Dernek Vakıf Birlik Kurum ve Kuruluşlara Diyanet İ

DERNEK, VAKIF, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, SANDIK VE BENZERİ

TEŞEKKÜLLERE DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇESİNDEN YARDIM

YAPILMASI HAKKINDA YÖNERGE (*)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden

kamu yararı gözetilerek, dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri

teşekküllere, yapılacak yardımlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge; 633 sayılı “Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve

Görevleri Hakkında Kanun”un 1 inci maddesinde belirtilen görev alanlarında hizmet ve

faaliyet yürüten dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden yardım yapılması, bu yardımın kullanılması,

izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî

Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesi ile bu maddeye müsteniden

hazırlanarak 17/07/2006 tarihli ve 26231 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernek,

Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim

Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik

hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Başkanlık: Diyanet İşleri Başkanlığını,

b) Başkan: Diyanet İşleri Başkanını,

c) Teşekkül: Yardım yapılacak dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve

benzeri tüzel kişileri,

ç) Yardım: Başkanlık bütçesinden teşekküllere yapılacak nakdî yardımı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yardımlarla İlgili Usul ve Esaslar

Yardım yapılabilme şartları

MADDE 5- (1) Başkanlıkça teşekküllere yardım yapılabilmesi için;

a) Başkanlık bütçesinde bu amaçla ödenek tefrik edilmiş olması,

b) Yardımlarda kamu yararı gözetilmesi, yardımların öncelikle toplumun ihtiyaç

ve sorunlarına çözüm sağlaması ile toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik

olması,

c) Teşekkülün, Başkanlığın görev alanına giren konularda faaliyet göstermesi,

ç) Teşekkül ile mahallî müftülük arasında yardımın usulüne uygun harcanacağına

dair protokol yapılması, (Ek-1)

---------------------------------------------------

(*) Bu Yönerge 17/11/2006 tarihli ve 86 sayılı Başkanlık onayı ile yürürlüğe girmiştir.

KASIM-2006 R-20/1

d) Teşekkülün, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile

İlişkilerine Dair Kanun kapsamındaki dernek ve vakıflardan olmaması,

e) Teşekkülün, Anayasa ve kanunlarla yasaklanmış faaliyetlerde bulunmamış

olması,

f) Teşekkülün üyelerine veya ortaklarına kazanç paylaşımı veya kâr dağıtımı

amacının bulunmaması,

gerekir.

Yardım konusu olabilecek hizmetler

MADDE 6- (1) Yardım konusu olabilecek hizmetler şunlardır:

a) Cami yapımı ve onarımı,

b) Kur’an kursu binası yapımı ve onarımı,

c) Başkanlık görev alanına giren diğer hizmetler.

Yardım yapılmasıyla ilgili kriterler

MADDE 7- (1) İnşaat ve onarımlara yardım yapılabilmesi için;

a) Belediye ve mücavir alan sınırları dahilinde yapılacak inşaat veya onarımlar

için belediyeden yasal iznin alınmış olması,

b) Belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki yerlerde yapılacak inşaat veya

onarımlar için Valilikten yasal iznin alınmış olması,

c) Yardım talep edilen inşaat veya onarımın fiilen başlamış olması,

gerekir.

Yardım taleplerinin iletilmesi

MADDE 8- (1) Yardım talebinde bulunan teşekkül tarafından iki nüsha Yardım

Talep Formu (Ek-2) doldurularak il/ilçe müftülüğüne teslim edilir.

(2) İl/ilçe müftülüğüne teslim edilen Yardım Talep Formları, bu Yönergenin 9

uncu maddesinde belirtilen esaslar bakımından mahallinde incelenir. Formlar ilçe

müftülüklerince Haziran ayının ikinci haftası sonuna kadar il müftülüğüne, il

müftülüğünden de 01 Temmuz tarihinde Başkanlıkta olacak şekilde Başkanlığa

gönderilir.

(3) Yardım talep formları doldurulduğu câri yıl için geçerlidir.

