sorumluluğu İle İlgili Bazı

Özellikleri

3.1. Akıl Sahibi Olmak

3.2. Özgür Olmak

4. Kur’an’ı Kerim’in Kaderle

İlgili Bazı Kavramlara

Bakışı (Tevekkül, Rızık,

Başarı, Afet ve Hastalık)

EKİM-2005

OCAK–2004 R–14/33

İBADET ÖĞRENME ALANI :

ÜNİTELERİN AÇILIMLARI

I. KUR II. KUR III. KUR

İBADETLERİMİZ

1. İbadet Nedir?

2. Niçin İbadet Ederiz?

3. Başlıca İbadetlerimiz

3.1. Namaz

3.2. Oruç

3.3. Zekat

3.4. Hac

3.5. Sadaka

3.6. Amel-i Salih

4. Mükellefin Davranışı İle

İlgili Kavramlar (Farz,

Vacip, Sünnet, Haram,

Mekruh, Mübah, Müfsid,

Müstehap)

TEMİZLİK İMANDAN

GELİR

1. Temizlik-İbadet İlişkisi

2. Abdest

2.1. Abdestin Farzları

2.2. Abdestin Alınışı

2.3. Abdesti Bozan

Durumlar

3. Gusül

3.1.Guslün Farzları

3.2. Guslün Yapılışı

NAMAZ KILIYORUZ

1. Beş Vakit Namaz

1.1. Sabah Namazı (Farzı,

Sünneti ve Kılınışı)

1.2. Öğle Namazı (Farzı,

Sünnetleri ve Kılınışı)

1.3. İkindi Namazı (Farzı,

Sünneti ve Kılınışı)

1.4. Akşam Namazı (Farzı,

Sünneti ve Kılınışı)

1.5. Yatsı Namazı (Farzı,

Sünnetleri ve Kılınışı)

1.5.1. Vitir Namazı

(Kılınışı)

2. Cuma Namazı (Farzı,

Sünnetleri ve Kılınışı)

3. Namazı Bozan Durumlar

NAMAZ

KILIYORUZ

1. Bayram Namazı

(Hükmü ve Kılınışı)

2. Teravih Namazı

(Hükmü ve Kılınışı)

3. Cenaze Namazı

(Hükmü ve Kılınışı)

EY İNANANLAR

ORUÇ SİZE FARZ

KILINDI

1. Oruç Nedir?

2. Oruç Tutmanın

Önemi

3. Oruç İbadetiyle İlgili

Kavramlar (Sahur,

İmsak, İftar, Fidye ve

Fitre)

4. Orucu Bozan

Durumlar

5. İftar Duasını Ezbere

Okuma ve Türkçe

Anlamını Açıklama

KABE VE ARAFAT DİYARINA

YOLCULUK: HAC

1. Hac Nedir?

2. Haccın Önemi

3. Hac İle İlgili Kavramlar ( Mikat,

İhram, Tavaf, Sa’y, Şavt ve Vakfe)

4. Hac İle İlgili Mekanlar (Kabe, Safa-

Merve, Arafat, Müzdelife, Mina ve

Mescid-i Nebevi)

5. Umre

PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMA

İBADETİ OLARAK KURBAN

1. Kurban Nedir?

2. Kurban İbadetinin Bireye ve

Topluma Kazandırdıkları

3. Kurban Keserken Nelere Dikkat

Etmeliyiz?

4. Hz. İbrahim ve Kurban

5. Kimler Kurban Keser?

YARDIMLAŞMA VE

DAYANIŞMA İBADETİ OLARAK

ZEKAT VE SADAKA

1. Zekat ve Sadaka Nedir?

2. İslam Dini Zekat ve Sadaka

Vermeyi Niçin Emreder?

3. Kimler Zekat Verir?

4. Nelerden Zekat Verilir?

5. Bizler de Zekat ve Sadaka

Verebilecek Duruma Gelmeye

Çalışmalıyız

6. Kimlere Zekat Verilir?

ALLAH’A YAKARIŞ: DUA VE

TÖVBE

1. 1. Dua

1.1 Dua nedir?

1.2. Duanın Önemi ve İnsana

Kazandırdıkları

1.3. Ne zaman, Nerede ve Nasıl Dua

Edebiliriz?

1.4. Kur’an ve Hz. Peygamber’den

Dualar Öğreniyoruz

2. Tövbe

2.1. Tövbe Nedir?

2.2. Tövbenin Hayatımızdaki Yeri

ve Önemi

2.3. Ne zaman, Nerede ve Nasıl

Tövbe Edebiliriz?

2.4. Kur’an’dan ve Hz.

Peygamber’den Tövbe Örnekleri

3. Yemek Duasını Ezbere Okuma ve

Türkçe Anlamını Açıklama

EKİM-2005

R–14/34 OCAK–2004

SİYER ÖĞRENME ALANI :

ÜNİTELERİN AÇILIMLARI

I. KUR II. KUR III. KUR

PEYGAMBERİMİZ HZ.

MUHAMMED’İN

HAYATINI

ÖĞRENİYORUZ I :

PEYGAMBERLİK ÖNCESİ

HZ. MUHAMMED

1. Hz. Peygamber’in Doğduğu

(Sosyal, Kültürel ve Dini)

Çevre

2. Hz. Peygamberin Doğumu

ve Çocukluğu

3. Hz. Peygamberin Ailesi

4. Hz. Peygamberin Gençliği

5. Hz. Peygamberin Evliliği

ve Çocukları

PEYGAMBERİMİZ HZ.

MUHAMMED’İN

HAYATINI

ÖĞRENİYORUZ II :

PEYGAMBER OLDUKTAN

SONRA HZ.MUHAMMED

A) MEKKE DÖNEMİ

1. Peygamber Oluşu: İlk Vahiy

2. Vahyin Yakın Çevreye

Duyurulması ve İlk

Müslümanlar

3. Hz. Peygambere ve

Müslümanlara Uygulanan

Baskılar

4. İslam Dini’ni İnsanlara

Anlatmaya Yönelik

Faaliyetleri

5. Taif’e Yolculuk

6. Gece Yolculuğu (İsra ve

Miraç)

7. Medine’ye Hicret

B) MEDİNE DÖNEMİ

1. Hz. Peygamberin

Medine’deki İlk Faaliyetleri

2. Diğer İnanç Mensuplarıyla

İlişkileri

3. Medine’deki İslam’ı

Anlatma Faaliyetleri

4. Mekke’ye Geri Dönüş

5. Veda Hutbesi

6. Vefatı

HZ. PEYGAMBERİN

KİŞİLİĞİ VE ÖRNEKLİĞİ

1. Kur’an-ı Kerim’de Hz.

Peygamber (İnsan ve

Peygamber Hz. Muhammed)

2. Hz. Peygamberin Kişiliği

3. İslam’ı Anlamada Hz.

Peygamberin Örnekliği

3.1. İbadetlerin

Yapılmasında Örnekliği

3.2. İnsan İlişkilerinde

Örnekliği

3.3. Aile Hayatındaki

Örnekliği

HZ. PEYGAMBERDEN

DAVRANIŞ ÖRNEKLERİ

1. Hz. Peygamberin

Ahlakından Davranış

Örnekleri (Doğruluğu,

Güvenirliği, Sabırlı Oluşu,

Adaleti, Hoşgörüsü vb.)

2. Eş Olarak Hz. Peygamber

3. Baba Olarak Hz. Peygamber

4. Dede Olarak Hz. Peygamber

5. Komşu Olarak Hz.

Peygamber

6. Arkadaş Olarak Hz.

Peygamber

7. Akraba Olarak Hz.

Peygamber

8. Akabe Biatları ve Veda

Hutbesi’nde Ortaya

Koyduğu İnsani ve Evrensel

İlkeler Açısından Örnekliği

EKİM-2005

OCAK–2004 R–14/35

AHLÂK ÖĞRENME ALANI :

ÜNİTELERİN AÇILIMLARI

I. KUR II. KUR III. KUR

GÜZEL SÖZ VE

DAVRANIŞLARDA

BULUNALIM

1. Ahlak ve Ahlaklı İnsan

Kimdir?

2. Temizlik İslam’ın özüdür

3. Doğruluktan Ayrılmayalım

4. Allah İyilerle Beraberdir

5. İslam sevgi dinidir

6. İslam’ın Temel Bir İlkesi:

Kul Hakkına Dikkat Edelim

GÜZEL SÖZ VE

DAVRANIŞLARDA

BULUNALIM

1. Hoşgörülü ve Bağışlayıcı

Olalım

2. Yardımlaşalım

3. İslam Ahlakının

Öngördüğü Model İnsanda

Bulunması Gereken En

Temel Erdemlerden Biri

Olarak Sözünde Durmak

4. İslam Adalet Üzerine

Kurulmuştur

5. Özverili Olalım

GÜZEL SÖZ VE

DAVRANIŞLARDA

BULUNALIM

1. İman etmek Sorumluk

bilincine sahip olmak

demektir

2. Cömertlik İslam’da Övülen

Bir Tutum ve Davranıştır

3. Saygılı Olalım

4. Başkalarını da Düşünelim:

Diğergamlık

5. Milli ve manevi

değerlerimizi korumak ve

sevmek de inancımızın

gereğidir

EKİM-2005

R–14/36 OCAK–2004

YAZ KUR’AN KURSLARI KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALAR

I. KUR

KUR’AN-I KERİM ÖĞRENME ALANI :

I. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

KUR’AN-I KERİMİ TANIYALIM

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Kur’an-ı Kerim

okumanın önemini

kavrar.

2. Kur’an-ı Kerim’in nasıl

bir kitap olduğunu

açıklar.

3. Kur’an-ı Kerim’in

nelerden bahsettiğini

kavrar.

[!] 1. Kazanımda özellikle öğrencilerin Kur’an-ı

Kerim’i yüzünden ve ezbere okumanın dinimiz

açısından önemine değinilerek onların kursa devam

konusunda motive edilmeleri de amaçlanmalıdır. Bu

çerçevede bu kazanımda Kur’an-ı Kerim ve Hz.

Peygamberin Kur’an öğrenme ve öğretmeye verdiği

önemle ilgili ayet ve hadislere yer verilebilir. Yine bin

yılı aşkın bir süreden beri atalarımızın Kur’an

öğretilmesine ve öğrenilmesine verdiği önemin

göstergesi olan öğretim merkezleri ve gelenek içinde

Kur’an’a verilen önemin göstergesi olan

uygulamalardan örnekler verilebilir.

[!] 2. Kazanımda sadece Kur’an-ı Kerim’in şekil

olarak özellikleri üzerinde durulacaktır. Mesela, sure,

ayet ve cüzlerden oluştuğu, sağdan okunduğu vb.

[!] 3. Kazanımda Kur’an’ı Kerim’in bahsettiği konular

genel olarak verilecektir.

[!] Bu ünitede, Kur’an-ı Kerim’e saygı duymanın da

ne anlama geldiğine değinilecektir.

EKİM-2005

OCAK–2004 R–14/37

KUR’AN-I KERİM ÖĞRENME ALANI :

I. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

KUR’AN-I KERİM OKUMAYA GİRİŞ

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Kur’an harflerini doğru tanır.

2. Harfleri başta, ortada ve

sonda tanır.

3. Kur’an harflerinin isimlerini

doğru söyler.

4. Üstün, esre ve ötreyi

tanır.

5. Harfleri harekelerle okur.

6. Kelime içinde harfleri

harekelerle okur.

7. Cezm’i tanır ve cezmli

kelimeleri okur.

8. Şeddeyi tanır ve şeddeli

kelimeleri okur.

9. Tenvini tanır ve tenvinli

kelimeleri okur.

10. Uzatma harflerini (vav,

ya, elif) tanır ve kelime

içinde okur.

11. Zamiri tanır ve okur.

[!] 1-2. Öğretici harflerin şekil olarak doğru

tanınmasını kitap üzerinde ve tahtada tekrar

sağlamalıdır. Harfleri tanıyan öğrenciye harfin

kelime başında, ortasında ve sonundaki yazılış

şekilleri öğretilmelidir.

[!] 3. Öğretici Kur’an harflerinin isimlerini ve

ağızdan çıkış yerlerini uygulamalı olarak

göstermeli ve öğrencilere tekrar ettirerek

belletmelidir.

[!] 4-5-6. Harflerin okunmasını sağlayan işaretler

şekil itibariyle tanıtılarak harflerin seslendirilmesi

yapılmalıdır. Harflerin harekelerle kelime içinde

değişik örneklerle gösterilerek öğrencilerin

kelimeleri doğru okuyabilmesi

gerçekleştirilmelidir.

[!] 7-8-9. Cezm, şedde ve tenvin’in kelimelerin

okunuşundaki işlevi anlatılarak cezm ile harflerin

nasıl birbirine tutturulduğu, şeddeyle harfin önce

tutturulup sonra tekrar okunduğu, tenvin’in harfe

kattığı sesin mahiyeti, örnekler ile tahtada

gösterilmeli, her biri için ayrı ayrı ve karışık

alıştırmalar yapılmalıdır.

[!] 10. Uzatma harfleri tanıtılarak öğretici

tarafından uygulamalı biçimde gösterilmelidir.

Okumada en çok hata uzatmalarda yapıldığından

uzatma harflerinin fonksiyonu alıştırmalarla

pekiştirilmelidir.

[!] 11. Kelime ve harflerin sonuna bitişen zamirin

okunuş durumları özenle öğretilmelidir.

EKİM-2005

R–14/38 OCAK–2004

KUR’AN-I KERİM ÖĞRENME ALANI :

I. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

SURE VE DUA EZBERLİYORUZ

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Fatiha suresini ezbere

okur.

2. İhlas suresini ezbere

okur.

3. Kevser suresini ezbere

okur.

4. Sübhaneke duasını

ezbere okur.

5. Ettehiyyatü duasını

ezbere okur.

6. Salli-Barik duasını

ezbere okur.

7. Rabbena Atina ve

Rabbenağfirli dualarını

ezbere okur.

[!] 1-2-3-4-5-6-7. Bu kurda öğrenci henüz doğru bir

şekilde yüzünden okuma becerisini

kazanmadığından dolayı öğreticinin şifahi olarak

kelime kelime, cümle cümle tedricen söylemesi ve

talim etmesi suretiyle sure ve duaları ezberlenmesi

sağlanmalıdır. Bu hususta kaset ve Cd’lerden de

istifade edilebilir.

Öğrencinin işitsel kabiliyetinin kullanılmasıyla

yaptırılan ezberler, öğreticinin takibi ile öğrenciden

dinlenilerek hataları düzeltilir.

EKİM-2005

OCAK–2004 R–14/39

İTİKAT ÖĞRENME ALANI :

I. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

KELİME-İ TEVHİD VE KELİME-İ ŞEHADETİ ÖĞRENİYORUZ

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Kelime-i Tevhid’i söyler

ve Türkçe anlamını

açıklar.

2. Kelime-i Şehadeti söyler

ve Türkçe anlamını

açıklar.

3. Kelime-i Tevhid ve

Kelime-i Şehadet’in

İslam Dini’ndeki önemini

kavrar.

[!] 1-2. Öğrencilerin Kelime-i Tevhid ve Kelime-i

Şehadet’i doğru bir şekilde telaffuz etmeleri ve

ezberlemeleri için öğreticinin semai olarak

söylemesi ve öğrencilere teker teker söyletmesi

gerekir. Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet’i

tasdik eden bir insanın üzerine almış olduğu

sorumluluktan hareketle anlamı açıklanmalı ve bu

kelimelerin imanın ilk aşaması olduğuna vurgu

yapılmalıdır.

[!] 3. Öğretici Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet

ile İslâm’a atılan ilk adımı ve bu adımla insana

kazandırdığı güzellikleri, Yaratıcının Kelime-i

Tevhid’i özümseyip kendisine şirk koşmayanları

cennetle mükafatlandıracağını örneklendirerek

açıklayıp bu kelimelerin önemini kavratabilir.

EKİM-2005

R–14/40 OCAK–2004

İTİKAT ÖĞRENME ALANI :

I. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

İSLAM VE İSLAM’IN BEŞ ESASI

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. İslam kavramını tanımlar.

2. İslam’ın esaslarını sayar ve

açıklar.

3. İslam’ın beş temel esas

üzerine kurulduğunu, ancak

İslam’ın bunlardan ibaret

olmadığını açıklar.

[!] 1. Öğretici, İslâm kavramını açıklayarak

İslâm’ın insana dünyada ve ahirette getireceği

iyilikleri, İslâm’ın sunduğu emir ve yasakların

insanın mutluluğunu hedeflediğini de belirtmelidir.

[!] 2-3. Öğretici İslâm’ın beş temel esasını

belirterek bu esasların İslam’ın özünü

oluşturduğunu söylemelidir. İslâm’ın ahlakî

boyutunun ise insanın diğer varlıklarla olan

ilişkilerinde insicam sağladığı kavratılabilir.

Öğrencilerden bu esasların ezberlenerek sayılması

istenebilir.

EKİM-2005

OCAK–2004 R–14/41

İTİKAT ÖĞRENME ALANI :

I. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

İMAN VE İMANIN ALTI ESASI

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. İman, Mü’min ve

Müslüman kavramlarını

tanımlar.

2. İmanın esaslarını sayar

ve açıklar.

[!] 1. Öğretici; her insanın inanmaya fıtraten

eğilimli yaratıldığını vurgulayarak kalplerin

Yaratıcıya inanıp onu anmasıyla huzur bulacağını

(Ra’d-28) açıklar. İman eden, inanan, teslim olan

Mü’min ve Müslüman kavramları tanımlanırken

huzuru bulan mutlu insanlar olarak

nitelendirilmelidir. Öğretici bu kavramları

belletmek için öğrencilerden de tekrar

dinlemelidir.

[!] 2. Öğretici imanın esaslarını sayarak

anlamlarını açıklar. Öğretici soyut (Allah, Melek,

Cin, Şeytan) ve geçmiş tarihte vuku bulmuş

olaylardan (kitaplar, peygamberler) bahsederken

öğrencilerin anlayabileceği ifadeler kullanarak

konuyu onların düzeyine indirerek sunmalıdır.

İmanın esaslarını öğrencilere de saydırıp

açıklamalarını istemelidir.

EKİM-2005

R–14/42 OCAK–2004

İBADET ÖĞRENME ALANI :

I. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

İBADETLERİMİZ

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. İbadeti tanımlar.

2. Niçin ibadet ettiğimizi

açıklar.

3. Başlıca ibadetleri sıralar.

4. Mükellefin davranışları ile

ilgili kavramları sıralar ve

tanımlar.

[!]1. Namaz kılmak, oruç tutmak vb. yanında

gündelik hayatta gerçekleştirilen iyi ve güzel

davranışların da ibadet olduğu belirtilmeli ve genel

anlamda ibadet kavramı içine girdiği anlatılmalıdır.

[!] 2. Allah’a saygı ve sevgimizi ibadet olarak

gösterebileceğimiz belirtilerek ibadetin kişisel ve

toplumsal faydaları üzerinde durulabilir. Sahip

olduğumuz nimetlere teşekkür etmenin bir yolu

olduğu ifade edilebilir. Kur’an ve hadisten örnekler

verilebilir.

[!] 3. Her Müslüman’ın yapmakla sorumlu olduğu

ibadetler sayılarak en sık yapılan ibadetler

belirtilebilir.

[!] 4. Farz, Vacip, Sünnet, Haram, Mekruh vb.

kavramlardan genel olarak bahsedilerek, bu

davranışları bilmenin hayatımıza olan etkileri

belirtilecektir.

EKİM-2005

OCAK–2004 R–14/43

İBADET ÖĞRENME ALANI :

I. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

TEMİZLİK İMANDAN GELİR

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Temizlik ibadet ilişkisini

açıklar.

2. Abdestin farzlarını sayar.

3. Abdest almayı anlatır.

4. Abdesti bozan durumlara

örnek verir.

5. Guslün farzlarını sayar.

6. Guslün yapılışını anlatır.

[!]1. “Temizlik imanın yarısıdır” hadisinden

hareketle maddi ve manevi temizliğe dinimizin

verdiği önem belirtilecektir. Namaz ibadetine

başlamadan temizlik ile ilgili şartların yerine

getirilmesi gerektiği örnek olarak verilebilir.

[!] 2. Kur’an-ı Kerim’de abdest ile ilgili ayetler

(Maide-6) abdestin farzlarının öğretilmesi ve

sıralanması sağlanacaktır.

[!] 3. Usulüne uygun olarak nasıl abdest alındığı

öğrenciye gösterilerek öğretilir.

[!] 4. Abdesti bozan durumların neler olduğu

belirtilecektir.

[!] 5-6. Guslün farzları ve yapılışı anlatılarak

hangi durumlarda gusül yapması gerektiğinin

bilgisi verilecektir.

EKİM-2005

R–14/44 OCAK–2004

İBADET ÖĞRENME ALANI :

I. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

NAMAZ KILIYORUZ

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Sabah namazının rekatlarını

farz ve sünnetine göre sayar

ve kılınışını açıklar.

2. Öğle namazının rekatlarını

farz ve sünnetlerine göre

sayar ve kılınışını açıklar.

3. İkindi namazının rekatlarını

farz ve sünnetine göre sayar

ve kılınışını açıklar.

4. Akşam namazının rekatlarını

farz ve sünnetine göre sayar

ve kılınışını açıklar.

5. Yatsı namazının rekatlarını

farz ve sünnetlerine göre

sayar ve kılınışını açıklar.

6. Vitir namazının rekatlarını

sayar ve kılınışını açıklar.

7. Cuma namazının rekatlarını

farz ve sünnetlerine göre

sayar ve kılınışını açıklar.

8. Namazı bozan durumları sayar.

[!]1-2-3-4-5-6-7. Beş vakit namaz ve Cum’a

namazının kaç rekatten oluştuğu, kaç

rekatının sünnet kaç rekatının farz olduğunun

bilgisi verilerek bu namazların nasıl

kılınacağı göstererek öğretme yöntemiyle

öğretilir.

[!] 8. Namaz ibadetini bozan durumlar

örneklerle açıklanacaktır.

EKİM-2005

OCAK–2004 R–14/45

SİYER ÖĞRENME ALANI :

I. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMEDİN HAYATINI ÖĞRENİYORUZ I:

PEYGAMBERLİK ÖNCESİ HZ. PEYGAMBER

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Hz. Peygamberin

doğduğu çevrenin

özelliklerini genel

hatlarıyla tanır.

2. Hz. Peygamberin

doğumunu ve

çocukluğunu genel

hatlarıyla tanır.

3. Hz. Peygamberin

gençliğini genel

hatlarıyla tanır.

4. Hz. Peygamberin aile

fertlerinin isimlerini

sayar.

[!]1. Hz.Peygamber’in doğduğu coğrafî, sosyal ve

kültürel çevrenin yapısı genel olarak

belirtilecektir.

[!] 2. Hz.Peygamber’in doğumu ve çocukluğu

genel olarak tanıtılarak, Hz.Peygamber’in

çocukluk yıllarındaki erdemli davranışları ile

bizim çocukluğumuzdaki davranışlar arasında

kıyaslama yapılabilir.

[!] 3. Hz.Peygamber’in genç iken ortaya koyduğu

erdemli davranışlardan örnekler verilebilir.

[!] 4. Hz.Peygamber’in aile fertleri isimleri

belirtilerek kısaca tanıtılacaktır.

EKİM-2005

R–14/46 OCAK–2004

SİYER ÖĞRENME ALANI :

I. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMEDİN HAYATINI ÖĞRENİYORUZ II: MEKE DÖNEMİ

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1.Hz. Peygamberin

peygamber oluşunu

açıklar.

2. Hz. Peygamber ve

Müslümanlara

Mekke döneminde

uygulanan baskıları

anlatır.

3. Hz. Peygamberin

Mekke döneminde

İslam’ı yaymak için

yaptığı faaliyetleri

sıralar.

4. Medine’ye Hicret’in

sebeplerini sayar.

[!] 1. Hz.Peygambere peygamberlik görevinin

vahiyle verildiği tarihi süreç içerisinde

açıklanacaktır. Peygamberlik gelmeden önce de ilahi

terbiyeye mazhar olduğu açıklanacaktır.

[!] 2. Hz.Peygamber’in İslâm dinini yayması ve ilk

dönemdeki Müslümanların İslâm Dinini kabul

etmeleri sebebiyle kişisel ve sosyal baskıların

yapıldığı örneklerle anlatılabilir ve bu baskılar

karşısında Hz.Peygamber’in ve Müslümanların

dinlerinden vazgeçmedikleri gerçeği vurgulanır.

[!] 3. Hz.Peygamber’in en yakınlarından başlayarak

dini tebliğ ettiği, Hac mevsimi ve panayır

zamanlarında diğer insanlara da ulaştığı

belirtilebilir.

[!] 4. Müslümanlara Mekke’de yapılan baskıların

artması Hz.Peygamber’i öldürme kararının alınması

hicretin önemli sebeplerinden sayıldığı belirtilebilir.

EKİM-2005

OCAK–2004 R–14/47

SİYER ÖĞRENME ALANI :

I. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMEDİN HAYATINI ÖĞRENİYORUZ III: MEDİNE DÖNEMİ

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Hz. Peygamberin

Medine’deki ilk

faaliyetlerini anlatır.

2. Medine’deki diğer inanç

gruplarıyla ilişkilerini

genel hatlarıyla tanır.

3. Hz. Peygamberin

Medine’de İslam’ı

yaymaya yönelik

faaliyetlerini sıralar.

4. Hz. Peygamberin

vefatına İlişkin bilgileri

söyler.

[!]1. Kazanımda öğrenciler Hz.Peygamber’in

Medine’de gerçekleştirdiği İslâm kardeşliği,

Medine mescidinin inşası ve benzeri faaliyetleri

sayıp anlatabilmelidir.

[!] 2. Kazanımda öğrenciler, Medine’de

gerçekleştirilen Medine sözleşmesini,

Hz.Peygamberimizin diğer inanç gruplarıyla olan

ilişkilerini ve oluşturduğu uyum içinde yaşama

kültürünü ön plâna çıkardığını

açıklayabilmelidirler.

