Diyanet leri Bakanl Kuran Kurslar ile ren

 

Devlet Bakanl ve Babakan Yardmclndan:

Diyanet leri Bakanl Kur’an Kurslar

ile Örenci Yurt ve Pansiyonlar Yönetmelii (*)

BRNC KISIM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliin amac; Kur’an kurslarnn, Kur’an kursu örenci yurt veya pansiyonlarnn açl ve çalmalar, kurslarda verilen eitim-öretim hizmetleri ile bunlarn yönetilmesi ve denetlenmesi esaslarn belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, Bakanla bal Kur’an kurslar, Kur’an kursu örencileri yurt veya pansiyonlar ile buralarda yürütülen hizmetleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 633 sayl Diyanet leri Bakanl Kurulu ve Görevleri Hakknda Kanuna dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen:

a) Bakanlk; Diyanet leri Bakanln,

b) Müftülük; l ve ilçe müftülüklerini,

c) Müftü; l ve ilçe müftülerini,

d) Müdür; Kur’an kurslar müdürünü,

e) Kurs Yöneticisi; Kur’an kursu yöneticisini,

f) Yurt veya Pansiyon Yöneticisi; Bu Yönetmelie göre açlan yurt veya pansiyonlarn yöneticisini,

g) Öretici; Kur’an kursu öreticisini,

h) Nöbetçi Öretici; Yurt veya pansiyonlarda kalan örencilerin ders saatleri dnda eitimleri ve sorunlar ile ilgilenen görevliyi,

) Geçici Öretici; bu Yönetmeliinin 21 inci maddesine göre görevlendirilen öreticileri,

i) Örenci; Kurslara devam edenleri,

j) Kurs; Arzu eden vatandalara Kur’an- Kerim’i usulüne uygun olarak yüzünden okumay öretmek, ibadetler için gerekli sure, ayet ve dualar ezberletmek, hafzlk yaptrmak ve slam Dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslar hakknda bilgiler vermek için açlan Kur’an kurslarn,

k) Yaz Kursu; lköretimin 5 inci snfn bitirenler için tatillerde ve Milli Eitim Bakanlnn denetim ve gözetiminde yaz aylarnda açlan Kur’an kurslarn,

l) Yurt veya pansiyon; Kur’an kursunda okuyan örencilerin barnma, yatma ve beslenme ihtiyaçlarnn karland yeri,

m) (Ek: 24.11.2003 tarih ve 25299 sayl Resmi Gazete; Mülga: 23/12/2003 tarih ve 25325 sayl Resmi Gazete)

ifade eder.

* Bu Yönetmelik 3 Mart 2000 tarih ve 23982 sayl Resmi Gazetede yaymlanmtr.

ARALIK–2003 Y-28/1

KNC KISIM

Kur’an Kurslar

BRNC BÖLÜM

Kur’an Kurslarnn Amac

Kurslarn amac

Madde 5- Kur’an kurslarnn amac, nitelikleri uygun olan vatandalara;

a) Kur’an- Kerim’i usulüne uygun olarak, yüzünden okumay öretmek,

b) Kur’an- Kerim’i doru bir ekilde okumay salayc bilgileri (tecvid, tashih-i huruf ve talim) uygulamal olarak öretmek,

c) badetler için gerekli sure, ayet ve dualar doru olarak ezberletmek ve bunlarn meallerini öretmek,

d) Hafzlk yaptrmak,

e) slâm Dininin inanç, ibadet ve ahlâk esaslar ile Peygamberimizin hayat ve örnek ahlâk (sireti) hakknda bilgiler vermektir.

KNC BÖLÜM

Kurslarn Açl ve Kayt lemleri

Kursun açl

Madde 6- Kurslar, Bakanlkça Milli Eitim Bakanl ile koordine edilerek gerekli görülen il, ilçe, belde ve köylerde açlr.

Kurs binalar, imkânlar ölçüsünde Bakanlkça hazrlatlan projelere uygun olarak yaptrlr. Müftülükler, kendi bölgelerinde kurs yapm ile ilgili gerçek veya tüzel kiilerce giriilecek teebbüsleri bu açdan yönlendirirler ve çevrenin ihtiyacn karlayacak olan projeyi Bakanlktan temin ederek uygulanmasn salarlar.

Müftülükler, yeteri kadar derslik, yönetim odas, teneffüs alan, tuvalet, lâvabo ve benzeri bölümleri bulunmayan yerlerde kurs açlmas için yaplan bavurular ileme koymazlar.

Gerçek veya tüzel kiilere ait binalarda kurs açlabilmesi için ayrca bina sahibinin en az üç yl süre ile binann kullanm hakkn Diyanet leri Bakanlna vermesi arttr.

