Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Teşkilatı Kura

 

T.C.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

YURTDIŞI TEŞKİLATI KUR'AN-I KERİM VE

DİNİ BİLGİLER KURSLARI YÖNERGESİ (*)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu yönergenin amacı, yurtdışında bulunan vatandaş ve

soydaşlarımız ile çocuklarına Kur’an-ı Kerim öğretilmesi ve diğer dini bilgiler

verilmesi, milli birlik ve beraberlik ruhu içinde milli ülkülere ve vatana

bağlılıklarının güçlendirilmesi amacıyla, Kur’an-ı Kerim ve Dini Bilgiler Kurslarının

çalışma usul ve esaslarını tesbit etmektir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge, Başkanlıkça yurtdışında yürütülen Kur’an-ı Kerim ve

Dini Bilgiler Kurslarındaki eğitim ve öğretim faaliyetlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu yönerge, 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve

Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu yönergede geçen;

"Başkanlık", Diyanet İşleri Başkanlığını,

"Müşavirlik", Din Hizmetleri Müşavirliğini, (Sosyal İşler Müşavirliğini)

"Müşavir", Din Hizmetleri Müşavirliğini, (Sosyal İşler Müşavirini)

"Ataşelik", Din Hizmetleri Ataşeliğini, (Sosyal İşler Ataşeliğini)

"Ataşe", Din Hizmetleri Ataşesini, (Sosyal İşler Ataşesini)

"Kurs", Kur’an-ı Kerim ve Dini Bilgiler Kursunu,

"Öğretici", Kur’an-ı Kerim ve Dini Bilgiler Kurslarında görev yapan din

görevlisini,

"Öğrenci" , Kur’an-ı Kerim ve Dini Bilgiler Kurslarındaki öğrenciyi ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kursların Açılış ve Gayesi

Açılış

Madde 5- Kurslar, camiler ile Müşavirlik ve Ataşeliklerce uygun görülen diğer

yerlerde açılır; günlük ve haftalık ders saatleri, mahalli şartlar ve ihtiyaçlar dikkate

alınarak Müşavirlik veya Ataşeliklerce belirlenir.

Gaye

Madde 6- Kursların Gayesi;

a) Kur'an-ı Kerimi usulüne uygun olarak yüzünden okumayı öğretmek,

b) Müfredat programında belirtilen namaz sure ve dualarını ezberletmek ve

bunların meallerini öğretmek,

c) İsteyenlere hafızlık yaptırmak,

d) İslâm dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları, milli ve kültürel konular ile

Peygamberimizin hayatı ve örnek ahlakı hakkında özlü bilgiler vermek.

* Bu Yönerge 31/12/1992 tarih ve 60 sayılı Başkanlık onayı ile yürürlüğe girmiştir.

R-13/2 OCAK-2004

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim ve Denetim

Yönetim

Madde 7- Kursların yönetimi, ilgili müşavir veya ataşeye aittir. Müşavir veya

ataşeler kursların mevzuata göre yönetilmesini sağlamak üzere kurslarla ilgili

yönetmelik, yönerge, genelge, vb. yazıların kurslara ulaştırılmasını, uygulanmasını

ve bu maksatla tutulan bir dosyada saklanmasını temin ve takip ederler.

Denetim

Madde 8- Kursların denetimi, ilgili Müşavirler ve Ataşelerce yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt ve Yoklama

Kayıt İşlemleri

Madde 9- Kurslarda kayıt tarihleri Müşavirlik veya Ataşeliklerce tesbit edilir.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Madde 10- Kursa kayıt olacaklardan aşağıdaki belgeler istenir;

a) Dilekçe,

b) Nüfus hüviyet cüzdanının fotokopisi veya örneği,

c) iki adet vesikalık fotoğraf.

Kayıt ve Yoklama

Madde 11- Kursa kayıt için müracaat edenler gerekli belgeleri tamamlamaları

halinde müracaat sırasına göre öğrenci sicil defterine kaydedilir ve öğrencilerin kursa

devamı takip edilir.

Öğrenci Durum Çizelgesi

Madde 12- Kursa devam eden öğrencilerin “Öğrenci durum çizelgeleri”, (Ek:l)

öğrenci kayıtlarının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde, din görevlisi tarafından

doldurulup imzalandıktan sonra ilgili Müşavirlik veya Ataşeliğe teslim edilir.

Kurslara devam eden öğrenci sayılarını gösterir istatistiki bilgiler yıllık faaliyet

raporunda Başkanlığa bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim

Müfredat Programı ve Uygulaması

Madde 13- Kurslarda Başkanlıkça yurtdışı için hazırlanan müfredat

programı (Ek:2) uygulanır.

Derslerde, Başkanlıkça ders kitabı olarak yayınlanan veya tavsiye edilen

kitaplar takip edilir.

(Kurslarda, Başkanlıkça yayınlanmış olan veya tavsiye edilen yayınların

dışında basılı, sesli ve görüntülü yayınlar ile Mushafları İnceleme Kurulu tarafından

mühürlenmemiş Kur'an-ı Kerimler eğitim-öğretimde kullanılamaz ve öğrencilere

tavsiye edilemez.)

OCAK-2004 R-13/3

Ders Saatleri ve Ders Konularının İşlenmesi

Madde 14- Kurslardaki haftalık ders saatleri müfredatta belirlenen ders ve

konuların dağılımı, mahalli şartlar ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak

Müşavirlik veya Ataşeliklerce düzenlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Komisyonların Teşkili, Değerlendirme ve Belge İşlemleri

Komisyon Teşkili

Madde 15- Kurslarda okuyan öğrencilerle ilgili değerlendirme, Müşavirlik

veya Ataşeliklerce Müşavirlik ve Ataşelik kuruluşu bulunmayan ülkelerde ise

komisyon üyelerinin çoğunluğu din görevlisi olmak kaydıyla misyon şefliğince

belirlenecek komisyonca yapılır.