[!] 3. Öğrenciler, Hz.Peygamber’in Medine’de

İslâm’ı yaymaya yönelik faaliyetlerini

sıralayabilmelidirler. Özellikle komşu ülkelere

gönderilen elçiler ve onların gittikleri ülkelerde

karşılaştıkları durumlar anlatılabilmelidir.

[!] 4. Öğrenciler Hz.Peygamber’in vefat tarihi,

vefat ettiğinde kaç yaşında olduğu, vefatının

ardından Müslümanların ne gibi tepkiler verdiğini

açıklayabilmelidir.

EKİM-2005

R–14/48 OCAK–2004

AHLAK ÖĞRENME ALANI :

I. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

GÜZEL SÖZ VE DAVRANIŞLARDA BULUNALIM

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Ahlakın ne olduğunu

ve ahlaklı insanın kim

olduğunu kavrar.

2. Temizlik kavramını

açıklar ve temizliğin

İslam’ın temeli olduğunu

kavrar.

3. Ahlaki bir değer

olarak doğruluk

kavramını açıklar ve

doğru olmaya özen

gösterir.

4. Ahlaki bir değer

olarak sevgi kavramını

açıklar ve İslam’ın

sevgi dini olduğunu

kavrar.

5. İyilik kavramını açıklar

ve Allah’ın iyi ve iyilerle

birlikte olduğunu fark

eder.

6. Kul Hakkı kavramını

açıklar ve İslam’ın Kul

Hakkı konusuna verdiği

önemi fark der.

[!] 1. Öğretici ahlakın tanımını yapar, ahlaklı

insanın kim olduğunu açıklar ve örnekler verir.

Kur’an’dan güzel ahlak ile ilgili ayetler bulur,

ahlakın fert ve toplum üzerindeki etkisini anlatır.

[!] 2. Öğretici, temizliğin İslâm’ın temeli olduğunu

öğrenciye kavratmalıdır. Temizlik çeşitlerini ve

temizlik şekillerini anlatarak öğrencinin konuyu

kavramasını sağlamalıdır.

[!] 3. Doğruluğu tanımlar, Hz.Peygamber’in

hayatından örneklerle konunun anlaşılmasını sağlar.

Doğrunun insan hayatına ve şahsiyetine katkılarını

anlatır.

[!] 4. İyiliğin ne olduğunu, iyilerin kim olduğunu

Kur’an ayetlerinden ve Hadis-i şeriflerden

yararlanarak anlatmalıdır. İyilerin Allah tarafından

övüldüğü ve ödüllendirildiği toplum tarafından

sevildiği örnekler verilerek iyilik örnekleri ile

öğrenciye kavratılmalıdır.

[!] 5. Sevgi ifadesini açıklar, Allah’ın kullarına olan

sevgisini Kur’an ayetlerinden yola çıkarak açıklar.

Beşeri ilişkilerde sevginin olumlu etkisini örneklerle

açıklar. Hayvan, tabiat ve vatan sevgilerini anlatır.

[!] 6. Öğretici, kul hakkının ne demek olduğunu

anlatmalıdır, Kul hakkı ile ilgili Kur’an-ı Kerim’den

ayetler vererek ve Hz.Peygamber’in hayatından ve

hadislerinden örnekler getirir. Kul hakkının

gözetilmesinin veya ihlal edilmesinin

doğurabileceği sonuçlardan bahseder. Konunun

toplumsal yapı üzerindeki etkilerini kavratmalıdır.

EKİM-2005

OCAK–2004 R–14/49

YAZ KUR’AN KURSLARI KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALAR

II. KUR

KUR’AN-I KERİM ÖĞRENME ALANI :

II. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

KUR’AN-I KERİMİ DOĞRU VE GÜZEL OKUYORUZ

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Kur’an-ı Kerim’i

21. sayfanın sonuna

kadar doğru okur.

2. Allah lafzını Kur’an

metni içerisinde doğru

uygular.

3. Vakıf işaretlerini tanır

ve okurken uygular.

[!]1. Ders olarak verilen sure ve ayetler öğretici

tarafından okunur ve öğrencilerin takip etmesi

sağlanır. Daha sonra metinler öğrencilerden dinlenir.

Öğrenciler okurken yaptıkları hatalar öğretici

tarafından düzeltilir.

[!] 2. Lafzatullahın kalın ve ince okunduğu yerler

öğretici tarafından tarif edilir. Okunan metinlerde

öğrencilerin Lafzatullahı doğru okumaları sağlanır.

[!] 3. Vakıf kelimesinin ne anlama geldiği açıklanır.

Vakıf yapmanın anlam açısından önemi vurgulanır.

Vakıf kaideleri uygulamalı olarak öğrenciye

öğretilir.

[!] Tecvit ile ilgili kurallar, özellikle öğrenci

yüzünden okurken uygulaması sağlanmalıdır.

EKİM-2005

R–14/50 OCAK–2004

KUR’AN-I KERİM ÖĞRENME ALANI :

II. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

SURE VE DUA EZBERLİYORUZ

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Fil suresini ezbere okur.

2. Kureyş suresini ezbere okur.

3. Maun suresini ezbere okur.

4. Kafirun suresini ezbere okur.

5. Nasr suresini ezbere okur.

6. Tebbet suresini ezbere okur.

7. Felak suresini ezbere okur.

8. Nas suresini ezbere okur.

9. Kunut dualarını ezbere okur.

10. Ezan’ı ezbere okur.

11. Kâmeti ezbere okur.

[!] 1-2-3-4-5-6-7-8-9. Namaz sureleri ve

Kunut duaları öğretici tarafından doğru bir

şekilde okunur. Öğrencilerin tekrar etmeleri

sağlanır. Daha sonra doğru bir şekilde ve

ezbere öğrencilerden tek tek dinlenir. Doğru

okunuş sağlanana kadar CD ve kasetten çokça

dinletilir. Öğrencilerin yaptıkları hatalar

öğretici tarafından düzeltilir.

[!] 10-11. Ezan ve kâmet metinleri önce

öğretici tarafından okunur. Daha sonra

öğrencilerin doğru okumaları sağlanarak

ezberletilir. CD ve kasetler yardımıyla güzel

ezan okuma becerisi kazandırılır. Cemaatle

kılınan namazlarda kâmet uygulaması

yaptırılır.

EKİM-2005

OCAK–2004 R–14/51

İTİKAT ÖĞRENME ALANI :

II. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

ALLAH’IN BİRLİĞİNE İNANIYORUZ: ALLAH’A İMAN

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Allah’ın varlığı ve

birliğini açıklar.

2. Allah’ın sıfatlarını sayar.

3. Allah’ın güzel isimlerini

sayar.

[!] 1. Allah’ın varlığı ve birliği Kur’an’dan ve

kainattan örnekler verilerek açıklanmalı, Tevhid

akidesinin önemi vurgulanmalıdır.

[!] 2. Allah’ın sıfatları sıralanarak Kur’an’dan örnek

ayetlerle öğrencilerin kavramaları sağlanır.

[!] 3. Allah’ı tanımada onun güzel isimlerinin

bilinmesinin önemi anlatılmalı, öğretici Allahü

Teala’nın güzel isimlerini CD ve kasetlerle ilahi

formatında öğretebilir.

EKİM-2005

R–14/52 OCAK–2004

İTİKAT ÖĞRENME ALANI :

II. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

PEYGAMBERLERE İMAN EDİYORUZ: PEYGAMBERLERE İMAN

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Peygamberlik ve

peygamberlere imanın

önemini kavrar.

2. Peygamberlerin

özelliklerini sayar.

3. Peygamberlerin

görevlerini sıralar.

4. Kur’an-ı Kerim’de adı

geçen peygamberlerin

isimlerini sayar.

[!] 1. Peygamberliğin tanımı yapılır. İnsanların

Peygamberlere olan ihtiyacı ve peygamberliğin

önemine değinilerek öğrencilerin kavraması

sağlanır.

[!] 2. Peygamberlerin özellikleri öğretici tarafından

tahtaya yazılarak açıklanır. Öğrenciye tekrar

ettirilerek kavramaları sağlanır.

[!] 3. Peygamberlerin, insanlara örnek olma

bakımından görevleri sıralanır.

[!] 4. Kur’an-ı Kerim’de adı geçen Peygamberlerin

isimleri tespit edilir. Kur’an’da yer alan kıssalardan

yola çıkılarak Peygamberlerin hayatlarından

örnekler verilebilir.

EKİM-2005

OCAK–2004 R–14/53

İTİKAT ÖĞRENME ALANI :

II. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

AHİRET VARDIR : AHİRETE İMAN

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Ahirete imanın önemini

kavrar.

2. Ölüm ve ölümden sonra

dirilme ile ilgili

kavramları açıklar.

3. İnsanın yaptıklarından

sorgulanacağını fark eder.

4. Cennet ve cehennem

kavramlarını açıklar.

[!] 1. Ahirete imanın fert ve toplum açısından önemi

üzerinde durulur.

[!] 2. Ölüm kavramı açıklanarak, öldükten sonra

kabir hayatı ve dirilmenin gerçek olduğu,

Kur’an’dan ayet mealleri verilerek öğrencilere

kavratılabilir.

[!] 3. İnsanın yaptıklarından sorumlu tutulacağı

açıklanır. En basit olarak birbirimize karşı bile her

davranışımızdan sorumlu olduğumuz ilkesinden

yola çıkılarak Allah’a karşı da sorumlu olduğumuz

ve yaptığımız her şeyden mutlaka sorumlu

tutulacağımız öğrenciye fark ettirir.

[!] 4. Cennet ve Cehennem kavramları Kur’an-ı

Kerim’den ve hadislerden örnekler verilerek

açıklanmalıdır.

EKİM-2005

R–14/54 OCAK–2004

İBADET ÖĞRENME ALANI :

II. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

NAMAZ KILIYORUZ

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Bayram namazının nasıl

kılınacağını açıklar.

2. Teravih namazının nasıl

kılınacağını açıklar.

3. Cenaze namazının nasıl

kılınacağını açıklar.

[!] 1. Bayram namazının kılınışı öğrencilere önce

tarif edilecektir. Daha sonra göstererek öğretme

yöntemiyle öğrencilere namazın kılınışı

öğretilecektir. Bayramların ve bayramlaşmanın

önemi üzerinde durulacaktır.

[!] 2. Teravih namazının kılınışı önce öğrencilere

tarif edilecektir. Kaç rekat olduğu, Sünnet-i

Müekkede bir namaz olduğu vurgulanacaktır.

Kılınışı, göstererek öğretme yöntemiyle öğrencilere

öğretilecektir.

[!] 3. Cenaze namazının kılınışı önce öğrencilere

tarif edilecektir. Daha sonra göstererek öğretme

yöntemiyle öğrencilere namazın kılınışı

öğretilecektir. Cenaze namazının Farz-ı Kifaye bir

namaz olduğu ve bir Müslümanın ölen din kardeşine

karşı son vazifelerinden birisinin onun namazına

katılmak olduğundan bahsedilecektir.

EKİM-2005

OCAK–2004 R–14/55

İBADET ÖĞRENME ALANI :

II. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

EY İNANANLAR ORUÇ SİZE FARZ KILINDI

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Orucu tanımlar.

2. Oruç ibadetinin önemini

kavrar.

3. Oruç ibadeti ile ilgili

kavramları sayar ve

açıklar.

4. Orucu bozan durumları

sayar.

5. İftar duasını ezbere okur

ve Türkçe anlamını

açıklar.

[!] 1. Oruç ibadetinin İslâm’ın şartlarından olduğu

vurgulanarak orucun tarifi üzerinde durulacaktır.

Orucun sadece yeme-içmeyi bırakmak olmadığı,

aynı zamanda ahlakımızı güzelleştirmemizi

sağlayan bir ibadet olduğundan bahsedilecektir.

[!] 2. Oruç ibadetinin insana kazandırdığı

değerlerden bahsedilecektir. (Sabır, kanaat, şükür

vb. gibi) çeşitli örnekler verilerek önemi üzerinde

durulacaktır. Fakirlere yardım etme, kimsesizlere el

uzatma ve koruma bilinci geliştirilecektir.

[!] 3. Sahur ve İftar kavramları açıklanır. Sahur ve

iftarın faziletlerinden bahsedilebilir. Oruca niyetin

ne zaman ve nasıl yapıldığı açıklanır. Oruçlu bir

insanın günü nasıl geçirmesi gerektiği örnekler

verilerek anlatılır.

[!] 4. Orucu bozan durumlar maddeler halinde

sıralanır. Orucun önemli bir ibadet olduğu ve belli

bir disiplin içerisinde oruç tutulması gerektiği

üzerinde durulur.

[!] 5. İftar duası önce öğretici tarafından okunur ve

öğrencilerden ezbere doğru olarak okumaları

istenir. Aynı zamanda Türkçe anlamı üzerinde

durularak öğrencilerin kavramaları sağlanır.

EKİM-2005

R–14/56 OCAK–2004

SİYER ÖĞRENME ALANI :

II. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

HZ. PEYGAMBERİN KİŞİLİĞİ VE ÖRNEKLİĞİ

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Hz. Peygamberin bütün

insani özellikleriyle bir

peygamber olduğunu fark

eder.

2. Hz. Peygamberin

kişiliğini genel hatlarıyla

açıklar.

3. İslam’ı anlamada Hz.

Peygamberin örnekliğini

kavrar.

4. Hz. Peygamberin nasıl

örnek alınacağını açıklar.

[!]1. Kur’an-ı Kerim ve Hz.Peygamberimizin

hadislerinden örnekler verilerek O’nun insani

özellikleriyle bir peygamber olduğu vurgulanır.

Kelime-i Şehadet’in anlamı tekrar edilerek,

“Allah’ın kulu olarak peygamber” kavramı üzerinde

durulur.

[!] 2. Hz.Peygamberin kişiliği; yani dürüst,

çalışkan, merhametli, sabırlı vb. olduğu örnekler

verilerek öğrencilerin kavraması sağlanır.

[!] 3. Hz.Peygamberin İslâm’ı yaşamadaki örnekliği

açıklanır. İslam’ı anlamak noktasında

Hz.Peygamberin hayatından örnekler aktarılarak

Onun daha iyi tanınması sağlanır.

[!] 4. Hz.Peygamberin güzel ahlakı anlatılarak,

öğrencilerin Peygamberimize duydukları sevginin

pekişmesi sağlanır. Bütün davranışlarımızda

Hz.Peygamberi kendimize örnek almamız gerektiği

vurgulanır.

EKİM-2005

OCAK–2004 R–14/57

AHLAK ÖĞRENME ALANI :

II. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

GÜZEL SÖZ VE DAVRANIŞLARDA BULUNALIM

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Hoşgörü ve bağışlama

kavramlarını açıklar ve

hoşgörülü ve bağışlayıcı

olmaya istekli olur.

2. Ahlaki bir değer olarak

yardımlaşma kavramını

açıklar ve çevresiyle

yardımlaşmaya gönüllü

olur.

3. Sözünde durma kavramını

açıklar ve sözünde

durmadığı taktirde

sonucunun ne olacağını

kestirir.

4. Adalet kavramını açıklar

ve İslam Dini’nin niçin

adalet dini olduğunu

kavrar.

5. Özveri kavramını açıklar

ve özverili olmaya gönüllü

olur.

[!] 1. İslâm dininde hoşgörü ve bağışlamanın

önemi üzerinde durulur. Ayet ve hadis-i şeriflerden

konu ile ilgili örnekler verilir.

Hz.Peygamberimizin engin hoşgörüsü ve

bağışlaması ile ilgili yaşantısından örnekler

verilerek öğrencilerin de bu şekilde davranmaya

istekli olmaları sağlanır.

[!] 2. Yardımlaşma kavramı tarif edilir. İslâm

dininde yardımlaşmanın ve dolayısıyla din

kardeşliğinin birlik ve beraberlik içinde yaşanması

gerektiği vurgulanır. Konu ile ilgili ayet ve

hadislerden, örnekler verilerek öğrencilerin de

yardımlaşmaya gönüllü olmaları sağlanır.

[!] 3. Sözünde durma kavramı tanımlanır ve

sözünde durmanın önemi açıklanır. Burada

özellikle münafıklık alametlerinden birisinin

sözünde durmamak olduğu belirtilir. Sözünde

durmayan kişinin Allah tarafından sevilmeyeceği

gibi, toplum tarafından da dışlanacağı açıklanır.

[!] 4. Adalet kavramı tanımlanır ve İslâm dininde

adaletin önemi vurgulanır. Hz.Ömer’in ve tarih

boyunca Müslüman şahsiyetlerin adalet

örneklerinden yola çıkılarak adalet bilinci

geliştirilir. İslâm dininin bütün insanları temel

haklar açısından eşit kabul ettiği anlatılır.

[!] 5. “İnsanların hayırlısı insanlara faydalı

olandır.” Hadis-i Şerifinden yola çıkılarak,

insanlara faydalı olmayı, Allah rızası düşünülerek,

kişinin özverili davranması gerektiği vurgulanır.

EKİM-2005

R–14/58 OCAK–2004

YAZ KUR’AN KURSLARI KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALAR

III. KUR

KUR’AN-I KERİM ÖĞRENME ALANI :

III. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

KUR’AN-I KERİMİ DOĞRU VE GÜZEL OKUYORUZ

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Kur’an-ı Kerim’i 22.

sayfadan 52. sayfanın

sonuna kadar doğru okur.

2. Medleri Kur’an metni

içerisinde doğru uygular.

3. Sakin nun ve tenvine ait

hükümleri (İhfa, İzhar ve

İklab) tanır ve okurken

uygular.

4. İdğamı (Maal Gunne ve

Bila Gunne) tanır ve

okurken uygular.

5. Ra ile ilgili hükümleri

tanır ve okurken uygular.

[!]1. Belirtilen metnin öğrenciler tarafından doğru

bir şekilde okunması sağlanır. Yapılan yanlışlıklar

öğretici tarafından birebir düzeltilir.

[!] 2. Kur’an metni içerisinde bulunan medler

öğretici tarafından uygulamalı olarak okunur.

Öğrencilerin de doğru bir şekilde okumaları

istenir.

[!] 3. Sakin nun ve tenvine ait hükümler tanıtılır.

İhfa, İzhar ve İklab ile ilgili konular ile ilgili

bilgiler verilir. Kur’an-ı Kerim üzerinde

uygulaması sağlanır.

[!] 4. İdğam-ı Meal Gunne ve İdğam-ı Bila Gunne

tanıtılır. Öğrencilerin uygulaması sağlanır.

[!] 5. “Ra” harfinin okunuşu hakkında bilgi verilir.

Öğrencilerin uygulaması sağlanır.

Öğrencilerin tecvit kurallarını yüzünden

okudukları sayfada uygulamalarına özellikle

öğretici dikkat etmelidir. Bütün bunlar

yapılırken kaset, CD ve benzerlerinden

yararlanılır.

EKİM-2005

OCAK–2004 R–14/59

KUR’AN-I KERİM ÖĞRENME ALANI :

III. KUR

NİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

KUR’AN-I KERİMDEN BÖLÜMLER EZBERLİYORUZ

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Bakara Suresi’nin 255.

ayetini ezbere okur.

2. Bakara Suresi’nin 285-

286. ayetlerini ezbere okur.

3. Haşr Suresi’nin 22-24.

ayetlerini ezbere okur.

[!] 1. Bakara suresinin 255’nci ayeti (ayetu’lkürsi)

öğretici tarafından okunur. Öğrencilerin

birebir doğru bir şekilde okuması sağlanır. Daha

sonra öğrencilerden ezber olarak alınır.

[!] 2. Bakara suresinin 285-286’ncı ayetleri

(amenerrasulü) öğretici tarafından okunur.

Öğrencilerin birebir doğru bir şekilde okuması

sağlanır. Daha sonra öğrencilerden ezber olarak

alınır.

[!] 3. Haşr suresinin 22-24’ncü ayetleri

(huvallahullezi) öğretici tarafından okunur.

Öğrencilerin birebir doğru bir şekilde okuması

sağlanır. Daha sonra öğrencilerden ezber olarak

alınır.

EKİM-2005

R–14/60 OCAK–2004

İTİKAT ÖĞRENME ALANI :

III. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

MELEKLERE İNANIRIZ : MELEKLERE İMAN

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Meleklere imanın önemini

kavrar.

2. Kur’an’da adı geçen

meleklerin isimlerini

sayar.

3. Meleklerin özelliklerini

ve görevlerini sayar.

[!] 1. Kazanımda özellikle öğrencilerin Meleklere

imanın bizim hayatımız açısından önemi, dinimiz

açısından gerekliliği belirtilir. Meleklerin iyi ve

kötü davranışlarımızı murakabe ettiklerini ve

dolayısıyla daima iyi davranışlarda bulunmamızı

temenni ettikleri belirtilmelidir.

[!] 2. Kur’an’da adı geçen Meleklerin isimleri

öğretilir.

[!] 3. Meleklerin nasıl bir varlık oldukları,

görevleri ve özellikleri anlatılarak öğrenilmesi

sağlanır. Öğretici öğrencilerin meleklerin

özelliklerini ve görevlerini sayabilmelerini sağlar.

EKİM-2005

OCAK–2004 R–14/61

İTİKAT ÖĞRENME ALANI :

III. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

KİTAPLARA İMAN İMANIN ESASLARINDANDIR :KİTAPLARA İMAN

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Kitap ve vahiy

kavramlarını açıklar.

2. Kitaplara imanın

önemini kavrar.

3. Dört büyük Kutsal Kitabı

ve suhufları sayar.

[!] 1. Kitap ve Vahiy kavramlarının öğrenilmesi

sağlanır. İlâhi kitaplar üzerinde durularak, bu

kitapların Allah tarafından vahiy yoluyla

Peygamberlere geldiği açıklanır. Bu ilahî

kitapların niçin birbiri ardına gönderildiğini ve

Kur’an-ı Kerim’in niçin son kitap olduğu

açıklanır.

[!] 2. İmanın altı şartından birisinin de kitaplara

iman olduğu ve dolayısıyla kitaplara imanın

gerekliliği üzerinde durulur. Öğrenciler tarafından

kitaplara inanmanın öneminin anlaşılması

sağlanır.

[!] 3. Öğretici tarafından dört büyük kutsal kitap

hakkında bilgi verilir. Öğrenciler dört büyük

kitabı ve sahifeleri öğrenir ve sayar.

EKİM-2005

R–14/62 OCAK–2004

İTİKAT ÖĞRENME ALANI :

III. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

KAZA VE KADERİ ÖĞRENİYORUZ: KAZA VE KADERE İMAN

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Kaza ve Kader kavramlarını

açıklar.

2. Kaza ve Kadere imanın

önemini kavrar.

3. İnsanın akıl sahibi olması,

özgür ve sorumlu olmasının

kaderle ilişkisini fark eder.

4. Kur’an’ı Kerim’in kaderle

ilgili olarak tevekkül, rızık,

başarı, afet ve hastalık

kavramlarına bakışını fark

eder.

[!] 1. Kaza ve kader kavramlarının İslâm

literatüründeki anlamları üzerinde durulmalıdır.

Tutum ve davranışlarımızı birey olarak kendi

isteğimize göre Allah’ın yarattığı, bireysel

yapıp-etmelerin bireyin sorumluluğunu

gerektirdiği anlatılmalıdır.

[!] 2. Kazanımda kaza ve kadere imanla

öğrencilere, bütün işlerin sonucunun Allah’a

döndüğü, her şeyin bir plân ve program

dahilinde cereyan ettiği gerçeği öğretilir. Böyle

bir imanla kişinin hayata bağlı kalacağı, olaylar

karşısında dirençli durabileceği, sonunda insan

hayatının anlamlı bir bütün oluşturacağı

vurgulanır.

[!] 3. Kazanımda öğrencinin, akıl ve irade sahibi

olduğunu, olup-bitenler karşısında bir nesne

olmadığını yapıp-etmelerini kendi iradesiyle

gerçekleştirdiğini, ancak bütün her şeyin ilahi

iradenin süzgecinden geçtikten sonra

gerçekleştiğini fark etmesi sağlanır.

[!] 4. Kazanımda, Kur’an’da, kaderin, çalışıp

üretmeye, başarmaya engel teşkil etmediğini,

afet ve hastalık durumlarında ise çözümler

üretmeye mani olmadığını ortaya koymak

gerekir.

EKİM-2005

OCAK–2004 R–14/63

İBADET ÖĞRENME ALANI :

III. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

KUTSAL YOLCULUK: HAC

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Hac kavramını açıklar.

2. Haccın önemi kavrar.

3. Hac ile ilgili kavramları

sayar ve açıklar.

4. Hac ile ilgili mekanları

sayar.

[!] 1. Kazanımda öğrencilere Haccın İslâm’daki yeri

anlatılır ve Hacc’ın önemi üzerinde durulur.

[!] 2. Hac ibadetinin kişisel ve toplumsal hayattaki

önemi üzerinde durularak öğrencilere bu konuda bir

bilinç kazandırılmalıdır.

[!] 3. Hac ile ilgili İhram, Tavaf, Sa’y, Hedy vb.

kavramların, ibadetin yapılışı ile birlikte açıklanması

ve bu kavramların kişiye ne kazandıracağı üzerinde

durulur.

[!] 4. Hac ibadetinin yapıldığı yerler (Kabe, Arafat,

Müzdelife, Mina…) hakkında bilgi verilir ve bu

mekanların isimleri tekrar ettirilir.

EKİM-2005

R–14/64 OCAK–2004

İBADET ÖĞRENME ALANI :

III. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

ALLAH’A YAKLAŞMA VE YARDIMLAŞMA İBADETİ OLARAK KURBAN

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Kurban kavramını

açıklar.

2. Kurban ibadetinin

bireye ve topluma

kazandırdıklarını

kavrar.

3. Kurban kesilirken

nelere dikkat edilmesi

gerektiğini sayar.

[!] 1. Kazanımda kurban ibadetinin kişinin sahip olduğu

şeyleri Allah’ın kullarıyla paylaşmak suretiyle Allah’a

yakınlık kazanma amacına yönelik olduğunu,

fedakarlığın önemli bir sembolü olduğunu öğrenciler

açıklayabilmelidir.

[!] 2. Kurban ibadetinin yardımlaşma ve kardeşlik

duygularını pekiştirmesi üzerinde durulur ve

öğrencilerin bunu kavramaları sağlanır.

