Diyanet İşleri Başkanlığı Teftiş Yönergesi

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

TEFTİŞ YÖNERGESİ(*)

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve diğer

mevzuat gereği yapılan genel ve özel teftişler ile araştırma, inceleme ve

soruşturmalarla ilgili usul ve esasları belirlemek, bu işlemler sonucunda

düzenlenecek rapor şekillerini, yapılan denetim ile raporların düzenlenmesi

sırasında uyulması gereken hususları tespit etmek ve teftiş usullerinde birliği

sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge, Diyanet işleri Başkanlığı Merkez birimleri, taşra

teşkilatında yeralan İl ve İlçe Müftülükleri, Eğitim Merkezi Müdürlükleri,

Yurtdışı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yürütülen din hizmetlerinin,

Hac ve Umre organizasyonları ile yurtiçindeki Dini Konulu Derneklerin; birim,

teşkilat ve hizmetlerde görev alan personelin teftişini kapsar.

Tanımlar

Madde 3- Bu yönergede geçen,

Başkanlık : Diyanet İşleri Başkanlığı’nı,

Başkan : Diyanet İşleri Başkanını,

Kurul : Diyanet İşleri Başkanlığı Teftiş Kurulunu,

Kurul Başkanı : Teftiş Kurulu Başkanını,

Müfettiş : Kurul Başkanı, Başmüfettiş ve Müfettişleri, teftiş

ve tetkik görevi verilen Müfettiş Yardımcılarını,

* 03.02.1994 tarih ve 8 sayılı Başkanlık onayı ile yürürlüğe girmiştir.

R-4/1

Birim : Merkezde ana hizmet, danışma ve teftiş ile

yardımcı birimleri, yurtiçinde İl, İlçe

Müftülükleri ile Eğitim Merkezi Müdürlüklerini,

yurtdışında yeralan Müşavirlik ve Ataşelikleri,

Hizmet : Birimlerce yürütülen faaliyetler ile yurtdışında ve

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yürütülen din

hizmetlerini,

Hac ve Umre

Organizasyonları : Başkanlık ve “A” Grubu Seyahat Acentelerince

düzenlenen Hac ve Umre Organizasyonlarını,

Dini Konulu Dernek : 2908 sayılı Kanunun 45. maddesi ile teftiş yetkisi

Diyanet İşleri Başkanlığına verilen dernekleri,

Kurul Tüzüğü : 11.09.1993 tarih ve 21695 sayılı Resmi Gazetede

yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Teftiş

Kurulu Tüzüğünü,

Kurul Yönetmeliği : 20.12.1993 tarih ve 21794 sayılı Resmi Gazetede

yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Teftiş

Kurulu Yönetmeliğini,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sorumluluk

Sorumluluk

Madde 4- Bu yönergeye göre;

Kurul Tüzüğü ve Yönetmeliğinde belirtilen görev ve sorumluluklar saklı

kalmak şartıyla;

a) Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatına dahil bütün birimlerle, Başkanlığın

murakabesi altında bulunan teşkilat ve kurumlardaki hizmeti, hizmetlileri ve iş

yerlerini Başkan adına teftiş ve tetkik etmekten Teftiş Kurulu Başkanlığı,

b) Birimleri teftiş ve denetime hazırlamaktan; merkezde birim Başkanları,

taşrada İl ve İlçe Müftüleri, Eğitim Merkezi Müdürleri, Yurtdışı teşkilatında din

hizmetleri Müşavir ve Ataşeleri, hac ve umre organizasyonlarında görev alan her

kademedeki yetkili,

c) Dini Konulu Derneklerin teftişini vermekten dernek yöneticileri,

Sorumludur.

R-4/2

İKİNCİ KISIM

Teftiş İşlemleri ve Raporlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Teftiş ve Yıllık Program

Genel Teftiş

Madde 5- Genel Teftiş; Başkanlık merkez birimlerinin, taşra teşkilatında

yer alan İl ve İlçe Müftülüklerinin, Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin, Hac ve

Umre organizasyonlarının, yurtdışı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde

yürütülen din hizmetlerinin, yurtiçinde bulunan Dini Konulu Derneklerin

teftişidir.

Genel Teftiş Dönemleri

Madde 6- Başkanlık Merkez birimleri ve Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin

iki yılda, İl ve İlçe Müftülükleri ile bağlı ünitelerinin üç yılda bir, Hac

organizasyonlarının her yıl, Umre hizmetlerinin (gerektiğinde) her dönem, Dini

Konulu Derneklerin yıllık çalışma programında yeralanları; yurtdışı ve Kuzey

Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yürütülen din hizmetlerinin Başkanlıkça uygun

görülen zamanlarda genel teftişi yapılır.

Yıllık Programlar

Madde 7- İş hacmi ve hizmetin özelliği dikkate alınarak, teftişi uygun

görülen birimlerin ve derneklerin genel teftişi Başkanlıkça her yıl hazırlanan

yıllık çalışma programında belirtilir. Genel teftişler bu programlara uygun olarak

yürütülür.

Ayrıca, genel teftiş programları teftişi yapılacak birimlere ve derneklere

önceden yazılı olarak bildirilir.

Genel Teftişin Yapılması

Madde 8- Genel teftiş aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak

yürütülür;

Genel teftişte esas amaç, denetlenen birimin gelecekte daha mükemmel

sonuçlar elde etmesini, Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge, Genelge hükümleri

ile yıllık çalışma programlarında yeralan hizmet ve faaliyetlerin verimli, etkili ve

süratli bir şekilde uygulanmasını; personelin görev, yetki ve sorumluluklarını

zamanında tam ve eksiksiz olarak kullanmalarını; uygulamalar sırasında çıkan,

problem, aksaklık, tıkanıklık ve zorlukların giderilmesini sağlayıcı rehberlik

hizmetinde bulunmak ve eksikliklerin giderilmesine yönelik çözüm önerileri

getirmektir.