(Değişik:14.04.1994 tarih ve 21 sayılı onay) Hafızlığa çalışan öğrencilerin

hafızlık tesbit sınavları ise, Müşavirin başkanlığında (en az ikisi hafız olmak üzere)

Başkanlıkça kurulacak üç kişilik komisyon tarafından yapılır ve Müşavirlik

komisyon teşkili için teklifte bulunur.

Sınavların yeri ve tarihi ilgili Müşavirlik veya Ataşeliklerce tesbit edilir.

Değerlendirme

Madde 16- Değer1endirme, her ders için ayrı ayrı olmak üzere 100 puan

üzerinden yapılır. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için her dersten en az 50 puan

alması şarttır.

Hafızlığa çalışan öğrenci1erin başarılı sayılabilmeleri için hafızlık dahil her

dersten 100 üzerinden 50 puan almaları şarttır.

Belge İşlemleri

Madde 17- Değerlendirme sonucunda başarılı olan öğrencilere Başkan1ıkça

bastırılan “Kur’an-ı Kerim ve Dini Bilgiler Kursu Bitirme Belgesi” (Ek:3) din

görevlisi tarafından imzalanıp ilgili Müşavir veya Ataşenin, Müşavir1ik veya

Ataşelik kuruluşu bulunmayan ülkelerde ise Sınav Komisyonu Üyelerince tanzim

edildikten sonra Belge Defterlerine kayıt edilerek hak sahiplerine imza karşılığında

teslim edilir.

(Değişik:14/04/1994 tarih ve 21 sayılı onay) Hafızlık tespit sınavında başarılı

olanların hafızlık belgeleri ise Başkanlıkça verilir. Bu belgeler, Başkanlıkta

tutulmakta olan Hafızlık Belge Defterine kaydedildikten sonra Müşavirliklere

gönderilir. Hak sahiplerine imza karşılığında verilen belgelerin teslim tutanağı

Başkanlığa gönderilir.

Kurslarda Bulundurulacak Defterler ve Diğer Lüzumlu Belgeler

Madde 18- Kurslarda;

a) Öğrenci sicil defteri,

b) Gelen-giden evrak kayıt defteri,

c) Kursun açılışı ile ilgili izin belgesi,

d) Öğrenci durum çizelgesi,

e) Kurslarla ilgili yönerge ve genelgeler,

f) Gelen ve giden yazılar,

Bulundurulur.

R-13/4 OCAK-2004

YEDİNCİ BÖLÜM

Muhtelif Hükümler

Kurslarda Sosyal ve Kültürel Faaliyetler

Madde 19- Öğrencilerin milli birlik ve beraberlik ruhu içinde milli ve manevi

değerlerimize ve vatana bağlılıklarının güçlendirilmesini sağlamak gayesiyle, ilgili

Müşavir veya Ataşenin uygun göreceği belirli bir program dahilinde, dini gün ve

geceler ile milli gün ve bayramlarda günün mana ve önemini belirten toplantılar

yapılabilir. Bilgi yarışmaları düzenlenebilir ve kurs sonunda da törenler tertip

edilebilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 20- Bu yönerge, onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 21- Bu yönerge hükümlerini Diyanet İşleri Başkanı yürütür.

OCAK-2004 R-13/5

EK-1

YURTDIŞINDA OKUYAN ÖĞRENCİ SAYILARI VE

ÖĞRETİCİ DURUMUNU GÖSTERİR ÇİZELGE

ÜLKESİ :

EYALETİ :

ÖĞRETİM YILI :

ÖĞRENCİ SAYISI

KURSUN HIFZ YÜZÜNE

ADI

ÖĞRETİCİNİN

ADI VE SOYADI

Erkek Kız Erkek Kız Toplam

R-13/6 OCAK-2004

EK–2

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

YURTDIŞI TEŞKİLATI

KUR'AN-I KERİM VE DİNİ BİLGİLER KURSLARI MÜFREDATI

Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgiler Kurslarının Gayesi

1- Kur'an-ı Kerimi usulüne uygun olarak okutmak, ezberletmek, bazı sure, ayet ve

duaların meallerini öğretmek, isteyenlere hafızlık yaptırmak,

2- İslâm dininin inanç, ibadet ve ahlâk esaslarıyla ilgili temel bilgiler vermek,

3- Peygamberimizin hayatı ve örnek ahlâkı (Sireti) hakkında özlü bilgiler vermek,

4- Yurtdışındaki vatandaş veya soydaşlarımız tarafından bilinmesinde zaruret

görülen ilmihal konularında yeterli bilgiler vermek,

5- Milli kültürümüzle ilgili bilgiler vermek.

AÇIKLAMALAR

Yukarıdaki gayelere ulaşabilmek için aşağıdaki esaslara uyulacaktır:

1- Ders konuları, öğrencilerin genel kültür seviyeleri ve pedogojik gelişmeleri ve

Türkçe'ye vakıf oluşları göz önünde bulundurularak; sevdirici, düşündürücü ve ikna edici

bir şekilde işlenecektir.

2- Dini bilgilerin Milli Birlik ve Beraberliği sağlayıcı karşılıklı sevgi, saygı,

kardeşlik, arkadaşlık ve dostluk bağlarını güçlendirici, vatan, millet, bayrak, sancak,

şehitlik ve gazilik gibi yüce kavramların sevdirici ve benimsetici bir tarzda verilmesine

özen gösterilecektir.

3- İnanç ve davranış bütünlüğünün önemi her vesile ile belirtilecektir.

4- İbadetin insan fıtratında mevcut vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğu öğrencilere

kavratılacaktır.

