EĞİTİM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezleri’nin hizmet içi eğitim faaliyetlerini, çalışma esas ve usullerini düzenlemekte-dir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik; Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezleri’nde görevli müdür, öğretmen ve uzmanların görev ve sorumluluklarını, eğitim merkezi-nin çalışma usul ve esaslarını, eğitim ve öğretim görecek Başkanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı personelini kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 216 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

“Başkanlık” Diyanet İşleri Başkanlığını,

“Başkan” Diyanet İşleri Başkanını,

“Daire Başkanlığı” Din Eğitimi Dairesi Başkanlığını,

“Personel” Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Merkez ve Taşra Teşkilatında gö-revli personeli,

“Eğitim Merkezleri” hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yapıldığı Başkanlığa bağlı eğitim kurumlarını,

“Geçici Eğitim Merkezleri” Diyanet İşleri Başkanlığı’nca Hizmet İçi Eğitim Merkezi olarak düzenlenmeyen, ancak ihtiyaç halinde hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin yapıldığı yerleri,

“Eğitim Merkezi Müdürü” Eğitim Merkezi Müdürünü,

“Öğretmen” eğitim merkezleri’nde ders veren Başkanlığın kadrolu persone-lini,

“Eğitim Görevlisi” Hizmet içi kurs ve seminerlerinde ders vermek üzere ge-çici olarak görevlendirilenleri,

“Eğitim Uzmanı” eğitim ve öğretim konularında araştırma yapan, inceleme-de bulunan ve amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapan personeli,

“Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri” Başkanlıkça yapılan her türlü eğitim çalış-malarını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Atama Görevlendirme ve Görevler

Kuruluş

Madde 5- Başkanlık, merkez ve taşra teşkilatı personelini yetiştirmek ama-cıyla doğrudan merkez teşkilatına bağlı eğitim merkezleri açar. Bu merkezler, eğitim, öğretim, yönetim ve sosyal ihtiyaçlara yönelik tüm görev ve hizmetleri yürütmek ve bu konuda gerekli tedbirleri almak üzere Daire Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyetle-rini sürdürürler.

Atama

Madde 6- Atamalar, Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav, Atama ve Nakil Yö-netmeliği hükümleri uyarınca yapılır.

Görevlendirme

Madde 7- Eğitim merkezlerinde öğretmen açığını kapatmak gayesiyle yapı-lacak görevlendirmeler Başkanlıkça, mahalli hizmet içi eğitim faaliyetleri için öğ-retmen görevlendirmeleri ise valilikçe yapılır.

Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin geçici eğitim merkezlerinde yapılması halinde, buralarda görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, eğitim merkezlerinde görevli müdür ve öğretmenlerin görev ve sorumluluklarını yerine getirirler.

Müdürün Görevleri

Madde 8- Eğitim merkezi müdürünün görevleri şunlardır:

a) Eğitim merkezi’nin yönetim, eğitim, öğretim ve disiplin işlerini mevzua-ta, plân ve programlara göre yürütülmesini sağlamak,

b) Eğitim merkezi personeli arasında iş bölümü yapmak, çalışmaları kontrol etmek,

c) Eğitim merkezinin her türlü imkanlarını, hizmet içi eğitim faaliyetlerinde yararlanmak amacıyla hizmete hazır hale getirilmesini sağlamak,

d) Gerektiği hallerde öğretmen ve diğer personel ihtiyacı için Başkanlığa teklifte bulunmak,

 

e) Her kursun başlangıcında öğretmenlerden eğitim programlarının günlere veya haftalara bölünüşünü gösteren bir plân almak, bu plânların belirlenen zamanlar içerisinde uygulamasını takip etmek ve bitirilemeyen konuların bitirilemeyiş sebeple-rini ilgili öğretmenden yazılı olarak almak,

f) Her kursun başında seviye tespit sınavının yapılmasını ve sınav sonuçla-rına göre kursiyerlerin sınıflara dağılımını sağlamak,

g) Her kursun sonunda sınav yapmak ve kursiyerlerin başarı derecelerini tespit ederek sonucunu Daire Başkanlığı’na bildirmek,

h) Uzun süreli kurslarda başarılı olanlara “Başarı Belgesi”, kusa süreli kurslara katılanlara “Katılma Belgesi” düzenlemek ve katılma belgesini imzalayıp ilgiliye vermek, Başarı Belgesini ise onaylanmak üzere Daire Başkanlığına sunmak,