R-4/3

R-4/4

Başkanlık Müfettişleri bu esastan hareketle genel teftişlerde;

a) Birimlerin bütün faaliyetlerini (yönetim, personel, büro, donatım ve

destek hizmetleri, araştırma, geliştirme, planlama, bütçe ve muhasebe, denetim

işlemleri, Din hizmetleri, irşat faaliyetleri, hizmetiçi eğitim, yaygın eğitim ve

Kur’an Kursu hizmetleri, hukuki işlemler, yayın hizmetleri, hac ve umre

organizasyonlarıyla ilgili işlemler, bina ve malzeme durumlarını vs.) denetlerler.

b) Hizmette verimliliği artırıcı, personeli eğitici, teşvik edici ve

ödüllendirici bir metot takip ederler.

c) Yapılan işlem ve çalışmalar ile amaca yönelmede kullanılan yöntemlerin

uygunluğunu araştırırlar.

d) Mevzuat ve standartlardan sapmalar varsa bunları belirterek; ekonomik,

sosyal, idari, hukuki nedenlerini tahlil edip; eksikliklerin düzeltilmesi, iş ve

hizmet veriminin rasyonel bir düzeye çıkartılması için öneriler geliştirirler,

e) (Değişik: 30/01/2009 tarihli ve 19 sayılı onay) Teftiş öncesinde

merkezde birim başkanlarını, yurt içinde mülki amirleri, yurt dışında misyon

şeflerini ziyaret ederler.

f) Dini konulu derneklerin teftişinde ilgili derneğin amaç ve faaliyetlerini

incelerler.

Başkanlık Müfettişlerinin çalışma anlayışı; hata arayan, tenkit eden statik

teftiş sistemini reddeder. Etkin, verimli, hizmete teşvik edici ve hizmeti

engelleyici tavırlardan caydırıcı bir denetim sistemini öngörür.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Teftiş Sonucunda Yapılacak İşlemler ve Genel Teftiş Raporları

Teftiş Defteri

Madde 9- Müfettişler, teftiş edilen birimlerce, Kurul Yönetmeliği’nin 38.

maddesi uyarınca bulundurulacak teftiş defterine, teftişe hangi tarihte

başladıklarını, bitirdiklerini ve hangi tarihler arasındaki işlemleri teftiş ettiklerini,

denetim sonucunda tespit ettikleri eksiklik, aksaklık, çözüm getirici tedbir, teklif

ve tavsiyeler ile memnuniyet verici hususları yazarlar ve mühürleyip imza altına

alırlar.

Teftiş Defterine sadece Müfettişler denetim sonuçlarını yazarlar, özel

mevzuatla denetim yetkisi bulunanlar bu defteri kullanamazlar.

OCAK-2009

Genel Teftiş Raporu

Madde 10- Müfettişler, yaptıkları genel teftişler sonucunda tesbit

ettikleri hususları, vardıkları kanaatleri, alınması gerekli kanuni ve idari

tedbirleri ve teklifleri ihtiva eden Genel Teftiş Raporu düzenleyerek Kurul

Başkanlığına verirler.

Müfettişlerce iki nüsha olarak düzenlenen bu raporlar, kurulca ihtiyaca

göre çoğaltılarak ilgili birimlere gönderilir.

Cevaplı raporlara konu olan hususlara genel teftiş raporlarında yer

verilmez. Sadece bu konularda cevaplı rapor düzenlendiği belirtilir.

Genel Teftiş Rapor Şekli

Madde 11- Genel teftiş sonucunda düzenlenecek “GENEL TEFTİŞ

RAPORLARI” aşağıdaki bölümlerden oluşur.

A-(Değişik: 14.8.1998 tarih ve 28 sayılı Onay; Değişik: 9.10.2003

tarih ve 86 sayılı Onay; Değişik: 1.4.2005 tarih ve 25 sayılı Onay; Değişik:

9.5.2005 tarih ve 33 sayılı Onay ) Müftülüklerin ve bağlı ünitelerin teftişi

sonucu EK: 1 ve EK: GENTEFRA 1’de yer alan form rapora uygun olarak

düzenlenecek GENEL TEFTİŞ RAPORU;

I- YETKİ

II- TEFTİŞ KONUSU VE TARİHİ

III- YAPILAN TEFTİŞ

A- GENEL DURUM

B- DİN HİZMETLERİ

C- EĞİTİM HİZMETLERİ

D- HAC VE UMRE HİZMETLERİ

E- YAYIN VE KÜTÜPHANE HİZMETLERİ

F- PERSONEL İŞLEMLERİ

G- İDARİ VE MALİ İŞLER

IV- SONUÇ VE TEKLİFLER

B- Başkanlık Merkez Birimleri ve yurtdışında yürütülen Din

Hizmetlerinin teftişi sonucu düzenlenecek “GENEL TEFTİŞ RAPORLARI”,

I- YETKİ

II- TEFTİŞ KONUSU VE TARİHİ

MAYIS–2005 R-4/5

III- YAPILAN TEFTİŞ

1. Bir önceki teftiş neticesinin değerlendirilmesi,

2. Yıllık çalışma programı ve faaliyet raporları,

3. Hizmetlerin değerlendirilmesi,

4. Önemli ihtiyaçlar ve Başkanlıkça alınması gerekli tedbirler,

5. Örnek olabilecek çalışma ve uygulamalar,

C- Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin denetimi sonucu düzenlenecek

“GENEL TEFTİŞ RAPORU”;

I- YETKİ

II- TEFTİŞİN KONUSU ve TARİHİ

III- YAPILAN TEFTİŞ

1. Bir önceki teftiş neticesinin değerlendirilmesi,

2. Eğitim hizmetleri,

(Teftiş dönemleri itibariyle açılan kurs ve bu kurslara katılan

kursiyer sayısı, başarısız kursiyerlerin durumu, öğretmenler

kurulu kararları ile eğitim ve öğretim seviyesi, öğretmenlerin

başarı durumu gibi hususlar değerlendirilir.)

3. Kütüphane hizmetleri,

4. Personel ve büro işlemleri,

(Eğitim merkezinin personel, kadro, istihdam ve ihtiyaç

durumu, özlük, ödüllendirme, disiplin, ceza, dosyalama, sınav

işlemleri, yazışmalar, defterlerin usulüne uygun olarak tutuluptutulmadığı

gibi hususlar değerlendirilir.)

5. İdari ve mali işlemler,

(Ödenek, tahakkuk ve harcamalar, ayniyat ve demirbaş eşya

işlemleri, taşıt durumu, temizlik ve yerleşim düzeni, çay ocağı

işletmesi, iaşe ve ibate işlemleri, evrak, dosya imha ve arşiv

işlemleri gibi hususlar değerlendirilir.)