5- İbadetlerin, Allah (c.c.)'a karşı saygı, sevgi ve şükran duygularının ifadesi olması

yanında kişinin sağlığına, toplum fertlerinin birbirine sevgi ve saygıyla bağlanmalarına,

yardımlaşmalarına, dayanışmalarına, fert ve toplum münasebetlerinin iyi ve düzenli bir

şekilde yürütülmesine, insanı fazilete ve mutluluğa eriştirmesine sağladığı katkılar

özellikle belirtilecektir.

6- Her türlü ibadet ve temizlik gibi güzel ahlâkın da kalbi arıtıp ruhu yücelten,

insanı ulvî duygulara ulaştıran bir unsur olduğu gerçeği benimsetilecektir.

7- Peygamber efendimizin hayatı ile ilgili konular işlenirken O'nun üstün şahsiyeti

örneklerle anlatılacak ve öğrencilere Peygamber sevgisi verilecektir.

8- Öğrencilerin kursa kendi çevrelerinden getirmeleri muhtemel yanlış bilgi ve

telkinler ile yabancı kültürel etkiler, ilmî bir yaklaşımla düzeltilerek, müslümanlığın

hurafeden uzak, akıl ve ilimle çatışmayan yüce bir din olduğu kavratılacaktır.

9- Eğitim ve öğretim esnasında Devletimizin temel ilkeleri daima gözönünde

bulundurulacak, vicdan ve düşünce özgürlüğü zedelenmeyecektir.

KUR'AN-I KERİM DERSİ

MÜFREDATI

Yıllık 325 Saat

OCAK-2004 R-13/7

KUR'AN-I KERİM

1- Öğrencilere Kur'an-ı Kerim harflerini, hece, kelime ve ayetlerini usulüne uygun

bir şekilde, gerektiğinde yazarak, tanıtmak ve okutmak,

2- Kur'an-ı Kerimi hatasız tecvid kaidelerine riayet ederek okumayı öğretmek,

3- İsteyenlere Kur'an-ı Kerimin tamamını doğru olarak hıfzettirmek.

(ezberlettirmek)

4- Öğrencilere ibadetler için gerekli olan sure, ayet ve duaları ezberlettirmek ve

meallerini öğretmek,

AÇIKLAMALAR

Yukarıdaki gayelere ulaşabilmek için;

1- Öğrenciler, öğretim yılı başında Kur'an okumadaki seviyelerine göre ayrılarak

grup çalışmaları yaptırılacaktır.

2- Başlangıçta Kur'an harfleri mahreç farklarıyla kalınlık ve incelikleri göz önünde

bulundurularak öğrencilere uygulamalı bir şekilde öğretilecektir.

3- Yüzünden okuma ve ezberletme çalışmaları yapılırken öğrencilerin her birinin

önünde önceleri Kur'an alfabesi, daha sonra Kur'an-ı Kerim bulundurulacak, öğrenciler

arasında sıra takip etmeksizin metin okutturulacak, böylece bir öğrenci okurken,

diğerlerinin de aynı metni takibi sağlanacaktır.

4- Öğretici, örnekleri önce kendi okuyacak sonra öğrencilere yeteri kadar

tekrarlattıracaktır. Ayrıca, toplu halde (Koro halinde) çalışmalar yaptırılacak, kelime,

cümle ve âyetler öğreticinin önderliğinde kavratılacaktır.

5- Kulak ve ses terbiyesine önem verilecek, öğrencinin telâffuz yanlışlıkları

alışkanlık haline gelmeden düzeltilecektir. Bu arada teyp, video, gibi teknik araçlar

vasıtasıyla bant ve kaset gibi vs. araçlardan faydalanılacaktır.

6-Tecvid konuları uygulamalı olarak işlenecek, anlatılan bir konunun uygulanması

örneklerle yapılacaktır.

7- Ezber çalışmalarında, kısa ve kolay metinlerden başlamak suretiyle tedrici bir

ilerleme sağlanacak, ezberlerin ağır ağır ve usulüne uygun bir şekilde okunmasına özen

gösterilecektir.

KUR'AN-I KERİM DERS KONULARI

Yıllık 325 Saat

ÜNİTE I- (65 Saat)

Amaçlar

A- Kur'an Elifbasını öğretmek.

B- Namazlarda okunan duaları ezberletmek.

C- Amentü duasını ezberletmek.

Araç

Kur'an elifbası, yazı tahtası, tebeşir, teyp ve video ve bunlara ait kasetleri.

Konular

1. a- Harfler ve tanıtılması

b- Sübhaneke duasının ezberletilmesi

2. a- Harekelerin tanıtılması (üstün-esre, ötre)

b- Et-tehiyyatu duasının ezberletilmesi

3. a- Harflerin başta-ortada-sonda yazılışları

b- Allahümme Salli-Allahümme Barik dualarının ezberletilmesi

4. a- Harflerin başta-ortada-sonda yazılışlarının tekrarı

b- Rabbena Atina... dualarının ezberletilmesi

5. a- Harflerin başta-ortada-sonda yazılışlarının tekrarı

b- Kunut dualarının ezberletilmesi

R-13/8 OCAK-2004

6. a- Cezm'in öğretilmesi

b- Kunut dualarının ezberletilmesine devam

7. a- Şeddenin öğretilmesi

b- Amentünün ezberletilmesi

Ünite II- (130 Saat)