[!] 3. Kurbanın kesimi esnasında hem kurban hem de

çevre konusunda nelere dikkat edilmesi gerektiği

öğrencilere kavratılmalıdır.

EKİM-2005

OCAK–2004 R–14/65

İBADET ÖĞRENME ALANI :

III. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

ZEKAT VE SADAKA

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Zekat ve sadakayı tanımlar.

2. Zekat ve sadaka vermenin

önemini kavrar.

3. Kimlerin zekat ve sadaka

vereceğini sayar ve açıklar.

4. Nelerden zekat ve sadaka

verileceğini sayar ve

açıklar.

[!] 1-2. Kazanımda öğrenciler Sadaka ve Zekat

kavramlarını açıklayabilmelidir. Öğrenciler,

neden zekat verildiğini, sadakanın toplumsal

dayanışma ve yardımlaşmaya ne gibi katkı

sağladığını söyleyebilmelidir.

[!] 3. Kazanımda öğrenciler gerek zekatı ve

gerekse sadakayı kimlerin vermesi gerektiğini,

zenginlik ölçüsü dikkate alınmak suretiyle

açıklayabilmelidir.

[!] 4. Öğrenciler, zekat ve sadakanın nelerden

verileceğini, ölçülerinin ne olduğunu

anlatabilmelidir.

EKİM-2005

R–14/66 OCAK–2004

İBADET ÖĞRENME ALANI :

III. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

ALLAH’LA İLETİŞİM : DUA VE TÖVBE

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Dua ve tövbeyi tanımlar.

2. Ne zaman, nerede ve

nasıl dua edebileceğini

kavrar.

3. Ne zaman, nerede ve

nasıl tövbe edebileceğini

kavrar.

4. Kur’an’dan ve

Peygamberimizden dua

ve tövbe örnekleri verir.

5. Yemek duasını ezbere

okur ve Türkçe anlamını

açıklar.

[!] 1.2.3. Birinci, ikinci ve üçüncü kazanımlarda

öğrenciler, duayı ve tövbeyi tanımlayabilmelidirler.

Duanın ne zaman, nasıl ve nerede yapılacağını,

kabul olmasının şartlarını söyleyebilmelidirler.

Tövbenin, günahtan dönme ve aynı suçu bir daha

işlememeye söz verme olduğunu

kavrayabilmelidirler.

[!] 4. Öğrenciler, Kur’an’da bulunan dua ve tövbe

örneklerinden bazılarından örnekler

verebilmelidirler. Hz.Adem ve Hz.Yunus’un dua ve

niyazda bulunmaları, bağışlanma dilemeleri üzerinde

durulabilir.

[!] 5. Günlük hayatta sık sık dile getirilen dualardan

yemek duasını öğrenciler ezbere okuyabilmeli ve

anlamını verebilmelidir.

EKİM-2005

OCAK–2004 R–14/67

SİYER ÖĞRENME ALANI :

III. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

HZ. PEYGAMBERDEN DAVRANIŞ ÖRNEKLERİ

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Hz. Peygamberin örnek

ahlakını kavrar.

2. Hz. Peygamberin

hayatından davranış

modelleri çıkarır ve

bunları yapmaya istekli

olur.

3. Akabe Biatları ve Veda

Hutbesi’ndeki insani ve

evrensel ilkeleri kavrar.

[!] 1-2. Kazanımlarda öğrenciler, Hz.Peygamber’in,

vahyin yönlendirmesiyle nasıl mükemmel bir kişilik

kazandığını, ahlaki bir olgunluğa ulaştığını kavrar ve

O’nun hayatından davranış modelleri çıkarırlar. Bu

davranış modellerini kendi hayatlarına uygulamaya

istekli olurlar.

[!] 3. Kazanımda öğrenciler hicret öncesi

gerçekleştirilen Akabe Biatlarından ve Veda

Haccı’ndan, Hz. Peygamber tarafından okunan Veda

Hutbesi’nden hangi prensiplerin ortaya çıktığını ve

bu prensiplerin insanlığa neler kazandırdığını

kavrayabilmelidirler.

EKİM-2005

R–14/68 OCAK–2004

AHLAK ÖĞRENME ALANI :

III. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

GÜZEL SÖZ VE DAVRANIŞLARDA BULUNALIM

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Sorumluluk kavramını

açıklar ve sorumluluk

almaya hazır olur.

2. Cömertliğin İslam’da

övülen bir erdem

olduğunu kavrar.

3. Saygı kavramını açıklar

ve insani ilişkilerdeki

önemini fark eder.

4. Diğergamlık kavramını

açıklar.

5. Milli ve manevi

değerlerimizi korumanın

ve sevmenin imanın bir

gereği olduğunu kavrar.

[!] 1. Kazanımda öğrenciler kendilerine verilen

görevleri en iyi şekilde yapmanın dini bir gereklilik

olduğunun bilincinde olmalıdırlar. Sorumluluk

altına girmenin, bireysel ve toplumsal

kazanımlarını anlatabilmelidirler.

[!] 2. Öğrenciler muhtaç insanlara veya hayır

kuruluşlarına yardımın önemini, bunun toplumsal

huzur ve barışa katkısını kavramalıdırlar.

[!] 3. Hz.Peygamber’in “Büyüklerimizi saymayan,

küçüklerimizi sevmeyen bizden değildir” sözü

saygının önemli bir erdem olduğunu öğrenciler fark

edebilmeli, bunun insanî ilişkileri

zenginleştirmedeki katkısını açıklayabilmelidirler.

[!] 4. Öğrenciler başkalarının önceliklerini kendi

önceliklerine tercih etme duygusunu

benimseyebilmelidirler.

[!] 5. Bizi biz yapan değerlerin benimsenmesi ve

sevilmesi noktasında öğrenciler

bilinçlendirilmelidir. Onlar millî ve manevî

değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara

aktarılmasının imanın bir gereği olduğunu

açıklayabilmelidirler.

EKİM-2005

OCAK–2004 R–14/69

EK-16

KUR'AN KURSLARI İSTASTİKİ FORMLARI

İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

FORMLARLA İLGİLİ GENEL AÇIKLAMA (*)

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nca müştereken

hazırlanan soru kâğıtları (FORM N–1); Diyanet İşleri Başkanlığı'nca toplu halde

müftülüklere gönderilecektir. Bu formları müftülükler her Kur'an kursuna ikişer nüsha

olmak üzere dağıtılacaktır.

Kur'an kursu yöneticileri bu soru kâğıtlarına 1 Kasım tarihine göre kurs bilgilerini

doğru ve dikkatlice işleyip, kontrolünü yaptıktan sonra ilgili müftülüğe teslim

edeceklerdir.

Müftülükler Kur'an kurslarına ait soru kâğıtlarını teslim alıp, kontrolünü yaptıktan

sonra eksiksiz olduğunu tesbit edince imza edip ve mühürleyip, bir nüshasını ilgili kurs

dosyasında saklayacak, diğer nüshasını da doğrudan Diyanet İşleri Başkanlığı'na

göndereceklerdir.

FORMUN DOLDURULMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Kur'an kurslarına ait soru kâğıdı üzerindeki dip not ve açıklamalar dikkatlice

okunduktan sonra doldurulmasına geçilecektir. Soru kâğıdı ait olduğu öğretim yılı başı

öğrenci ve öğretici bilgileri ile önceki öğretim yılı sonu başarı durumlarını kapsamak

üzere iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümdeki bilgiler 1 KASIM tarihindeki Kur'an

kursunun mevcut durumunu kapsayacak şekilde; ikinci bölüm ise bir önceki öğretim

yılına ait tüm sınavları (EYLÜL ayı sonunda) bittikten sonraki duruma göre

doldurulacaktır.

1-KURSUN BULUNDUĞU YER:

İl, ilçe, bucak ve köy bilgilere eksiksiz ve okunaklı olarak yazılacaktır. Bucak veya

köyün adı değişmiş ise yeni adı yazılırken eski adı da parantez içinde yazılacaktır.

2- KURSUN ADI:

Kur'an kursunun Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından resmi kayıtlarla belirlenmiş

olan adı kısaltma yapılmadan okunaklı olarak yazılacaktır. Kursun adı değiştirilmiş ise

eski adı parantez içinde yazılacaktır. Resmi yazışmalarda kullanılmayan mahalli isimlere

yer verilmeyecektir.

3- KURSUN HİZMETE GİRDİĞİ İLK YIL:

Kurs ilce sınırları dâhilinde ilk kez ne zaman açılmış ise o tarih yazılacak bina

değiştirmiş veya birkaç yıl ara verdikten sonra açılmış olsa bile ilk açıldığı tarih kursun

hizmete girdiği ilk yıl olarak yazılacaktır.

4- KURSUN KODU:

Her bir Kur'an kursuna, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca verilmiş olan kod bu satırda

kurs kodu olarak yazılacaktır.

5- KURSUN TELEFON NUMARASI:

Varsa kursun telefonu otomatik kodu ile birlikte yazılacak yok ise telefonu yok diye

not verilecektir.

R–14/70 OCAK–2004

ÖĞRETİM YILI BAŞI BİLGİLERİ KISMI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

6- ÖĞRETİM YILI BAŞINDA KURSA YENİ KAYIT OLAN VE TOPLAM

ÖĞRENCİ SAYISI:

Öğretim yılı başında (1KASIM durumuna göre) Kur'an kursuna yeni kayıt yaptıran

öğrenci sayıları cinsiyetlerine göre yüzünden okuma ve hafızlık için ayrılan satırlara ayrı

ayrı yazılacaktır.

Toplam öğrenci sayısı satırında geçen yıldan sınıfta kalan öğrenciler ile bu öğretim

yılında yeni kayıt olan öğrencilerin toplamı cinsiyetlerine göre yüzünden okuma, hafızlık

olmak üzere ayrı ayrı yazılacaktır. Yan ve boy toplamları da yazılarak kontrolü

sağlanacaktır.

Bu tabloda yeni kayıt olan öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısından büyük

olmaması gereği gözden kaçırılmayacaktır.

7- ÖĞRETİM YILI BAŞINDA KURS ÖĞRETİCİLERİNİN MEZUN

OLDUKLARI EN SON OKULA GÖRE DAĞILIMI:

Bu tabloda kadrolu ve fahri öğretici sayıları hafız olan, hafız olmayan olarak ayrı

ayrı yazılarak öğreticilerin en son mezun oldukları okullara göre dağılımları yapılacaktır.

Kadrolu ve fahri öğreticilerin hafız olan hafız olmayan satırlarındaki ilkokul, imam

hatip lisesi, lise veya dengi okul ve yüksekokul mezunlarının cinsiyetlerine göre

toplamları, toplam sütunlarındaki erkek ve kadın öğretici sayısına eşit olacaktır.

Yüksekokul mezunu satırında ilahiyat fakültesi mezunları ayrı, diğer yüksekokul

mezunları ayrı ayrı yazılacaktır.

BİR ÖNCEKİ ÖĞRETİM YILI BİLGİLERİ KISMI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

8- BİR ÖNCEKİ ÖĞRETİM YILINDA YENİ KAYIT OLAN ÖĞRENCİ

SAYISI İLE BAŞARI DURUMU:

a) YENİ KAYIT OLAN ÖĞRENCİ SAYISI: Bir önceki öğretim yılı başında yeni

kayıt olan öğrenci sayısı cinsiyetlerine göre, yüzünden okuma ve hafızlık olarak yazılacak

yeni girilen öğretim yılında yeni kayıt olan öğrenci sayısı bu tabloya yazılmayacaktır.

b) BİR ÖNCEKİ ÖĞRETİM YILI BAŞINDA TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI: Bu

sütunda bitmiş olan bir önceki öğretim yılının 1 KASIM tarihindeki toplam öğrenci

sayıları (yeni kayıt dâhil) cinsiyetlerine göre yüzünden okuma ve hafızlık satırlarına ayrı

ayrı yazılacaktır.

Yeni girilen öğretim yılındaki öğrenci sayısı bu sütuna kesinlikle yazılmayacaktır.

(a) ve (b) şıklarındaki bilgiler bir önceki yıl gönderilen FORM N–1 soru kâğıdının

aynı yılın öğretim yılı başındaki ilgili tabloları ile ayrı olmasına özen gösterilecektir.

c) BİR ÖNCEKİ ÖĞRETİM YILI SONU TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI: Bu

sütunda bitmiş olan öğretim yılı sonundaki toplam öğrenci sayısı cinsiyetlerine göre

yüzünden okuma ve hafızlık olarak ayrı ayrı yazılacaktır.

d) BİTMİŞ OLAN BİR ÖNCEKİ ÖĞRETİM YILI SONU BAŞARI DURUMU: Bu

sütunda bitmiş olan bir önceki öğretim yılı sonu itibariyle sınava giren, başaran ve

başarısız olan öğrenci sayıları cinsiyetlerine göre yüzünden okuma ve hafızlık satırlarına

ayrı ayrı yazılacaktır.

Bu tabloda;

1- "Öğretim yılı başında yeni kayıt olan öğrenci sayısı (A)" sütunu "Öğretim yılı

başındaki toplam öğrenci sayısı (yeni kayıt dâhil) (B)" sütununa eşit veya küçük olacaktır.

2- "Öğretim yılı başında toplam öğrenci sayısı (yeni kayıt dâhil) (B)" sütunu

"Öğretim yılı sonu toplam öğrenci sayısı (C)" sütunu toplamına eşit veya büyük olacaktır.

OCAK–2004 R–14/71

3- "Öğretim yılı sonu toplam öğrenci sayısı (C)" sütunu "sınava giren öğrenci sayısı

(D)" sütununa eşit veya büyük olacaktır.

4- "Sınava giren (D)" öğrenci sayısı sütunu "başaran (E)" öğrenci sayısı sütununa eşit

veya büyük olacaktır.

"Başaran" öğrenci sayısı toplamı (E) "başarısız olan" öğrenci sayısı (F)'nin

toplamları sınava giren öğrenci sayısı toplamına (D)'ye eşit olacaktır.

9- BİR ÖNCEKİ ÖĞRETİM YILI SONUNDA BAŞARILI OLAN

ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM VE YAŞ DURUMU:

Bu tabloya kursta başarılı olan öğrencilerin öğrenim durumları, mezun oldukları

okullara ve cinsiyetlerine göre dağılımları ayrı ayrı yazılacaktır.

Yaş durumları ise biten yaş esas alınarak hangi yaş gruplarına giriyor ise o grubun

içinde cinsiyetlerine göre dağılımları ayrı ayrı gösterilecektir.

"Öğretim yılında yeni kayıt olan öğrenci sayısı" tablosundaki "öğretim yılı sonu

başarı durumu" bölümünün "başaran" sütunundaki toplam öğrenci sayısı cinsiyetlerine

göre "öğretim yılı sonunda başarılı olan öğrencilerin öğrenim ve yaş durumu" tablosunun

"öğrenim durumunun" toplam sütununa ve "yaş durumunun" toplamı sütununa

cinsiyetlerine göre ayrı ayrı eşit olacaktır.

10- BİR ÖNCEKİ ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİCİ SAYISI:

Bir önceki öğretim yılı öğretici sayısı tablosunda Kur'an kursunun bitmiş olan bir

önceki öğretim yılındaki öğretici sayıları kadrolu ve fahri olarak cinsiyetlerine göre

yazılacaktır.

11- İMZA, MÜHÜR KISMI:

Form yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda doldurulduktan sonra formu dolduran

kurs yöneticisi adını ve soyadını yazıp imzaladıktan sonra ilgili müftülük sorumlusuna

teslim edecektir. İlgili müftülük sorumlusu veya Kur'an kursu şefi formu dikkatlice

kontrol ettikten sonra adını soyadını açık şekilde yazıp imzalayacak ve bağlı bulunduğu

müftünün incelemesine sunacaktır.

Kur'an kurslarından gelen soru kâğıtları doğruluğu müftü tarafından tasdik edildikten

sonra topluca Diyanet İşleri Başkanlığı'na doğrudan ve zamanında intikal ettirilecektir.

Soru kâğıtlarının Başkanlıkta ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı'ndaki

değerlendirilmesi sırasında tesbit edilecek eksiklik veya yanlış bilgiler için soru kâğıdında

imzası olan kişiler sorumlu tutulacaklardır.

R–14/72 OCAK–2004

EK–17

YARIŞMA İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

1.Yarışma sadece il ve ilçelerde yapılacaktır. (Büyükşehir statüsünde bulunan il

merkezlerinde yarışma düzenlenmeyecek, bağlı ilçelerde düzenlenecektir.)

2. Yarışmaya Kur'an kursuna o yıl yeni kaydolan ve öğrenci durum çizelgesinde

ismi bulunan kız ve erkek öğrenciler katılabilecektir.

3. Yarışma, kız öğrenciler arasında bayan cemaat huzurunda, erkek öğrenciler

arasında erkek cemaat huzurunda Mart-Nisan ayları içinde müftülüklerce uygun

görülecek tarihlerde ve camilerde yapılacaktır.

4. Yarışma için gerekli olan jüriler il ve ilçe müftülüklerince görevlilerimiz

arasından ve ilgili müftünün veya müftünün uygun göreceği bir yetkilinin başkanlığında

4'er kişi olarak tespit edilecektir.

5. Tek Kur'an kursu olan ilçelerdeki öğrenciler kendi aralarında iki gruba ayrılarak

yarışacaklardır.

6. Kur'an kursu sayısı 10'a kadar olan müftülüklerde her kurs için 3'er, 10'dan fazla

Kur'an kursu olan müftülüklerde ise her kurs için 2'şer öğrenci yarışmaya katılmak üzere

öğreticiler tarafından seçilecektir.

7. Kur'an kursu hizmetlerini vatandaşlarımıza daha iyi tanıtmak ve yarışmadan

beklenen neticeyi alabilmek için önceden gerekli yerlerde duyuru yapılacak ve yarışmanın

mümkün olduğu kadar kalabalık bir cemaat huzurunda yapılması sağlanacaktır.

8. Yarışma soruları aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak hazırlanacaktır:

a) Sorular, müftünün uygun göreceği bir yetkilinin başkanlığında oluşan jüri

tarafından müfredat programındaki konulardan ve okutulan Dini Bilgiler Ders Kitabı'ndan

seçilecektir.

b) Sorular, cemaatin de faydalanacağı şekilde hazırlanacak, anlamsız, uzun veya

tereddüt uyandıracak şekilde soru hazırlanmayacaktır.

c) Yarışma için, Kur'an-ı Kerim'den namaz surelerinden birisi ile itikat, ibadet,

siyer ve ahlak derslerinden de 3'er soru hazırlanacaktır. Kur'an kursu sayısı 10'dan çok

olan yerlerde her dersten 1 veya 2 soru hazırlanacaktır.

d) Kur'an-ı Kerim, itikat, ibadet ile siyer ve ahlak konularında yarışmaya katılacak

kurs sayısı kadar soru grubu hazırlanacak ve ayrı ayrı zarflara konarak

numaralandırılacaktır.

e) Yarışmaya katılan kurslar, üzeri numaralanmış ve konusu yazılmış soru

zarflarını kur'a ile alacaklardır. Kursların yarışma sırası da kur'a ile tespit edilecektir.

Yarışma sırasına göre her kursa, çektikleri sorular sıra ile (Kur'an-ı Kerim, İtikat,

ibadet, siyer ve ahlak) sorulacaktır.

9. Yarışmada Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuma uygulaması yapılmayacaktır.

10. Yarışma sonunda ilk üç dereceye girecek Kur'an kursları adına yarışan

öğrenciler mahalli imkânlarla mükâfatlandırılacaklardır.

OCAK–2004 R–14/73

EK–18

KUR’AN KURSLARI DENETİM FORMU

KURSUN ADI :

KURS YÖNETİCİSİ VE ÖĞRETİCİLERİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER

Kurs

Yöneticisi Öğretici Öğretici Öğretici

Adı Soyadı ve Sicil No:

Kursa zamanında gelip gelmediği

Derse zamanında başlayıp başlamadığı

Ders programına ve müfredata uyup uymadığı

İşlediği dersleri ders defterine yazıp yazmadığı

Ders işleyişindeki başarı durumu

Emir ve talimatlara uyup uymadığı

Öğrencilerin problemleri ile ilgilenip

ilgilenmediği

Öğreticinin genel durumu hakkındaki kanaat

KURS İLE İLGİLİ GENEL DEĞERLENDİRMELER

Kursta tertip, düzen ve temizliğe dikkat edilip edilmediği

Kursta bulundurulması gereken araç ve gerecin tam olup olmadığı

Resmi evrak ve dosyaların mevzuata uygun tutulup tutulmadığı

Ders kitabı olarak okutulan ve kitaplıkta bulundurulan kitapların Başkanlık

tavsiyelerine uygun olup olmadığı

Kursta ve müştemilatında mahallince görevlendirilenler için mülki amirden onay alınıp

alınmadığı

Yetkisiz kişilerin kurstaki eğitim-öğretime müdahale edip etmediği

Görevlilerden başka mülki amirden onaysız kişilerin kursta bulunup bulunmadığı

Denetim sırasında tespit edilen olumlu veya olumsuz diğer hususlar:

Denetimi Yapanın

Adı Soyadı, İmza, Tarihi :

DİB.St. Form-103 (APK-95)

Not : 1. Bu form müftülüklerce yapılan denetimlerde kullanılır.

2. Öğretici sayısının dörtten fazla olması halinde ilave form kullanılır.

R–14/74 OCAK–2004

EK–19

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

KUR'AN KURSLARI DİSİPLİN TALİMATI

BÖLÜM: 1

KAPSAM:

Madde 1- Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an kursları öğrencilerinin disiplin işleri bu

talimat hükümlerine göre yürütülür.

DAYANAK:

Madde 2- Bu talimat 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri

Hakkındaki Kanun ve Kur'an Kursları ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliğine

göre hazırlanmıştır.

GENEL İLKELER:

Madde 3- Kur'an kursu öğrencisinin şu ahlak kurallarını bilip, bunlara göre hareket

etmesi gerekir.

a. İtikadı, ibadeti, tavır ve hareketi İslam törelerine uygun olmak.

b. Doğru sözlü olmak ve yalandan nefret etmek.

c. Türk devletinin kanunlarına, Türk toplumunun ahlak kurallarına kurs düzenine

(içinden gelerek ve bunları severek) itaat etmek.

d. Bütün arkadaşlarının da kendisi gibi Büyük Türk Milletinin ve Cumhuriyetinin

evladı olduğunu hatırından çıkarmamak, onların haysiyet, şeref, sıhhat ve haklarına riayet

etmek, milletin malını, kendisinin de içinde yetiştiği kursunu ve eşyasını korumak.

e. Din, millet ve yurt hizmetine adanmış olan sıhhat ve kuvvetini faydalı işlerde

kullanmak.

f. Öğretmeni ana ve baba gibi aziz ve kutsal tutma geleneğine sadık kalmak saygısını

devam ettirmek.

g. İyi işler başarmak için çok çalışmaya ve zamana muhtaç olduğunu unutmamak ve

değerlendirilmesi gereken vaktin kaybolmasına meydan veren ve insani kötü suçlara

sürükleyen zararlı alışkanlıklara kapılmamak.

h. İyi ve nazik tavırlı olmak, kaba söz ve davranıştan daima çekinmek.

i. Kursa devamsızlıktan kaçınmak, vazifesini eksiksiz ve kusursuz yapmak.

BÖLÜM: 2

DİSİPLİN SUÇLARI:

Madde 4- Kurs içinde veya dışında öğrencinin aşağıda sayılan davranışlarından

birini yapması suç sayılır:

a. Yalan söylemek.

b. Kurs içinde veya dışında muaşeret kurallarına uymamakta ısrar etmek, bu

davranışları alışkanlık haline getirmek.

c. Kurs öğrencisi için yasaklanmış olan kılık ve kıyafette ısrar etmek.

d. Verilen ödevi yapmamak, ödev yapmamayı alışkanlık haline getirmek.

e. Kursa özürsüz geç gelmek veya gelmemek, geç gelmeyi veya devamsızlığı

alışkanlık haline getirmek.

f. Derslerine çalışmamak ve tembellikte ısrar etmek.

g. Kursta olduğu halde derse girmemek, bunu alışkanlık haline getirmek.

h. Kurstan kaçmak, kurstan kaçmayı alışkanlık haline getirmek, özürsüz olarak

imtihanlara gelmemek.

OCAK–2004 R–14/75

i. Kurs içinde ve dışında çirkin sözler sarfetmek, arkadaşlarını tehdit etmek, bu gibi

davranışlarda ısrar etmek.

j. Kurs içinde veya dışında arkadaşlarına sataşmak.

k. Kursun veya arkadaşlarının eşyasına, bile bile zarar vermek.

l. Kursun içinde veya dışında herhangi bir yere çirkin yazılar yazmak veya çirkin

resimler yapmak.

m. Öğrencilerin elinde bulunması uygun olmayan kitap, dergi, gazete vs. yayınları,

araç ve gereçleri kursa getirmek ve arkadaşlarına göstermek.

n. Öğrenciler için uygun olmayan yerlere gitmek.

o. Sigara ve diğer keyif verici maddeleri kullanmak.

p. Kurs içinde veya dışında hırsızlık, yaralama, sahtekarlık gibi kanunen cezayı

gerektiren suçları işlemek veya böyle bir suçtan hükümlü olmak.

r. Kurs idarecilerine veya öğretmenlerine hürmetsizlik etmek, itaatsizlikte

bulunmak, hakaret etmek, yazı ile veya sözle tehdit veya tecavüzde bulunmak.

s. Kumar oynamak.

t. Kursa yaralayıcı aletler veya patlayıcı maddeler getirmek.

u. Kurs içinde veya dışında iffete aykırı davranışta bulunduğu sabit olmak.

v. Boykot veya işgal gibi davranışlarda bulunmak, bildiri dağıtmak, afiş asmak,

arkadaşlarını kurs öğretmenlerine veya yöneticilere karşı toplu eyleme geçirmek ve

benzeri kurs düzenini bozacak herhangi bir harekete katılmak, böyle bir hareketi tertip ve

teşvik etmek.

y. Kurs içinde ve dışında herhangi bir siyasi partinin aşırı akımın veya yasaklanmış

teşekküllerin propagandasını yapmak.