ı) Eğitim merkezinin ödenek ihtiyacı hakkında Daire Başkanlığı’na öneride bulunmak ve verilen ödeneğin mevzuata uygun olarak kullanılmasını sağlamak,

i) Diyanet İşleri Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği’nin 35 ve 36 ncı maddelerinde belirtilen raporları hazırlayarak Daire Başkanlığına göndermek,

j) Eğitim-öğretimle ilgili olarak yıl sonunda yıllık çatışma raporu hazırla-mak, kurslar ve kursiyerlerle ilgili yıllık istatistiki bilgiler çıkarmak ve Daire Başkan-lığına sunmak

k) Eğitim merkezinin disiplinine uymayan kursiyerler hakkında mevzuata gö-re işlem yapmak,

l) Çevre ve köy kalkınmasana yardımcı olmak amacıyla halkı aydınlatmak üzere, hutbe ve va’zlar hazırlamak, hazırlatmak ve uygulanmasını sağlamak, uygu-lama derslerinin bir kısmını bu şekilde değerlendirmek için gerekli tedbirleri almak, bu yolda müftülük ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

m) Eğitim merkezinde kursiyerler için gerekli fiş ve belgelerin düzenlenmesi-ni, kayıtların tutulmasını sağlamak,

n) Diyanet İşleri Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği gereği, sicil amiri ol-duğu eğitim merkezi personelin sicil raporlarını düzenlemek,

o) Gizlilik dereceli evrakla ilgili işlemleri yapmak,

ö) Öğretmenler Kurulu toplantısına başkanlık etmek,

p) Eğitim merkezinin sevk ve idaresi ile ilgili gereken diğer çalışmaları yapmak,

r) Görev alanı ile ilgili konularda amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

Öğretmenin Görevleri

Madde 9- Eğitim merkezi öğretmeninin görevleri şunlardır:

a) Okuttuğu dersin müfredat programının günlere veya haftalara göre bölünü-şünü gösteren bir plân yapmak ve eğitim merkezi müdürüne vermek,

b) Derslere hazırlıklı girmek,

c) Dersleri, müfredat programları ile ders plânına göre vermek,

d) Her dersin başında yoklama yapmak, ders konularını ders defterine yazdık-tan sonra imzalamak,

e) Okuttuğu ders için gerekli kitap, araç ve gereçlerin tesbiti ile temini için eğitim merkezi müdürlüğüne gerekli tekliflerde bulunmak,

f) Kitabı bulunmayan derslerin notlarını zamanında hazırlayarak müdürlüğe vermek,

g) Verilen derslerin kursiyerler tarafından dikkatle takip edilmesini ve iyice anlaşılmasını sağlayıcı tedbirler almak,

h) Derslerde birliği sağlamak için aynı dersi okutan diğer öğretmenlerle işbir-liği yapmak,

ı) Okuttuğu derslerle ilgili konularda daha faydalı olabilmek amacıyla sürekli olarak kendisini geliştirmek,

i) Kursiyerleri mesleki uygulamalara hazırlamak ve uygulamalara nezaret et-mek,

j) Sınav sonuçlarını zamanında eğitim merkezi müdürüne vermek,

k) Kursiyerlerin eğitim merkezi içindeki ve dışındaki davranışlarına ve çalış-malarına rehberlik etmek,

l) Söz ve davranışları ile kursiyerlere iyi örnek olmak, kursiyerlerin mesleğe bağlılıklarını ve hizmette verimliliklerini artırmak için gerekli gayreti göstermek,

m) Her kurs sonunda müfredat programında gösterilen konuların okutulup okutulmadığını, okutulmamışsa sebeplerini, uygulamada karşılaşılan güçlükleri ve müfredat programında yapılması gerekli değişiklikleri bir rapor halinde eğitim merkezi müdürlüğüne bildirmek,

n) Yönetim ve disiplin kurulunda, eğitim ve öğretim işlerinde kendilerine ve-rilen görevleri yapmak,

o) Öğretmenler Kurulu toplantısına katılmak,

ö) Eğitim merkezi müdürlüğünce düzenlenecek çizelgeye göre nöbet tutmak,

p) Görev alanı ile ilgili konularda amirlerince verilen diğer işleri yapmak

Eğitim Uzmanının Görevleri

 

Madde 10- Eğitim merkezindeki eğitim uzmanının görev1eri şunlardır:

a) Eğitim merkezi müdürlüğünün görev alanına giren konularda inceleme ve araştırma yapmak, hazırlayacağı raporu eğitim merkezi müdürlüğüne sunmak,

b) Eğitim hizmetlerinin daha düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli gördüğü hususlarda tekliflerini eğitim merkezi müdürlüğüne yazılı olarak bildirmek,

c) Çağrıldığı veya görevlendirildiği kurs, seminer ve toplantılara katılmak,

d) Görevlendirildiği komisyonlarda çalışmak,

e) Eğitim ve öğretim için gerekli olan araç-gereçleri temin etmek, metod ve tekniklerini geliştirmek amacıyla araştırmalar yapmak ve sonuçlarını raporla eğitim merkezi müdürlüğüne bildirmek,

f) Eğitimle ilgili ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapmak,

g) İhtiyaç duyulması halinde öğretmen açığını kapatmak için eğitim merkezi müdürlüğünce uygun görülen derslere girmek,

h) Görev alanı ile ilgili konularda amirlerince verilen diğer işleri yapmak.