Amaçlar

A- Şedde ile tenvini öğretmek

B- Med harflerini öğretmek

C- Namazlarda okunan sureleri ezberletmek

D- Kur'an-ı Kerimi yüzünden okumaya başlanması

Araç

Kur'an elifbası, yazı tahtası, tebeşir, teyp ve video ve bunlara ait kasetler

Konular

1. a- Şeddenin öğretilmesine devam

b- Fatiha suresinin ezberletilmesi

2. a- Tenvinin öğretilmesi

b- Görülen konuların genel tekrarı

3. a- Med harflerinin öğretilmesi

b- Nas suresinin ezberletilmesi

4. a- Med harflerinin öğretilmesine devam

b- Felak suresinin ezberletilmesi

5. a- Med harflerinin öğretilmesine devam

b- İhlas suresinin ezberletilmesi

6. a- Elif-lam takısının öğretilmesi

b- Tebbet suresinin ezberletilmesi

7. a- Elif-lam takısının öğretilmesine devam

b- Nasr suresinin ezberletilmesi

8. a- Kur'an okumaya giriş kitabında görülen konuların genel tekrarı

9. a- Kur'an-ı Kerimin yüzünden okumaya başlanması

b- Kafirun suresinin ezberletilmesi

10. a- Kur'an-ı Kerimi yüzünden okumaya devam

b- Kevser suresinin ezberletilmesi

11. a- Kur'an-ı Kerimi yüzünden okumaya devam

b- Maun suresinin ezberletilmesi

12. a- Kur'an-ı Kerimi yüzünden okumaya devam

b- Kureyş suresinin ezberletilmesi

13. a- Kur'an-ı Kerimi yüzünden okumaya devam

b- Fi1 suresinin ezberletilmesi

14. a- Kur'an-ı Kerimi yüzünden okumaya devam

b- Ezberletilen surelerin genel tekrarı

Ünite III (130 Saat)

Amaçlar

A- Ayet-ül Kürsi'yi, Bakara suresinin son iki, Haşr suresinin son üç ayetlerini, Kadr

ve Asr surelerini ezberletmek

B- II. Ünitede ezberletilen namaz surelerinin tekrarını yapmak

C- Müezzinlik, ezan ve kamet getirmeyi öğretmek

D- Kur'an-ı Kerimi yüzünden okutulmasına devam etmek

E- Tilavet secdesi hakkında bilgi vermek

OCAK-2004 R-13/9

Araçlar

Kur'an-ı Kerim, ünite ile ilgili teyp ve video ve kasetleri

Konular

1. a- Müezzinlik tatbikatı

b- Kur'an-ı Kerimi yüzünden okumaya devam

2. a- Kur'an-ı Kerimi yüzünden okumaya devam

b- Ayet'ül-kürsinin ezberletilmesi

3. a- Kur'an-ı Kerimi yüzünden okumaya devam

b- Ayet'ül-kürsinin ezberletilmesine devam

4. a- Kur'an-ı Kerim'den yasin suresinin 1 ve 2. sayfalarının yüzünden okutulması

b- Bakara suresinin son iki ayetinin ezberletilmesi

5. a- Yasin suresinin 3 ve 4. sayfalarının yüzünden okutulması

b- Bakara suresinin son iki ayetinin ezberleti1mesine devam

6. a- Yasin suresinin 5 ve 6. sayfalarının yüzünden okutulması

b- Haşr suresinin son üç ayetinin ezberletilmesi

7. a- Mülk suresinin yüzünden okutulması

b- Haşr suresinin son üç ayetinin ezberletilmesine devam edilmesi

8. a- Nebe suresinin yüzünden okutulması

b- Amenerrasulü ve Haşr suresinden ezberlenenlerin tekrarı

9. a- Fetih suresinin 1 ve 2. sayfalarının yüzünden okutulması

b- Nas ve Felak surelerinin tekrar edilmesi

10. a- Fetih suresinin 3,4 ve 5. sayfa1arının yüzünden okutulması

b- İhlas ve Tebbet surelerinin tekrar edilmesi

11. a- Duha-İnşirah-Tin-Alak surelerinin yüzünden okutulması

b- Nasr ve Kafirun surelerinin tekrar edilmesi

12. a- Kadr-Beyyine-Zi1zal-Adiyat sürelerinin yüzünden okutulması

b- Kevser ve Maun surelerinin tekrar edilmesi

13. a- Karia-Tekasür-Asr-Hümeze sürelerinin yüzünden okutulması

b- Kureyş ve Fil surelerinin tekrar edilmesi

14. a- Tilavet secdesi hakkında bilgi verilmesi,

b- Kadr suresinin ezberletilmesi,

15. a- Ezber edilen sure ve duaların genel tekrar,

b- Asr suresinin ezberletilmesi.

İTİKAT DERSİ

MÜFREDATI

Yıllık 25 Saat

İTİKAT DERSİ KONULARI

Yıllık 25 Saat

Genel Amaçlar

A- Kurslarda okuyan öğrencilere İslâm dininin inanç esaslarını kavratmak

B- İslâm dininin itikad konularını olumlu ve ilmi bir şekilde açıklamak ve bu

konularda ikna kabiliyeti kazandırmak

R-13/10 OCAK-2004

AÇIKLAMALAR

Yukarıdaki amaçlara ulaşabilmek için;

A- Derslerde öğrencilerin kültür seviyeleri daima dikkate alınacak ve bu konular

öğrenciye faydalı olacak şekilde işlenecektir.

B- Öğrenciler derslerde konu ile ilgili araştırmalara sevkedilecektir

C- Öğrencilerin konular üzerinde düşünmeleri ve muhakeme etmeleri sağlanacaktır.

D- Konular işlenirken anlaşılması güç, öğrencileri şüphe ve tereddüde düşürecek

söz ve açıklamalardan kaçınılacaktır.

I. BÖLÜM

İTİKAD

ÜNİTE I DİN (2 Saat)

AMAÇLAR

A- Dinin sözlük ve terim olarak tanımını yapmak.

B- Dinler hakkında genel bilgi vermek,

ARAÇ

Konu ile ilgili kitaplar

KONULAR

1. Din Neye Denir?

2. Dinin Gayesi

3. İslâm Dini ve diğer dinler

ÜNİTE II İMAN (3 Saat)

AMAÇLAR

A- Öğrencilere iman gerçeğini kavratmak

B- Kelime-i Tevhit ve Kelime-i Şehadeti anlamları ile öğretmek.