IV- SONUÇ VE TEKLİFLER

D- Hac ve Umre organizasyonlarının denetimi sonucunda düzenlenecek

“HAC ve UMRE TEFTİŞ RAPORU”;

I- YETKİ

II- TEFTİŞİN KONUSU, YERİ VE TARİHİ

III- YAPILAN TEFTİŞ

1. Gümrük kapıları ve havalimanları,

2. Kiralama hizmetleri,

3. Karşılama ve yerleştirme hizmetleri,

4. Hac ibadeti ile ilgili hususlar,

5. Sağlık, hastahane ve cenaze işlemleri,

R-4/6 TEMMUZ–2002

6. Kayıp işlemleri,

7. Ayniyat hizmetleri,

8. Meşaire intikal (Arafat-Müzdelife-Mina)

9. Uğurlama, pasaport işlemleri,

10. Mahalli resmi kurumlarla ilişkiler,

11. Kafile Başkanı ve Din görevlilerinin değerlendirilmesi,

12. Hacda görevli diğer personelin değerlendirilmesi,

(ihtiyaç halinde raporun III. bölümüne ara başlıklar ilave edileceği gibi

çıkartmalar da yapılabilir. “A” Grubu Seyahat Acentalarınca yapılan

organizasyonların denetimi sonucunda hazırlanacak rapor “A GRUBU

SEYAHAT ACENTALARI TEFTİŞ RAPORU” başlığını taşır.)

IV- SONUÇ VE TEKLİFLER

E-(Değişik: 14/8/1998/61 - 164-28 sayılı Onay) Dini konulu derneklerin

teftişi sonucu Ek:2’de bulunan form rapora uygun olarak düzenlenecek

“DERNEK GENEL TEFTİŞ RAPORU”

I- YETKİ

II- TEFTİŞİN KONUSU ve TARİHİ

III- YAPILAN TEFTİŞ

1. Dernek hakkında genel bilgi,

2. Derneğin mali durumu.

(Menkul ve gayr-i menkul mal varlığı ile harcamalar vs.)

3. Defterler ile diğer evrakın usulüne uygun tutulup tutulmadığı,

IV- SONUÇ VE TEKLİFLER

R-4/7

Cevaplı Rapor

Madde 12- Cevaplı rapor, yapılan genel teftişlerde noksan ve hatalı

bulunan ve ilgili birimlerce düzeltilmesi gereken önemli işlemler hakkında, esas

itibariyle üç nüsha olarak ve her servis için ayrı ayrı (Ek:3) forma uygun bir

şekilde düzenlenir.

a) Raporun aslı ile bir nüshası; aslı usulüne göre cevaplandırıldıktan

sonra geri gönderilmek, bir nüshası da ilgili birimce teftiş dosyasında saklanmak

üzere rapor numarasını taşıyan birer yazıya ekli olarak ilgili yerlere tebliği

olunur.

b) Cevaplı Raporlarda;

1. Teftiş edilen memurların adları, soyadları ve memuriyet

unvanları, hangi tarihler arası işlemlerinin denetlendiği,

2. Hatalı ve noksan görülen hususların, kanun, tüzük, yönetmelik,

yönerge ve genelgelerin hangi maddeleriyle ilgili olduğu,

3. Raporun ilgililerce cevaplandırılma süreleri,

4. Mevzuata göre yapılması gereken işlemler,

Belirtilir.

c) Cevaplı raporlar, Müfettişler tarafından belirtilen süreler içinde teftiş

edilen memur ile 1. derecedeki sicil amiri tarafından cevaplandırılarak Müfettişe

iade olunur, gerek görüldüğü hallerde merkezdeki Birim Amirinin görüşüne de

başvurulabilir.

Gelen raporlar en geç 30 gün içinde Müfettiş tarafından son mütalaası da

eklenerek Kurul Başkanlığına tevdi edilir.

d) Cevaplı raporlara ilgililerce verilen cevapların Müfettişçe uygun

görülmemesi halinde, son mütalaanın açık ve gerekçeli hazırlanmasına önem

verilir.

R-4/8

Hastalık, yurtdışında görevlendirme gibi zaruri sebeplerle süresi içerisinde

Müfettişçe değerlendirilemeyen raporların son mütalaaları, Kurul Başkanının

görevlendireceği bir Müfettiş tarafından yazılabilir.

e) Cevaplı raporların ilgililerce zamanında cevaplandırılması hususunu

Müfettişler bizzat takip ederler, haklı sebeplere dayanmadan süresinde

cevaplandırılmayan raporlar hakkında gereği yapılmak üzere, Müfettişlerce

Kurul Başkanlığına bilgi verilir.

f) Kurul Başkanlığı son mütalaaları yazılmış olarak gelen cevaplı raporları

en kısa zamanda ilgili birimlere gönderir ve sonuçlarını yakından izler.

İlgili kişilerce belirtilen mütalaaların Müfettişçe yeterli görülmesi halinde

durum bir yazı ile teftiş edilen birime bildirilir ve bu yazının bir nüshası Kurul

Başkanlığına tevdi edilir.

Personel Denetleme Raporu

Madde 13- Personel denetleme raporu; 657 sayılı Devlet Memurları

Kanunu’nun 110. maddesinde öngörülen denetlenen birimlerin amirleri (Gerek

görüldüğünde memurları) hakkında Müfettişlerin görüş ve kanaatini belirten

form raporlardır. (Ek: 4)

(Değişik: 01/04/2005 tarihli ve 25 sayılı Onay) Bu form raporlarda,

denetlenen birimlerin amir ve memurlarının;

a) Ad, soyad, görev yeri, memuriyet unvanı ve sicil numaraları,

b) Amirleri ile ilişkileri,

c) Resmi devair ilişkileri,

d) Personelle ilişkileri,

e) Halkla ilişkileri,

f) Mesleki bilgileri,

g) Görevlerine bağlılıkları, çalışkanlıkları ve verimlilikleri,

h) Zeka ve kavrayış kabiliyetleri,

ı) Sağlık durumları,

j) Mevzuata bağlılık ve uyumları,

k) İtimada şayan olup-olmadıkları,

l) Teknolojik gelişmeleri uygulama durumları,

m) Sevk ve idarede başarı durumları,

n) Temsil yetenekleri,

o) Hangi görevlerde başarılı olabilecekleri ve daha fazla sorumluluk

taşıyan görevler yüklenip-yüklenemeyecekleri,

Hususlarında Müfettişin objektif bilgi ve müşahedelerine dayanan

kanaatleri belirtilir. Yetersiz ve delillendirilememiş konularda görüş

belirtilmemesi esastır.