Hazrlanan kurs binalar bizzat ilgili müftü tarafndan görülerek bu maddede belirtilen artlara uygunluu tespit edildikten sonra açl için Bakanla teklifte bulunulur.

l artlar

Madde 7- Bir yerde kurs açlabilmesi için;

a) Yönetmeliin 6 nc maddesi esaslarna göre en az 20 örenci alabilecek kapasitede bir binann hazrlanmas,

b) Milli eitim ve salk müdürlüklerince bu binann eitim-öretim ve salk açsndan kurs binas olmaya elverili olduuna dair rapor düzenlenmesi,

c) Eitim-öretim için gerekli araç ve gereçlerin temini ile bunlarn ilgili müftülükçe demirba kaydnn yaplm olmas,

d) (Deiik: 24.11.2003 tarih ve 25299 sayl Resmi Gazete; Deiik: 23.12.2003 tarih ve 25325 sayl Resmi Gazete) Kurs açlmas için en az 15 örencinin, örenciler küçük ise kanunî temsilcilerinin bavurmas,

e) Kurs açlma teklifinin Bakanla ulatrlmas,

f) Kurs açlmas istenen bina hakknda Bakanla intikal eden mevcut bilgilerin ve çevrenin kursa ihtiyac olup olmadnn Bakanlk müfettileri veya Din Eitimi Dairesi Bakanlnca yerinde tetkik ve tespit edilerek deerlendirilmesi, bu mümkün olmad takdirde Bakanlkça verilecek yetkiye göre söz konusu deerlendirmenin ilgili il müftüsünce yaplmas,

gereklidir.

ARALIK–2003 Y–28/2

Bakanlkça kursun açlmas uygun görüldükten ve mahalline gerekli tebligat yapldktan sonra kurs açlm olur.

Bakanlkça açlan kurslara standart kurs tabelas aslr.

Diyanet leri Bakanl dnda vakf ve dernekler dâhil hiçbir gerçek veya tüzel kii tarafndan kurs açlamaz.

Kayt artlar

Madde 8- Kursa kayt olacaklarda aadaki artlar aranr:

a) Türk vatanda olmak, (yabanc uyruklu olanlar, Dileri Bakanlnn görüü alndktan sonra, Bakanln izni ile kursa kaydedilebilirler),

b) lköretimi bitirmi olmak.

Kayt için gerekli belgeler

Madde 9- Kursa kayt olacaklardan;

a) Dilekçe,

b) lköretimi bitirdiini gösteren belgenin asl veya onaylanm örnei, yaz Kur’an kurslar için ise ilköretimin 5 inci snfn geçtiini gösteren karnenin okul yönetimince onaylanm örnei,

c) Nüfus hüviyet cüzdannn fotokopisi veya örnei,

d) 2 adet vesikalk fotoraf,

istenir.

Kayt ilemleri

Madde 10- Bakanlkça ayr bir tarih bildirilmedii takdirde kayt ilemleri her yl Eylül ay içinde yaplr. Ancak gerektiinde Ekim aynda da kayt yaplabilir.

Kursa kayt için bavuranlar, gerekli belgeleri tamamlamalar hâlinde bavuru sralarna göre örenci sicil defterine kaydedilirler. Hafzla çalan örenciler için ayr sicil defteri tutulur.

Örenci durum çizelgeleri

Madde 11- Kursa devam eden örencilerin örenci durum çizelgeleri, hafzla çalan ve Kur’an- Kerim’i yüzünden okuyan örenciler için ayr ayr olmak üzere Ekim ay sonu itibaryla ilgili kurs yöneticisi tarafndan doldurulup imzalanarak müftülüe teslim edilir. Bunlardan hafzla çalanlarn örenci durum çizelgeleri müftülükçe onaylandktan sonra bir nüshas ile yüzünden okuyanlarn kz-erkek olarak saylar en geç Kasm ay sonunda Bakanlkta olacak ekilde gönderilir. Kur’an- Kerim’i yüzünden okuyanlarn örenci durum çizelgeleri müftülükte muhafaza edilir.

Örenci nakli

Madde 12- Kurs örencilerinin baka bir kursa naklen gitmeleri hâlinde, bunlarn ayrl ve kayt ilemleri geciktirilmeden ilgili müftülüklerce yaplr.

Kayt silme

Madde 13- Aadaki hâllerde örencilerin kursla ilikileri kesilir.

a) Bir ders ylnda özürsüz toplam 45 gün veya aralksz 30 gün devamszl olanlar,

b) Yönetimce belirlenen kurallara uymayan, kursun düzen ve disiplinini bozan, verilen ödev ve görevleri yapmayan, tutum ve davranlar slâm Dininin inanç, ibadet ve ahlâk esaslar ile badamayan örencilerden yazl olarak iki defa uyarld hâlde tutum ve davranlarnda düzelme olmayanlar.

