DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETM

 

22 Şubat 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28212

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı)’tan:

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan personelin disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurt dışı kuruluşlarında görevli personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 ve 134 üncü maddeleri ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Diyanet İşleri Başkanını,

b) Başkanlık: Diyanet İşleri Başkanlığını,

c) Disiplin amiri: Bu Yönetmeliğe ekli listede unvanları belirtilen yetkili disiplin ve üst disiplin amirini,

ç) Diğer personel: Ekli listedeki unvanlar dışında kalan ve bu Yönetmelik kapsamında bulunan Başkanlık teşkilatında görevli personeli,

ifade eder.

Disiplin amirlerinin belirlenmesi

MADDE 5 (1) Diyanet İşleri Başkanı bu Yönetmelik kapsamına giren bütün personelin yurt içinde ve yurt dışında disiplin amiridir. Bu sıfatla haiz bulunduğu yetkileri her derecedeki memur hakkında doğrudan kullanabilir.

(2) Diyanet İşleri Başkanı bu Yönetmelik kapsamına giren bütün personelin; valiler kendi il sınırları, kaymakamlar kendi ilçe sınırları içinde bu Yönetmelik kapsamına giren taşra teşkilatında görevli personelin, misyon şefleri kendi görev alanlarında bu Yönetmelik kapsamına giren yurt dışı teşkilatında görevli personelin üst disiplin amiridirler.

(3) Başkanlığın görev alanına giren iş ve işlemlerin denetimi, etkin ve süratli bir uygulamayı sağlamak için;

a) Başkan yardımcıları, taşra ve yurt dışı teşkilatında görevli bütün personelin,

b) Birim amirleri ve daire başkanları, birim veya dairelerde görevli bütün personelin,

c) İl Müftüleri, kendi il sınırlarında bulunan dinî yüksek ihtisas merkezleri ve eğitim merkezi müdürlüklerindeki personel hariç ilçe müftüleri de dahil olmak üzere bu Yönetmelik kapsamına giren görevli bütün personelin,

ç) Dinî yüksek ihtisas merkezi ve eğitim merkezi müdürleri, kurs süresince bütün kursiyerlerinin,

d) Din Hizmetleri Müşavirleri, görev yaptıkları ülkede bulunan ve bu Yönetmelik kapsamına giren yurt dışı teşkilatında görevli bütün personelin,

disiplin amiridirler.

Disiplin amirleri

MADDE 6 (1) Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurt dışı kuruluşlarında görevli personelin disiplin ve üst disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 7 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 8 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

 

Ek-1

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ
DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

 

A-MERKEZ TEŞKİLATI

1-

BAŞKANLIK MAKAMI

Disiplin Amiri

Üst Disiplin Amiri

 

a) Diyanet İşler Başkanı

Bakan

 

 

b) Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

Başkan

 

 

c) Başkanlık Müşaviri

Başkan

 

2-

DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU BAŞKANLIĞI

 

 

 

a) Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı

Başkan

 

 

b) Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı

Başkan

 

c) Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı

 

 

ç) Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığında görevli diğer personel

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Vekili

 

3-

MUSHAFLARI İNCELEME VE KIRAAT KURULU BAŞKANLIĞI

 

 

 

a) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı

Başkan Yardımcısı

Başkan

 

b) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı

Başkan Yardımcısı

 

c) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığında görevli diğer personel

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı

 

4-

REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

 

 

 

a) Rehberlik ve Teftiş Başkanı

Başkan

 

 

b) Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı

Rehberlik ve Teftiş Başkanı

Başkan

 

c) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında görevli diğer personel

Rehberlik ve Teftiş Başkanı

 

5-

GENEL MÜDÜRLÜKLER

 

 

 

a) Genel Müdür

Başkan Yardımcısı

Başkan

 

b) Daire Başkanı

Genel Müdür

Başkan Yardımcısı

 

c) Başkanlık Müftüsü

Genel Müdür

Başkan Yardımcısı

 

ç) Başkanlık Vaizi

Genel Müdür

Başkan Yardımcısı

 

d) Genel Müdürlüklerde görevli diğer personel

Daire Başkanı

Genel Müdür

 

e) Sorumlu Tabip

Genel Müdür

Başkan Yardımcısı

 

f) Daire Tabipliğinde görevli Tabip, Diş Tabibi ve diğer personel

Daire Başkanı

Genel Müdür

6-

İÇ DENETİM BİRİMİ

 

 

 

a) İç Denetim Birim Başkanı ve İç Denetici

Başkan

 