Lüzum görüldüğü takdirde memurlar hakkında düzenlenecek form raporlar

yürüttüğü hizmete uygun olarak genişletilebilir.

NİSAN–2005 R-4/9

Personel denetleme raporları Müfettiş tarafından kendi el yazısı ile tek

nüsha olarak düzenlenip, kapalı zarf içerisinde, hakkında personel denetleme

raporu düzenlenen personeli gösterir iki nüsha liste hazırlanarak Başkanlık

Makamına sunulmak üzere bir yazı ekinde Kurul Başkanlığına tevdi edilir.

Müfettişlerce düzenlenen personel denetleme raporları, personelle ilgili

tayin, terfi ve sicil raporu tanzimi gibi işlemler sırasında dikkate alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Özel Teftiş ve Raporları

Özel Teftiş

Madde 14- Diyanet İşleri Başkanının incelenmesine ihtiyaç duyduğu

konularda veya özel mevzuatlarda kurulca incelenmesi belirtilen hususlarda

program dışı yapılan teftiştir.

Özel Teftiş Raporları

Madde 15- Özel teftiş neticesinde varsa standart form rapor (Öğretime

açılacak Kur’an Kursu form raporu vb.) yoksa iki nüsha halinde inceleme raporu

düzenlenir.

Bu inceleme raporları aşağıdaki bölümlerden oluşur:

I- YETKİ

II- İNCELEMENİN KONUSU

III- İNCELEMENİN YERİ ve TARİHİ

IV- YAPILAN İNCELEME

V- SONUÇ VE TEKLİFLER

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tahkikat Sonucu Düzenlenecek Raporlar

İnceleme, Soruşturma ve Ön İnceleme Raporu (1)

İnceleme Raporu

Madde 16- (Değişik: 2/5/2002 tarih ve 32 sayılı Onay) Gerek teftiş

esnasında muttali olunan ve gerekse ihbar veya şikayet yoluyla öğrenilen

yolsuzluklar hakkında yapılacak

1 Bölüm başlığı, Başkanlık Makamının 2/5/2002 tarihli ve 32 sayılı Onayı ile değiştirilmiş ve metne

işlenmiştir.

R-4/10 MAYIS–2002

incelemeler sonucunda; soruşturma açılmasına ya da ön inceleme raporu tanzim

edilmesine lüzum olmadığı kanaatine varılan durumlarda veya zaman aşımına

uğradığı ya da af kanunları kapsamına girdiği anlaşılan suç konularında inceleme

raporu düzenlenir.

İnceleme raporları standart dizi pusulasına bağlanarak Teftiş Kurulu

Başkanlığına verilir.

“İnceleme raporu” aşağıdaki bölümlerden oluşur;

I- YETKİ

II- İNCELEMENİN KONUSU

III- İNCELEMENİN YERİ VE TARİHİ

IV- YAPILAN İNCELEME

V- SONUÇ VE TEKLİFLER

Soruşturma Raporu

Madde 17- (Değişik: 2/5/2002 tarih ve 32 sayılı Onay) Soruşturma

raporu; Türk Ceza Kanununa veya ceza hükmü taşıyan özel kanunlara göre suç

sayılan ve Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında

Kanun kapsamına girmeyen eylemlerle, disiplin suçu niteliğindeki tutum ve

davranışlara ilişkin olarak düzenlenir.

Soruşturma raporu standart dizi pusulası ve rapor kapağına (Ek: 5)

bağlanarak Teftiş Kurulu Başkanlığına tevdi edilir.

“Soruşturma Raporları” aşağıdaki bölümlerden oluşur;

I- BAŞLANGIÇ

II- SUÇ, YERİ VE TARİHİ

III- SANIK VEYA SANIKLAR

IV- MÜŞTEKİ VEYA MUHBİR

V- DELİLLER

VI- (Mülga: 1/7/2002 tarih ve 43 sayılı Onay)

VI- DELİLLERİN İNCELENMESİ VE TAHLİLİ(1)

VII- SONUÇ VE TEKLİFLER(2)

1-2 VII ve VIII bölüm rakamları 1/7/2002 tarih ve 43 sayılı Onayla sırasıyla VI ve VII olarak

değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

TEMMUZ–2002 R-4/11

Ön İnceleme Raporu (1)

Madde 18- (Değişik: 2/5/2002 tarih ve 32 sayılı Onay) Ön İnceleme

Raporu, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

hükümlerine göre yapılan inceleme sonucunda düzenlenir. (2)

a) Müfettiş, hakkında inceleme yapılan kişinin ifadesini de almak

suretiyle yetkileri dahilinde bulunan gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp, görüşünü

de içeren bir rapor düzenleyerek durumu izin vermeye yetkili mercie sunar. Ön

inceleme birden çok kişi tarafından yapılmışsa, farklı görüşler raporda

gerekçeleriyle ayrı ayrı belirtilir.

Yetkili merci bu rapor üzerine soruşturma izni verilmesine veya

verilmemesine karar verecektir. Bu kararlarda gerekçe gösterilmesi zorunludur.

b) Yetkili merci soruşturma izni konusundaki kararını suçun

öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dahil en geç otuz gün içinde vereceğinden

ve bu süre, zorunlu hallerde onbeş günü geçmemek üzere ancak bir defa

uzatabileceğinden, müfettiş bu süreyi dikkate alarak incelemesini mümkün olan

en kısa sürede tamamlar.

c) (Mülga: 1/7/2002 tarih ve 43 sayılı Onay)

c) Ön İnceleme Raporları, 16. maddede belirtilen bölümlerden oluşur.(3)

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

kapsamına giren ve girmeyen suçlarla, değişik kurullarda incelenen suçlara

ilişkin soruşturma evrakı ve ön inceleme raporları birleştirilemez. Ancak evrakın

ayrılma imkanı yoksa yetkili mercilere, ön inceleme raporunun ve soruşturma

dosyasındaki belgelerin örnekleri gönderilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Soruşturmada Usul

Madde 19- Müfettişler yaptıkları adli yönü bulunan soruşturmalarda Ceza

Muhakemeleri Usulü Kanunu ve diğer yargılama usulü hükümlerini taşıyan özel

kanunlarda belirtilen usul ve esaslara uymak zorundadırlar.