DİSİPLİN CEZALARI:

Madde 5- 4 üncü maddede yazılı ve benzeri disiplin suçlarından birini işleyen

öğrencilere davranışlarının ağırlık derecesine ve kursun özelliğine göre aşağıdaki yazılı

cezalardan birinin verilmesi disiplin kurulunun taktirine bırakılmıştır.

a. Uyarma, (Tembih)

b. Dikkat çekme,

c. Tekdir, (Kınama)

d. Mahrumiyet cezası,

e. Kurstan uzaklaştırma,

f. İlişik kesilmesi,

g. Kovma,

CEZALARIN TANIMI:

Madde 6- 5 inci maddede yazılı cezaların anlam ve nitelikleri şunlardır:

a. Uyarma: Öğrenciye davranışının kusurlu olduğunun bildirilmesi.

b. Dikkat çekme: Cezayı gerektiren bir davranışta bulunduğunun ve bundan

kaçınılmasının öğrenciye hatırlatılmasıdır.

c. Tekdir: Öğrenciye davranışının daha ağır cezayı gerektirdiğinin kesin bir dille

ifadesidir.

d. Mahrumiyet cezası: Öğrencinin belli bir süre için kurs tarafından düzenlenecek

gezi ve benzeri incelemelere iştirak ettirilmemesi.

e. Kurstan uzaklaştırma: Öğrencinin bir günden bir haftaya kadar kursa devamına

izin verilmemesidir.

R–14/76 OCAK–2004

f. İlişik kesilmesi: Suçlu öğrencinin bir veya iki kurs dönemi Türkiye'nin hiçbir

yerinde Kur'an kursuna devamına izin verilmemesidir. Cezalı öğrenci bu süre içinde

dışardan bitirme imtihanlarına giremez.

g. Kovma: Suçlu öğrencinin hiçbir kursa devamına imkan bırakmayacak şekilde

kurstan çıkarılmasıdır.

CEZALARLA İLGİLİ HUSUSLAR:

Madde 7- Kurs disiplin kurulunca çeşitli sürelerle verilen kurstan uzaklaştırma

cezaları devamsızlık süresine katılmaz.

Madde 8- Benzer nitelikte suçu yeniden işlemek cezayı ağırlaştırma sebebi olur.

CEZA VERME YETKİSİ:

Madde 9- 5 inci maddede yazılı cezalardan uyarma, dikkat çekme cezaları disiplin

kurulu üyesi olan kurs öğretmeni, diğer cezalar ise yalnız disiplin kurulu tarafından

verilir.

Madde 10- Bu talimatta yazılı olmayan veya yazılanlardan hiç birine

uydurulamayan fakat toplum vicdanını incittiği için suç sayılan herhangi bir suç

karşısında öğrenciye talimatta yazılı cezalardan birini vermek, disiplin kurulunun

takdirine bırakılmıştır.

Madde 11- Bir kurs dönemi için üç uyarma cezası alan öğrencinin üçüncü uyarma

cezası idarece dikkat çekme cezasına, üç defa dikkat çekme cezası alan öğrencinin üçüncü

dikkat çekme cezası tekdir cezasına, üç tekdir cezası olan öğrencinin üçüncü tekdir cezası,

kurstan uzaklaştırma cezasına disiplin kurulunca çevrilebilir.

Madde 12- Bir öğretim yılı içinde iki defa kurstan uzaklaştırma cezası alan

öğrencinin ikinci cezası, suçlarının mahiyetine ve kendisinin kurs içinde ve dışında genel

durumuna göre disiplin kurulunca ilişik kesilmesi cezalarına çevrilebilir.

CEZALARIN TEBLİĞİ:

Madde 13- Uyarma, dikkat çekme ve tekdir cezaları disiplin kurulu üyesi olan kurs

öğreticisi tarafından öğrenciye sözlü olarak bildirilir. Tekdirden sonraki bütün cezalar,

disiplin kurulu başkanı tarafından öğrenciye ve velisine yazılı olarak duyurulur.

CEZALARIN AFFEDİLMESİ:

Madde 14- Uyarma ve dikkat çekme cezaları devre sonunda affedilebilir. Diğer

cezaların affı veya başka bir ceza ile değiştirilmesi disiplin kurulunun kararı ile olur.

Affedilen cezalar sicile işlenmez.

BÖLÜM: 3

DİSİPLİN KURULU TEŞKİLİ:

Madde 15- Disiplin kurulu kursun bağlı bulunduğu Müftü, müftünün

görevlendireceği Kur'an Kursu öğreticilerinden biri, merkez vaizi (birden fazla ise,

meslekte kıdemi fazla olan) vaiz olmayan yerde müftünün tensip edeceği diğer din

görevlisi ve Milli Eğitim Müdürlüğünün tensip edeceği bir yetkiliden teşekkül eder.

Madde 16- Disiplin kurulu toplantılarına müftü, müftünün bulunmadığı hallerde

kurul üyesi vaiz başkanlık eder.

OCAK–2004 R–14/77

Madde 17- Disiplin kurulu başkanlığınca kabul edilebilecek bir özrü bulunmayan

üyeler, kurul toplantılarına katılmamazlık edemezler. Özrü kabul edilen üyenin yerine

yedek üye toplantıya çağrılır.

Madde 18- Müftü disiplin kurulunun tabii üyesidir. Müftünün dışındaki üyelerin

kurulu teşkil olunurken yedekleri de tayin edilir.

Madde 19- İşlenen suçtan şikâyetçi olan veya zarar gören üye kurula katılamaz.

Yerine yedekten bir üye çağrılır.

Madde 20- Kurs süresi boyunca milli ve insani bakımından fazilet olarak kabul

edilen iyi hareketleri de bulunan ve derslerinde başarılı olan disiplin cezası almayan ilk üç

öğrenciye takdirname verilir. Takdir sicil defterine işlenir.

Madde 21- Bu talimat hükümlerini Diyanet İşleri Başkanı yürütür.

NOT:

Disiplin kuruluna havale edilen öğrenci için aşağıdaki belgeler tanzim edilir.

1. Suç hakkındaki ihbar veya şikâyet yazısı.

2. Suçlu öğrencinin ifadesi.

3. Tanıkların ifadesi.

4. Varsa suç delili olarak diğer belgeler.

5. Suçlu öğrencinin bir adet fotoğrafı.OCAK–2004 R–14/1

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

KUR’AN KURSLARI

YÖNERGESİ (*)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç, Kapsam, Dayanak

Amaç

Madde 1- Bu Yönerge’nin amacı, Kur’an kurslarının açılış, eğitim-öğretim, yönetim

ve denetim işlerini, çalışma usul ve esaslarını tespit etmektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, Kur’an kurslarında Başkanlıkça yürütülen her türlü eğitim,

öğretim, yönetim, denetim işlerini, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge, 03 Mart 2000 tarihli ve 23982 sayılı Resmi Gazete’de

yayımlanarak yürürlüğe giren “Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Kursları İle Öğrenci Yurt

ve Pansiyonları Yönetmeliği”ne dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Kursların Açılışı ve Kayıt İşlemleri

Kursun açılışı

Madde 4- Kurslar, Başkanlıkça Milli Eğitim Bakanlığı ile koordine edilerek gerekli

görülen il, ilçe, belde ve köylerde açılır.

Kurs binaları, imkânlar ölçüsünde Başkanlıkça hazırlatılan projelere uygun olarak

yaptırılır. Müftülükler, kendi bölgelerinde kurs binası yapımı ile ilgili gerçek veya tüzel

kişilerce girişilecek teşebbüsleri yönlendirirler ve çevrenin ihtiyacını karşılayacak olan

projeyi Başkanlıktan temin ederek uygulanmasını sağlarlar.

Müftülükler, yeteri kadar derslik, yönetim odası, teneffüs alanı, tuvalet, lavabo ve

benzeri bölümleri bulunmayan yerlerde kurs açılması için yapılan başvuruları işleme

koymazlar.

Hazırlanan kurs binaları bizzat ilgili müftü tarafından görülerek bu maddede

belirtilen şartlara uygunluğu tespit edildikten sonra açılış için Başkanlığa teklifte

bulunulur.

Kurs binasının tahsis işlemleri

Madde 5- Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Kursları İle Öğrenci Yurt ve

Pansiyonları Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin (a) fıkrası uyarınca Kur’an kursu binası ve

müştemilatının Başkanlığa tahsisinde ilgili müftülükçe;

a) Şahıslara ait binalarda, mülk sahibinin noter vasıtasıyla vereceği muvafakat

belgesi,

b) Köy tüzel kişiliğine ait yerlerde, Köy İhtiyar Heyeti Kararı’nın noter tasdikli

sureti,

c) Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait yerler için, Vakıflar Meclisi kararının sureti,

d) Belediyelere ait yerler için Encümen Kararının noter tasdikli sureti,

e) Mülkiyeti dernek veya özel vakıflara ait binalar için yönetim kurulu veya

mütevelli heyet kararının noter tasdikli sureti,

Başkanlığa gönderilir.

Gerçek ve tüzel kişilere ait binalarda kurs açılabilmesi için ayrıca bina sahibinin en

az üç yıl süre ile binanın kullanım hakkını Başkanlığımıza vermesi şarttır.

* Bu Yönerge 27.3.2002 tarih ve 23 sayılı Başkanlık onayı ile yürürlüğe girmiştir.

R–14/2 OCAK–2004

Açılış şartları

Madde 6- Bir yerde kurs açılabilmesi için;

a) Yönergenin 5 inci maddesi esaslarına göre en az 20 öğrenci alabilecek

kapasitede bir binanın hazırlanması,

b) Milli eğitim ve sağlık müdürlüklerince bu binanın eğitim-öğretim ve sağlık

açısından kurs binası olmaya elverişli olduğuna dair rapor düzenlenmesi,

c) Eğitim-öğretim için gerekli araç ve gereçlerin temini ile bunların ilgili

müftülükçe demirbaş kaydının yapılmış olması,

d) Kurs açılması için en az 15 öğrencinin, öğrenciler küçük ise kanunî

temsilcilerinin başvurması,

e) Kurs açılma teklifinin Başkanlığa ulaştırılması,

f) Kurs açılması istenen bina hakkında Başkanlığa intikal eden mevcut bilgilerin ve

çevrenin kursa ihtiyacı olup olmadığının Başkanlık müfettişleri veya Din Eğitimi Dairesi

Başkanlığınca yerinde tetkik ve tespit edilerek değerlendirilmesi, bu mümkün olmadığı

takdirde Başkanlıkça verilecek yetkiye göre söz konusu değerlendirmenin ilgili il

müftüsünce yapılması,

gereklidir.

Başkanlıkça kursun açılması uygun görüldükten ve mahalline gerekli tebligat

yapıldıktan sonra kurs açılmış olur.

Başkanlıkça açılan kurslara standart kurs tabelası asılır.

İllerden gönderilecek Kur’an kursu açma teklifleri her yıl 01 Eylül tarihine kadar

Başkanlığa intikal ettirilir. Kur’an kursu açılış tekliflerine “Bina Tanıtma Formu” (EK-1)

eklenir. Başkanlıkça mahallinde gerekli inceleme yapıldıktan sonra açılması uygun

görülen kursun açılış onayı mahalline gönderilir.

Başkanlıktan açılış onayı alınmadan öğrenci kaydı yapılamaz ve kurslarda eğitimöğretime

başlanamaz.

Kayıt şartları

Madde 7- Kursa kayıt olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türk vatandaşı olmak, (yabancı uyruklu olanlar, Dışişleri Bakanlığının görüşü

alındıktan sonra, Başkanlığın izni ile kursa kaydedilebilirler),

b) İlköğretimi bitirmiş olmak veya ilköğretim çağını geçmiş ve okur-yazar olmak.

Kayıt için gerekli belgeler

Madde 8- Kursa kayıt olacaklardan;

a) Dilekçe,

b) İlköğretimi bitirdiğini gösteren belgenin aslı veya onaylanmış örneği,

c) Eğitim çağını geçmiş olanlardan ilkokulu bitirdiğine dair diploma veya okuryazarlık

belgesi,

d) Nüfus hüviyet cüzdanının fotokopisi veya örneği,

e) 2 adet vesikalık fotoğraf,

istenir.

Kayıt işlemleri

Madde 9- Başkanlıkça ayrı bir tarih bildirilmediği takdirde kayıt işlemleri her yıl

eylül ayı içinde yapılır. Ancak gerektiğinde ekim ayında da kayıt yapılabilir.

Kursa kayıt için başvuranlar, gerekli belgeleri tamamlamaları hâlinde başvuru

sıralarına göre öğrenci sicil defterine kaydedilirler. Hafızlığa çalışan öğrenciler için ayrı

sicil defteri tutulur.

Kur’an kursu öğreticileri, eylül ayının ilk pazartesinden itibaren kursa kayıt

ettikleri öğrencilerin eğitim-öğretim işleri ile meşgul olurlar.

OCAK–2004 R–14/3

Öğrenci durum çizelgeleri

Madde 10- Hafızlığa çalışan öğrenciler için “Kur’an Kursları Öğrenci Durum

Çizelgesi” (EK–2), yüzünden okuyan öğrenciler için “Kur’an Kurslarında Yüzünden

Okuyan Öğrenci Sayıları ve Öğretici Durumunu Gösterir Çizelge” (EK–3) ayrı ayrı olmak

üzere ekim ayı sonu itibarıyla ilgili kurs yöneticisi tarafından doldurulup imzalanarak

müftülüğe teslim edilir. Bunlardan hafızlığa çalışanların öğrenci durum çizelgeleri

müftülükçe onaylandıktan sonra bir nüshası ile yüzünden okuyanların sadece kız-erkek

olarak sayıları en geç kasım ayı sonunda Başkanlıkta olacak şekilde gönderilir. Bunların

öğrenci durum çizelgeleri müftülükte muhafaza edilir.

Öğrenci nakli

Madde 11- Kurs öğrencilerinin başka bir kursa naklen gitmeleri hâlinde, bunların

ayrılış ve kayıt işlemleri geciktirilmeden ilgili müftülüklerce yapılır.

Kayıt silme

Madde 12- Aşağıdaki hâllerde öğrencilerin kursla ilişkileri kesilir.

a) Bir ders yılında özürsüz toplam 45 gün veya aralıksız 30 gün devamsızlığı olanlar,

b) İlişik kesilmesi veya kovma cezası alanlar.

Kursla ilişkileri kesilen öğrencilerin ayrılış sebepleri ile tarihleri sicil defterine

işlenir.

Kurslarda öğrenci mevcudu

Madde 13- Kurslarda sınıf mevcudunun 15 öğrenci olması esastır. Ancak öğretici

sayısının yeterli olmadığı hallerde bu sayı 30’a kadar çıkabilir. Öğrenci sayısının 30’u

aşması halinde ikinci bir sınıf açılır. Öğretici sayısı yeterli olduğu hallerde mevcut

öğrenciler, öğreticiler arasında müftülükçe taksim edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim

Program ve uygulanması

Madde 14- Kurslarda Başkanlıkça hazırlanan eğitim ve öğretim programları

uygulanır. Derslerde, Başkanlıkça yayınlanan ders kitapları ile diğer eğitim araçları

kullanılır.

Eğitim-öğretimin başlaması ve sona ermesi

Madde 15- Kursta eğitim-öğretim, ekim ayının ilk haftasında başlar, mayıs ayının

son haftasında sona erer. Kurslardaki 32 haftalık sürenin başlangıç tarihi ekim ayının ilk

pazartesi günü dikkate alınarak hesap edilir.

Başkanlığın bilgisi dâhilindeki herhangi bir gecikme sebebiyle eğitim-öğretim

faaliyetine geç başlayan kurslar geciken süre kadar geç kapanır.

Öğreticilerle toplantı

Madde 16- Kadrolu ve geçici öğreticiler, eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta ile

ikinci yarıyılın başladığı ilk hafta içinde müftünün başkanlığında toplanır. Toplantıda; bir

önceki toplantıda alınan kararların uygulama sonuçları görüşülerek değerlendirilir ve

eğitim-öğretimde verimi artırmak için alınacak tedbirler ile uygulanacak metotlar

görüşülüp karara bağlanır.

R–14/4 OCAK–2004

Kur’an kurslarında yüzünden okuma

Madde 17- Kur’an kurslarında yüzünden okuma süresi, dinlenme tatilleri hariç 32

haftadır. Ancak; Kur’an kursuna bir öğretim yılı devam ettiği halde gerekli bilgiyi

edinemediği gerekçesiyle bir öğretim yılı daha devam etmek isteyen öğrenciye, velisinin

muvafakatı, yer ve öğretici durumunun elverişli olması ve müftülükçe de uygun görülmesi

halinde 1 yıl daha kursa devam imkânı verilebilir.

Kur’an öğretiminde usul

Madde 18- Kur’an derslerinde “Kur’an-ı Kerim Öğretiminde Usül” (EK–4)

konusundaki açıklamadan faydalanılır.

Hafızlık yapacakların seçimi

Madde 19- Hafızlığa ayrılacak olan öğrenciler, yıl sonu sınavlarında, Kur’an-ı

Kerim’i yüzünden işlek olarak okuma ve ezber kabiliyetleri de dikkate alınarak, sınav

komisyonlarınca seçilirler. Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okumayı kurs dışında

öğrenenlerden hafız olmak isteyenlerin seçimi de aynı usul ile yapılır.

Hafızlığa ayrılan öğrenciler için, “Hafızlığa Ayrılanlara Mahsus Belge” (EK–5)

düzenlenir ve komisyon tarafından imzalanarak öğrenci dosyasında muhafaza edilir.

Bir yerde birden çok kurs olduğu takdirde, hafızlığa çalışan öğrenciler bu amaçla

ayrılacak bir kursta toplanabilirler. Hafızlığa başlatılan öğrenciler, iki yıl eğitim-öğretime

devam ederler. Hafızlığın tamamlanamaması halinde bu süre en çok bir yıl daha

uzatılabilir.

Hafızlığa çalışan öğrencilerin yaz tatilinde kursla ilişkileri kesilmez ve bu öğrenciler

hafızlık çalışmasına devam ederler.

Dinlenme tatili

Madde 20- Kur’an kursları, yarı yıl dinlenme tatiline ilköğretim ve orta öğretim

kurumları ile birlikte girer. Ayrıca, doğal afet, kötü hava şartları ve benzeri sebeplerle

okullar tatil edildiği takdirde o yerdeki Kur’an kursları da tatile girer.

Haftalık ders saatleri ve ders konularının işlenmesi

Madde 21- Kurslarda haftalık ders saatleri:

a) Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okuma çalışmaları yapılan kurslarda 18 saat Kur’an-ı

Kerim, 1 saat İtikat, 3 saat İbadet, 1 saat Siyer, 1 saat Ahlâk dersi olmak üzere 24 saat

ders okutulur.

b) Hafızlık çalışması yapılan kurslarda, haftalık ders programları 24 saat üzerinden

düzenlenir. Bu sürenin 20 saati Kur’an-ı Kerim, 1 saati İtikat, 1 saati İbadet, 1 saati Siyer

ve 1 saati de Ahlâk dersi için ayrılır.

Gerektiğinde kurslarda ikili öğretim yapılabilir.

Tekli eğitim-öğretim yapılan kurslarda dersler 45, teneffüsler 15 dakika; ikili eğitimöğretim

yapılan kurslarda ise dersler 40, teneffüsler 10 dakika olarak uygulanır.

Programlarda yer alan dersin konusu, Öğrenci Yoklama ve Ders Defterine yazılarak

dersi işleyen öğretici tarafından imzalanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim

Kursun yönetimi ve kurs yöneticisi

Madde 22- Kursların yönetimi, ilgili müftünün gözetimi altında kurs yöneticisine

aittir.

Birden fazla öğretici olan kurslarda öğreticilerden birisi müftülüğün teklifi ve mülkî amirin

onayı ile kurs yöneticisi olarak görevlendirilir ve adı Başkanlığa bildirilir. Bir öğretici bulunan

kurslardaki öğreticiler aynı zamanda o kursun yöneticisidirler.

Öğreticilikte geçici olarak görevlendirilecekler

Madde 23- Kurslarda öğretici ihtiyacının kadrolu öğreticilerle karşılanması esastır. Ancak bu

ihtiyaç kadrolu öğreticilerle karşılanamadığı takdirde, Devlet memuru, memur emeklisi veya sigortalı

olup Kur’an kursu öğreticiliği yapabilecek niteliğe sahip olanlar, ilgili müftünün teklifi ve mülki

amirin onayı ile geçici olarak Kur’an kursu öğreticiliğinde görevlendirilebilir.

Kur’an kursu öğreticilerinde 23/11/1999 tarihli ve 23885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan

Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav, Atama, Nakil ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde belirtilen

nitelikler aranır.

Öğreticilerin başka kurslarda geçici olarak görevlendirilmesi

Madde 24- Yeterli öğrencisi olmayan Kur’an kursu öğreticileri, ihtiyaç olan Kur’an kurslarında

görevlendirebileceği gibi yaz kursu açılmayan Kur’an kurslarındaki öğreticiler de ihtiyaç duyulması

halinde müftülükçe diğer kurslarda geçici olarak görevlendirilebilirler.

Memur olmayanların kurslarda çalıştırılması

Madde 25- Kadrolu personel dışında, kurslarda ve eklentilerinde görev alacak olanlar, ilgili

müftünün teklifi ve mülki amirin onayı ile görevlendirilirler.

İzinler

Madde 26- Kur’an kursu öğreticileri, kurslarda eğitim-öğretim devam ettiği sürece yıllık izin

kullanamazlar.

Ek ders ücretleri

Madde 27- (Değişik: 05/11/2009 tarihli ve 69 sayılı Onay) Kur'an kurslarındaki öğreticiler ile

yaz Kur'an kursları ve camilerde Kur'an öğretimi kurslarında görevlendirilenlere 14/07/2009 tarihli

ve 2009/15215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Diyanet İşleri Başkanlığınca

Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar (EK-6)

gereğince Bütçe Kanunu'nun ilgili harcama kaleminden aşağıdaki esaslara göre ek ders ücreti ödenir.

a) Kur'an kurslarında ek ders görevi, öncelikle aynı kurstaki Kur'an kursu öğreticilerine verilir.

İhtiyaç duyulması halinde Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Kursları ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları

Yönetmeliği'nin 21 inci maddesi gereğince görevlendirilecek geçici öğreticilere de ek ders görevi

verilebilir.

b) Yaz Kur'an kurslarında öncelikli olarak din hizmetleri sınıfında bulunan personele görev

verilir. İhtiyaç duyulması halinde dinî yüksek öğrenim mezunları ile hafızlık belgesine sahip imam

hatip lisesi mezunlarının yanısıra Kur'an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık

yeterlilik belgelerinden en az birine sahip olanlar da görevlendirilebilir. Yaz Kur'an kurslarında en az

15 kursiyeri bulunanlara; yılda iki ay, haftada beş gün ve günde üç saati geçmemek üzere ek ders

ücreti ödenir.

c) Camilerde Kur'an öğretimi kurslarında görev verilecekler için Başkanlıkça düzenlenen

kurslara katılan ve başarılı olan din hizmetleri sınıfındaki personel görevlendirilebilir. En az 15

kursiyeri bulunması halinde camilerde açılan Kur'an öğretimi kurslarında; yılda 100 saati geçmemek

üzere, haftada 3 gün ve günde 2 saate kadar ek ders görevi verilebilir.

d) Müftülükler, eğitim-öğretim başlamadan önce Kur'an kursları, yaz Kur'an kursları ve

camilerde Kur'an öğretimi kurslarında ek ders görevi verilecekler için liste halinde mülki amirden

"onay" alırlar ve her kurs için ayrı ayrı olmak üzere "Ders ve Ek Ders Cetveli" (EK-7) düzenlerler.

e) Kur'an kursları, yaz Kur'an kursları ve camilerde Kur'an öğretimi kurslarında ek ders ücreti,

fiilen yapılan dersler için ödenir. Kanunen geçerli mazeretler sebebiyle de olsa fiilen işlenmemiş

dersler için ek ders ücreti tahakkuk ettirilmez.

f) Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders görevleri belli günlerde toplanmaz. Ek dersler haftanın

günlerine yayılır. Buna göre yapılan haftalık ders programının bir örneği öğreticiye verilir.

g) Yatılı Kur'an kurslarında, öğrencilerin ders çalışma, yeme, yatma, dinlenme ve benzeri

hizmetlerin yürütülmesinde; öğretici, geçici öğretici, istemeleri halinde yönetici veya anılan

Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirtilen niteliklere haiz olmaları kaydıyla Başkanlık personeli

veya resmi görevi bulunmayanlar da mülki amirin onayı ile görevlendirilebilir. Nöbetler, nöbet

mahallinde kalınacak şekilde günlük ders saatinin bitiminden ertesi gün ders saatinin başlamasına

kadar devam eder. Kendilerine bu şekilde nöbet görevi verilenlere fiilen görev yaptıkları her gün

KASIM - 2009 R-14/5

karşılığında, haftalık olarak fiilen girilen ders ve ek ders saatleri dışında ayrıca 2 saat ek ders ücreti

ödenir. Bu şekilde ek ders ücreti ödenecek görevli sayısı; öğrenci sayısı 100'e kadar olan yerlerde gün

başına bir görevliyi, 100 ve daha fazla olan yerlerde ise gün başına iki görevliyi geçemez.

h) Kur'an kursları, yaz Kur'an kursları ve camilerde Kur'an öğretimi kurslarında ek ders görevi

verilenlerin ek dersleri, kurs yöneticisi veya bu kurslarda görevlendirilenler tarafından "Ek Ders

Devam Defteri"ne günlük olarak işlenir. Söz konusu defter kurs mahallinde muhafaza edilir. Ay

sonunda bu deftere göre "Ek Ders Ücreti Tahakkuk Cetveli"(EK-8) iki nüsha tanzim ve tasdik

edilerek bir nüshası "Ders Ücret Bordrosu"na (EK-9) eklenir. Bir nüshası da müftülükte saklanır.

k) Hafızlık eğitimi yapılan sınıflarda en az 5 öğrenciye hafızlık yaptıran öğreticilere, derslere

girdikleri sürece yıl boyu (hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatilleri dahil) ek ders ücreti ödenir.