 

b) İç Denetim Birim Başkanlığında görevli diğer personel

İç Denetim Birim Başkanı

 

7-

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

 

 

 

a) Strateji Geliştirme Başkanı

Başkan Yardımcısı

Başkan

 

b) Daire Başkanı

Strateji Geliştirme Başkanı

Başkan Yardımcısı

 

c) Strateji Geliştirme Başkanlığında görevli diğer personel

Daire Başkanı

Strateji Geliştirme Başkanı

8-

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

 

 

 

a) I. Hukuk Müşaviri

Başkan

 

 

b) Hukuk Müşaviri

I. Hukuk Müşaviri

Başkan

 

c) Hukuk Müşavirliğinde görevli diğer personel

I. Hukuk Müşaviri

 

9-

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

a) Özel Kalem Müdürü

Başkan

 

 

b) Özel Kalem Müdürlüğünde görevli diğer personel

Özel Kalem Müdürü

 

10-

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

 

 

 

a) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

Başkan

 

 

b) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinde görevli diğer personel

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

 

11-

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

a) İşletme Müdürü

Başkan Yardımcısı

Başkan

 

b) İşletme Müdür Yardımcısı, Yayınevi Satış Müdürü ve Sayman

İşletme Müdürü

Başkan Yardımcısı

 

c) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde görevli diğer personel

İşletme Müdür Yardımcısı

İşletme Müdürü

 

B- TAŞRA TEŞKİLATI

1-

İL MÜFTÜLÜKLERİ

 

 

 

a) İl Müftüsü

Vali

Başkan

 

b) İl Müftü Yardımcısı, Murakıp

İl Müftüsü

Vali

 

c) Vaiz, Şube Müdürü,

İl Müftü Yardımcısı

İl Müftüsü

 

ç) İl müftülüklerinde görevli diğer personel

Şube Müdürü

İl Müftü Yardımcısı

2-

İLÇE MÜFTÜLÜKLERİ

 

 

 

a) İlçe Müftüsü

Kaymakam

İl Müftüsü

 

b)Vaiz, Şube Müdürü, Murakıp

İlçe Müftüsü

Kaymakam

 

c) İlçe müftülüğünde görevli diğer personel

Şube Müdürü/İlçe Müftüsü

Kaymakam

3-

DİNİ YÜKSEK İHTİSAS MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ

 

 

 

a) Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü

Vali

Başkan

 

b) Eğitim Görevlileri, Şube Müdürü, Kursiyerler

Müdür

Vali

 

c) Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğünde görevli diğer personel

Şube Müdürü

Müdür

4-

EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ

 

 

 

a) Eğitim Merkezi Müdürü

Vali

Başkan

 

b) Eğitim Görevlileri, Şube Müdürü, Kursiyerler

Müdür

Vali

 

c) Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görevli diğer personel

Şube Müdürü

Müdür

 

C- YURT DIŞI TEŞKİLATI

1-

Büyükelçilikte görevli Din Hizmetleri Müşaviri ve Din Hizmetleri Müşavir Yardımcısı, Din Hizmetleri Ataşesi, Din Hizmetleri Ataşe Yardımcısı ve Din Hizmetleri Koordinatörü

Büyükelçi

Başkan

2-

Konsoloslukta görevli Din Hizmetleri Ataşesi, Din Hizmetleri Ataşe Yardımcısı ve Din Hizmetleri Koordinatörü

Başkonsolos

Başkan

3-

Yurt Dışında Görevli Din Görevlileri ve sözleşmeli personel dahil diğer görevliler

Din Hizmetleri Müşaviri/yoksa Din Hizmetleri Müşavir Yardımcısı/yoksa Din Hizmetleri Ataşesi/yoksa Din Hizmetleri Ataşe Yardımcısı/yoksa Din Hizmetleri Koordinatörü

Büyükelçi/yoksa Başkonsolos

               
Linkler
Devlet Daireleri
Bankalar
Gazete & Haber
Televizyon
Diyanet İşleri Başkanlığı
Menü
 
Ana Sayfa
Foto Galeri
Video Galeri
İletişim
Bize Ulaşın
0312 232 70 20
[email protected]
Din-Bir-Sen | Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı (GMK Bulvarı) No:39 / 20-21
Maltepe Çankaya / Ankara
Tel :+90 312 232 70 20
Fax :+90 312 232 70 21
Gsm:+90 530 505 63 36

[email protected]

 

Vergi Dairesi : Mithatpaşa V.D.        Vergi Numarası : 879 062 1718
IBAN NO : TR56 0001 0004 7152 5286 9150 01


 

© 2012 Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım & Yazılım :
Networkbil.net