Kursla ilikileri kesilen örencilerin yurt veya pansiyonla da ilikileri kesilir ve bunlarn ayrl sebepleri ile tarihleri sicil defterine ilenir.

MART-2000ARALIK–2003 Y-28/3

Kurslarda örenci mevcudu

Madde 14- Kurslarda snf mevcudunun 15 örenci olmas esastr. Ancak öretici saysnn yeterli olmad hallerde bu say 30’a kadar çkabilir. Örenci saysnn 30’u amas halinde ikinci bir snf açlr. Öretici says elverili olduu hallerde mevcut örenciler, öreticiler arasnda müftülükçe taksim edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eitim ve Öretim

Program ve uygulanmas

Madde 15- Kurslarda Bakanlkça hazrlanan eitim ve öretim programlar uygulanr. Derslerde, Bakanlkça yaynlanan ders kitaplar ile dier eitim araçlar kullanlr.

Eitim-öretimin balamas ve sona ermesi

Madde 16- Kursta eitim-öretim, Ekim aynn ilk haftasnda balar, Mays aynn son haftasnda sona erer.

Hafzlk yapacaklarn seçimi

Madde 17- Hafzla ayrlacak olan örenciler, ylsonu snavlarnda, Kur’an- Kerim’i yüzünden ilek olarak okuma ve ezber kabiliyetleri de dikkate alnarak, snav komisyonlarnca seçilirler. Kur’an- Kerim’i yüzünden okumay kurs dnda örenenlerden hafz olmak isteyenlerin seçimi de ayn usul ile yaplr.

Hafzla ayrlan örenciler için, komisyonca örnei Bakanlkça belirlenen bir belge düzenlenir ve kaytla ilgili dier belgelerle birlikte örenci dosyasnda saklanr.

Bir yerde birden çok kurs olduu takdirde, hafzla çalan örenciler bu amaçla ayrlacak bir kursta toplanabilirler. Hafzla balatlan örenciler, hafzlklarn tamamlayncaya kadar iki yl eitim-öretime devam ederler. Bu süre en çok bir yl daha uzatlabilir.

Dinlenme tatili

Madde 18- Kur’an kurslar, yar yl dinlenme tatiline ilköretim ve orta öretim kurumlar ile birlikte girer. Ayrca, doal afet, kötü hava artlar ve benzeri sebeplerle okullar tatil edildii takdirde o yerdeki Kur’an kurslar da kendiliinden tatile girer.

Haftalk ders saatleri ve ders konularnn ilenmesi

Madde 19- Kurslarda haftalk ders saatleri:

a) Kur’an- Kerim’i yüzünden okuma çalmalar yaplan kurslarda: 18 saat Kur’an- Kerim, 1 saat tikat, 3 saat badet, 1 saat Siyer, 1 saat Ahlâk dersi olarak 24 saat zorunlu ders yaplr.

b) Hafzlk çalmas yaplan kurslarda; haftalk ders programlar 24 saat üzerinden düzenlenir. Bu sürenin 20 saati Kur’an- Kerim, 1 saati tikat, 1 saati badet, 1 saati Siyer ve 1 saati de Ahlâk dersi için ayrlr.

Gerektiinde kurslarda ikili öretim yaplabilir.

Tekli eitim-öretim yaplan kurslarda dersler 45, teneffüsler 15 dakika; ikili eitim-öretim yaplan kurslarda ise dersler 40, teneffüsler 10 dakika olarak uygulanr.

Programlarda yer alan dersin konusu, Örenci Yoklama ve Ders Defterine yazlarak dersi ileyen öretici tarafndan imzalanr.

MART-2000 ARALIK–2003 Y–28/4

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim

Kursun yönetimi ve kurs yöneticisi

Madde 20- Kurslarn yönetimi, ilgili müftünün gözetimi altnda kurs yöneticisine aittir.

Birden fazla öretici olan kurslarda öreticilerden birisi müftülüün teklifi ve mülkî amirin onay ile kurs yöneticisi olarak görevlendirilir ve ad Bakanla bildirilir. Bir öretici bulunan kurslardaki öreticiler ayn zamanda o kursun yöneticisidirler.

Öreticilikte geçici olarak görevlendirilecekler

Madde 21- (Deiik: 24.11.2003 tarih ve 25299 sayl Resmi Gazete; Deiik: 23.12.2003 tarih ve 25325 sayl Resmi Gazete) Kurslarda öretici ihtiyacnn kadrolu öreticilerle karlanmas esastr. Ancak bu ihtiyaç kadrolu öreticilerle karlanamad takdirde, Devlet memuru, memur emeklisi veya sigortal olup Kur’an kursu öreticilii yapabilecek nitelie sahip olanlar, ilgili müftünün teklifi ve mülki amirin onay ile geçici olarak Kur’an kursu öreticiliinde görevlendirilebilir.