1) Kur'an kursu öğrencileri için yapılacak yarışma sınavı ve öğretim yılı sonunda en fazla bir

hafta sürede yapılacak olan yılsonu sınavları için teşkil edilecek komisyonlarda görevlendirilenlere;

fiilen katıldıkları her bir komisyon üyeliği için günde 5 saat ek ders ücreti ödenir. Bir sınavda aynı

kişiye hem komisyon üyeliği hem de sınav gözcülüğü görevleri için ek ders ücreti ödenemez.

m) 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasındaki hükme

göre sözleşmeli personele ek ders ücreti ödenmez.

n) Kur'an kurslarındaki öğreticiler ile yaz Kur'an kursları ve camilerde Kur'an öğretimi

kurslarında görevlendirilenlerin ek dersleri, Kurslarda Okutulacak Haftalık Ders ve Ek Ders Saati

Sayısını Gösterir Cetvel'de (EK-10) belirtilmiştir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar ve Belge İşlemleri

Sınav komisyonları

Madde 28- Kur’an kurslarında Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okuyan öğrencilerin sınavlarını

yapacak olan komisyonlar, ilgili müftü, müftü yardımcısı, Kur’an kursu müdürü, vaiz veya murakıbın

başkanlığında, sınavı yapılacak kursun yöneticisi ve sınava girecek öğrencinin öğreticisi olmak üzere

üç kişiden oluşur. Öğreticisi tek olan kurslarda sınav komisyonu yukarıda belirtilenlerden birinin

başkanlığında kurs öğreticisi ve müftünün uygun bulacağı bir din görevlisinden oluşur. İhtiyaç

duyulması hâlinde bu komisyonların sayısı çoğaltılabilir.

Yurt içinde ve yurt dışında hafızlık tespit sınavı komisyonları Başkanlıkça oluşturulur.

Komisyon üyelerinin çoğunluğunda hafızlık şartı aranır. Yurt dışında Hafızlık Tespit Sınav

Komisyonu, din hizmetleri müşavirinin Başkanlığında kurulur, komisyon üyeleri yurt dışında görevli

olanlar arasından seçilir.

Sınavların şekli

Madde 29- Kur’an kurslarında okuyan öğrenciler için;

a) Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okuma,

b) Hafızlık tespit,

sınavları yapılır.

Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okuyanlar için yapılan sınavların zamanı

Madde 30- Kur’an-ı Kerimi yüzünden okuyanlar için yapılacak sınavlarda aşağıdaki usule

uyulur.

a) Kur’an-ı Kerimi yüzünden okuyanlar için yapılacak sınavlara, ekim ayı sonuna kadar Kur’an

kursuna kaydolan ve kursa devam eden öğrenciler girebilirler. Kasım ayı sonuna kadar açılmış olan

Kur’an kurslarına kayıt olan öğrenciler, telafi eğitimine alınır ve geç başladıkları süre kadar geç

sınava alınırlar. Ancak herhangi bir sebeple aralık ayına kadar eğitim-öğretime başlanamayan

kurslara devam eden öğrenciler sene sonu sınavlarına giremezler.

b) Kur’an kurslarında yıl sonu sınavı, her öğretim yılı sonunda derslerin kesildiği günü takip

eden ilk Pazartesi’den itibaren müftülükçe düzenlenir ve bir program dâhilinde müfredatta yer alan

konulardan yapılır. Sınava giren öğrenciler için “Kur’an Kurslarında Yüzünden Okuyan Öğrenciler

Sınav Tutanağı” (EK–11) düzenlenir.

R-14/6 KASIM - 2009

OCAK–2004 R–14/7

Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okuma kurslarında yapılan sınavlarda değerlendirme, her

ders için ayrı ayrı olmak üzere 100 puan üzerinden yapılır. Başarılı sayılabilmek için

derslerin her birinden en az 50 puan alınması şarttır.

Bu sınavda başarılı olanlara “Kur’an Kursu Bitirme Belgesi” verilir.

Kur’an-ı Kerimi yüzünden okuma kursunu bitirme sınavında başarısız olan

öğrenciler için bütünleme sınavı yapılmaz.

Mezun olan öğrenci sayısı Başkanlığa bildirilirken “Kur’an Kurslarında Yüzünden

Okuma Belgesi Alan Öğrenci Sayıları ve Öğretici Durumunu Gösterir Liste” (EK–12)

doldurulup en geç haziran ayı sonunda Başkanlıkta olacak şekilde gönderilir.

Hafızlık tespit sınavı

Madde 31- Hafızlık tespit sınavı, Başkanlık merkezinde, Başkanlıkça uygun görülen

illerde, yurt dışı din hizmetleri müşavirliklerinde, din hizmetleri müşavirliği bulunmayan

yerlerde ise ataşeliklerde sözlü olarak yapılır.

Dışarıdan hafızlık belgesi almak isteyenler ile Kur’an kurslarına devam edip önceki

yıllarda yapılan hafızlık tespit sınavlarında başarılı olamayanlardan tekrar sınava girmek

isteyenler, 30 Nisan tarihine kadar bulundukları il müftülüklerine dilekçe ile başvururlar.

Müftülükler, hafızlık tespit sınavına girecek Kur’an kursu öğrencileri ile dışarıdan

sınava girmek için başvuranların isim listelerini ayrı ayrı düzenleyerek 15 Mayıs tarihinde

Başkanlıkta olacak şekilde gönderirler.

Kur’an kursu öğrencisi veya dışarıdan sınava girecek her adaya ilgili müftülüklerce

fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi verilir.(EK–13) Sınava girecekler, sınav giriş

belgesi ile birlikte nüfus cüzdanı fotokopisi ve sınav giriş belgelerindeki fotoğrafın aynı

olan iki adet vesikalık fotoğrafı (erkekler için kravatlı) yanlarında bulundururlar.

Başkanlık merkezindeki hafızlık tespit sınavına girmek isteyenler ise, bir dilekçe ile

nüfus cüzdanı fotokopisi ve yeni çekilmiş üç adet vesikalık fotoğrafla (erkekler için

kravatlı) birlikte Başkanlığa başvururlar. Başkanlıkça kendilerine fotoğraflı ve onaylı

sınav giriş belgesi verilir. (EK–14)

Yurt dışında sınava girmek isteyenler de yukarıda belirtilen belgelerle birlikte din

hizmetleri müşavirliklerine ve ataşeliklerine başvururlar, müşavirlik ve ataşeliklerce

kendilerine fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi verilir.

Hafızlık tespit sınavlarında değerlendirme, sadece Kur’an-ı Kerim’i ezberleme

yönünden ve 100 puan üzerinden yapılır. Başarılı sayılabilmek için en az 50 puan

alınması şarttır.

Hafızlık tespit sınavında başarılı olanlara Başkanlıkça Hafızlık Belgesi verilir.

Belge işlemleri

Madde 32- a) “Hafızlık Belgesi” Başkanlıkça, “Kur’an Kursu Bitirme Belgesi” ise

ilgili müftülüklerce tanzim edilir.

b) Müftülükler “Kur’an Kursu Bitirme Belgesi” ihtiyaçlarını en geç mart ayı içinde

Başkanlıktan temin ederler. İhtiyaç fazlası olan belgeler daha sonraki yıllarda kullanılmak

üzere müftülüklerde muhafaza edilir.

c) Sınavda başarılı olan öğrenciler müftülüklerde tutulmakta olan “Kur’an Kursu

Belge Defteri”ne kayıt edilir ve bu bilgilere göre belgeler düzenlenir. Belge seri

numaraları müftülüklerde tutulan “Belge Defteri”ne göre verilir.

Düzenlenen belgeler ilgili müftülükçe tasdik edildikten sonra, sahiplerine verilmek

üzere imza karşılığında kurs yöneticisine teslim edilir.

Belgeleri teslim alan kurs yöneticisi, belgeleri kurslarda zimmet defteri mahiyetinde

tutulan belge defterine müftülükçe verilen seri numaralarına göre kaydederler. Kurslarda

ayrıca seri numarası verilmez. Belgeler sahiplerine veya velilerine imza karşılığında

teslim edilir.

R–14/8 OCAK–2004

ALTINCI BÖLÜM

Yaz Kursları

Yaz kurslarının açılışı

Madde 33- Okulların tatil olduğu zamanlarda, ilköğretimin 5 inci sınıfını

tamamlayan öğrenciler için kanuni temsilcilerinin talebine bağlı olarak Kur’an-ı Kerim’i

ve mealini öğrenebilmeleri ve dini bilgilerini geliştirebilmeleri amacıyla Milli Eğitim

Bakanlığının denetim ve gözetiminde yaz Kur’an kursları açılır. Ancak, bu kursların

süresi iki ayı ve haftada beş günü aşamaz.

Kurs binaları, camiler ve müftülüklerce uygun görülecek diğer yerler müftülükçe

açılacak bu kurslara tahsis edilebilir. Ayrıca, halk eğitimi hizmeti binalarından ve taşımalı

eğitim uygulaması nedeniyle atıl durumdaki ilköğretim okulu binalarından valilik onayı

ile bedelsiz olarak yararlanılabilir.

Yaz Kur’an kurslarının açılışı, kayıt tarihleri, yer ve sayıları milli eğitim

müdürlüklerinin görüşü alınarak müftülüklerce tespit edilir.

Kayıt işlemleri ve eğitim-öğretimin başlaması

Madde 34- Yaz kurslarında kayıtlar okulların tatil olduğu ilk hafta, eğitim-öğretim

ise ikinci hafta başlar. Kursa kayıt olacaklardan; ilköğretimin 5 inci sınıfını geçtiğini

gösteren karnenin okul yönetimince onaylanmış örneği istenir. Kayıt için iki nüsha isim

listesi tutulur. Bu listenin bir nüshası ilgili müftülüğe verilir bir nüshası da yaz kursunun

yapıldığı yerde saklanır.

Müfredat ve uygulanması

Madde 35- Bu kurslarda günde en az üç saat eğitim-öğretim yapılır. Bu sürenin iki

saati Kur’an-ı Kerim ve meali, bir saati de itikat, ibadet, siyer ve ahlak dersleri için ayrılır.

(Değişik: 11/10/2005 tarihli ve 63 sayılı Onay) Yaz Kur’an Kurslarında

Başkanlıkça hazırlanan “Yaz Kur’an Kursları Öğretim Programı” uygulanır. (EK-15)

Yaz kurslarına katılanlar için bitirme sınavı yapılmaz ve belge verilmez.

Öğrencilerin gruplara ayrılması

Madde 36- Yaz kurslarına müracaatın fazla olması halinde öğrenciler gruplara

ayrılır. Her grup aynı zamanda ayrı ayrı sınıflarda ders görebileceği gibi gruplar ayrı

zamanlarda da ders görebilirler.

Görevlendirme

Madde 37- Yaz kursu açılmayan Kur’an kurslarındaki öğreticiler, ihtiyaç duyulması

halinde müftülükçe diğer kurslarda geçici olarak görevlendirilirler.

Yaz kurslarında Kur’an kursu öğreticisi ile müftülükçe görev verilecek imam-hatip,

müezzin-kayyım ve diğer Başkanlık personeli öğreticilik yapabilirler.

YEDİNCİ BÖLÜM

Camilerde Kur’an Eğitimi

Camilerde Kur’an-ı Kerim eğitimi

Madde 38- Kurs bulunmayan veya bulunup da ihtiyaca cevap vermeyen yerlerde il

veya ilçe müftüsünün teklifi, il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünün uygun görüşü ve

mülki amirin onayı ile müftülükçe uygun görülen camilerde Kur’an kursları

düzenlenebilir. Bu kurslarda, müftülüklerce görevlendirilen imam-hatip ve müezzinkayyımlar,

arzu eden vatandaşlara Başkanlık mevzuatı ile kendilerine verilen görev ve

yetki gereğince, Kur’an-ı Kerim’i ve gerekli dini bilgileri öğretirler.

EKİM - 2005

OCAK–2004 R–14/9

Bu kursa ilköğretim çağını geçmiş olanlar katılabilir. Müracaat çok olduğu takdirde,

ilgili müftülük yaş gruplarına göre bir sınıflandırma yapar ve ders saatlerini bu

sınıflandırmayı göz önünde bulundurarak düzenler.

Kursa katılan her gruba, her gün en az iki saat ders verilir. Bu derslerde, Bakanlıkça

kurslar için kabul edilen müfredat programlarından ve ders kitaplarından yararlanılır.

Bu kursa katılanlar için bitirme sınavı yapılmaz ve belge verilmez.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Kur’an hizmetlerine yardımcı olan kişi ve kuruluşlarla ilişkiler

Madde 39- Müftüler ve kurstaki bütün görevliler, kursların bina, araç ve gereçlerinin

teminine ve öğrencilerin iaşe, ibate, eğitim ve öğretim ihtiyaçlarının karşılanmasına

yardım eden gerçek ve tüzel kişi veya kuruluşlarla yardımlaşma ve işbirliği yaparlar.

Ancak, hangi amaçla olursa olsun bu kişi ve kuruluşlardan kurslarda eğitim-öğretim,

yönetim ve denetim faaliyetlerine karışmak ve yön vermek isteyenlere kesinlikle izin

verilmez.

İstatistikî bilgiler

Madde 40- Kur’an kurslarına ait istatistiki bilgilerin derlenebilmesi için, her sene

eğitim-öğretim yılı başında müftülüklere gönderilen “İstatistik Bilgi Formları” (EK-16)

doğru ve eksiksiz olarak doldurulup, bir nüshası dosyasında saklanır, bir nüshası da tasdik

edildikten sonra en geç 30 kasıma kadar doğrudan Başkanlığa gönderilir.

Başarılı Kur’an kursu öğreticilerinin ödüllendirilmesi

Madde 41- Kur’an kurslarında verimi artırmak, Kur’an öğretimini yaygınlaştırmak

ve hafızlık müessesesini geliştirmek, bu konuda çalışkan, kabiliyetli ve gayretli personeli

teşvik etmek amacıyla görevlerinde emsallerinden üstün başarı gösteren ve sicilleri

müspet olan kadrolu veya geçici Kur’an kursu öğreticilerinden,

a) 20–25 arası yüzünden öğrenci mezun edenlere Teşekkür Belgesi ile Başkanlık

yayınlarından kitap,

b) 25’den fazla yüzünden öğrenci mezun edenlere Takdirname Belgesi ve Başkanlık

yayınlarından kitap,

c) 5–9 arası hafız yetiştirenlere Teşekkür Belgesi ve Başkanlık yayınlarından kitap,

d) 10’dan fazla hafız yetiştirenlere Takdirname Belgesi ile Başkanlık yayınlarından

kitap verilir.

Mahallin özel şartları göz önünde bulundurularak yukarıda belirtilen sayıda öğrenci

mezun etmediği halde Müftülükçe başarılı görülen öğreticiler de ödüllendirilebilir.

Başkanlık yayınları mahalli imkânlarla temin edilir ve ödüller öğrenciyi bizzat

okutan öğreticilere verilir.

Kurslarda bulundurulmayacak yayınlar ve yasak faaliyetler

Madde 42- Kursta, Başkanlık ve diğer resmî kurum ve kuruluşların yayınları ile

Başkanlıkça uygun görülmüş olan yayınların dışında basılı, sesli ve görüntülü yayınlar ve

Diyanet İşleri Başkanlığı mührünü taşımayan Kur’an-ı Kerimler bulundurulamaz ve

öğrencilere tavsiye edilemez. Kursta siyasî nitelikte etkinliklere izin verilmez.

Kurslarda sosyal ve kültürel faaliyetler

Madde 43- Kurslarda, Kur’an kurslarını tanıtmak, Kur’an öğretimini

yaygınlaştırmak ve verimi artırmak amacıyla derslerin dışında vaaz, konferans, seminer

ve benzeri sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılabilmesi ilgili müftülüğün iznine bağlıdır.

R–14/10 OCAK–2004

Kur’an kurslarında okuyan öğrencilerin genel kültürlerini artırmak ve geliştirmek

gayesi ile ilgili müftünün uygun göreceği konularda her yıl 1 Mart – 30 Nisan tarihleri

arasında “Yarışma ile İlgili Açıklama” (EK–17) uyarınca bilgi yarışması düzenlenir.

Denetim

Madde 44- Kur’an kurslarının denetimi, Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişleri, ilgili

müftü ve müdürler tarafından yapılır.

Ayrıca bu kurslar, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 17 ve 56 ncı

maddeleri ile 22/7/1999 tarihli ve 4415 sayılı Kanuna göre Milli Eğitim Bakanlığının ve

5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre de vali ve kaymakamların gözetim ve denetim

yetkileri saklıdır.

Kur’an kurslarında eğitim-öğretimin devam ettiği süre içinde müftüler ile Kur’an

kursu müdürleri her hafta bir Kur’an kursunu denetlerler.

Denetleme yetkisine sahip olanlar, denetleme sırasında gördükleri eksiklikleri ve

tavsiyelerini her kursta bulundurulacak “Kur’an Kursları Denetleme ve Rehberlik

Defteri”ne yazarlar.

Müftü veya Kur’an kursu müdürü, denetimlerini “Kur’an Kursları Denetim

Formu”na (EK–18) göre yaparlar. Denetimde özellikle daha önceki denetimlerde tespit

edilen eksiklerin giderilip giderilmediği kontrol edilir.

Yapılan denetimlerin sonuçları üç’er aylık dönemler halinde genel bir rapor şeklinde

doğrudan Başkanlığa gönderilir.

Disiplin işleri

Madde 45- Kur’an kurslarında disiplin “Kur’an Kursları Disiplin Talimatı”na (EK–

19) göre yürütülür.

Kurslarda bulundurulacak defterler ve diğer gerekli belgeler

Madde 46- Kurslarda bulundurulacak defterler ve diğer gerekli belgeler şunlardır:

a) Kursun açılış onayı,

b) Kursta öğreticilik yapanların atama onayları,

c) Öğrenci sicil defteri,

d) Öğrenci yoklama ve ders defteri,

e) Öğrenci durum çizelgesi ile belge alanların listesi,

f) Kursla ilgili mevzuat,

g) Gelen ve giden yazılar.

Yürürlükten kaldırılan yönerge

Madde 47- 28/3/1995 tarihli ve 9 sayılı Başkanlık onayı ile uygulamaya konulan

“Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Kursları Yönergesi” değişiklikleri ile birlikte

yürürlükten kaldırılmıştır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 48- Bu Yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 49- Bu Yönerge hükümlerini Diyanet İşleri Başkanı yürütür.

OCAK–2004 R–14/11

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EK–1

KUR’AN KURSU BİNA TANITMA FORMU

KURSUN BULUNDUĞU

İL: İLÇE: BUCAK/KÖY:

Kursun Adı

Kurs Binasının Kaç Kat Olduğu ve Her Kattaki Oda Sayısı

Öğretmen Odası Olup Olmadığı

Bahçenin Olup Olmadığı (Varsa Kaç m2 Olduğu)

Kurs Yatılı Olarak Hazırlanmış İse Kaç Öğrenciyi

Barındırabileceği

Binanın Elektrik Durumu

Binada Su Teşkilatı Var mıdır?

Binada Banyo Var mıdır (Varsa Sayısı)

Binada Müstakil Tuvalet Var mıdır (Varsa Sayısı)

Kursun İl veya İlçe Merkezine Uzaklığı (Km)

Kursun Açıldığı Yerin Nüfusu

Kursun Lojmanı Olup Olmadığı (Varsa Kaç Odalı Olduğu)

Muhitte Başkanlığa Bağlı Başka Kursun Bulunup

Bulunmadığı

Çevredeki En Yakın Kursun Bu Kursa Uzaklığı (Km)

Kursa Toplanabilecek Asgari Öğrenci Sayısı

Kursun Kız veya Erkekler İçin mi Hazırlandığı

Diğer Hususlar

DİB.St. Form-6 (1987)

Doğruluğu tasdik olunur

..................Müftüsü

(Adı-Soyadı-İmza-Mühür)

R–14/12 OCAK–2004

KUR’AN KURSLARI EK-2

ÖĞRENCİ DURUM ÇİZELGESİ

(..................EKİM AYI SONU İTİBARİYLE)

( Ön Sayfa)

İLİ KURSUN KADROLU VEYA

KADROSUZ OLDUĞU

İLÇESİ ÖĞRETİCİNİN ADI SOYADI

BUCAĞI/KÖYÜ ÖĞRETİCİNİN ASIL GÖREV ÜNVANI

KURSUN ADI ÖĞRETİCİNİN SİCİL NO

ÖĞRENCİNİN

Ders

Durumu

(*)

S.NOSU

SİCİL NO

ADI VE SOYADI

Erkek

veya

Kız

Doğum

Yeri ve Yılı

Kanuni

Temsilcisinin

İkamet Yeri

Kursa

Kayıt

Tarihi Yüzünden

Hıfz

OCAK–2004 R–14/13

(Arka yüz)

ÖĞRENCİNİN

Ders

Durumu

(*)

S.NOSU

SİCİL NO

ADI VE

SOYADI

Erkek

veya

Kız

Doğum

Yeri ve Yılı

Kanuni

Temsilcisinin

İkamet Yeri

Kursa

Kayıt

Tarihi Yüzünden

Hıfz

R–14/14 OCAK–2004

EK–3

KUR’AN KURSLARINDA YÜZÜNDEN OKUYAN ÖĞRENCİ SAYILARI VE

ÖĞRETİCİ DURUMUNU GÖSTERİR ÇİZELGE

İLİ :

İLÇESİ :

ÖĞRETİM YILI :

ÖĞRENCİ SAYISI

KURSUN ADI ÖĞRETİCİNİN YÜZÜNE

ADI VE SOYADI

KADROLU

GEÇİCİ

Erkek Kız Toplam

NOT: Hıfza çalışan öğrenciler için ayrıca öğrenci durum çizelgesi doldurulacaktır.

OCAK–2004 R–14/15

EK-4

KUR'AN-I KERİM ÖĞRETİMİNDE USÛL

A- Yüzünden Kur'an-ı Kerim'i Öğretmede Usûl:

1. Kur'an-ı Kerim harflerinin şekilleri tek tek tahtaya yazılarak isimleri hatasız olarak

öğrenciye gösterilecek, yazdırılmak ve söyletilmek suretiyle belletilecek.

2. Kur'an-ı Kerim harflerinin kelime başında, ortasında ve sonunda bulunuş şekilleri

öğrenciye gösterilecek, yazdırılmak ve söyletilmek suretiyle öğretilecek.

3. Türkçe sesli harf karşılığı olan üstün, esre ve ötre harekeleri tek tek her harf ile

birlikte tahtaya yazılmak suretiyle sessiz harflerin bu üç çeşit hareke ile okunması

gösterilecek, yazdırmak, telaffuz ettirmek ve tekrar ettirmek suretiyle bu harekelerin

sessiz harflerin mahreçlerine uygun olarak söylenmesi pekiştirilecek.

4. Cezm ve şedde'nin üç hareke ile birlikte meydana getirdikleri bitiştirmeler ve

heceler yazılmak, telaffuz edilmek suretiyle belirtilecek. Basit hece örnekleri verilerek

öğrencilerin bu husustaki bilgileri pekiştirilecek.

5. Harflerin tanımı, hecelerin teşkili tamamlandıktan sonra med harflerinin özellikleri

ve hecelere kazandırdığı okuyuş şekilleri yine yazılmak, telaffuz ve tekrar etmek ve

ettirmek suretiyle öğretilecek.

B- İşlek ve Hatasız Kur'an-ı Kerim Metnini Öğretmede Usûl:

1. Her öğrenicinin önünde Kur'an-ı Kerim metni bulunacak, bütün öğrenciler aynı

metni takip edecek, öğrencilerden biri Kur'an metnini usulüne uygun olarak hece hece

çözmek suretiyle okurken, diğerleri dikkatle metni ve okuyuşu takip edecek.

2. Öğretici tarafından her öğreniciye bir numara verilecek, belirsiz anlarda

öğrencinin ismi yerine numarası söylenmek suretiyle metin okuyuşu öğrenciler arasında

değiştirilecek.

3. Harflerin mahreçlerinden çıkarılmasına ve hataların anında düzeltilmesine dikkat

edilecek.

C- Tashih-i Huruf'un Yapılmasında Usûl:

1. Öğrencinin önünde Kur'an-ı Kerim bulunacak ve tüm öğrenciler için belli bir sûre

veya belli bir ayet-i kerime tespit edilecek ve sonra öğretici, tespit edilen yeri tecvid

kaidelerine uygun ve talim üzere yüksek sesle okuyacak, öğrenciler de gözlerini Kur'an-ı

Kerim metninden ayırmadan öğreticinin okuyuşunu dinleyecek ve bu okuma ve dinleme

işlemi yeterince tekrar edilecek (En az beş defa).

2. Öğretici, aynı Kur'an-ı Kerim metnini yine yüksek sesle usulüne uygun olarak

tekrar edecek, ihfa ve idgamları iklab gibi tecvid hükümlerini el parmaklarını kapayıp

açmak suretiyle gösterecek, med hükümlerini ise el parmaklarını sayarak gösterecek. Bu

durumda öğrenci katiyyen Kur'an metnine bakmayacak, sadece öğreticinin ağız ve el

hareketlerini gözleyerek okuyuşuna kulak verecek.

3. Kur'an-ı Kerim metni hece hece yukarıdaki belirtilen esaslara göre okunduktan ve

yeterince tekrar edildikten sonra öğrenciler gruplara ayrılacak, bir grup okurken diğer

grubun takibi sağlanacak, gerektiğinde grup yerine öğrenciler arasında tek tek seçmeler

yapılacak, onun okuyacağı Kur'an-ı Kerim metni diğerlerine takip ettirilecek.

4. Tashih-i Huruf çalışmalarında pekiştirmeyi sağlamak üzere yanlış buldurma usulü

de uygulanmalıdır. Bunun için öğretici, üzerinde Tashih-i Huruf çalışması yapılan Kur'anı

Kerim metnini, kasdı mahsusla yer yer hatalı okuyacak, bu hatalar öğrencilere

buldurulacak.