KONULAR

1- İman ne demektir ?

2- Kelime-i Tevhit ve Anlamı

3- Kelime-i Şehadet ve Anlamı.

ÜNİTE III. İMAN ESASLARI (20 Saat)

AMAÇLAR

A- Öğrencilere Amentü esaslarını öğretmek

B- Öğrencilerde Amentü ve esasları ile ilgili olumlu şuur ve duygular geliştirmek

ARAÇLAR

A- Konu ile ilgili kitap, dergi ve diğer basılı kaynak kitaplar.

B- Teyp, video ve bunlarla ilgili kasetler.

KONULAR

1- Allah'a İman

a- Allah'a nasıl inanırız

b- Allah'ın yarattıklarına verdiği nimetler.

c- Allah sevgisi

2. Meleklere İman.

a- Melekler Nasıl bir Varlıktır ?

b- Meleklerin özellikleri

c- Büyük Melekler ve Görevleri

d- Meleklere İnanmanın Fayda ve tesirleri

OCAK-2004 R-13/11

3. Kitaplara İman

a- Allah Tarafından Gönderilen Kitaplar

b- Kur'an-ı Kerim ve Özellikleri

c- Kur'an-ı Kerim-in Nazil Oluşu ve Vahiy gerçeği

d- Kur'an-ı Kerim-in yazılması ve Mushaf Haline Getirilişi

e- Kur'an-ı Kerim-e Karşı Görevlerimiz

4. Peygamberlere İman

a- Peygamber Kime Denir?

b- Peygamberlere Olan İhtiyaç.

c- Peygamberlerin Özellikleri

d- Peygamberlerin Görevleri

e- Kur'an-ı Kerim'de İsimleri Geçen Peygamberler.

f- Hz. Muhammed'in Son Peygamber Oluşu.

g- Mucize Neye Denir?

h- Keramet Neye Denir?

ı- Peygamberimizin Mucizeleri

5. Ahiret Gününe İman.

a- Ahiret Günü ne Demektir?

b- Ölüm

c- Kabir

d- Kıyamet

e- Hesap, Mükafat, Caza, Cennet, Cehennem.

f- Ahiret Gününe İnanmanın Faydaları.

6. Kadere İman.

a- Kader ve Kaza ne Demektir ?

b- İnsanın Sorumluluğu

c- Kadere İnanmanın Faydaları

d- İslâm'da Tevekkül Anlayışı

e- İslâm'da Çalışmanın Önemi.

İBADET DERSİ

MÜFREDATI

Yıllık 100 Saat

İBADET DERSİ KONULARI

Yıllık 100 Saat

AMAÇ:

1. İslâm Dini'nin ibadet esaslarını topluca tanıtmak.

2. Gerekli olan ibadet bilgilerini kazandırmak,

3. İbadetle birlikte temizliğin, düzenli ve dürüst yaşayışın ve iyilik severliğin,

dinimizin emir ve yasaklarının tabii sonuçları olduğunu kavratmak,

4. Birlik ve dayanışma ruhunun gelişmesini sağlamak.

R-13/12 OCAK-2004

AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki amaçlara ulaşabilmek için:

1. Ders konuları, öğrencilerin genel kültür seviyeleri gözönünde bulundurulmak

suretiyle, düşündürücü, sevdirici bir şekilde işlenecektir.

2. Ders işlenirken, gerektiğinde ilgili âyet ve hadislerle konunun takviyesi esas

alınacaktır.

3. İbadetle ilgili konular, uygulamalı olarak öğretilecektir.

4. Bazı öğrencilerin çevreden getirebilecekleri yanlış bilgi ve telkinler

düzeltilecektir.

5. Dış temizliğin yanında, iç temizliği, ahlak güzelliği ve hayatın disiplinli olması

açısından ibadetin önemi kavratılacaktır.

6. İslâm dinindeki ibadetlerin insan yaratılışına uygun ve kolay olduğu gerçeği

vurgulanacaktır.

II. BÖLÜM İBADET

ÜNİTE I İBADET (5 Saat)

AMAÇLAR

A- İbadetin önemi ve gereğini kavratmak.

ARAÇLAR

A- Konu ile ilgili kitap, dergi ve diğer basılı kaynak kitaplar.

KONULAR

1. İbadet

a- İbadet Neye Denir?

b- Niçin İbadet Ederiz?

c- İbadetin Çeşitleri

d- İbadetin faydaları.

e- İman ile İbadet Arasındaki İlişki.

ÜNİTE II. MÜKELLEF (6 Saat)

AMAÇLAR

A- Öğrencilere dinen yapması ve sakınması gerektiği hükümleri kavratmak.

ARAÇLAR

A- Konu ile ilgili kitaplar.

KONULAR

1- Mükellef.

a- Mükellef Kime Denir ?

b- Mükellefle İlgili Hükümler.

ÜNİTE III İSLAM (5 Saat)

AMAÇLAR

A- Öğrencilere İslâmın şartlarını ve bunların önemini anlatmak.

ARAÇLAR

A- Konu ile ilgili kitaplar

KONULAR

1- İslâmın Şartları.

ÜNİTE IV TEMİZLİK (15 Saat)

AMAÇLAR

Öğrencilere;

A- İslamın Temizliğe verdiği önemi kavratmak.

OCAK-2004 R-13/13

B- Ruh ve Çevre temizliği hakkında olumlu davranışlar kazandırmak.

C- Abdestle ilgili bilgiler vermek.

ARAÇLAR

A- Konu ile ilgili kitap, dergi ve diğer basılı kaynak kitaplar.

B- Teyp, video ve bunlarla ilgili kasetler.

KONULAR

1. İslamın Temizliğe Verdiği Önem.

2. Abdest

a) Abdestin farzları,

b) Abdest nasıl alınır?

c) Abdesti bozan şeyler.

d) Abdestsiz yapılmayan işler.