Yönergede Bulunmayan Hükümler

Madde 20- Bu yönergede yer almayan hususlarda Kurul Tüzüğü ile

Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

1 Madde başlığı, 2/5/2002 tarihli ve 32 sayılı Onayla değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

2 Bu fıkradaki “soruşturma” ifadesi 1/7/2002 tarihli ve 43 sayılı Onayla “inceleme” olarak

değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

3 1/7/2002 tarihli ve 43 sayılı Onayla (d) bendi (c) olarak, bu bentteki 17 rakamı da 16 olarak

değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

R-4/12 TEMMUZ–2002

İKİNCİ BÖLÜM

Kaldırılan Hükümler, Dayanak, Yürürlük ve Yürütme

Kaldırılan Hükümler

Madde 21- 21.02.1989 tarihinde yürürlüğe giren Diyanet İşleri

Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Dayanak

Madde 22- Bu yönerge 20.12.1993 tarih ve 21794 sayılı Resmi Gazetede

Yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 37, 46 ve

56. maddelerine istinaden düzenlenmiştir.

Yürürlük

Madde 23- Bu yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 24- Bu yönerge hükümlerini Diyanet İşleri Başkanı yürütür.

TEMMUZ–2002 R-4/13

ÖZEL T.C. EK-1

BAŞBAKANLIK

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Müfettişliği

SAYI : B.02.1.DİB.0.60- ..../....../....

KONU : Genel Teftiş

GENEL TEFTİŞ RAPORU

I- YETKİ :

II- TEFTİŞ KONUSU, DÖNEMİ VE TARİHİ :

III- YAPILAN TEFTİŞ :

A. GENEL DURUM

1. Müftülükle İlgili Sayısal Bilgiler

a) İlin/İlçenin Genel Durumu

Genel Nüfusu Merkez Nüfusu

İlçe Sayısı Belde Sayısı Köy Sayısı

İmam-Hatip Lisesi Sayısı İlahiyat Fakültesi Sayısı

b) İlin/İlçenin Genel Kadro Durumu

Toplam Kadro Sayısı: Faal Personel Sayısı: Münhal Kadro Sayısı:

Faal personelin (uzun ve kısa süreli vekil imam-hatipler, askerler ve yurtdışında görevli olanlar da belirtilmek

suretiyle) unvanlara göre dağılımı ve sayıları:

Münhal kadroların unvanlara göre dağılımı ve sayıları:

c) İlin/İlçenin Cami Durumu Merkez Belde Köy

1 Cami Sayısı

2 Kadrolu Cami Sayısı

3 Kadrosuz Cami Sayısı

4 İmam-Hatip Dolu Kadro Sayısı

5 İmam-Hatip Münhal Kadro Sayısı

6 Müezzin-Kayyım Dolu Kadro Sayısı

7 Müezzin-Kayyım Münhal Kadro Sayısı

8 Toplam Faal İmam-Hatip ve Müezzin Kayyım Sayısı

d) Kur’an Kursları Merkez Belde Köy

1 Erkek Kur’an Kursu Sayısı

2 Kız Kur’an Kursu Sayısı

3 Yatılı Erkek Kur’an Kursu Sayısı

4 Yatılı Kız Kur’an Kursu Sayısı

5 Toplam Kur’an Kursu Sayısı

2. Bir önceki teftişte tavsiye edilen hususların yerine getirilme durumu:

3. İlin/İlçenin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı:

4. İlde/İlçede Misyonerlik faaliyetleri, Satanizm, Bahailik vb. akımların olup olmadığı:

5. Personelin; hizmette etkinliği, verimlilik ve başarı durumları, halk, resmi yetkililer ve

birbirleriyle ilişkileri:

6. Toplumun, kurum ve kuruluşların; Başkanlık/Müftülük hizmetlerine bakışı, bu yöndeki

talep ve beklentileri, din hizmetlerine katkıları:

ÖZEL

R-4/14 NİSAN–2005

ÖZEL

T.C: Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettişliği

B. DİN HİZMETLERİ Usulünce

Yapılmış

Eksik

Yapılmış Yapılmamış

1 Dini soruların cevaplandırılması

2 Vaaz ve irşat hizmetleri ve ilgili işlemler

3 Kadınlara yönelik irşat ve din hizmetleri

4 Cami dersleri

5 Konferans, seminer, panel vb. etkinlikler

6 Din hizmetinin daha etkili ve verimli olması için görevlilerce yapılması

gerekli çalışmalar

7 Kutlu Doğum Haftası ile ilgili işler ve etkinlikler

8 Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile ilgili işler ve etkinlikler

9 Cami dışı din hizmetleri

10 Bidat ve hurafelerle mücadele çalışmaları

11 Şehitler ve Gaziler Günü etkinlikleri

12 Engellilere yönelik din hizmetleri

13 Camilerin ibadete açılışı ve yönetimi ile ilgili işler

14 Merkezi vaaz ve ezan sistemiyle ilgili işler

15 İhtida işlemleri

16 Kurban hizmetleri

17 Camilerin temizlik, düzen ve bakımıyla ilgili işler

Belirlenen eksiklikler:

Din Hizmetleri hakkında diğer mütalaalar:

C. EĞİTİM HİZMETLERİ Usulünce

Yapılmış

Eksik

Yapılmış Yapılmamış

1 Kur’an kursu hizmetleri ve ilgili işlemler

2 Yaz Kur’an kursu hizmetleri ve ilgili işlemler

3 Kur’an kursu binalarının temizlik, tefriş, düzen ve bakımıyla ilgili işler

4 Camilerde Kur’an eğitimi

5 Personele yönelik hizmet içi eğitim kursları ve ilgili işlemler

6 Görevlilerin mesleki ehliyetlerinin artırılmasına yönelik iş ve işlemler

Kur’an kurslarında eğitim öğretim seviyesi:

Belirlenen eksiklikler:

Eğitim Hizmetleri hakkında diğer mütalaalar:

D. HAC VE UMRE HİZMETLERİ Usulünce

Yapılmış

Eksik

Yapılmış Yapılmamış

1 Hac ve umre kayıtları

2 Harcamalar ve fazla mesai işlemleri

3 Hacı adaylarının eğitimi

Belirlenen eksiklikler:

Hac ve Umre Hizmetleri hakkında diğer mütalaalar:

E. YAYIN VE KÜTÜPHANE HİZMETLERİ Usulünce

Yapılmış

Eksik

Yapılmış Yapılmamış

1 Başkanlık yayınlarının tanıtım ve satımı konusundaki çalışmalar

2 Kitapların demirbaş kayıtlarına ilişkin işlemler

3 Iskonto bedellerinin takibi ve harcanmasıyla ilgili işlemler

4 Yayın bedellerinin ödenmesi ve hesap mutabakatıyla ilgili işler

5 Görev değişikliğinde zimmetteki yayın ve bedelleriyle ilgili işler

Belirlenen eksiklikler:

Yayın ve kütüphane hizmetleri hakkında diğer mütalaalar:

ÖZEL

NİSAN–2005 R-4/15

ÖZEL

T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettişliği

F. PERSONEL İŞLEMLERİ Usulünce

Yapılmış

Eksik

Yapılmış Yapılmamış

1 Sınav, atama, nakil ve görevlendirme işlemleri

2 Kadrolarla ilgili işlemler

3 İzin ve sağlık işlemleri

4 Özlük ve sicil dosyalarıyla ilgili işlemler

(Sicil raporları, Mal bildirimi ve ilgili diğer işlemler)

5 Emeklilik, vefat ve borçlanma işlemleri

6 Terfi ve intibak işlemleri

7 Müracaat ve şikayetlerle ilgili işlemler

8 İnceleme,soruşturma ve disiplin işlemleri

9 Camiler, Kur’an kursları ve personelin denetlenmesi

10 Sendikal faaliyetlerle ilgili işlemler

Belirlenen eksiklikler:

Personel İşlemleri hakkında diğer mütalaalar:

G. İDARİ VE MALİ İŞLER Usulünce

Yapılmış

Eksik

Yapılmış Yapılmamış

1 Yardım toplama faaliyetleri

2 Yazışma ve evrak işlemleri

3 Dosyalama ve arşiv işlemleri

4 Defterler, kaşeler ve matbu evrakla ilgili işlemler

5 Yıllık çalışma programları ve faaliyet raporlarıyla ilgili işlemler

6 Demirbaş eşya ile ilgili işlemler

7 Taşıtlarla ilgili işlemler

8 Resmi mühür ve beratıyla ilgili işlemler

9 Teberrükat eşyası ile ilgili işlemler

10 Maaş, yolluk, tedavi gideri, ek ders ücreti, yabancı dil tazminatı, vergi

iadesi gibi tahakkuk işlemleri

11 Bilgisayar ve internetle ilgili işler

12 Basın-yayın organlarıyla ilgili işler

13 Sivil savunma işleri

14 Müftülüğün temizlik, tefriş, düzen ve bakımıyla ilgili işler

15 Lojmanların kira, yakıt, su, elektrik vb. bedellerinin sakinlerinden

tahsiline dair işlemler

Belirlenen eksiklikler:

İdari ve Mali İşlemler hakkında diğer mütalaalar:

IV- SONUC VE TEKLİFLER :

..................................... Müftülüğü ve bağlı ünitelerinin ..../..../....... - ..../..../........ tarihlerinde

yapılan genel teftişi sonucunda;

ÖZEL

R-4/16 NİSAN–2005

EK: GENTEFRA 1

………. MÜFTÜLÜĞÜNÜN …….. YILI GENEL TEFTİŞİ SIRASINDAKİ

BAZI SAYISAL GÖSTERGELERİ(*)

a) İlin / İlçenin genel durumu

İlin/İlçenin merkez + genel nüfusu Faal Kur’an Kursu Sayısı

İlin ilçe sayısı Toplam kadro sayısı

İlin/İlçenin belde+ köy sayısı Camiyi bulunmayan belde+köy sayısı

İlahiyat Fakültesi+İmam-Hatip Lisesi Sayısı

İl veya ilçede satılan Takvim+ Diyanet Aylık+ İlmi+ Çocuk Dergisi sayısı

Müftülüğün toplam personel sayısı (faal)

Müftülük personelinin unvanlara göre dağılımı ve sayıları:

b) Camiler

1 İl veya ilçe merkezi + belde + köy cami sayısı

2 İl veya ilçe merkezi + belde + köy camii imam-hatip dolu kadro sayısı

3 İl veya ilçe merkezi + belde camii müezzin-kayyım dolu kadro sayısı

4 İl veya ilçe merkezi + belde + köy camii münhal imam-hatip kadro sayısı

5 İl veya ilçe merkezi + belde camii münhal müezzin-kayyım kadro sayısı

c) Kur’an Kursları

1 İl veya ilçe merkez +belde+köy erkek Kur’an kursu sayısı

2 İl veya ilçe merkez +belde+köy kız Kur’an kursu sayısı

3 İl veya ilçe merkez +belde+köy yatılı Kur’an kursu sayısı

4 Kurslarda yüzüne Kur’an okuyan kız+ erkek öğrenci sayısı

5 Kurslarda hıfza çalışan kız+ erkek öğrenci sayısı

6 Kadrolu bayan+ bay öğretici sayısı

7 Geçici bayan+ bay öğretici sayısı

* Bu formda yer alan bilgiler ilgili müftülükçe hazırlanacak ve tasdik edilecektir.

EKİM–2003 R-4/17

HİZMETE ÖZEL EK-2

T.C.

BAŞBAKANLIK

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Müfettişliği

SAYI : B.02.1.DİB.0.60- ..../......./.......

KONU : ......................................

Derneğinin Genel Teftişi

DERNEK GENEL TEFTİŞ RAPORU

I. YETKİ :

Diyanet İşleri Başkanlığının .../.../.... tarih ve B.02.1.DİB.0.60.131/... sayılı oluru.

II. TEFTİŞİN KONUSU VE TARİHİ :

...................... Derneğinin .../.../....- .../.../.... tarihleri arasında yapılan genel teftişi.

III. YAPILAN TEFTİŞ :

1. Dernek Hakkında Genel Bilgi :

1 Derneğin kütük numarası ve kuruluş tarihi

2 Derneğin adresi

3 Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Adı ve Soyadı

4 Dernek Saymanının Adı ve Soyadı

5 Derneğin Amacı

EVET HAYIR

6 Dernek, Tüzüğünde belirtilen amaç doğrultusunda faaliyet gösteriyor mu?

7 Dernek Tüzük veya adresinde bir değişiklik yapılmış ise 15 gün içerisinde

mahalli gazetede yayımlanarak halka duyurulmuş mudur?