R–14/16 OCAK–2004

D- Kur'an-ı Kerim'in Hıfzında Usûl:

1. Kur'an-ı Kerim metninin tecvid kaidelerine uygun olarak hatasız ve işlek bir tarzda

okunması sağlanacak,

2. Her cüz'ün son sahifesi, ezberlemeye başlangıç olarak seçilecek (Zira bu şekilde

yapılan bir tespit ile hıfz çalışması yapan öğrencinin dikkatinin toplu olduğu anda çiğ

sahifelerini, dikkatinin dağıldığı zamanda ise pişmiş sahifelerini hocasına vermek imkanı

doğar).

3. Ezber yapılırken Kur'an-ı Kerim metni öğrenci tarafından mutlaka yüksek sesle

tekrar edilecek.

4. a) Ezberlenmek üzere seçilen Kur'an-ı Kerim sahifesinin ilk ayet-i kerimesi

hafızaya alınıncaya kadar yüksek sesle tekrar edilecek, birinci ayetin hafızaya alınışı

sağlandıktan sonra ikinci ayet-i kerime aynı şekilde ezberleninceye kadar yüksek sesle

tekrar edilecek, ikinci ayet hafızaya alındıktan sonra evvelce hafızaya alınan birinci ayet-i

kerime ile birlikte tekrar edilecek, bu bağlantılı şekildeki tekrarlar ve birleştirmeler tüm

sahife ezberleninceye kadar sürdürülecek. (Özellikle kısa ayetlerin ezberlenmesinde bu

usûl uygulanmalıdır.)

b) Kur'an-ı Kerim metnini ezberlemede diğer bir usûl de Kur'an-ı Kerim

ayetlerini yukarıdaki usûle uygun bir şekilde ezberlerken, ezberlenecek her ayeti, uygun

yerlerinden bölerek ezberleme ve bu bölümleri ayet-i kerimelerin ezberlenişindeki

birleştirme usulüne göre tekrar ederek ezberleme sistemidir. (Özellikle uzun ayetlerde bu

sistemin uygulanması faydalı olur).

OCAK–2004 R–14/17

EK-5

HAFIZLIĞA AYRILANLARA MAHSUS BELGE

...../...../......... tarihinde ..................................................................... Kur'an Kursunda

"Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Okuyanlara Mahsus Belge" imtihanına katılan

....................................... oğlu/kızı ............................................................'ın hafızlık

yapabilecek seviyede olduğu tesbit edilmiştir.

Komisyon Başkanı Üye Üye

Adı - Soyadı Adı - Soyadı Adı - Soyadı

EK–6 (*)

24 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı: 27298

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı: 2009/15215

Ekli “Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının

16/6/2009 tarihli ve 1210 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun

89 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/7/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

C. ÇİÇEK

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

B. ARINÇ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

A. BABACAN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

M. AYDIN

Devlet Bakanı

H. YAZICI

Devlet Bakanı

F. N. ÖZAK

Devlet Bakanı

E. GÜNAY

Devlet Bakanı V.

F. ÇELİK

Devlet Bakanı

E. BAĞIŞ

Devlet Bakanı

S. A. KAVAF

Devlet Bakanı

C. YILMAZ

Devlet Bakanı

S. ERGİN

Adalet Bakanı

M. V. GÖNÜL

Milli Savunma Bakanı

B. ATALAY

İçişleri Bakanı

A. DAVUTOĞLU

Dışişleri Bakanı

M. ŞİMŞEK

Maliye Bakanı

N. ÇUBUKÇU

Milli Eğitim Bakanı

M. DEMİR

Bayın. ve İskân Bakanı

R. AKDAĞ

Sağlık Bakanı

R. AKDAĞ

Ulaştırma Bakanı V.

M. M. EKER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Ö. DİNÇER

Çalışma ve Sos. Güv.

Bakanı

N. ERGÜN

Sanayi ve Ticaret Bakanı

T. YILDIZ

Enerji ve Tabii

Kaynaklar Bakanı

E. GÜNAY

Kültür ve Turizm Bakanı

V. EROĞLU

Çevre ve Orman Bakanı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM

FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE

EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Kararın amacı; Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı

bünyesinde düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri ile Başkanlığa bağlı

eğitim merkezleri ve Kur'an kurslarında görev yapan yönetici, öğretmen, öğretici ve diğer

görevlilerin aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları haftalık ders saatlerinin sayısını,

ders görevi alacakların niteliklerini ve diğer hususlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Karar; Hac Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen kurs ve

seminer faaliyetleri dışında Diyanet İşleri Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde

düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri ile eğitim merkezleri ve Kur'an

kurslarını kapsar.

(*) Bu ek 05/11/2009 tarihli ve 69 sayılı onay ile değiştirilmiştir.

R-14/18 KASIM-2009

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Karar; 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri

Hakkındaki Kanunun ek 3 üncü maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Kararda geçen;

a) Aylık karşılığı ders görevi: Aylık karşılığında okutulmak zorunda olunan dersleri,

b) Başkanlık: Diyanet İşleri Başkanlığını,

c) Camilerde açılan Kur'an öğretimi kursu: Kur'an kursu bulunmayan veya bulunup da

ihtiyaca cevap veremeyen yerlerde, arzu eden vatandaşlara Kur'an-ı Kerim ve meali ile gerekli

dini bilgileri öğretmek üzere camilerde ilgili müftülüğün teklifi ve mülki idare amirinin onayı

ile açılan kursları,

ç) Ek ders görevi: Aylık karşılığı ders görevi dışında ek ders ücreti karşılığında okutulan

dersleri,

d) Kurs: Bilgi yenilemek, üst görevlere eleman yetiştirmek ve onların yeni durumlara

uyumlarını sağlamak amacı ile yapılan eğitim faaliyetlerini,

e) Öğretici: Kadrolu Kur'an kursu öğreticisini,

f) Öğretmen: Eğitim merkezlerindeki kadrolu öğretmeni,

g) Seminer: Personeli çeşitli konularda bilgilendirmek maksadıyla yapılan eğitim

faaliyetlerini,

ğ) Yaz Kur'an kursu: İlköğretimin 5 inci sınıfını bitirenler için yaz tatilinde açılan

kursları,

h) Yönetici: Kur'an kurslarında öğreticilik görevi ile birlikte yönetim görevi de verilen

Kur'an kursu öğreticisini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ders ve Ek Ders Görevi ile İlgili Hükümler

Eğitim vereceklerde aranacak nitelikler

MADDE 5 – (1) Hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde görev verileceklerin yüksek

öğrenim mezunu olması, yüksek öğrenim görmüş eleman bulunmaması halinde ise en az orta

öğretim mezunu olmaları ve ayrıca;

a) Başkanlık personelinin, eğitim programında yer alan konularda gerekli bilgi, beceri ve

öğretme yeteneğine sahip olması,

b) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen personelin, eğitim programında

yer alan konularda gerekli bilgi, beceri ve öğretme yeteneğine sahip olması,

c) Üniversitelerden görevlendirilen personelin, öğretim üyesi veya öğretim görevlisi

olması,

ç) Üzerinde resmî görev bulunmayanların, eğitim programında yer alan konularda

tecrübeye dayalı bilgi, beceri ve öğretme yeteneğine sahip olması,

şartları aranır.

(2) Yaz Kur'an kurslarında görev verileceklerin din hizmetleri sınıfında görevli veya dinî

yüksek öğrenim mezunu veya imam hatip lisesi mezunu hafız veya Kur'an kursu öğreticiliği,

imam-hatiplik, müezzin-kayyımlık yeterlilik belgelerinden en az birine sahip olması gerekir.

Aylık karşılığı ders görevi

MADDE 6 – (1) Eğitim merkezleri ile Kur'an kurslarında görev yapan;

a) Eğitim merkezi müdür yardımcısı haftada 6 saat,

b) Eğitim merkezi öğretmeni haftada 12 saat,

c) Yüksekokul mezunu Kur'an kursu yöneticisi haftada 12 saat,

ç) Yüksekokul mezunu olmayan Kur'an kursu yöneticisi haftada 15 saat,

d) Yüksekokul mezunu Kur'an kursu öğreticisi haftada 15 saat,

e) Yüksekokul mezunu olmayan Kur'an kursu öğreticisi haftada 18 saat,

KASIM-2009 R-14/19

f) Öğrenci sayısı 100'ün üzerinde olan gündüzlü Kur'an kursundaki yönetici ile yatılı

öğrenci sayısı 50'den fazla olan yatılı Kur'an kursunda kurs ve yurt yöneticiliğini birlikte yapan

yöneticiler haftada 6 saat,

aylık karşılığı ders okutmakla yükümlüdür.

Kur’an kursu ve diğer kurslarda ek ders görevi

MADDE 7 – (1) Kur'an kurslarında aylık karşılığı haftalık ders görevini tamamlayan

görevlilerden;

a) Yüksekokul mezunu Kur'an kursu yöneticilerine istemeleri halinde haftada 18 saate,

b) Yüksekokul mezunu olmayan Kur'an kursu yöneticilerine istemeleri halinde haftada 15

saate,

c) Kur'an kurslarında tek görevli olup yöneticilik ve öğreticiliği birlikte yürüten

yüksekokul mezunu öğreticilere 12 saati zorunlu olmak üzere haftada 18 saate,

ç) Kur'an kurslarında tek görevli olup yöneticilik ve öğreticiliği birlikte yürüten

yüksekokul mezunu olmayan öğreticilere 9 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate,

d) Yüksekokul mezunu Kur'an kursu öğreticilerine 9 saati zorunlu olmak üzere haftada

20 saate,

e) Yüksekokul mezunu olmayan Kur'an kursu öğreticilerine 6 saati zorunlu olmak üzere

haftada 17 saate,

kadar ek ders görevi verilebilir.

(2) Öğretici sayısının yetersiz olması halinde Kur'an kurslarında;

a) Başkanlık personeli ile diğer kurumlarda çalışan personele haftada 8 saate,

b) Üzerinde resmî görev bulunmayıp ek ders ücreti karşılığında görevlendirilenlere

gündüzlü kurslarda haftada 25, yatılı kurslarda haftada 30 saate,

kadar ek ders görevi verilebilir.

(3) Kur'an kurslarında en az 5 öğrenciyi hafızlığa çalıştırması nedeniyle yarıyıl ve yaz

tatillerinde görev yapan ve fiilen derse giren öğreticilere, anılan dönemlerde bu maddede

belirtilen ek ders saatlerini aşmamak üzere ek ders görevi verilebilir.

(4) Yatılı Kur'an kurslarında öğrencilerin ders çalışma, yeme, yatma, dinlenme ve benzeri

hizmetlerinin yürütülmesinde kendilerine görev verilenlere, fiilen görev yaptıkları her gün

karşılığında 2 saat ek ders ücreti ödenir. Bu şekilde ek ders ücreti ödenecek öğretici sayısı;

öğrenci sayısı 100'e kadar olan yerlerde gün başına bir öğreticiyi, 100 ve daha fazla olan

yerlerde ise gün başına iki öğreticiyi geçemez.

(5) En az 15 kursiyeri bulunan ve bu Kararın 5 inci maddesinde aranan niteliklere haiz

olanlardan yaz Kur'an kurslarında görevlendirilenlere, yılda iki ayı aşmamak üzere, haftada 15

saate kadar ek ders görevi verilebilir.

(6) En az 15 kursiyeri bulunan camilerde açılan Kur'an öğretimi kurslarında görev yapan

din hizmetleri sınıfındaki personele; yılda 100 saati geçmemek üzere, haftada 3 gün ve günde 2

saate kadar ek ders görevi verilebilir.

Hizmet içi eğitim, kurs ve seminer faaliyetlerinde ek ders görevi

MADDE 8 – (1) Bu Karar uyarınca Başkanlık merkez ve taşra teşkilatı ile eğitim

merkezleri bünyesinde açılan hizmet içi eğitim, kurs ve seminer faaliyetlerinde, aylık karşılığı

haftalık ders görevini tamamlayan görevlilerden;

a) Eğitim merkezi müdürüne ihtiyaç halinde haftada 15 saate,

b) Müdür yardımcısına 10 saati zorunlu olmak üzere haftada 18 saate,

c) Eğitim merkezi öğretmenlerine 10 saati zorunlu olmak üzere haftada 20 saate,

kadar ek ders görevi verilebilir.

(2) Anılan faaliyetlerde;

a) Başkanlık personeline; haftada 25 ve yılda 250 saati,

b) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilecek yükseköğrenimli personele,

haftada 15 ve yılda 250 saati,

c) Üzerinde resmî görev bulunmayanlara, haftada 25 saati,

ç) Üniversite öğretim elemanlarına, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim

Personel Kanununda belirtilen zorunlu ve isteğe bağlı ek ders saatini,

R-14/20 KASIM-2009

d) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil personele, çalışmakta oldukları kurumun ek

ders görevi ile ilgili mevzuatında belirtilen zorunlu ve isteğe bağlı ek ders saatini,

aşmayacak şekilde, eğitim programlarında yer alan konularda gerekli bilgi, beceri ve

öğretme yeteneğine sahip olanlara ek ders görevi verilebilir.

Sınav ücreti

MADDE 9 – (1) Eğitim merkezlerine kursiyer seçimi ve bu merkezlerde yapılan

kursların dönem başı ve dönem sonu ile bitirme sınavlarında ve Kur'an kurslarında

gerçekleştirilen hafızlık tespit, yarışma ve yıl sonu sınavları ile eğitim hizmetlerine yönelik

projeler ve özellik arz eden faaliyetler kapsamındaki komisyonlarda görevlendirilenlere; her bir

komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için günde 5 saat ek ders ücreti ödenir. Bir sınavda

aynı kişiye hem komisyon üyeliği hem de sınav gözcülüğü görevleri için ek ders ücreti

ödenemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Görevlendirme

MADDE 10 – (1) Asli görevinden alınarak eğitim merkezleri veya Kur'an kurslarında

eğitim-öğretim hizmetlerini yürütmek üzere görevlendirilen personele, aylık karşılığı ders ve ek

ders ücretlerinin ödenmesinde öğretmen/öğreticilerin tabi oldukları hükümler uygulanır.

Ek ders birim ücreti ve görevin fiilen yapılması

MADDE 11 – (1) Bu Karar kapsamında kendilerine ek ders görevi verilenlere, 657 sayılı

Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesi uyarınca ek ders ücreti ödenir.

(2) Bu Karar kapsamındaki personele ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin

fiilen yapılmış olması şarttır. Ek ders ödemelerinden harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini

düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ve bu Kararda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ek

ders görevinin gerçekleştiğine ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme

görevlileri müteselsilen sorumludur.

(3) Yapılan inceleme sonucunda ek ders görevi fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar

oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden yasal faizi ile birlikte geri alınır.

Diğer hükümler

MADDE 12 – (1) Hizmet içi eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri ile Kur'an kurslarında

okutulacak derslerin çeşitleri ve sayısı Başkanlıkça tespit edilir. Yaz Kur'an kursları ile

camilerde açılan Kur'an öğretimi kurslarının açılışı, eğitim-öğretim ve denetimleri, okutulacak

derslerin çeşitleri ve sayısı ile bu kurslara ilişkin diğer hususlar Başkanlık tarafından belirlenir.

(2) Bu Kararda belirtilen nitelikleri taşıyanlardan Karar kapsamında kendilerine ek ders

görevi verilecekler; Başkanlık merkez teşkilatı bünyesindeki her türlü faaliyetlerde Başkanlık

onayı, taşra teşkilatı bünyesindeki faaliyetlerde Başkanlık veya ilgili müftülüğün teklifi üzerine

mülki idare amirinin onayı ve eğitim merkezlerindeki faaliyetlerde ise Başkanlık veya eğitim

merkezi müdürlüğünün teklifi üzerine mülki idare amirinin onayıyla tespit edilir. Alınacak

onayda ders görevi verilen personelin adı ve soyadı, unvanı, girecekleri dersler ile saat sayısı

gibi hususlar belirtilir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 13 – (1) 27/9/1974 tarihli ve 7/8980 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan "Diyanet İşleri Başkanlığı ve Müftülükler Tarafından Açılacak Kurs ve Seminerlerde

Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı ve Ders Görevi Alacakların Niteliklerine İlişkin

Esaslar" ile 29/8/1984 tarihli ve 84/8502 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

"Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Kurslarında Okutulacak Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretlerine

Dair Esaslar" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşleri alınarak hazırlanan bu Karar,

yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Karar hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı olduğu Bakan

yürütür.

KASIM-2009 R-14/21

R-14/22 KASIM-2009

KASIM-2009 R-14/23

R-14/24 KASIM-2009

KASIM-2009 R-14/25

R-14/25/1 KASIM-2009

R–14/26 OCAK–2004

EK-11

KUR’AN KURSLARINDA YÜZÜNDEN OKUYAN

ÖĞRENCİLER SINAV TUTANAĞI ÖĞRETİM DÖNEMİ:

İLİ : KURS ÖĞRETİCİSİ

İLÇESİ :

KURSUN ADI :

Adı, Soyadı ��Kadrolu

��Geçici Görevli

Ö Ğ R E N C İ N İ N

Sıra ALDIĞI NOTLAR

No Adı

Soyadı

Baba

Adı

Doğum

Yeri ve

Tarihi

Sicil

No

Kursa

Giriş

Tarihi

Kursu

Bitirme

Tarihi

Dini

Bilgiler

Kur’an-ı

Kerim Ortalama

Komisyon Başkanı Kur’an Kursu Yöneticisi ÜYE

DİB.St. Form- 92 (1989)

OCAK–2004 R–14/27

EK-12

KUR’AN KURSLARINDA YÜZÜNDEN OKUMA BELGESİ ALAN

ÖĞRENCİ SAYILARI VE ÖĞRETİCİ DURUMUNU

GÖSTERİR ÇİZELGE

İLİ :

İLÇESİ :

ÖĞRETİM YILI :

BELGE ALAN

ÖĞRENCİ SAYISI

KURSUN ADI ÖĞRETİCİNİN YÜZÜNE

ADI VE SOYADI

KADROLU

GEÇİCİ

Erkek Kız Toplam

EK-13 (*)

T.C.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

............................ MÜFTÜLÜĞÜ

KUR'AN KURSU ÖĞRENCİLERİNE MAHSUS

HAFIZLIK SINAVI GİRİŞ BELGESİ

T.C. KİMLİK NO

ADI VE SOYADI

BABA ADI

ANA ADI

DOĞUM YERİ VE TARİHİ

OKUDUĞU KURSUN ADI VE YERİ

SINAV TARİHİ

İKAMETGÂH ADRESİ

……………..……………

........................... Müftüsü

(İmza – Mühür - Tarih)

NOT: 1. Bu belge ilgili müftülükçe tasdik olunduktan sonra sınava girmek isteyen adaya verilecektir.

2. Adaylar sınava giriş belgelerini yanında bulundurmak ve istendiğinde göstermek

mecburiyetindedirler.

DİB.St. Form-47 (APK-2003)

(*) Bu form 08/12/2006 tarihli ve 89 sayılı onay ile değiştirilmiştir.

FOTOĞRAF

R-14/28 ARALIK-2006

EK-14 (*)

T.C.

BAŞBAKANLIK

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Din Eğitimi Dairesi Başkanlığı

HAFIZLIK TESBİT SINAVI GİRİŞ BELGESİ

T.C. KİMLİK NO

ADI VE SOYADI

BABA ADI

ANA ADI

DOĞUM YERİ VE TARİHİ

GÖREVİ

GÖREV YERİ

SİCİL NO

SINAV TARİHİ

İKAMETGAH ADRESİ

…….....................................

…….....................................

(İmza – Mühür - Tarih)

NOT: Bu belge tasdik olunduktan sonra sınava girmek isteyen adaya verilecektir.

Adaylar sınava giriş belgelerini yanında bulundurmak ve istenildiği zaman göstermek

mecburiyetindedirler.

DİB.St. Form-48 (APK-2003)

(*) Bu form 08/12/2006 tarihli ve 89 sayılı onay ile değiştirilmiştir.

FOTOĞRAF

ARALIK-2006 R-14/29

R–14/30 OCAK–2004

EK-15

YAZ KUR’AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMI

YAZ KUR’AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMI

ÖĞRENME ALANLARI VE ÜNİTELERİ

ÜNİTELER

ÖĞRENME

ALANI I. Kur 2. Kur 3. Kur

Kur’an

- Kur’an-ı Kerimi

Tanıyalım

- Kur’an’ı Kerim

Okumaya Giriş

- Sure ve Dua

Ezberliyoruz

- Kur’an-ı Kerimi

Doğru ve Güzel

Okuyoruz

- Sure ve Dua

Ezberliyoruz

- Kur’an-ı Kerimi Doğru

ve Güzel Okuyoruz

- Kur’an-ı Kerim’den

Bölümler

Ezberliyoruz

İtikat

-Kelime-i Tevhid ve

Kelime-i Şehadet’i

Öğreniyoruz

- İslam ve İslam’ın Beş

Ana Esası

- İman ve İmanın Altı

Esası

- Allah Vardır ve Birdir:

Allah’a İman

- Allah Peygamberler

Göndermiştir:

Peygamberlere

(Nübüvvet) İman

- Ahiret Vardır: Ahirete

İman

- Meleklere İnanırız:

Meleklere İman

- Kitaplara İman İmanın

Esaslarındandır:

Kitaplara İman

- Kaza ve Kaderi

Öğreniyoruz: Kaza ve

Kadere İman

İbadet

- İbadetlerimiz

- Temizlik İmandan

Gelir

- Namaz Kılıyoruz

- Namaz Kılıyoruz

- Ey İnananlar Oruç

Size Farz Kılındı

- Kabe ve Arafat Diyarına

Yolculuk: Hac

- Paylaşma ve

Yardımlaşma İbadeti

Olarak Kurban

- Yardımlaşma ve

Dayanışma İbadeti

Olarak Zekat ve Sadaka

- Allah’a Yakarış: Dua ve

Tövbe

Siyer

- Peygamberimiz Hz.

Muhammed’in

Hayatını Öğreniyoruz

I: Peygamberlik

Öncesi Hz.Peygamber

- Peygamberimiz Hz.

Muhammed’in

Hayatını Öğreniyoruz

II: Mekke Dönemi

- Peygamberimiz Hz.

Muhammed’in

Hayatını Öğreniyoruz

III: Medine Dönemi

- Hz. Peygamber’in

Kişiliği ve Örnekliği

- Hz. Peygamberden

Davranış Örnekleri

Ahlâk

- Güzel Söz ve

Davranışlarda

Bulunalım

- Güzel Söz ve

Davranışlarda

Bulunalım

- Güzel Söz ve

Davranışlarda

Bulunalım

EKİM-2005

OCAK–2004 R–14/31

KUR’AN-I KERİM ÖĞRENME ALANI :

ÜNİTELERİN AÇILIMLARI

I. KUR II. KUR III. KUR

KUR’AN-I KERİMİ

TANIYALIM

1. İslam’ın Kur’an-ı Kerim’i

Öğrenmeye ve

Öğretmeye Verdiği Değer

2. Kur’an Nasıl Bir Kitaptır?

3. Kur’an-ı Kerim Nelerden

Bahseder?

3.1. Varlık

3.2. Bilgi

3.3. İman

3.4. Hz. Peygamber ve

Peygamberler

3.5. Dünya ve Ahiret

3.6. İnsan İlişkileri

3.7. Dua ve İbadet

3.8. İnsani ve Ahlaki Değerler

KUR’AN-I KERİM

OKUMAYA GİRİŞ

1. Harfler

1.1. Harflerin İsimleri

1.2. Harfleri Müstakil Halde

Tanıma

1.3. Harfleri Başta, Ortada ve

Sonda Tanıma

2. Harekeleri Tanıma

2.1. Üstün

2.2. Esre

2.3. Ötre

2.4. Harflerin Harekelerle

Okunuşu

2.5. Kelime İçinde Harflerin

Okunuşu

3. Cezm ve Cezm’li Kelimelerin

Okunuşu

4. Şedde ve Şedde’li Kelimelerin

Okunuşu

5. Tenvin ve Tenvin’li

Kelimelerin Okunuşu

6. Med (Uzatma) Harfleri ve

Kelime İçinde Okunuşu

7. Zamir ve Okunuşu

SURE VE DUA

EZBERLİYORUZ

1. Fatiha, İhlas ve Kevser

Surelerini Ezbere Okuma

2. Sübhaneke, Ettehiyyatü, Salli-

Barik, Rabbena Atina ve

Rabbenağfirli Dualarını

Ezbere Okuma

KUR’AN-I KERİM’İ DOĞRU

VE GÜZEL OKUYORUZ

1. Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden

Doğru Okuma (21. sayfa sonuna

kadar)

2. “Allah” Lafzı

3. Vakıf

SURE VE DUA

EZBERLİYORUZ

1. Fil, Kureyş, Maun, Kafirun,

Nasr, Tebbet, Felak ve Nas

Surelerini Ezbere Okuma

2. Kunut Dualarını Ezbere Okuma

3. Ezan’ı Okuma

4. Kaamet Getirme

KUR’AN-I KERİM’İ DOĞRU

VE GÜZEL OKUYORUZ

1. Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden

Doğru Okuma (22. sayfadan 52.

sayfa sonuna kadar)

2. Medler’i Uygulama

3. Sakin Nun ve Tenvine Ait

Hükümler ve Uygulama (İhfa,

İzhar ve İklab)

4. İdğam ve Uygulaması (Maal

Gunne ve Bila Gunne)

5. Ra Harfinin Okunuşu

KUR’AN-I KERİM’DEN

BÖLÜMLER

EZBERLİYORUZ

1. Bakara Suresi’nin 255. Ayetini

Ezbere Okuma

2. Bakara Suresi’nin 285-286.

Ayetlerini Ezbere Okuma

3. Haşr Suresi’nin 22-24.

Ayetlerini Ezbere Okuma

EKİM-2005

R–14/32 OCAK–2004

İTİKAT ÖĞRENME ALANI :

ÜNİTELERİN AÇILIMLARI

I. KUR II. KUR III. KUR

KELİME-İ TEVHİD VE

KELİME-İ ŞEHADET’İ

ÖĞRENİYORUZ

1. Kelime-i Tevhid’in

Söylenişi ve Türkçe

Anlamı

2. Kelime-i Şehadet’in

Söylenişi ve Türkçe

Anlamı

3. Kelime-i Tevhid ve

Kelime-i Şehadet İslam

Dini’nin Temelidir

İSLAM VE İSLAM’IN BEŞ

ANA ESASI

1. İslam Nedir?