Yardım talep formu ile gönderilecek bilgiler ve belgeler

MADDE 9- (1) Yardım Talep Formları ile gönderilmesi gereken bilgi ve belgeler

şunlardır:

a) Müftülük ile teşekkül arasında imzalanan protokol,

b) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı birim fiyatlarına göre hazırlanmış hizmete ait keşif

raporu,

c) İnşaatın veya onarım yapılacak binanın dört cepheden çekilmiş fotoğrafı,

ç) İnşaat veya onarım yapılacak yere ait tapu/tahsis belgesi veya Valilik izni,

d) Daha önce yardım alınmış ise tarihi ve miktarını gösterir belge,

e) Dernek tüzüğü, vakıf senedi veya teşekkülün hukukî statüsünü gösteren belgenin

onaylı bir sureti,

f) Teşekkülün fiilen faaliyet gösterdiğine dair mülkî idare amirliğinden alınacak belge,

g) İnşaat ruhsatı veya onarım izni.

Yardım taleplerinin değerlendirilmesi

MADDE 10- (1) Yardım taleplerinin değerlendirilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Başkanlığa intikal eden Yardım Talep Formları Teknik Hizmetler Şubesi

Müdürlüğünce incelenir. Gerekli görülürse yardımın yapılacağı il/ilçe müftülüğünden taleple

ilgili ek bilgi istenir.

R-20/2 KASIM-2006

b) Yardım talepleri, keşif bedelleri de dikkate alınarak teşekkülün ve

gerçekleştirilecek hizmetin durumuna göre değerlendirilir.

c) Yardım talebinde bulunan teşekküllere önceki yıllarda yapılmış olan yardımlar

varsa, bunların yerinde ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı araştırılır.

ç) Bu inceleme ve araştırma sonucunda yardım yapılması uygun görülen

teşekküller tespit edilir.

d) Teşekküllere yapılacak yardımın miktarı, Teknik Hizmetler Şubesi Müdürlüğü

tarafından hazırlanacak teklif doğrultusunda Bütçe ve Performans Şubesi Müdürlüğünce

belirlenir ve dağıtımı yapılır.

e) Yardımların belirlenmesi ve dağıtımı ile ilgili işlemler İç Mali Kontrol Şubesi

Müdürlüğünün kontrolünden sonra Teknik Hizmetler Şubesi Müdürlüğünce Başkan’ın

onayına sunulur. Onay ile işlemler kesinleşir ve uygulanır.

f) Yardım, Başkanlık Bütçesine konulan ödeneğin tamamen serbest bırakılmasını

müteakiben bu Yönergedeki esaslara uygun olarak câri yıl içinde yapılır.

Yardımın gönderilmesi

MADDE 11- (1) Teşekküllere yardım ile ilgili Başkanlıktan alınan onayın bir

örneği Bütçe ve Performans Şubesi Müdürlüğünce Başbakanlık Merkez

Saymanlığına gönderilir. Yardımlar, teşekkülün beyan ettiği resmî bankalardan

birindeki hesaba saymanlıkça havale edilir.

(2) Yardımın amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının izlenmesi

için Teknik Hizmetler Şubesi Müdürlüğünce, yardımın yapıldığı teşekkülün

bulunduğu il/ilçe müftülüğüne yazılı bilgi verilir.

Yardımların kullanılması, izlenmesi ve denetlenmesi

MADDE 12- (1) Teşekküller, yardımı kamu yararını gözeterek ve veriliş

amacına uygun olarak kullanmak zorundadır.

(2) Yardım alan teşekküller, yardımın amacına uygun olarak harcanıp

harcanmadığına ilişkin bilgi, belge ve kayıtların birer örneği ile faaliyet raporlarını,

faaliyetin bitimini müteakip bir ay içinde; devam eden faaliyetlerine ilişkin bilgi,

belge ve raporlarını da takip eden yılın ilk ayı içerisinde Başkanlığa göndermek

zorundadır.

(3) Başkanlık, yapılan yardımla sınırlı olmak üzere gerekli gördüğü her türlü

inceleme, kontrol ve denetimi yapmaya yetkilidir. Yardım ödeneğinin yerine ve

tahsis amacına uygun harcanıp harcanmadığı il/ilçe müftülüklerince izlenir. İl/ilçe

müftülükleri tespit ettikleri ihmal ve yolsuzlukları Valilik aracılığı ile Başkanlığa

bildirirler.