3- Gusül

a- Guslün farzları

b- Gusül nasıl yapılır

c- Gusül yapmayı gerektiren haller

d- Gusülsüz yapılmayan işler.

4- Teyemmüm

a- Teyemmüm neye denir?

b- Teyemmümün farzları

c- Teyemmüm nasıl yapılır?

d- Teyemmüm hangi hallerde yapılır?

e- Teyemmümü bozan şeyler.

ÜNİTE V NAMAZ (33 Saat)

AMAÇLAR

A- Öğrencilere Namazın Önemi ve Gereğini Kavratmak.

ARAÇLAR

A- Konu ile İlgili Kitaplar.

KONULAR

1- Namaz.

a- Namazın önemi

b- Namaz kimlere farzdır ?

c- Namaz vakitleri

d- Namaz kılınmayan vakitler

e- Namaz çeşitleri

f- Namazın farzları

g- Namazın vacipleri

h- Namazın sünnetleri

ı- Namazın mekruhları

i- Namazı bozan şeyler.

2- Namazın Kılınışı

A- Sabah Namazı

1- Sabah namazının sünnetinin kılınışı.

2- Sabah namazının farzının kılınışı.

B- Öğle Namazı

1- Öğle namazının ilk sünnetinin kılınışı

2- Öğle namazının farzının kılınışı

3- Öğle namazının son sünnetinin kılınışı.

R-13/14 OCAK-2004

C- İkindi Namazı.

1- İkindi namazının sünnetinin kılınışı

2- İkindi namazının farzının kılınışı

D- Akşam Namazı.

1- Akşam namazının farzının kılınışı

2- Akşam namazının sünnetinin kılınışı.

E- Yatsı Namazı.

1- Yatsı namazının ilk sünnetinin kılınışı

2- Yatsı namazının farzının kılınışı

3- Yatsı namazının son sünnetinin kılınışı

4- Vitir namazının kılınışı.

F- Sehiv Secdesi

1- Sehiv secdesi nedir?

2- Sehiv secdesi hangi hallerde ve ne zaman yapılır ?

3- Cuma Namazı.

a- Cuma namazı kimlere farzdır ?

b- Cuma namazı kılınabilmesi için gereken şartlar.

c- Cuma namazı nasıl kılınır ?

4- Teravih Namazı.

Teravih namazının kılınışı,

5- Bayram Namazları.

Bayram namazlarının kılınışı,

6- Yolcu Namazı.

Yolcu (sefer) namazının kılınışı,

7- Hasta Namazı.

Hasta namazının kılınışı,

8- Kaza Namazı:

Vaktinde kılınmayan namazların sonradan kılınması.

9- Cenaze namazı

a- Kimlerin cenaze namazı kılınır.

b- Cenaze namazının kılınışı.

ÜNİTE VI ORUÇ (9 Saat)

AMAÇLAR

Öğrencilere;

A- Orucun önemini ve gereğini kavratmak.

B- Oruç ibadedini benimsetmek.

C- Oruç ibadeti ile ilgili olumlu şuur ve duyguları kazandırmak.

ARAÇLAR

A- Konu ile ilgili ders kitapları ve basılı kaynak kitaplar

KONULAR

1- Oruç

a- Orucun önemi

b- Orucun faydaları

c- Oruç kimlere farzdır.

d- Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir ?

e- İftar ve sahur

f- İftar duası

g- Ramazan orucunu başka zamanda tutmayı mübah kılan özürler.

h- Ramazanda başlanan orucu özürsüz olarak bozmanın hükmü

OCAK-2004 R-13/15

ı- Kaza ve kefaret neye denir ?

i- Orucu bozup yanlız kazayı gerektiren şeyler

j- Oruçluya mekruh olan şeyler

k- Oruç çeşitleri

l- Fıtır sadakası

m- Fidye

ÜNİTE VII ZEKAT (6 Saat)

AMAÇLAR

Öğrencilere;

A- Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın önemini kavratmak,

B- Zekat ibadetini benimsetip, bu ibadet ile ilgili olumlu şuur ve duyguların

gelişmesini sağlamak.

ARAÇLAR

A- Konu ile ilgili ders kitabı, basılı kaynak kitaplar.

KONULAR

1- Zekat

a- Zekatın önemi

b- Zekatın faydaları

c- Zekatı kimler verir ?

d- Zekat kimlere verilir ?

e- Zekat kimlere verilmez ?

f- Zekat verilmesi gereken mallar

g- Zekat verilmesi gerekmeyen mallar.

h- Hangi mallardan ne kadar zekat verilir ?

ÜNİTE VIII HAC VE UMRE (7 Saat)

AMAÇLAR

Öğrencilere;

A- Haccın farz oluşunun hikmetleri ile Hac ve Umrede müslümanlar arasında

dayanışma ve birlik ruhunun geliştirilmesini kavratmak.

ARAÇLAR

A- Konu ile ilgili kitap, dergi ve diğer basılı kaynaklar

B- Teyp ve video ve hac ile ilgili kasetler ve filmler.

KONULAR

1- Hac

a- Haccın önemi

b- Haccın faydaları

c- Hac kimlere ve ne zaman farzdır ?

2- Umre

a- Umre nedir ve hükümleri nelerdir ?

b- Hac ile umre arasındaki fark

ÜNİTE IX KURBAN (7 Saat)

AMAÇLAR

A- Kurban kesmenin hikmetleri ile İslâmda sosyal yardımlaşma ruhunun

geliştirilmesini kavratmak.

ARAÇLAR

A- Konu ile ilgili kaynak kitaplar.

R-13/16 OCAK-2004

KONULAR

1- Kurban

a- Kurbanın önemi

b- Kimler Kurban keser ?

c- Kurban nasıl kesilir ?

d- Kurbanın eti ve derisi hakkında yapılacak işler

e- Kurban olan ve olmayan hayvanlar

f- Eti yenen ve yenmeyen hayvanlar

g- Adak kurbanı

ÜNİTE X YEMİN (4 Saat)

AMAÇLAR

A- Öğrencilere yemin konusunda bilgi vermek.