2. İslam Beş Esas Üzerine

Kurulmuştur

2.1. Kelime-i Şehadet

2.2. Namaz Kılmak

2.3. Oruç Tutmak

2.4. Hacca Gitmek

2.5. Zekat Vermek

İMAN VE İMANIN ALTI

ESASI

1. İman ve İlgili Kavramlar

1.1. İman Nedir?

1.2. Mü’min veya

Müslüman Kimdir?

2. İmanın Esasları Altıdır

2.1. Allah’a İman

2.2. Meleklere İman

2.3. Kitaplara İman

2.4. Peygamberlere İman

2.5. Kaza ve Kadere İman

2.6. Ahirete İman

ALLAH VARDIR VE

BİRDİR: ALLAH’A İMAN

1. Allah, Vardır ve Birdir

2. Allah’ın Varlığına ve

Birliğine İnanmanın Önemi

3. Kur’an’da Allah’ın

Sıfatları

4. Allah’ın Sevgi, Rahmet ve

Kudretini İfade Eden Güzel

İsimleri

ALLAH PEYGAMBERLER

GÖNDERMİŞTİR:

PEYGAMBERLERE

(NÜBÜVVET) İMAN

1. Niçin Peygamberlere

İhtiyacımız Vardır?

2. Peygamberlerin Özellikleri

3. Peygamberlerin Görevleri

4. Kur’an’da İsimleri Geçen

Peygamberler

AHİRET VARDIR:

AHİRETE İMAN

1. Ahiret Gününe İman ve

Önemi

2. Ölüm ve Ölümden Sonra

Dirilme (Ruh, Kabir, Haşr

ve Mahşer)

3. İnsanın Yaptıklarından

Sorgulanması (Sual, Hesap

ve Mizan)

4. Cennet ve Cehennem

MELEKLERE İNANIRIZ:

MELEKLERE İMAN

1. Meleklere İman ve Önemi

2. Kur’an’da Adı Geçen

Melekler

3. Meleklerin Özellikleri

4. Meleklerin Görevleri

5. Meleklerden Başka

Görünmeyen Varlıklar (Cin

ve Şeytan)

KİTAPLARA İMAN

İMANIN

ESASLARINDANDIR:

KİTAPLARA İMAN

1.Kitaplara İman ve Önemi

2. Dört Büyük Kutsal Kitap

2.1. Tevrat

2.2. Zebur

2.3. İncil

2.4. Kur’an-ı Kerim

3. Sahifeler

KAZA VE KADERİ

ÖĞRENİYORUZ: KAZA

VE KADERE İMAN

1. Kaza ve Kader ne demektir?

2. Kaza ve Kader’e İmanın

Önemi

3. İnsanın Kaderi ve

Sorumluluğu İle İlgili Bazı

Özellikleri

3.1. Akıl Sahibi Olmak

3.2. Özgür Olmak

4. Kur’an’ı Kerim’in Kaderle

İlgili Bazı Kavramlara

Bakışı (Tevekkül, Rızık,

Başarı, Afet ve Hastalık)

EKİM-2005

OCAK–2004 R–14/33

İBADET ÖĞRENME ALANI :

ÜNİTELERİN AÇILIMLARI

I. KUR II. KUR III. KUR

İBADETLERİMİZ

1. İbadet Nedir?

2. Niçin İbadet Ederiz?

3. Başlıca İbadetlerimiz

3.1. Namaz

3.2. Oruç

3.3. Zekat

3.4. Hac

3.5. Sadaka

3.6. Amel-i Salih

4. Mükellefin Davranışı İle

İlgili Kavramlar (Farz,

Vacip, Sünnet, Haram,

Mekruh, Mübah, Müfsid,

Müstehap)

TEMİZLİK İMANDAN

GELİR

1. Temizlik-İbadet İlişkisi

2. Abdest

2.1. Abdestin Farzları

2.2. Abdestin Alınışı

2.3. Abdesti Bozan

Durumlar

3. Gusül

3.1.Guslün Farzları

3.2. Guslün Yapılışı

NAMAZ KILIYORUZ

1. Beş Vakit Namaz

1.1. Sabah Namazı (Farzı,

Sünneti ve Kılınışı)

1.2. Öğle Namazı (Farzı,

Sünnetleri ve Kılınışı)

1.3. İkindi Namazı (Farzı,

Sünneti ve Kılınışı)

1.4. Akşam Namazı (Farzı,

Sünneti ve Kılınışı)

1.5. Yatsı Namazı (Farzı,

Sünnetleri ve Kılınışı)

1.5.1. Vitir Namazı

(Kılınışı)

2. Cuma Namazı (Farzı,

Sünnetleri ve Kılınışı)

3. Namazı Bozan Durumlar

NAMAZ

KILIYORUZ

1. Bayram Namazı

(Hükmü ve Kılınışı)

2. Teravih Namazı

(Hükmü ve Kılınışı)

3. Cenaze Namazı

(Hükmü ve Kılınışı)

EY İNANANLAR

ORUÇ SİZE FARZ

KILINDI

1. Oruç Nedir?

2. Oruç Tutmanın

Önemi

3. Oruç İbadetiyle İlgili

Kavramlar (Sahur,

İmsak, İftar, Fidye ve

Fitre)

4. Orucu Bozan

Durumlar

5. İftar Duasını Ezbere

Okuma ve Türkçe

Anlamını Açıklama

KABE VE ARAFAT DİYARINA

YOLCULUK: HAC

1. Hac Nedir?

2. Haccın Önemi

3. Hac İle İlgili Kavramlar ( Mikat,

İhram, Tavaf, Sa’y, Şavt ve Vakfe)

4. Hac İle İlgili Mekanlar (Kabe, Safa-

Merve, Arafat, Müzdelife, Mina ve

Mescid-i Nebevi)

5. Umre

PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMA

İBADETİ OLARAK KURBAN

1. Kurban Nedir?

2. Kurban İbadetinin Bireye ve

Topluma Kazandırdıkları

3. Kurban Keserken Nelere Dikkat

Etmeliyiz?

4. Hz. İbrahim ve Kurban

5. Kimler Kurban Keser?

YARDIMLAŞMA VE

DAYANIŞMA İBADETİ OLARAK

ZEKAT VE SADAKA

1. Zekat ve Sadaka Nedir?

2. İslam Dini Zekat ve Sadaka

Vermeyi Niçin Emreder?

3. Kimler Zekat Verir?

4. Nelerden Zekat Verilir?

5. Bizler de Zekat ve Sadaka

Verebilecek Duruma Gelmeye

Çalışmalıyız

6. Kimlere Zekat Verilir?

ALLAH’A YAKARIŞ: DUA VE

TÖVBE

1. 1. Dua

1.1 Dua nedir?

1.2. Duanın Önemi ve İnsana

Kazandırdıkları

1.3. Ne zaman, Nerede ve Nasıl Dua

Edebiliriz?

1.4. Kur’an ve Hz. Peygamber’den

Dualar Öğreniyoruz

2. Tövbe

2.1. Tövbe Nedir?

2.2. Tövbenin Hayatımızdaki Yeri

ve Önemi

2.3. Ne zaman, Nerede ve Nasıl

Tövbe Edebiliriz?

2.4. Kur’an’dan ve Hz.

Peygamber’den Tövbe Örnekleri

3. Yemek Duasını Ezbere Okuma ve

Türkçe Anlamını Açıklama

EKİM-2005

R–14/34 OCAK–2004

SİYER ÖĞRENME ALANI :

ÜNİTELERİN AÇILIMLARI

I. KUR II. KUR III. KUR

PEYGAMBERİMİZ HZ.

MUHAMMED’İN

HAYATINI

ÖĞRENİYORUZ I :

PEYGAMBERLİK ÖNCESİ

HZ. MUHAMMED

1. Hz. Peygamber’in Doğduğu

(Sosyal, Kültürel ve Dini)

Çevre

2. Hz. Peygamberin Doğumu

ve Çocukluğu

3. Hz. Peygamberin Ailesi

4. Hz. Peygamberin Gençliği

5. Hz. Peygamberin Evliliği

ve Çocukları

PEYGAMBERİMİZ HZ.

MUHAMMED’İN

HAYATINI

ÖĞRENİYORUZ II :

PEYGAMBER OLDUKTAN

SONRA HZ.MUHAMMED

A) MEKKE DÖNEMİ

1. Peygamber Oluşu: İlk Vahiy

2. Vahyin Yakın Çevreye

Duyurulması ve İlk

Müslümanlar

3. Hz. Peygambere ve

Müslümanlara Uygulanan

Baskılar

4. İslam Dini’ni İnsanlara

Anlatmaya Yönelik

Faaliyetleri

5. Taif’e Yolculuk

6. Gece Yolculuğu (İsra ve

Miraç)

7. Medine’ye Hicret

B) MEDİNE DÖNEMİ

1. Hz. Peygamberin

Medine’deki İlk Faaliyetleri

2. Diğer İnanç Mensuplarıyla

İlişkileri

3. Medine’deki İslam’ı

Anlatma Faaliyetleri

4. Mekke’ye Geri Dönüş

5. Veda Hutbesi

6. Vefatı

HZ. PEYGAMBERİN

KİŞİLİĞİ VE ÖRNEKLİĞİ

1. Kur’an-ı Kerim’de Hz.

Peygamber (İnsan ve

Peygamber Hz. Muhammed)

2. Hz. Peygamberin Kişiliği

3. İslam’ı Anlamada Hz.

Peygamberin Örnekliği

3.1. İbadetlerin

Yapılmasında Örnekliği

3.2. İnsan İlişkilerinde

Örnekliği

3.3. Aile Hayatındaki

Örnekliği

HZ. PEYGAMBERDEN

DAVRANIŞ ÖRNEKLERİ

1. Hz. Peygamberin

Ahlakından Davranış

Örnekleri (Doğruluğu,

Güvenirliği, Sabırlı Oluşu,

Adaleti, Hoşgörüsü vb.)

2. Eş Olarak Hz. Peygamber

3. Baba Olarak Hz. Peygamber

4. Dede Olarak Hz. Peygamber

5. Komşu Olarak Hz.

Peygamber

6. Arkadaş Olarak Hz.

Peygamber

7. Akraba Olarak Hz.

Peygamber

8. Akabe Biatları ve Veda

Hutbesi’nde Ortaya

Koyduğu İnsani ve Evrensel

İlkeler Açısından Örnekliği

EKİM-2005

OCAK–2004 R–14/35

AHLÂK ÖĞRENME ALANI :

ÜNİTELERİN AÇILIMLARI

I. KUR II. KUR III. KUR

GÜZEL SÖZ VE

DAVRANIŞLARDA

BULUNALIM

1. Ahlak ve Ahlaklı İnsan

Kimdir?

2. Temizlik İslam’ın özüdür

3. Doğruluktan Ayrılmayalım

4. Allah İyilerle Beraberdir

5. İslam sevgi dinidir

6. İslam’ın Temel Bir İlkesi:

Kul Hakkına Dikkat Edelim

GÜZEL SÖZ VE

DAVRANIŞLARDA

BULUNALIM

1. Hoşgörülü ve Bağışlayıcı

Olalım

2. Yardımlaşalım

3. İslam Ahlakının

Öngördüğü Model İnsanda

Bulunması Gereken En

Temel Erdemlerden Biri

Olarak Sözünde Durmak

4. İslam Adalet Üzerine

Kurulmuştur

5. Özverili Olalım

GÜZEL SÖZ VE

DAVRANIŞLARDA

BULUNALIM

1. İman etmek Sorumluk

bilincine sahip olmak

demektir

2. Cömertlik İslam’da Övülen

Bir Tutum ve Davranıştır

3. Saygılı Olalım

4. Başkalarını da Düşünelim:

Diğergamlık

5. Milli ve manevi

değerlerimizi korumak ve

sevmek de inancımızın

gereğidir

EKİM-2005

R–14/36 OCAK–2004

YAZ KUR’AN KURSLARI KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALAR

I. KUR

KUR’AN-I KERİM ÖĞRENME ALANI :

I. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

KUR’AN-I KERİMİ TANIYALIM

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Kur’an-ı Kerim

okumanın önemini

kavrar.

2. Kur’an-ı Kerim’in nasıl

bir kitap olduğunu

açıklar.

3. Kur’an-ı Kerim’in

nelerden bahsettiğini

kavrar.

[!] 1. Kazanımda özellikle öğrencilerin Kur’an-ı

Kerim’i yüzünden ve ezbere okumanın dinimiz

açısından önemine değinilerek onların kursa devam

konusunda motive edilmeleri de amaçlanmalıdır. Bu

çerçevede bu kazanımda Kur’an-ı Kerim ve Hz.

Peygamberin Kur’an öğrenme ve öğretmeye verdiği

önemle ilgili ayet ve hadislere yer verilebilir. Yine bin

yılı aşkın bir süreden beri atalarımızın Kur’an

öğretilmesine ve öğrenilmesine verdiği önemin

göstergesi olan öğretim merkezleri ve gelenek içinde

Kur’an’a verilen önemin göstergesi olan

uygulamalardan örnekler verilebilir.

[!] 2. Kazanımda sadece Kur’an-ı Kerim’in şekil

olarak özellikleri üzerinde durulacaktır. Mesela, sure,

ayet ve cüzlerden oluştuğu, sağdan okunduğu vb.

[!] 3. Kazanımda Kur’an’ı Kerim’in bahsettiği konular

genel olarak verilecektir.

[!] Bu ünitede, Kur’an-ı Kerim’e saygı duymanın da

ne anlama geldiğine değinilecektir.

EKİM-2005

OCAK–2004 R–14/37

KUR’AN-I KERİM ÖĞRENME ALANI :

I. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

KUR’AN-I KERİM OKUMAYA GİRİŞ

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Kur’an harflerini doğru tanır.

2. Harfleri başta, ortada ve

sonda tanır.

3. Kur’an harflerinin isimlerini

doğru söyler.

4. Üstün, esre ve ötreyi

tanır.

5. Harfleri harekelerle okur.

6. Kelime içinde harfleri

harekelerle okur.

7. Cezm’i tanır ve cezmli

kelimeleri okur.

8. Şeddeyi tanır ve şeddeli

kelimeleri okur.

9. Tenvini tanır ve tenvinli

kelimeleri okur.

10. Uzatma harflerini (vav,

ya, elif) tanır ve kelime

içinde okur.

11. Zamiri tanır ve okur.

[!] 1-2. Öğretici harflerin şekil olarak doğru

tanınmasını kitap üzerinde ve tahtada tekrar

sağlamalıdır. Harfleri tanıyan öğrenciye harfin

kelime başında, ortasında ve sonundaki yazılış

şekilleri öğretilmelidir.

[!] 3. Öğretici Kur’an harflerinin isimlerini ve

ağızdan çıkış yerlerini uygulamalı olarak

göstermeli ve öğrencilere tekrar ettirerek

belletmelidir.

[!] 4-5-6. Harflerin okunmasını sağlayan işaretler

şekil itibariyle tanıtılarak harflerin seslendirilmesi

yapılmalıdır. Harflerin harekelerle kelime içinde

değişik örneklerle gösterilerek öğrencilerin

kelimeleri doğru okuyabilmesi

gerçekleştirilmelidir.

[!] 7-8-9. Cezm, şedde ve tenvin’in kelimelerin

okunuşundaki işlevi anlatılarak cezm ile harflerin

nasıl birbirine tutturulduğu, şeddeyle harfin önce

tutturulup sonra tekrar okunduğu, tenvin’in harfe

kattığı sesin mahiyeti, örnekler ile tahtada

gösterilmeli, her biri için ayrı ayrı ve karışık

alıştırmalar yapılmalıdır.

[!] 10. Uzatma harfleri tanıtılarak öğretici

tarafından uygulamalı biçimde gösterilmelidir.

Okumada en çok hata uzatmalarda yapıldığından

uzatma harflerinin fonksiyonu alıştırmalarla

pekiştirilmelidir.

[!] 11. Kelime ve harflerin sonuna bitişen zamirin

okunuş durumları özenle öğretilmelidir.

EKİM-2005

R–14/38 OCAK–2004

KUR’AN-I KERİM ÖĞRENME ALANI :

I. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

SURE VE DUA EZBERLİYORUZ

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Fatiha suresini ezbere

okur.

2. İhlas suresini ezbere

okur.

3. Kevser suresini ezbere

okur.

4. Sübhaneke duasını

ezbere okur.

5. Ettehiyyatü duasını

ezbere okur.

6. Salli-Barik duasını

ezbere okur.

7. Rabbena Atina ve

Rabbenağfirli dualarını

ezbere okur.

[!] 1-2-3-4-5-6-7. Bu kurda öğrenci henüz doğru bir

şekilde yüzünden okuma becerisini

kazanmadığından dolayı öğreticinin şifahi olarak

kelime kelime, cümle cümle tedricen söylemesi ve

talim etmesi suretiyle sure ve duaları ezberlenmesi

sağlanmalıdır. Bu hususta kaset ve Cd’lerden de

istifade edilebilir.

Öğrencinin işitsel kabiliyetinin kullanılmasıyla

yaptırılan ezberler, öğreticinin takibi ile öğrenciden

dinlenilerek hataları düzeltilir.

EKİM-2005

OCAK–2004 R–14/39

İTİKAT ÖĞRENME ALANI :

I. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

KELİME-İ TEVHİD VE KELİME-İ ŞEHADETİ ÖĞRENİYORUZ

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Kelime-i Tevhid’i söyler

ve Türkçe anlamını

açıklar.

2. Kelime-i Şehadeti söyler

ve Türkçe anlamını

açıklar.

3. Kelime-i Tevhid ve

Kelime-i Şehadet’in

İslam Dini’ndeki önemini

kavrar.

[!] 1-2. Öğrencilerin Kelime-i Tevhid ve Kelime-i

Şehadet’i doğru bir şekilde telaffuz etmeleri ve

ezberlemeleri için öğreticinin semai olarak

söylemesi ve öğrencilere teker teker söyletmesi

gerekir. Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet’i

tasdik eden bir insanın üzerine almış olduğu

sorumluluktan hareketle anlamı açıklanmalı ve bu

kelimelerin imanın ilk aşaması olduğuna vurgu

yapılmalıdır.

[!] 3. Öğretici Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet

ile İslâm’a atılan ilk adımı ve bu adımla insana

kazandırdığı güzellikleri, Yaratıcının Kelime-i

Tevhid’i özümseyip kendisine şirk koşmayanları

cennetle mükafatlandıracağını örneklendirerek

açıklayıp bu kelimelerin önemini kavratabilir.

EKİM-2005

R–14/40 OCAK–2004

İTİKAT ÖĞRENME ALANI :

I. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

İSLAM VE İSLAM’IN BEŞ ESASI

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. İslam kavramını tanımlar.

2. İslam’ın esaslarını sayar ve

açıklar.

3. İslam’ın beş temel esas

üzerine kurulduğunu, ancak

İslam’ın bunlardan ibaret

olmadığını açıklar.

[!] 1. Öğretici, İslâm kavramını açıklayarak

İslâm’ın insana dünyada ve ahirette getireceği

iyilikleri, İslâm’ın sunduğu emir ve yasakların

insanın mutluluğunu hedeflediğini de belirtmelidir.

[!] 2-3. Öğretici İslâm’ın beş temel esasını

belirterek bu esasların İslam’ın özünü

oluşturduğunu söylemelidir. İslâm’ın ahlakî

boyutunun ise insanın diğer varlıklarla olan

ilişkilerinde insicam sağladığı kavratılabilir.

Öğrencilerden bu esasların ezberlenerek sayılması

istenebilir.

EKİM-2005

OCAK–2004 R–14/41

İTİKAT ÖĞRENME ALANI :

I. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

İMAN VE İMANIN ALTI ESASI

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. İman, Mü’min ve

Müslüman kavramlarını

tanımlar.

2. İmanın esaslarını sayar

ve açıklar.

[!] 1. Öğretici; her insanın inanmaya fıtraten

eğilimli yaratıldığını vurgulayarak kalplerin

Yaratıcıya inanıp onu anmasıyla huzur bulacağını

(Ra’d-28) açıklar. İman eden, inanan, teslim olan

Mü’min ve Müslüman kavramları tanımlanırken

huzuru bulan mutlu insanlar olarak

nitelendirilmelidir. Öğretici bu kavramları

belletmek için öğrencilerden de tekrar

dinlemelidir.

[!] 2. Öğretici imanın esaslarını sayarak

anlamlarını açıklar. Öğretici soyut (Allah, Melek,

Cin, Şeytan) ve geçmiş tarihte vuku bulmuş

olaylardan (kitaplar, peygamberler) bahsederken

öğrencilerin anlayabileceği ifadeler kullanarak

konuyu onların düzeyine indirerek sunmalıdır.

İmanın esaslarını öğrencilere de saydırıp

açıklamalarını istemelidir.

EKİM-2005

R–14/42 OCAK–2004

İBADET ÖĞRENME ALANI :

I. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

İBADETLERİMİZ

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. İbadeti tanımlar.

2. Niçin ibadet ettiğimizi

açıklar.

3. Başlıca ibadetleri sıralar.

4. Mükellefin davranışları ile

ilgili kavramları sıralar ve

tanımlar.

[!]1. Namaz kılmak, oruç tutmak vb. yanında

gündelik hayatta gerçekleştirilen iyi ve güzel

davranışların da ibadet olduğu belirtilmeli ve genel

anlamda ibadet kavramı içine girdiği anlatılmalıdır.

[!] 2. Allah’a saygı ve sevgimizi ibadet olarak

gösterebileceğimiz belirtilerek ibadetin kişisel ve

toplumsal faydaları üzerinde durulabilir. Sahip

olduğumuz nimetlere teşekkür etmenin bir yolu

olduğu ifade edilebilir. Kur’an ve hadisten örnekler

verilebilir.

[!] 3. Her Müslüman’ın yapmakla sorumlu olduğu

ibadetler sayılarak en sık yapılan ibadetler

belirtilebilir.

[!] 4. Farz, Vacip, Sünnet, Haram, Mekruh vb.

kavramlardan genel olarak bahsedilerek, bu

davranışları bilmenin hayatımıza olan etkileri

belirtilecektir.

EKİM-2005

OCAK–2004 R–14/43

İBADET ÖĞRENME ALANI :

I. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

TEMİZLİK İMANDAN GELİR

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Temizlik ibadet ilişkisini

açıklar.

2. Abdestin farzlarını sayar.

3. Abdest almayı anlatır.

4. Abdesti bozan durumlara

örnek verir.

5. Guslün farzlarını sayar.

6. Guslün yapılışını anlatır.

[!]1. “Temizlik imanın yarısıdır” hadisinden

hareketle maddi ve manevi temizliğe dinimizin

verdiği önem belirtilecektir. Namaz ibadetine

başlamadan temizlik ile ilgili şartların yerine

getirilmesi gerektiği örnek olarak verilebilir.

[!] 2. Kur’an-ı Kerim’de abdest ile ilgili ayetler

(Maide-6) abdestin farzlarının öğretilmesi ve

sıralanması sağlanacaktır.

[!] 3. Usulüne uygun olarak nasıl abdest alındığı

öğrenciye gösterilerek öğretilir.

[!] 4. Abdesti bozan durumların neler olduğu

belirtilecektir.

[!] 5-6. Guslün farzları ve yapılışı anlatılarak

hangi durumlarda gusül yapması gerektiğinin

bilgisi verilecektir.

EKİM-2005

R–14/44 OCAK–2004

İBADET ÖĞRENME ALANI :

I. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

NAMAZ KILIYORUZ

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Sabah namazının rekatlarını

farz ve sünnetine göre sayar

ve kılınışını açıklar.

2. Öğle namazının rekatlarını

farz ve sünnetlerine göre

sayar ve kılınışını açıklar.

3. İkindi namazının rekatlarını

farz ve sünnetine göre sayar

ve kılınışını açıklar.

4. Akşam namazının rekatlarını

farz ve sünnetine göre sayar

ve kılınışını açıklar.

5. Yatsı namazının rekatlarını

farz ve sünnetlerine göre

sayar ve kılınışını açıklar.

6. Vitir namazının rekatlarını

sayar ve kılınışını açıklar.

7. Cuma namazının rekatlarını

farz ve sünnetlerine göre

sayar ve kılınışını açıklar.

8. Namazı bozan durumları sayar.

[!]1-2-3-4-5-6-7. Beş vakit namaz ve Cum’a

namazının kaç rekatten oluştuğu, kaç

rekatının sünnet kaç rekatının farz olduğunun

bilgisi verilerek bu namazların nasıl

kılınacağı göstererek öğretme yöntemiyle

öğretilir.

[!] 8. Namaz ibadetini bozan durumlar

örneklerle açıklanacaktır.

EKİM-2005

OCAK–2004 R–14/45

SİYER ÖĞRENME ALANI :

I. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMEDİN HAYATINI ÖĞRENİYORUZ I:

PEYGAMBERLİK ÖNCESİ HZ. PEYGAMBER

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Hz. Peygamberin

doğduğu çevrenin

özelliklerini genel

hatlarıyla tanır.

2. Hz. Peygamberin

doğumunu ve

çocukluğunu genel

hatlarıyla tanır.

3. Hz. Peygamberin

gençliğini genel

hatlarıyla tanır.

4. Hz. Peygamberin aile

fertlerinin isimlerini

sayar.

[!]1. Hz.Peygamber’in doğduğu coğrafî, sosyal ve

kültürel çevrenin yapısı genel olarak

belirtilecektir.

[!] 2. Hz.Peygamber’in doğumu ve çocukluğu

genel olarak tanıtılarak, Hz.Peygamber’in

çocukluk yıllarındaki erdemli davranışları ile

bizim çocukluğumuzdaki davranışlar arasında

kıyaslama yapılabilir.

[!] 3. Hz.Peygamber’in genç iken ortaya koyduğu

erdemli davranışlardan örnekler verilebilir.