8

Dernekler Kanunu'nun 16/7. Maddesi uyarınca Dernek Yönetim Kurulu, üyelik

için yapılan müracaatları en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya reddi

şeklinde karara bağlayıp sonucu müracaat sahibine duyurmuş mudur?

9 Üyeliği sona erenlerin kayıtları silinmiş midir?

10 Yönetim Kurulunda asil üyeliklerde boşalma olmuşsa yedek üyeler göreve

çağrılmış mıdır?

11 Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları Kanunun 20. maddesi ve

dernek tüzüğünde belirtilen sürede yapılmış mıdır?

12 Yönetim ve Denetim Kurulları oluşturulmuş mudur?

Oluşturulmuşsa üye sayısı yeterli midir?

13 Seçilenler zamanında idareye bildirilmiş midir, karar defterine işlenmiş midir?

14 Denetleme Kurulu 6' şar aylık raporlarını hazırlamış mıdır?

Derneğin yurt, pansiyon, kitaplık ve okuma odası gibi kullandığı tesisleri var

mıdır?

15 Varsa "Derneklerin İzinle Kurabileceği Tesisler Hakkında Yönetmelik"

hükümleri uyarınca ilgili kuruluşların görüşü alınarak Valilikten izin alınmış

mıdır?

HİZMETE ÖZEL

R-4/18

TEMMUZ-2002

T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettişliği

-2-

16

Dernek, ikametgâhı ve faaliyet alanlarında Dernekler Kanunu'nun 5.

maddesinin 11. bendi, 6. maddesinin 1. bendi ile 53. maddesinde

yasaklanan faaliyetlerde bulunmakta mıdır?

17 Derneğin lokali ve çay ocağı var mıdır?

Varsa Dernekler Kanunu'nun 90. Maddesi uyarınca mülki amirden izin

alınmış mıdır?

18 Derneğin şubeleri var mıdır?

Şubeleri varsa bu hususta yönetim kurulunca karar alınmış ve yetki verilmiş

midir?

19 Dernek hakkında adli ve idari işlem yapılmış mıdır?

20 Dernek Müftülükle uyum içerisinde çalışıyor mu?

2. Derneğin Mali Durumu :

Evet Hayır

1

Dernekler Kanunu'nun 64. Maddesi uyarınca dernek, ikametgâhı ile amaç ve

faaliyetleri için gerekli olandan başka menkul veya gayrı-menkul mala sahip

midir?

2 Derneğin gayr-ı menkulü mevcut ise amaç ve faaliyetleri doğrultusunda

kullanılmakta mıdır?

3 Derneğin Dernekler Kanunu’nun 60. Maddesinde belirtilen gelir yollarının

dışında geliri var mıdır?

4 Dernek, yardım toplama faaliyetlerini Yardım Toplama Kanunu'nun ilgili

hükümlerine uygun olarak yürütmekte midir?

5

Dernek adına gelir toplamakla yetkili ve görevli kişilerce tahsil edilen paralar

30 gün içinde veya yönetmelikte belirlenen miktarı aşanlar 30 günlük süreyi

beklemeksizin derneğin banka hesabına yatırılmış mıdır?

6 Bankalarda veya kasalarda mevcut paralar dikkate alınarak gelir ve giderler

arasında mutabakat var mıdır?

7 Alındı ve harcama belgeleri ile kayıtlar arasında tam uyum var mıdır?

8 Üye aidatları ve derneğin mal varlığından elde edilen gelirler düzenli olarak

dernek hesabına geçirilmiş midir?

1. Aidatlar

2. Dernekçe yapılan yayın ve diğer

etkinliklerden elde edilen gelirler

3. Mal varlığından elde edilen gelirler

4. Bağışlar ve yardımlar

9 Derneğin gelirleri nelerden ibarettir?

5. Diğer gelirler

Derneğin gelirleri Derneğin giderleri

1 Bir önceki yıldan aktarılan 1 Harcama tutarı

2 Aidat ve teberrular 2 Banka

3 Kira ve diğer gelirler 3 Kasa

10

Toplam Toplam

Evet Hayır

11 Yukarıda gelir olarak belirtilen miktarlar toplam harcama olarak belirtilen

meblağ ile birbirini tutmakta mıdır?

R-4/19

T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettişliği

-3-

3. Defterler ile Diğer Evrakın Usulüne Uygun Olarak Tutulup Tutulmadığı:

1

Dernekler Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca tutulması zorunlu defterlerden: 1- Üye Kayıt, 2-

Karar, 3- Gelen-Giden Evrak Kayıt, 4- Gelir-Gider, 5- Bütçe Kesin Hesap ve Bilânço, 6-

Demirbaş, 7- Alındı Belgesi Kayıt Defterleri var mıdır?

2 Bu defterler noterden tasdikli midir?

3 Defterler usulüne uygun olarak işlenmekte midir?

4 Üye kayıt defterine üyenin kimliği, giriş tarihi, aylık ve yıllık aidatları yazılmış mıdır?

5 Karar defterine yönetim kararları tarih ve numara sırasına göre yazılmış mıdır?

Kararlar başkan ve üyelerce imzalanmış mıdır?

6 Gelen-Giden Evrak Defterine, gelen giden evrak, tarih ve numarası ile kaydedilmiş midir?

Gelen evrakın aslı giden evrakın ise kopyası bir dosyada muhafaza edilmekte midir?

7 Gelir-Gider Defterine, dernek adına alınan bütün paraların alındıkları yerler ve harcanan

paraların verildikleri yerler açık ve düzenli olarak işlenmiş midir?

8 Bütçe, kesin hesap ve bilânçolar açık ve düzenli bir şekilde tutulmuş mudur?

9 Alındı Belgesi Kayıt Defterine, Sayman üyelere zimmetle verilen Alındı Belgeleri, en küçük

alındı belgesi cildinden başlanmak üzere alt alta kaydedilmiş midir?

10

Alındı Belgeleri Başkan, Başkan Vekili ve Sayman Üyenin yazılı başvurusu ile en büyük

mülki amire onaylatılmış ihtiyaç belgesine binaen Defterdarlık veya Mal Müdürlüğünden

temin edilmiş midir?

11 Alındı Belgesi temini için kaleme alınan yazılı başvuru belgesi ve onaylı ihtiyaç belgeleri bir

dosyada saklanmış mıdır?