(4) Denetim sonucunda, verilen yardımın amacına uygun harcanmadığı tespit

edilen teşekkülün başkan ve üyeleri hakkında düzenlenen rapor, gerekli işlem

yapılmak üzere mahallî Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.

(5) Denetim sırasında görevli tarafından istenecek bilgi, belge ve kayıtların

verilmesi, sorulan soruların yazılı ve/veya sözlü olarak cevaplandırılması zorunludur.

Yardımların kamuoyuna açıklanması

MADDE 13- (1) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, yardım yapılan

teşekküllerin isim listesini, teşekküllere ilişkin bilgileri, yardımın amacını, konusunu

ve yapılan yardım tutarlarını, izleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar Başkanlık Web

Sitesi’nde yayınlayarak kamuoyuna açıklar.

KASIM-2006 R-20/3

Yardımın geri alınması

MADDE 14- (1) Yardım konusu faaliyetin gerçekleştirilemeyeceğinin veya

yardımın amacına uygun olarak yılı içinde harcanmamış olmasının tespiti hâlinde, durum

teşekküle tebliğ edilir. Teşekkül, tebliğden itibaren on beş gün içinde yardım tutarını

Başkanlığa aynen iade etmek zorundadır.

(2) Yardımın süresi içinde iade edilmemesi durumunda, yardım tutarı kanunî

faiziyle birlikte genel hükümlere göre ilgili teşekkülden tahsil edilir.

(3) Yardımı süresi içinde iade etmeyen teşekküller, bu Yönerge kapsamındaki

yardımlardan bir daha yararlandırılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 15- (1) Bu Yönerge, 01/01/2006 tarihinden geçerli olmak üzere

onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- (1) Bu Yönerge hükümlerini Diyanet İşleri Başkanı yürütür.

R-20/4 KASIM-2006

EK-1

DERNEK, VAKIF, BİRLİK KURUM, KURULUŞ, SANDIK VE BENZERİ

TEŞEKKÜLLERE DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇESİNDEN YAPILACAK

YARDIMA İLİŞKİN PROTOKOL

MADDE 1- İşin mahiyeti ve taraflar:

Mülkiyeti ……………..…………….…… ait, ..……………..………… ili,

…………………………. ilçesi, ………………………………….. Mahallesi / Köyü

…………... ada, ………….. Paftada / Parselde kayıtlı …………...……..m2 yüzölçümlü

gayrimenkul üzerine yapılacak olan ………………………..…………. inşaasına,

………….…………. onarıma Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden aşağıdaki usul ve esaslara

göre yardım yapılacaktır.

Bu protokolde geçen Diyanet İşleri Başkanlığı, “Başkanlık”; Dernek, Vakıf, Birlik,

Kurum, Kuruluş, Sandık ise “Teşekkül” olarak anılacaktır.

MADDE 2- Teşekküle yapılacak yardım Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş,

Sandık ve Benzeri Teşekküllere Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesinden Yardım Yapılması

Hakkında Yönerge esaslarına göre yapılacaktır.

MADDE 3- Yardım, Başkanlık Bütçesine konulan ödeneğin tamamen serbest

bırakılmasını müteakiben bu Yönergedeki esaslara uygun olarak câri yıl içinde yapılacaktır.

MADDE 4- Teşekkül, yardımı veriliş amacına uygun olarak kullanmak zorundadır.

MADDE 5- Yardım alan teşekkül yardımın amacına uygun olarak harcanıp

harcanmadığına ilişkin, bilgi, belge ve kayıtların birer örneği ile faaliyet raporlarını, faaliyetin

bitimini müteakip bir ay içinde; devam eden faaliyetlerine ait bilgi, belge ve raporlarını takip

eden yılın ilk ayı içinde Başkanlığa göndermek zorundadır.

MADDE 6- Başkanlık, yapılan yardımla sınırlı olmak üzere gerekli gördüğü her türlü

inceleme, kontrol ve denetimi yapmaya yetkilidir.