Diğer Personelin Görevleri

Madde 11- Eğitim merkezlerinde görevli müdür, öğretmen ve eğitim uzman-ları dışındaki personel, Başkanlık Mevzuatında kendi unvanlarına uygun unvanlar için belirtilen görevler ile amirleri tarafından verilen diğer görevleri yaparlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Programları

Eğitim Programının Uygulanması

Madde 12- Eğitim Merkezleri’nde;

a) Başkanlıkça hazırlanan yıllık eğitim planında yer alan eğitim faaliyetleri,

b) Yıllık eğitim planında olmayıp acil ihtiyaçlar doğrultusunda sonradan planlanan eğitim faaliyetleri yapılır,

c) Başkalıkça hizmet içi eğitim programlarının uygulanmadığı tarihlerde valilikçe mahalli eğitim plânları yapılır,

d) Hizmet içi eğitim programlarının eğitim merkezlerinde uygulanması esastır. Ancak mevcut eğitim merkezleri ihtiyacı karşılamadığı takdirde Başkanlığın uygun gördüğü yerlerde de hizmet içi eğitim programları uygulanabilir.

Eğitim Süresi

Madde 13- Eğitim merkezinde uygulanacak olan eğitim programının süresi yıllık eğitim plânına göre tesbit edilir.

Eğitim Programı

Madde 14- Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde uygulanacak programlar Baş-kanlıkça belirlenir. Gerektiğinde Başkanlık onayı ile programlarda değişiklik yapıla-bilir.

Ancak mahalli hizmet içi eğitim faaliyetleri için hazırlanan programlarda mahalli şartlara ve ihtiyaçlara göre valilikçe ilaveler veya çıkartmalar yapılabilir.

Hizmet İçi Eğitime Alınacak Personelin Seçimi

Madde 15- Eğitim merkezlerinde eğitime katılacak personel Başkanlıkça, mahalli hizmet içi eğitim faaliyetlerinde eğitime katılacak personel ise valilikçe seçilir ve görevlendirilir. Ancak gerektiğinde Başkanlık eğitime alınacak personelin seçiminde valiliklerin görüşünü alır

Eğitim Kurulu

Madde 16- Eğitim kurulu, eğitim merkezi müdürünün başkanlığında öğret-menler ve varsa eğitim uzmanından oluşur. Müdürün bulunmadığı hallerde kurula kıdemli öğretmen başkanlık eder.

Kurul kısa süreli kurslarda kursun başlangıcında ve kurs sonunda, uzun sureli kurslarda kursun başında ve her 3 ayda bir toplanır.

Eğitim Kurulu’nda kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde müdürün tercih ettiği karar geçerli sayılır.

İzin ve Devam Durumu

Madde 17- Hizmet içi eğitimine katılanlar eğitim süresince, 657 sayılı Dev-let Memurları Kanunu’nun 104 üncü maddesinin A,B,C fıkraları dışında izin kulla-namazlar. Uzun süreli kurslarda kursiyer ve öğretmenler, yıllık izinlerini eğitim programlarında gösterilen zamanlarda kullanırlar.

Hizmet içi eğitim faaliyetlerindeki devam durumu Diyanet İşleri Başkanlığı Hizmet içi Eğitim Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Eğitim Kurulunun Görevleri

Madde 18- Eğitim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Eğitim merkezinin, eğitim faaliyetlerine hazırlanması için alınacak tedbir-leri belirler,

b) Başkanlıkça ve valilikçe yapılması istenen konuları inceler, araştırır ve so-nuçlandırır,

c) Kurs sonunda kursiyerlerin başarılarını ölçmek ve değerlendirmek için an-ket sorularını hazırlar, yapılacak sınavların şeklini tesbit eder,

d) Problemli kursiyerler hakkında değerlendirme yapar,

e) Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirir, başarıyı artır-mak için karşılaşılan problemleri tesbit eder ve çözüm yolları arar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Disiplin İşleri

Madde 19- Hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılan personel hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun disiplin ile ilgili hükümleri uygulanır.

Eğitim Merkezi Müdürleri; Diyanet İşleri Başkanlığı Disiplin Amirleri Yö-netmeliği gereğince eğitim merkezindeki personelin ve kurs süresince eğitim merke-zindeki kursiyerlerin disiplin amiridirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlük, Yürütme

Yürürlük

Madde 20- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 21- bu yönetmelik hükümlerini devlet bakanı yürütür.

Linkler
Devlet Daireleri
Bankalar
Gazete & Haber
Televizyon
Diyanet İşleri Başkanlığı
Menü
 
Ana Sayfa
Foto Galeri
Video Galeri
İletişim
Bize Ulaşın
0312 232 70 20
[email protected]
Din-Bir-Sen | Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı (GMK Bulvarı) No:39 / 20-21
Maltepe Çankaya / Ankara
Tel :+90 312 232 70 20
Fax :+90 312 232 70 21
Gsm:+90 530 505 63 36

[email protected]

 

Vergi Dairesi : Mithatpaşa V.D.        Vergi Numarası : 879 062 1718
IBAN NO : TR56 0001 0004 7152 5286 9150 01


 

© 2012 Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım & Yazılım :
Networkbil.net