[!] 4. Hz.Peygamber’in aile fertleri isimleri

belirtilerek kısaca tanıtılacaktır.

EKİM-2005

R–14/46 OCAK–2004

SİYER ÖĞRENME ALANI :

I. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMEDİN HAYATINI ÖĞRENİYORUZ II: MEKE DÖNEMİ

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1.Hz. Peygamberin

peygamber oluşunu

açıklar.

2. Hz. Peygamber ve

Müslümanlara

Mekke döneminde

uygulanan baskıları

anlatır.

3. Hz. Peygamberin

Mekke döneminde

İslam’ı yaymak için

yaptığı faaliyetleri

sıralar.

4. Medine’ye Hicret’in

sebeplerini sayar.

[!] 1. Hz.Peygambere peygamberlik görevinin

vahiyle verildiği tarihi süreç içerisinde

açıklanacaktır. Peygamberlik gelmeden önce de ilahi

terbiyeye mazhar olduğu açıklanacaktır.

[!] 2. Hz.Peygamber’in İslâm dinini yayması ve ilk

dönemdeki Müslümanların İslâm Dinini kabul

etmeleri sebebiyle kişisel ve sosyal baskıların

yapıldığı örneklerle anlatılabilir ve bu baskılar

karşısında Hz.Peygamber’in ve Müslümanların

dinlerinden vazgeçmedikleri gerçeği vurgulanır.

[!] 3. Hz.Peygamber’in en yakınlarından başlayarak

dini tebliğ ettiği, Hac mevsimi ve panayır

zamanlarında diğer insanlara da ulaştığı

belirtilebilir.

[!] 4. Müslümanlara Mekke’de yapılan baskıların

artması Hz.Peygamber’i öldürme kararının alınması

hicretin önemli sebeplerinden sayıldığı belirtilebilir.

EKİM-2005

OCAK–2004 R–14/47

SİYER ÖĞRENME ALANI :

I. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMEDİN HAYATINI ÖĞRENİYORUZ III: MEDİNE DÖNEMİ

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Hz. Peygamberin

Medine’deki ilk

faaliyetlerini anlatır.

2. Medine’deki diğer inanç

gruplarıyla ilişkilerini

genel hatlarıyla tanır.

3. Hz. Peygamberin

Medine’de İslam’ı

yaymaya yönelik

faaliyetlerini sıralar.

4. Hz. Peygamberin

vefatına İlişkin bilgileri

söyler.

[!]1. Kazanımda öğrenciler Hz.Peygamber’in

Medine’de gerçekleştirdiği İslâm kardeşliği,

Medine mescidinin inşası ve benzeri faaliyetleri

sayıp anlatabilmelidir.

[!] 2. Kazanımda öğrenciler, Medine’de

gerçekleştirilen Medine sözleşmesini,

Hz.Peygamberimizin diğer inanç gruplarıyla olan

ilişkilerini ve oluşturduğu uyum içinde yaşama

kültürünü ön plâna çıkardığını

açıklayabilmelidirler.

[!] 3. Öğrenciler, Hz.Peygamber’in Medine’de

İslâm’ı yaymaya yönelik faaliyetlerini

sıralayabilmelidirler. Özellikle komşu ülkelere

gönderilen elçiler ve onların gittikleri ülkelerde

karşılaştıkları durumlar anlatılabilmelidir.

[!] 4. Öğrenciler Hz.Peygamber’in vefat tarihi,

vefat ettiğinde kaç yaşında olduğu, vefatının

ardından Müslümanların ne gibi tepkiler verdiğini

açıklayabilmelidir.

EKİM-2005

R–14/48 OCAK–2004

AHLAK ÖĞRENME ALANI :

I. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

GÜZEL SÖZ VE DAVRANIŞLARDA BULUNALIM

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Ahlakın ne olduğunu

ve ahlaklı insanın kim

olduğunu kavrar.

2. Temizlik kavramını

açıklar ve temizliğin

İslam’ın temeli olduğunu

kavrar.

3. Ahlaki bir değer

olarak doğruluk

kavramını açıklar ve

doğru olmaya özen

gösterir.

4. Ahlaki bir değer

olarak sevgi kavramını

açıklar ve İslam’ın

sevgi dini olduğunu

kavrar.

5. İyilik kavramını açıklar

ve Allah’ın iyi ve iyilerle

birlikte olduğunu fark

eder.

6. Kul Hakkı kavramını

açıklar ve İslam’ın Kul

Hakkı konusuna verdiği

önemi fark der.

[!] 1. Öğretici ahlakın tanımını yapar, ahlaklı

insanın kim olduğunu açıklar ve örnekler verir.

Kur’an’dan güzel ahlak ile ilgili ayetler bulur,

ahlakın fert ve toplum üzerindeki etkisini anlatır.

[!] 2. Öğretici, temizliğin İslâm’ın temeli olduğunu

öğrenciye kavratmalıdır. Temizlik çeşitlerini ve

temizlik şekillerini anlatarak öğrencinin konuyu

kavramasını sağlamalıdır.

[!] 3. Doğruluğu tanımlar, Hz.Peygamber’in

hayatından örneklerle konunun anlaşılmasını sağlar.

Doğrunun insan hayatına ve şahsiyetine katkılarını

anlatır.

[!] 4. İyiliğin ne olduğunu, iyilerin kim olduğunu

Kur’an ayetlerinden ve Hadis-i şeriflerden

yararlanarak anlatmalıdır. İyilerin Allah tarafından

övüldüğü ve ödüllendirildiği toplum tarafından

sevildiği örnekler verilerek iyilik örnekleri ile

öğrenciye kavratılmalıdır.

[!] 5. Sevgi ifadesini açıklar, Allah’ın kullarına olan

sevgisini Kur’an ayetlerinden yola çıkarak açıklar.

Beşeri ilişkilerde sevginin olumlu etkisini örneklerle

açıklar. Hayvan, tabiat ve vatan sevgilerini anlatır.

[!] 6. Öğretici, kul hakkının ne demek olduğunu

anlatmalıdır, Kul hakkı ile ilgili Kur’an-ı Kerim’den

ayetler vererek ve Hz.Peygamber’in hayatından ve

hadislerinden örnekler getirir. Kul hakkının

gözetilmesinin veya ihlal edilmesinin

doğurabileceği sonuçlardan bahseder. Konunun

toplumsal yapı üzerindeki etkilerini kavratmalıdır.

EKİM-2005

OCAK–2004 R–14/49

YAZ KUR’AN KURSLARI KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALAR

II. KUR

KUR’AN-I KERİM ÖĞRENME ALANI :

II. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

KUR’AN-I KERİMİ DOĞRU VE GÜZEL OKUYORUZ

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Kur’an-ı Kerim’i

21. sayfanın sonuna

kadar doğru okur.

2. Allah lafzını Kur’an

metni içerisinde doğru

uygular.

3. Vakıf işaretlerini tanır

ve okurken uygular.

[!]1. Ders olarak verilen sure ve ayetler öğretici

tarafından okunur ve öğrencilerin takip etmesi

sağlanır. Daha sonra metinler öğrencilerden dinlenir.

Öğrenciler okurken yaptıkları hatalar öğretici

tarafından düzeltilir.

[!] 2. Lafzatullahın kalın ve ince okunduğu yerler

öğretici tarafından tarif edilir. Okunan metinlerde

öğrencilerin Lafzatullahı doğru okumaları sağlanır.

[!] 3. Vakıf kelimesinin ne anlama geldiği açıklanır.

Vakıf yapmanın anlam açısından önemi vurgulanır.

Vakıf kaideleri uygulamalı olarak öğrenciye

öğretilir.

[!] Tecvit ile ilgili kurallar, özellikle öğrenci

yüzünden okurken uygulaması sağlanmalıdır.

EKİM-2005

R–14/50 OCAK–2004

KUR’AN-I KERİM ÖĞRENME ALANI :

II. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

SURE VE DUA EZBERLİYORUZ

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Fil suresini ezbere okur.

2. Kureyş suresini ezbere okur.

3. Maun suresini ezbere okur.

4. Kafirun suresini ezbere okur.

5. Nasr suresini ezbere okur.

6. Tebbet suresini ezbere okur.

7. Felak suresini ezbere okur.

8. Nas suresini ezbere okur.

9. Kunut dualarını ezbere okur.

10. Ezan’ı ezbere okur.

11. Kâmeti ezbere okur.

[!] 1-2-3-4-5-6-7-8-9. Namaz sureleri ve

Kunut duaları öğretici tarafından doğru bir

şekilde okunur. Öğrencilerin tekrar etmeleri

sağlanır. Daha sonra doğru bir şekilde ve

ezbere öğrencilerden tek tek dinlenir. Doğru

okunuş sağlanana kadar CD ve kasetten çokça

dinletilir. Öğrencilerin yaptıkları hatalar

öğretici tarafından düzeltilir.

[!] 10-11. Ezan ve kâmet metinleri önce

öğretici tarafından okunur. Daha sonra

öğrencilerin doğru okumaları sağlanarak

ezberletilir. CD ve kasetler yardımıyla güzel

ezan okuma becerisi kazandırılır. Cemaatle

kılınan namazlarda kâmet uygulaması

yaptırılır.

EKİM-2005

OCAK–2004 R–14/51

İTİKAT ÖĞRENME ALANI :

II. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

ALLAH’IN BİRLİĞİNE İNANIYORUZ: ALLAH’A İMAN

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Allah’ın varlığı ve

birliğini açıklar.

2. Allah’ın sıfatlarını sayar.

3. Allah’ın güzel isimlerini

sayar.

[!] 1. Allah’ın varlığı ve birliği Kur’an’dan ve

kainattan örnekler verilerek açıklanmalı, Tevhid

akidesinin önemi vurgulanmalıdır.

[!] 2. Allah’ın sıfatları sıralanarak Kur’an’dan örnek

ayetlerle öğrencilerin kavramaları sağlanır.

[!] 3. Allah’ı tanımada onun güzel isimlerinin

bilinmesinin önemi anlatılmalı, öğretici Allahü

Teala’nın güzel isimlerini CD ve kasetlerle ilahi

formatında öğretebilir.

EKİM-2005

R–14/52 OCAK–2004

İTİKAT ÖĞRENME ALANI :

II. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

PEYGAMBERLERE İMAN EDİYORUZ: PEYGAMBERLERE İMAN

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Peygamberlik ve

peygamberlere imanın

önemini kavrar.

2. Peygamberlerin

özelliklerini sayar.

3. Peygamberlerin

görevlerini sıralar.

4. Kur’an-ı Kerim’de adı

geçen peygamberlerin

isimlerini sayar.

[!] 1. Peygamberliğin tanımı yapılır. İnsanların

Peygamberlere olan ihtiyacı ve peygamberliğin

önemine değinilerek öğrencilerin kavraması

sağlanır.

[!] 2. Peygamberlerin özellikleri öğretici tarafından

tahtaya yazılarak açıklanır. Öğrenciye tekrar

ettirilerek kavramaları sağlanır.

[!] 3. Peygamberlerin, insanlara örnek olma

bakımından görevleri sıralanır.

[!] 4. Kur’an-ı Kerim’de adı geçen Peygamberlerin

isimleri tespit edilir. Kur’an’da yer alan kıssalardan

yola çıkılarak Peygamberlerin hayatlarından

örnekler verilebilir.

EKİM-2005

OCAK–2004 R–14/53

İTİKAT ÖĞRENME ALANI :

II. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

AHİRET VARDIR : AHİRETE İMAN

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Ahirete imanın önemini

kavrar.

2. Ölüm ve ölümden sonra

dirilme ile ilgili

kavramları açıklar.

3. İnsanın yaptıklarından

sorgulanacağını fark eder.

4. Cennet ve cehennem

kavramlarını açıklar.

[!] 1. Ahirete imanın fert ve toplum açısından önemi

üzerinde durulur.

[!] 2. Ölüm kavramı açıklanarak, öldükten sonra

kabir hayatı ve dirilmenin gerçek olduğu,

Kur’an’dan ayet mealleri verilerek öğrencilere

kavratılabilir.

[!] 3. İnsanın yaptıklarından sorumlu tutulacağı

açıklanır. En basit olarak birbirimize karşı bile her

davranışımızdan sorumlu olduğumuz ilkesinden

yola çıkılarak Allah’a karşı da sorumlu olduğumuz

ve yaptığımız her şeyden mutlaka sorumlu

tutulacağımız öğrenciye fark ettirir.

[!] 4. Cennet ve Cehennem kavramları Kur’an-ı

Kerim’den ve hadislerden örnekler verilerek

açıklanmalıdır.

EKİM-2005

R–14/54 OCAK–2004

İBADET ÖĞRENME ALANI :

II. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

NAMAZ KILIYORUZ

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Bayram namazının nasıl

kılınacağını açıklar.

2. Teravih namazının nasıl

kılınacağını açıklar.

3. Cenaze namazının nasıl

kılınacağını açıklar.

[!] 1. Bayram namazının kılınışı öğrencilere önce

tarif edilecektir. Daha sonra göstererek öğretme

yöntemiyle öğrencilere namazın kılınışı

öğretilecektir. Bayramların ve bayramlaşmanın

önemi üzerinde durulacaktır.

[!] 2. Teravih namazının kılınışı önce öğrencilere

tarif edilecektir. Kaç rekat olduğu, Sünnet-i

Müekkede bir namaz olduğu vurgulanacaktır.

Kılınışı, göstererek öğretme yöntemiyle öğrencilere

öğretilecektir.

[!] 3. Cenaze namazının kılınışı önce öğrencilere

tarif edilecektir. Daha sonra göstererek öğretme

yöntemiyle öğrencilere namazın kılınışı

öğretilecektir. Cenaze namazının Farz-ı Kifaye bir

namaz olduğu ve bir Müslümanın ölen din kardeşine

karşı son vazifelerinden birisinin onun namazına

katılmak olduğundan bahsedilecektir.

EKİM-2005

OCAK–2004 R–14/55

İBADET ÖĞRENME ALANI :

II. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

EY İNANANLAR ORUÇ SİZE FARZ KILINDI

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Orucu tanımlar.

2. Oruç ibadetinin önemini

kavrar.

3. Oruç ibadeti ile ilgili

kavramları sayar ve

açıklar.

4. Orucu bozan durumları

sayar.

5. İftar duasını ezbere okur

ve Türkçe anlamını

açıklar.

[!] 1. Oruç ibadetinin İslâm’ın şartlarından olduğu

vurgulanarak orucun tarifi üzerinde durulacaktır.

Orucun sadece yeme-içmeyi bırakmak olmadığı,

aynı zamanda ahlakımızı güzelleştirmemizi

sağlayan bir ibadet olduğundan bahsedilecektir.

[!] 2. Oruç ibadetinin insana kazandırdığı

değerlerden bahsedilecektir. (Sabır, kanaat, şükür

vb. gibi) çeşitli örnekler verilerek önemi üzerinde

durulacaktır. Fakirlere yardım etme, kimsesizlere el

uzatma ve koruma bilinci geliştirilecektir.

[!] 3. Sahur ve İftar kavramları açıklanır. Sahur ve

iftarın faziletlerinden bahsedilebilir. Oruca niyetin

ne zaman ve nasıl yapıldığı açıklanır. Oruçlu bir

insanın günü nasıl geçirmesi gerektiği örnekler

verilerek anlatılır.

[!] 4. Orucu bozan durumlar maddeler halinde

sıralanır. Orucun önemli bir ibadet olduğu ve belli

bir disiplin içerisinde oruç tutulması gerektiği

üzerinde durulur.

[!] 5. İftar duası önce öğretici tarafından okunur ve

öğrencilerden ezbere doğru olarak okumaları

istenir. Aynı zamanda Türkçe anlamı üzerinde

durularak öğrencilerin kavramaları sağlanır.

EKİM-2005

R–14/56 OCAK–2004

SİYER ÖĞRENME ALANI :

II. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

HZ. PEYGAMBERİN KİŞİLİĞİ VE ÖRNEKLİĞİ

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Hz. Peygamberin bütün

insani özellikleriyle bir

peygamber olduğunu fark

eder.

2. Hz. Peygamberin

kişiliğini genel hatlarıyla

açıklar.

3. İslam’ı anlamada Hz.

Peygamberin örnekliğini

kavrar.

4. Hz. Peygamberin nasıl

örnek alınacağını açıklar.

[!]1. Kur’an-ı Kerim ve Hz.Peygamberimizin

hadislerinden örnekler verilerek O’nun insani

özellikleriyle bir peygamber olduğu vurgulanır.

Kelime-i Şehadet’in anlamı tekrar edilerek,

“Allah’ın kulu olarak peygamber” kavramı üzerinde

durulur.

[!] 2. Hz.Peygamberin kişiliği; yani dürüst,

çalışkan, merhametli, sabırlı vb. olduğu örnekler

verilerek öğrencilerin kavraması sağlanır.

[!] 3. Hz.Peygamberin İslâm’ı yaşamadaki örnekliği

açıklanır. İslam’ı anlamak noktasında

Hz.Peygamberin hayatından örnekler aktarılarak

Onun daha iyi tanınması sağlanır.

[!] 4. Hz.Peygamberin güzel ahlakı anlatılarak,

öğrencilerin Peygamberimize duydukları sevginin

pekişmesi sağlanır. Bütün davranışlarımızda

Hz.Peygamberi kendimize örnek almamız gerektiği

vurgulanır.

EKİM-2005

OCAK–2004 R–14/57

AHLAK ÖĞRENME ALANI :

II. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

GÜZEL SÖZ VE DAVRANIŞLARDA BULUNALIM

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Hoşgörü ve bağışlama

kavramlarını açıklar ve

hoşgörülü ve bağışlayıcı

olmaya istekli olur.

2. Ahlaki bir değer olarak

yardımlaşma kavramını

açıklar ve çevresiyle

yardımlaşmaya gönüllü

olur.

3. Sözünde durma kavramını

açıklar ve sözünde

durmadığı taktirde

sonucunun ne olacağını

kestirir.

4. Adalet kavramını açıklar

ve İslam Dini’nin niçin

adalet dini olduğunu

kavrar.

5. Özveri kavramını açıklar

ve özverili olmaya gönüllü

olur.

[!] 1. İslâm dininde hoşgörü ve bağışlamanın

önemi üzerinde durulur. Ayet ve hadis-i şeriflerden

konu ile ilgili örnekler verilir.

Hz.Peygamberimizin engin hoşgörüsü ve

bağışlaması ile ilgili yaşantısından örnekler

verilerek öğrencilerin de bu şekilde davranmaya

istekli olmaları sağlanır.

[!] 2. Yardımlaşma kavramı tarif edilir. İslâm

dininde yardımlaşmanın ve dolayısıyla din

kardeşliğinin birlik ve beraberlik içinde yaşanması

gerektiği vurgulanır. Konu ile ilgili ayet ve

hadislerden, örnekler verilerek öğrencilerin de

yardımlaşmaya gönüllü olmaları sağlanır.

[!] 3. Sözünde durma kavramı tanımlanır ve

sözünde durmanın önemi açıklanır. Burada

özellikle münafıklık alametlerinden birisinin

sözünde durmamak olduğu belirtilir. Sözünde

durmayan kişinin Allah tarafından sevilmeyeceği

gibi, toplum tarafından da dışlanacağı açıklanır.

[!] 4. Adalet kavramı tanımlanır ve İslâm dininde

adaletin önemi vurgulanır. Hz.Ömer’in ve tarih

boyunca Müslüman şahsiyetlerin adalet

örneklerinden yola çıkılarak adalet bilinci

geliştirilir. İslâm dininin bütün insanları temel

haklar açısından eşit kabul ettiği anlatılır.

[!] 5. “İnsanların hayırlısı insanlara faydalı

olandır.” Hadis-i Şerifinden yola çıkılarak,

insanlara faydalı olmayı, Allah rızası düşünülerek,

kişinin özverili davranması gerektiği vurgulanır.

EKİM-2005

R–14/58 OCAK–2004

YAZ KUR’AN KURSLARI KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALAR

III. KUR

KUR’AN-I KERİM ÖĞRENME ALANI :

III. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

KUR’AN-I KERİMİ DOĞRU VE GÜZEL OKUYORUZ

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Kur’an-ı Kerim’i 22.

sayfadan 52. sayfanın

sonuna kadar doğru okur.

2. Medleri Kur’an metni

içerisinde doğru uygular.

3. Sakin nun ve tenvine ait

hükümleri (İhfa, İzhar ve

İklab) tanır ve okurken

uygular.

4. İdğamı (Maal Gunne ve

Bila Gunne) tanır ve

okurken uygular.

5. Ra ile ilgili hükümleri

tanır ve okurken uygular.

[!]1. Belirtilen metnin öğrenciler tarafından doğru

bir şekilde okunması sağlanır. Yapılan yanlışlıklar

öğretici tarafından birebir düzeltilir.

[!] 2. Kur’an metni içerisinde bulunan medler

öğretici tarafından uygulamalı olarak okunur.

Öğrencilerin de doğru bir şekilde okumaları

istenir.

[!] 3. Sakin nun ve tenvine ait hükümler tanıtılır.

İhfa, İzhar ve İklab ile ilgili konular ile ilgili

bilgiler verilir. Kur’an-ı Kerim üzerinde

uygulaması sağlanır.

[!] 4. İdğam-ı Meal Gunne ve İdğam-ı Bila Gunne

tanıtılır. Öğrencilerin uygulaması sağlanır.

[!] 5. “Ra” harfinin okunuşu hakkında bilgi verilir.

Öğrencilerin uygulaması sağlanır.

Öğrencilerin tecvit kurallarını yüzünden

okudukları sayfada uygulamalarına özellikle

öğretici dikkat etmelidir. Bütün bunlar

yapılırken kaset, CD ve benzerlerinden

yararlanılır.

EKİM-2005

OCAK–2004 R–14/59

KUR’AN-I KERİM ÖĞRENME ALANI :

III. KUR

NİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

KUR’AN-I KERİMDEN BÖLÜMLER EZBERLİYORUZ

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Bakara Suresi’nin 255.

ayetini ezbere okur.

2. Bakara Suresi’nin 285-

286. ayetlerini ezbere okur.

3. Haşr Suresi’nin 22-24.

ayetlerini ezbere okur.

[!] 1. Bakara suresinin 255’nci ayeti (ayetu’lkürsi)

öğretici tarafından okunur. Öğrencilerin

birebir doğru bir şekilde okuması sağlanır. Daha

sonra öğrencilerden ezber olarak alınır.

[!] 2. Bakara suresinin 285-286’ncı ayetleri

(amenerrasulü) öğretici tarafından okunur.

Öğrencilerin birebir doğru bir şekilde okuması

sağlanır. Daha sonra öğrencilerden ezber olarak

alınır.

[!] 3. Haşr suresinin 22-24’ncü ayetleri

(huvallahullezi) öğretici tarafından okunur.

Öğrencilerin birebir doğru bir şekilde okuması

sağlanır. Daha sonra öğrencilerden ezber olarak

alınır.

EKİM-2005

R–14/60 OCAK–2004

İTİKAT ÖĞRENME ALANI :

III. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

MELEKLERE İNANIRIZ : MELEKLERE İMAN

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Meleklere imanın önemini

kavrar.

2. Kur’an’da adı geçen

meleklerin isimlerini

sayar.

3. Meleklerin özelliklerini

ve görevlerini sayar.

[!] 1. Kazanımda özellikle öğrencilerin Meleklere

imanın bizim hayatımız açısından önemi, dinimiz

açısından gerekliliği belirtilir. Meleklerin iyi ve

kötü davranışlarımızı murakabe ettiklerini ve

dolayısıyla daima iyi davranışlarda bulunmamızı

temenni ettikleri belirtilmelidir.

[!] 2. Kur’an’da adı geçen Meleklerin isimleri

öğretilir.

[!] 3. Meleklerin nasıl bir varlık oldukları,

görevleri ve özellikleri anlatılarak öğrenilmesi

sağlanır. Öğretici öğrencilerin meleklerin

özelliklerini ve görevlerini sayabilmelerini sağlar.

EKİM-2005

OCAK–2004 R–14/61

İTİKAT ÖĞRENME ALANI :

III. KUR

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

KİTAPLARA İMAN İMANIN ESASLARINDANDIR :KİTAPLARA İMAN

Bu ünitenin sonunda

öğrenciler;

1. Kitap ve vahiy

kavramlarını açıklar.

2. Kitaplara imanın

önemini kavrar.

3. Dört büyük Kutsal Kitabı

ve suhufları sayar.

[!] 1. Kitap ve Vahiy kavramlarının öğrenilmesi

sağlanır. İlâhi kitaplar üzerinde durularak, bu

kitapların Allah tarafından vahiy yoluyla

Peygamberlere geldiği açıklanır. Bu ilahî

kitapların niçin birbiri ardına gönderildiğini ve

Kur’an-ı Kerim’in niçin son kitap olduğu

açıklanır.

[!] 2. İmanın altı şartından birisinin de kitaplara

iman olduğu ve dolayısıyla kitaplara imanın

gerekliliği üzerinde durulur. Öğrenciler tarafından

kitaplara inanmanın öneminin anlaşılması

sağlanır.

[!] 3. Öğretici tarafından dört büyük kutsal kitap

hakkında bilgi verilir. Öğrenciler dört büyük

kitabı ve sahifeleri öğrenir ve sayar.

EKİM-2005

R–14/62 OCAK–2004

İTİKAT ÖĞRENME ALANI :

III. KUR

ÜNİLS

Linkler
Devlet Daireleri
Bankalar
Gazete & Haber
Televizyon
Diyanet İşleri Başkanlığı
Menü
 
Ana Sayfa
Foto Galeri
Video Galeri
İletişim
Bize Ulaşın
0312 232 70 20
[email protected]
Din-Bir-Sen | Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı (GMK Bulvarı) No:39 / 20-21
Maltepe Çankaya / Ankara
Tel :+90 312 232 70 20
Fax :+90 312 232 70 21
Gsm:+90 530 505 63 36

[email protected]

 

Vergi Dairesi : Mithatpaşa V.D.        Vergi Numarası : 879 062 1718
IBAN NO : TR56 0001 0004 7152 5286 9150 01


 

© 2012 Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım & Yazılım :
Networkbil.net