12

Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri ve Mal Müdürlüklerinden satın alınan veya dernekçe

bastırılan Alındı Belgelerinin cilt, seri ve sıra numaraları ile başka herhangi bir yerinde hata

bulunup bulunmadığı hususu bir tutanağa bağlanmış mıdır?

13 Alındı Belgelerinin kontrolü ile ilgili 2 nüsha olarak tanzim olunan tutanağın bir nüshası

dernekte saklanmakta mıdır?

14 Alındı Belgeleri, tutanakla birlikte sayman üyeye verilerek zimmetlenmiş midir?

15 Alındı Belgelerinin son yaprağı kullanım tarihinden itibaren dernek saymanınca 5 yıl süre ile

muhafaza edilmekte midir?

16 Yeni ve eski saymanlar arasında devir-teslim işlemi yapılmış mıdır?

17 Alındı Belgelerinde, ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası var mıdır?

18 Alındı Belgeleri dernek kaşesi ile damgalanmış mıdır?

19 Alındı Belgeleri, yardım toplamaya yetkisi olan kişilere zimmetle verilmiş midir?

20 Dernek adına gelir toplayacak kişiler, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilip kararın bir örneği

mahalli zabıta makamlarına tescil ettirilmiş midir?

Yetkili kılınan kişinin açık kimliği imzası ve fotoğrafını ihtiva eden yetki belgesi mahallin en

büyük mülki amirince onaylanmış mıdır?

21 Yetki belgesinin süresi bir yıl olduğundan sürenin bitiminde yukarıdaki esaslar dâhilinde yetki

belgesi yenilenmiş midir?

Eski yetki belgesi, belgeyi onaylayan makama iade edilmiş midir?

22 Dernek Kurucuları ve üyelerinin kazanç paylaşma gayesi var mıdır?

Varsa diğer hususlar

R-4/20

T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettişliği

-4-

IV. SONUÇ VE TEKLİFLER :

R-4/21

..........................................Derneğinin .../.../....- .../.../..... tarihlerinde

yapılan genel teftişi sonucunda;

ÖZEL EK-3

T.C.

BAŞBAKANLIK

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

MÜFETTİŞLİĞİ

CEVAPLI RAPOR

BAŞKANLIK MÜFETTİŞİ :

RAPORUN KONUSU :

RAPORUN

TARİHİ :

SAYISI :

EKLERİ :

TEFTİŞİN İLGİLİ

OLDUĞU BİRİM :

TEFTİŞİN BAŞLANGIÇ

VE BİTİŞ TARİHİ :

HANGİ TARİHLER ARASI

İŞLEMLERİN TEFTİŞ EDİLDİĞİ :

CEVAPLANDIRMAK İÇİN

İLGİLİLERE VERİLEN SÜRE :

TEFTİŞ EDİLEN

MEMURLARIN: ADI VE SOYADI SİCİL NO. ÜNVANI

ÖZEL

R-4/22

Sayfa: (...)

Müfettişin İncelediği ve Açıklanmasını Gerekli Gördüğü Hususlar ile Mevzuatın İlgili Maddeleri

1/1

R-4/23

Sayfa: (...)

İşlemi Tetkik Edilen Memurun Açıklaması

1/2

R-4/24

Sayfa: (...)

Birinci Derecedeki Sicil Amirinin Görüşü

1/3

R-4/25

Sayfa: (...)

Merkezdeki İlgili Birim Amirinin Görüşü

1/4

R-4/26

Sayfa: (...)

Tetkik Edilen İşlemler Hakkında Memur ve Amirler Tarafından Yapılan Açıklamalara Karşı

Müfettişin son Düşünceleri ve Teklifi

1/5

R-4/27

R-4/28 ARALIK-2006

ÖZEL EK-4 (**)

T.C.

BAŞBAKANLIK

Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettişliği

Sayı : B.02.1.DİB.0.60- …../…./……..

Konu :

PERSONEL DENETLEME RAPORU (*)

T.C. kimlik no

Adı ve soyadı

Görev yeri

Memuriyet unvanı

Sicil numarası

Amirleri ile ilişkiler

Resmi kurumlar ile ilişkiler

Personel ile ilişkiler

Halkla ilişkiler

Mesleki bilgisi

Görevine bağlılığı, çalışkanlığı ve

verimliliği

Zeka ve kavrayış derecesi

Sağlık durumu

Mevzuata bağlılık ve uyumu

İtimada şayanlık durumu

Teknolojik gelişmeleri uygulama durumu

Sevk ve idarede başarı durumu

Temsil yeteneği

Hangi görevlerde başarılı olabileceği, daha

fazla sorumluluk taşıyan görevler yüklenip

yüklenemeyeceği

Denetim Yapan Müfettişin;

Kod Numarası :

Unvanı :

İmzası :

(*) Bu form Diyanet İşleri Başkanlığı Teftiş Yönergesinin 13. maddesi gereği yönetici durumundaki personel için kullanılır.

(**) Bu form 08/12/2006 tarihli ve 91 sayılı onay ile değiştirilmiştir.

ÖZEL

T.C. EK-5

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

MÜFETTİŞLİĞİ

Sayı : ..../..../20..

Adedi :

Sayfa :

..................................................

Müfettişin Adı, Soyadı : ..............................................................................................

Tahkikat emrini veren makam

Onay tarihi ve sayısı

Tahkikatın yapıldığı yer

Suçun işlendiği yer ve tarih

Tahkikata başlama tarihi

Tahkikatın sona erdiği tarih

Tahkikatın konusu (Sabit Görülen İddialar)

Suç isnad edilenlerin adı, soyadı ve görevi

Suçla ilgili kanun hükmü ve maddesi

Teklif

R-4/29

Linkler
Devlet Daireleri
Bankalar
Gazete & Haber
Televizyon
Diyanet İşleri Başkanlığı
Menü
 
Ana Sayfa
Foto Galeri
Video Galeri
İletişim
Bize Ulaşın
0312 232 70 20
[email protected]
Din-Bir-Sen | Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı (GMK Bulvarı) No:39 / 20-21
Maltepe Çankaya / Ankara
Tel :+90 312 232 70 20
Fax :+90 312 232 70 21
Gsm:+90 530 505 63 36

[email protected]

 

Vergi Dairesi : Mithatpaşa V.D.        Vergi Numarası : 879 062 1718
IBAN NO : TR56 0001 0004 7152 5286 9150 01


 

© 2012 Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım & Yazılım :
Networkbil.net