ARAÇLAR

A- Konu ile ilgili kaynak kitaplar.

KONULAR

1- Yemin

a- Yemin neye denir ?

b- Yemin çeşitleri ve hükmü

c- Yemin kefareti

d- Yalan yere yemin etmenin büyük günah olduğu ve sakıncaları.

ÜNİTE XI DİNİMİZDE MÜBAREK GÜN VE GECELER (3 Saat)

AMAÇLAR

A- Öğrencilere dinimizce mübarek sayılan gün ile geceleri tanıtmak ve önemlerini

kavratmak.

ARAÇLAR

A- Konu ile ilgili ders kitabı.

KONULAR

1- Cuma Günü

2- Ramazan ve Kurban Bayramları

3- Mevlit Kandili

4- Regaip Gecesi

5- Mirac Gecesi

6- Berat Gecesi

7- Kadir Gecesi

AHLAK DERSİ MÜFREDATI

Yıllık 25 Saat

AHLAK

Yıllık 25 Saat

III. BÖLÜM AHLAK

GENEL AMAÇLAR :

A- Öğrencilere, İslâm ahlakının temel ilkelerini ve Hz. Peygamberin örnek ahlâkını

ayet, hadis ve diğer İslâm büyüklerinin hayatlarından alınan örnek tablolarla anlatmak.

OCAK-2004 R-13/17

AÇIKLAMA

A- Ahlâk konuları anırtılırken, öğrencilerin yurtdışında yaşamakta oldukları gerçeği

göz önüne alınarak imkân nisbetinde hoşgörülü bir yaklaşımla ahlakî değerlerin davranış

haline gelmesi yolunda gerekli rehberlik yapılacaktır.

AHLAK DERSİ KONULARI

ÜNİTE I AHLAK (13 Saat)

AMAÇLAR

A- İslam dininde ahlâkın önemli bir yeri olduğunu kavratmak.

ARAÇLAR

A- Konu ile ilgili ayet, hadis ve kitaplar.

KONULAR

1- Ahlak

a- Ahlâk neye denir ?

b- İslâmda ahlâkın önemi

c- İnanç ve ibadetlerin ahlakımıza tesiri

d- En güzel ahlâk örneği Hz. Muhammed (S.A.V)

ÜNİTE II AHLAKİ GÖREVLERİMİZ

AMAÇLAR

A- Öğrencilere ahlâkın fert ve toplum üzerindeki olumlu tesirlerini kavratmak ve

onlarda olumlu tutum ve davranışlar geliştirmek.

ARAÇLAR

A- Konu ile ilgili ayet, hadis ve kitaplar.

KONULAR

1- Allah'a, Peygambere ve Kur'an'a karşı görevlerimiz.

2- Kendimize karşı görevlerimiz.

a- Bedenimize karşı görevlerimiz.

b- Ruhumuza karşı görevlerimiz.

c- Yeme ve içmede ahlak kuralları.

d- Konuşurken uyulması gereken ahlâk kuralları.

3- Aile fertlerinin birbirlerine karşı görevleri,

a- Karı kocanın birbirlerine karşı görevleri

b- Anne ve babanın çocuklarına karşı görevleri

c- Çocukların anne babalarına karşı görevleri

d- Kardeşlerin birbirlerine karşı görevleri

e- Hısım ve akrabalara karşı görevlerimiz.

f- Komşulara karşı görevlerimiz

4- Vatan ve Milletimize Karşı Görevlerimiz.

a- Vatan ve Millet Sevgisi

b- Şehitlik ve Gazilik

c- Dinimizin birlik ve beraberliğe verdiği önem.

d- Dinimizde kardeşlik

e- Dinimizde hoşgörü.

5- Devletimize karşı görevlerimiz.

a- Vergi vermek ,

b- Kanunlara uymak,

c- Askerlik yapmak.

R-13/18 OCAK-2004

6- Bütün yaratıklara karşı görevlerimiz.

a- İnsanlara karşı görevlerimiz,

b- Hayvanlara, bitkilere ve doğal çevreye karşı görevlerimiz,

c- İslâm Ahlakına uygun bir şekilde yaşıyan müslümanların özellikleri,

d- İslâm dininde yapılması yasak (Haram) olan şeyler.

IV. BÖLÜM

ÜNİTE II MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ (12 Saat)

AMAÇLAR

A- Öğrencilere kendi vatanını ve mensup olduğu milletini sevmeyi öğretmek ve bu

değerlere bağlılık şuurunu vermek.

ARAÇLAR

A- Konu ile ilgili kaynak kitaplar

KONULAR

1- Türk Milletinin tarihteki yeri,

2- Türklerin Müslüman Oluşu,

3- Türklerin İslâma Hizmetleri.

a- Türklerin İslamın dünyaya yayılmasındaki hizmetleri,

b- Türklerin İslâmın korunmasındaki hizmetleri,

c- Türklerin İlim ve Medeniyete hizmetleri,

d- İslâmın Türk Milletine kazandırdıkları.

4- Türk toplumunda yardımlaşma ve yardım kuruluşları (Vakıflar)

5- Bayrak ve Sancak sevgisi,

6- İstiklal Marşımız,

7- Bir Milleti millet yapan unsurlar,

8- Tarihimizde önemli zaferler, bayramlarımız, Türkiyenin konumu,

a- Malazgirt Zaferi,

b- İstanbul'un Fethi,

c- Çanakkale'de Türk Kahramanlığı,

d- İstiklal Savaşımız.

9- Milli Bayramlarımız,

10- Türkiye'nin dünyadaki yeri,

11- Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginlikleri,

12- Türkiye'nin tabii güzellikleri.

