CAMİ VE MESCITLERDE GÖREV YAPANLARIN MESLEKİ EHLİY

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINA YÖNETİMİ DEVREDİLEN CAMİ VE MESCITLERDE GÖREV YAPANLARIN MESLEKİ EHLİYETLERİNİN TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİK (*)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, hakiki ve hükmi şahıslar tarafından yaptırılarak izinli veya izinsiz olarak ibadete açılmış bulunan ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun değişik 35 inci maddesi gereğince de mülkiyeti ilgili hakiki veya hükmi şahıslarda kalmak üzere yönetimi Diyanet İşleri Başkanlığına devredilen cami ve mescitlerde görev yapanların mesleki ehliyetlerinin tespitine dair esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, yönetimi Diyanet İşleri Başkanlığına devredilen cami ve mescitlerde görev yapan cami veya mescit görevlileri hakkında uygulanır.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun değişik 35 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen,

a) Başkanlık; Diyanet İşleri Başkanlığını,

b) Müftülük; il veya ilçe müftülüklerini,

c) Müftü; il veya ilçe müftülerini,

d) Cami veya mescit; 633 sayılı Kanunun değişik 35 inci maddesi uyarınca yönetimi Diyanet İşleri Başkanlığına devredilen cami ve mescitleri,

e) Cami veya mescit görevlisi; cami ve mescitlerde görev yapan imam - hatip ve müezzin - kayyımları,

f) Sınav; cami ve mescitlerde görev yapanların mesleki ehliyetlerinin tespiti amacıyla yapılan sözlü sınavı veya Sınav Kurulunca gerek görülmesi halinde yaptırılacak uygulamayı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

 

Sınava Dair Esaslar

İlan

Madde 5- Başkanlığa devredilen cami ve mescitlerde görev yapacak cami veya mescit görevlilerinde aranacak genel ve özel şartlar, müracaat edilecek merci, başvurmanın başlangıç ve bitiş tarihleri, sınavın yeri ve zamanı, sınav konuları, başvurma şekli müracaat süresinin bitiminden en az 15 gün önce il müftülüklerince yazılı olarak ilan edilir.

Genel ve Özel Şartlar

Madde 6- Bu Yönetmelik kapsamındaki cami veya mescitlerde görevlendirileceklerde aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

a) Türk vatandaşı olmak,

b) 18 yaşını tamamlamış olmak (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerin en az 15 yaşını doldurmuş olmaları yeterlidir.)

c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya tecilli olmak,

e) İtikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğu çevresinde bilinir olmak,

f) En az ilkokul mezunu olmak,

g) Yapılan sınavda başarılı olmak,

h) Görevini yapmasına mani bir özrü bulunmamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müracaat, Sınav ve Görevlendirme

Müracaat Şekil

Madde 7- Cami ve mescitlerde görev yapanlar bir adet fotoğraf ve bir dilekçe ile birlikte ilanda belirtilen yere müracaat ederler.

Sınav Kurulu ve Görevleri

Madde 8- Cami ve mescitlerde görev yapanların mesleki ehliyet sınavı il müftülükleri Sınav Kurulunca yapılır.

Sınav Kurulu, 1/3/1993 tarihli ve 21511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 15 inci maddesinde belirtildiği şekilde teşkil olunur ve çalışır.

Sınav Kurulu ilanda belirlenen gün ve saatte sınavın düzenli bir şekilde yürütülmesinden ve sınavın sonuçlandırılmasından sorumludur.

Sınav Şekli ve Konuları

Madde 9- Cami veya mescitlerde görev yapanların sınavları ilgili kurulca sözlü veya uygulamalı olarak yapılır.

Adaylar aşağıda belirtilen konularda sınava tabi tutulurlar;

a) Kur’an-ı Kerim,

b) Hitabet,

c) Ezan ve ikamet,

d) Görevin gerektirdiği bilgi ve beceri,

e) Genel kültür.

Sınavın Değerlendirilmesi ve Sonuçların Duyurulması

Madde 10- Sınavdan, 100 tam puan üzerinden ortalama 60 puan alan adaylar başarılı sayılırlar ve sınav sonuçları ilgili müftülüklerce ilan edilir.

Sınavı Kazananların Görevlendirilmesi

Madde 11- Görevlendirme cami veya mescidin bulunduğu yerin sosyolojik, kültürel ve ekonomik durumu dikkate alınarak valilikçe yapılır. Görevlendirme onayının bir sureti Başkanlığa gönderilir. Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden görevlilerin görevden uzaklaştırılmalarında da aynı usul izlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Muhtelif Hükümler

Görevlinin Mesleki Yönden Ehil Olmaması veya Görevli Bulunmaması Halinde Yapılacak İşler

Madde 12- Yönetimi devir alınan cami veya mescitte hiç görevliyoksa veya burada görevli kişinin yapılan sınavda mesleki yönden ehil olmadığı tespit edilirse, ehil bir kişinin görevlendirilebilmesi için ilgili müftülük bu Yönetmelikte belirlenen şartlara göre yeniden sınav açar.

Görevlilerin Aylıkları

Madde 13- Görevlilere Başkanlık bütçesinden ödeme yapılmaz. Bunlara görev yaptıkları cami veya mescidin maliki veya mescitle ilgili olarak kurulmuş vakıf veya derneklerden asgari ücretten düşük olmamak üzere ücret ödenir.

Cami ve Mescitlere Kadro Verilmesi

Madde 14- Bu cami ve mescitlerden durumu uygun olanlara kadro tahsisi yapıldığında, bu kadrolara atanacak görevliler için Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 

Daha Önce Fahri Hizmet Belgesi Almış Olanlar

 

Madde 15- Daha önce müftülüklerden fahri din görevlisi belgesi almış olanların bu Yönetmelik kapsamında görevlendirilebilmesi için bu Yönetmelikte öngörülen sınava girerek başarılı olmaları şarttır.

 

Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanamayacağı Yerler

 

Madde 16- Yerleşim merkezleri dışında, belirli yol güzergahlarında namaz kılmak için ayrılmış bulunup Cuma namazı kılınmayan ve cami veya mescit olarak adlandırılmayacak mekanlar, kamu kurum ve kuruluşlarında personelin ibadeti için ayrılmış yerler ile demek ve vakıflarca külliye şeklinde yaptırılan binaların vakit namazları kılmak için ayrılmış bulunan ve Cuma namazı kılınmayan bölümleri hakkında umuma açık olmamak kaydıyla bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Son Hükümler

 

Yürürlük

 

Madde 17- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

Madde 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür

Linkler
Devlet Daireleri
Bankalar
Gazete & Haber
Televizyon
Diyanet İşleri Başkanlığı
Menü
 
Ana Sayfa
Foto Galeri
Video Galeri
İletişim
Bize Ulaşın
0312 232 70 20
[email protected]
Din-Bir-Sen | Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı (GMK Bulvarı) No:39 / 20-21
Maltepe Çankaya / Ankara
Tel :+90 312 232 70 20
Fax :+90 312 232 70 21
Gsm:+90 530 505 63 36

[email protected]

 

Vergi Dairesi : Mithatpaşa V.D.        Vergi Numarası : 879 062 1718
IBAN NO : TR56 0001 0004 7152 5286 9150 01


 

© 2012 Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım & Yazılım :
Networkbil.net