MADDE 7- Denetim sırasında teşekkülden istenilecek bilgi, belge ve kayıtların

verilmesi, sorulan soruların yazılı veya sözlü olarak cevaplandırılması zorunludur.

MADDE 8- Yardım konusu faaliyetin gerçekleştirilemeyeceğinin veya yardımın

amacına uygun olarak yılı içinde harcanmamış olmasının tespiti hâlinde, durum teşekküle

tebliğ edilir. Teşekkül, tebliğden itibaren on beş gün içinde yardım tutarını Başkanlığa aynen

iade etmek zorundadır.

MADDE 9- Yardımın süresi içinde iade edilmemesi durumunda, yardım tutarı kanunî

faizi ile birlikte genel hükümlere göre teşekkülden tahsil edilecektir.

MADDE 10- Yardımı süresi içinde iade etmeyen teşekkül bu yardımdan bir daha

yararlandırılmayacaktır.

MADDE 11- İş bu protokol üç nüsha olarak tanzim edilmiştir.

Teşekkül Yetkilisinin …………………...

Adı-Soyadı : …………..Müftüsü

İmza-Mühür : İmza- Mühür

KASIM-2006 R-20/5

EK-2

DERNEK, VAKIF, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, SANDIK VE BENZERİ

TEŞEKKÜLLERE DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇESİNDEN

YAPILACAK YARDIMLARA İLİŞKİN TALEP FORMU

YARDIM TALEP EDEN TEŞEKKÜLÜN

Adı ve Açık Adresi

İli Binanın Cinsi

İlçesi İnşaat Alanı (m2)

Köy / Mahalle İnşaatın

Başlama Tarihi

Ada / Pafta No İnşaatın

Mevcut Durumu

Parsel No Arsanın

Kime Ait Olduğu

Yüzölçümü Talep Edilen

Yardım Miktarı

Tapu Tarihi Yardımın

Kullanım Amacı

İnşaat Onarım

Daha Önce Yardım

Yapılmışsa

Tarihi : …. /….. / ……...

Miktarı : …………………

Teşekkülün

Hesabının Bulunduğu

Devlet Bankası / Şubesi :

Hesap numarası :

Yukarıda beyan olunan bilgilerin doğruluğunu tasdik ederim. …./…./20…..

……………………..

Teşekkülün Yetkilisi

İmza-Mühür

Yardım talep edilen mezkur Cami/Kur’an Kursu/Müftülük Binası/ ………………

………….……………. Müftülüğümüzce yerinde incelenmiş ve …………………. YTL.

yardım yapılması uygun mütalaa olunmuştur.

……………..……….

……………. Müftüsü

EKLER:

1- Teşekkül ile imzalanan Protokol,

2- Keşif raporu,

3- İnşaatın veya onarım yapılacak binanın dört cepheden çekilmiş fotoğrafı,

4- İnşaat veya onarım yapılacak yere ait tapu /tahsis belgesi veya Valilik izni,

5-Daha önce yardım alınmış ise tarihi ve miktarını gösterir belge,

6- Senet, tüzük veya teşekkülün hukukî statüsünü gösteren belgenin onaylı bir sureti,

7- Teşekkülün fiilen faaliyet gösterdiğine dair mülkî idare amirliğinden alınacak belge,

8- İnşaat ruhsatı veya onarım izni.

R-20/6 KASIM-2006

Linkler
Devlet Daireleri
Bankalar
Gazete & Haber
Televizyon
Diyanet İşleri Başkanlığı
Menü
 
Ana Sayfa
Foto Galeri
Video Galeri
İletişim
Bize Ulaşın
0312 232 70 20
[email protected]
Din-Bir-Sen | Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı (GMK Bulvarı) No:39 / 20-21
Maltepe Çankaya / Ankara
Tel :+90 312 232 70 20
Fax :+90 312 232 70 21
Gsm:+90 530 505 63 36

[email protected]

 

Vergi Dairesi : Mithatpaşa V.D.        Vergi Numarası : 879 062 1718
IBAN NO : TR56 0001 0004 7152 5286 9150 01


 

© 2012 Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım & Yazılım :
Networkbil.net