SİYER DERSİ MÜFREDATI

Yıllık 25 Saat

V. BÖLÜM

SİYER (Yıllık 25 Saat)

AMAÇ

A- Öğrencilere, Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.S)'in yaşayışını, çeşitli

alanlardaki söz ve davranışlarını tanıtmak, örnek ahlâkını benimsetmek, O'nun

Peygamber ve en üstün insan olduğunu öğretmek.

OCAK-2004 R-13/19

AÇIKLAMALAR

1- Peygamberimizin hayatı ile ilgili konular işlenirken daima onun üstün ve örnek

şahsiyetini tanıtma esas alınacaktır.

2. Peygamberimizin hayatının safhaları incelenirken, konu ile ilgili Ayet ve

hadislere de yer verilecektir.

SİYER DERSİ KONULARI

ÜNİTE I PEYGAMBERİMİZİN HAYATI (22 Saat)

AMAÇLAR

Öğrencilere;

A- Peygamberimizin dünyaya gelmesiyle insanlığın kazandığı önemi kavratmak.

B- Peygamber sevgisini benimsetmek.

ARAÇLAR

A- Konu ile ilgili kaynak kitaplar, dergiler ve kasetler.

KONULAR

1- Peygamberimizin Hayatı,

a- İslamdan önce dünyanın durumu,

b- Hz. Muhammed'in (S.A.V.) doğumu,

c- Hz. Muhammed'in (S.A.V.) gençliği, evliliği ve çocukları,

2- Hz. Muhammed'in (S.A.V.) Peygamber Oluşu.

a- İlk Vahiy,

b- İslam'a davetin başlaması.

3- İslâma davetin açıktan yapılması.

a- Müşriklerin müslümanlara yaptıkları zulümler,

b- Hz. Ömer'in Müslüman Olması,

4- Boykot ve Hüzün Yılları.

a- Müşriklerin müslümanlara uyguladığı boykot,

b- Ebu Talib ve Hz. Hatice'nin Vefatları,

c- Mirac Mucizesi,

5- Hicret ve Medine'de ilk yıllar.

a- Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye Hicreti,

b- Peygamberimizin Medine 'de karşılanışı,

c- Ensar ve Muhacirler arasındaki kardeşlik

6- Hicretten sonra meydana gelen önemli olaylar.

a- Bedir savaşı,

b- Uhud savaşı,

c- Hendek savaşı,

d- Hudeybiye antlaşması,

e- Komşu devlet başkanlarına gönderilen İslam'a davet mektupları,

f- Mekke'nin fethi,

g- İslâm barış dinidir.

h- Veda Haccı,

ı- Veda hutbesi,

i- Peygamberimizin hastalığı ve vefatı,

j- Hz.Ebu Bekir'in halife seçilmesi.

R-13/20 OCAK-2004

ÜNİTE II PEYGAMBERİMİZİN İNSANLIĞA IŞIK TUTAN YÜKSEK

AHLAKI (3 Saat)

AMAÇLAR

Öğrencilere;

A- Peygamberimizin yüksek ahlâkının özelliklerini benimsetmek,

B- Peygamberimizin ahlakının sosyal hayatımızdaki tesirlerini kavratmak,

ARAÇLAR

A- Konu ile ilgili Siyer Kitapları.

KONULAR

1- Peygamberimizin insanlığa ışık tutan yüksek ahlakı,

a- Peygamberimizin ibadeti,

b- Peygamberimizin Cömertliği,

c- Peygamberimizin cesareti,

d- Peygamberimizin alçak gönüllülüğü,

e- Peygamberimizin hoşgörüsü,

f- Peygamberimizin doğruluğu,

g- Peygamberimizin temizliği,

h- Peygamberimizin merhameti,

ı- Peygamberimizin aile hayatı,

i- Peygamberimizin çocuk sevgisi,

k- Peygamberimizin hayvan sevgisi.

OCAK-2004 R-13/21

EK-3 (*)

T.C.

BAŞBAKANLIK

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

YURTDIŞI TEŞKİLATI KUR’AN-I KERİM VE

DİNİ BİLGİLER KURSU BİTİRME BELGESİ

(Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Okumayı Öğrenenlere Mahsus)

BELGE NO

……..…..…

FOTOĞRAF

BELGE DERECESİ

……………………….

Adı Doğum Yeri

Soyadı Doğum Tarihi

Baba Adı

Kursa Giriş Tarihi

Ana Adı

Kursu Bitirme Tarihi

Kursun Açıldığı

Yer

Belgenin

Düzenlendiği Tarih

Kur’an-ı Kerim ve Dini Bilgiler Kursuna devam eden .........................................

...................................................................................................... ........... / ..............

Öğretim Yılı sonunda yapılan sınavda başarı göstererek bu belgeyi almaya

hak kazanmıştır.

…………………………. …………………….......

Din Hizmetleri Müşaviri / Ataşesi Din Görevlisi

(*) Bu form 08/12/2006 tarihli ve 92 sayılı onay ile değiştirilmiştir.

ARALIK-2006

Linkler
Devlet Daireleri
Bankalar
Gazete & Haber
Televizyon
Diyanet İşleri Başkanlığı
Menü
 
Ana Sayfa
Foto Galeri
Video Galeri
İletişim
Bize Ulaşın
0312 232 70 20
[email protected]
Din-Bir-Sen | Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı (GMK Bulvarı) No:39 / 20-21
Maltepe Çankaya / Ankara
Tel :+90 312 232 70 20
Fax :+90 312 232 70 21
Gsm:+90 530 505 63 36

[email protected]

 

Vergi Dairesi : Mithatpaşa V.D.        Vergi Numarası : 879 062 1718
IBAN NO : TR56 0001 0004 7152 5286 9150 01


 

© 2012 Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım & Yazılım :
Networkbil.net