Kur’an kursu öreticilerinde 23.11.1999 tarihli ve 23885 sayl Resmî Gazete’de yaymlanan Diyanet leri Bakanl Snav, Atama, Nakil ve Görevde Yükselme Yönetmeliinde belirtilen nitelikler aranr.

Öreticilerin baka kurslarda geçici olarak görevlendirilmesi

Madde 22- Örencisi bulunmayan kurslarn öreticileri, yaz aylarnda öretici ihtiyac olan baka kurslarda müftülükçe geçici olarak görevlendirilebilir.

Memur olmayanlarn kurslarda çaltrlmas

Madde 23- Kadrolu personel dnda, kurslarda ve eklentilerinde görev alacak olanlar, ilgili müftünün teklifi ve mülki amirin onay ile görevlendirilirler.

zinler

Madde 24- Kur’an kursu öreticileri, kurslarda eitim-öretim devam ettii sürece yllk izin kullanamazlar.

Ek ders ücretleri

Madde 25- Kurslarda yönetici ve öretici olanlar ile öreticilikte geçici olarak görevlendirilenlerin ek ders ücretleri, 29.8.1984 tarihli ve 84/8502 sayl Kararnamenin eki Diyanet leri Bakanl Kur’an Kurslarnda Okutulacak Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretlerine Dair Esaslar’a göre ödenir.

En az be örenciye hafzlk yaptran öreticilere, öretimin devam etmesi kaydyla ek ders ücreti yl boyunca ödenir.

Kurslarda bulundurulmayacak yaynlar ve yasak faaliyetler

Madde 26- Kursta, Bakanlk ve dier resmî kurum ve kurulularn yaynlar ile Bakanlkça uygun görülmü olan yaynlarn dnda basl, sesli ve görüntülü yaynlar ve Diyanet leri Bakanl mührünü tamayan Kur’an- Kerimler bulundurulamaz ve örencilere tavsiye edilemez. Kursta siyasî nitelikte etkinliklere izin verilmez.

Kurslarda sosyal ve kültürel faaliyetler

Madde 27- Kurslarda, Kur’an kurslarn tantmak, Kur’an öretimini yaygnlatrmak ve verimi artrmak amacyla derslerin dndaki vaaz, konferans, seminer ve benzeri sosyal ve kültürel etkinliklerin yaplabilmesi ilgili müftülüün iznine baldr.

ARALIK–2003 Y-28/5

BENC BÖLÜM

Snavlar ve Belge lemleri

Snav komisyonlar

Madde 28- Kursta Kur’an- Kerim’i yüzünden okuyan örencilerin snavlarn yapacak olan komisyonlar, ilgili müftü, müftü yardmcs, Kur’an kursu müdürü, vaiz veya murakbn bakanlnda, snav yaplacak kursun yöneticisi ve snava girecek örencinin öreticisi olmak üzere üç kiiden oluur. Öreticisi tek olan kurslarda snav komisyonu yukarda belirtilenlerden birinin bakanlnda kurs öreticisi ve müftünün uygun bulaca bir din görevlisinden oluur. htiyaç duyulmas hâlinde bu komisyonlarn says çoaltlabilir.

Yurt içinde ve yurt dnda hafzlk tespit snav komisyonlar Bakanlkça oluturulur. Komisyon üyelerinin çounluunda hafzlk art aranr. Yurt dnda Hafzlk Tespit Snav Komisyonu, din hizmetleri müavirinin Bakanlnda kurulur, komisyon üyeleri yurt dnda görevli olanlar arasndan seçilir.

Snavlarn ekli ve zaman

Madde 29- Kur’an kurslarnda okuyan örenciler için;

a) Kur’an- Kerim’i yüzünden okuma,

b) Hafzlk tespit,

snavlar yaplr.

Kur’an- Kerim’i yüzünden okuma kursunu bitirme snav, her öretim yl sonunda, derslerin kesildii günü izleyen ilk Pazartesi gününden itibaren programda yer alan konulardan sözlü olarak yaplr.

Hafzlk tespit snav ise Bakanlk merkezinde, Bakanlkça uygun görülen illerde, yurt d din hizmetleri müavirliklerinde, din hizmetleri müavirlii bulunmayan yerlerde ise ataeliklerde sözlü olarak yaplr.

Dardan hafzlk belgesi almak isteyenler ile Kur’an kurslarna devam edip önceki yllarda yaplan hafzlk tespit snavlarnda baarl olamayanlardan tekrar snava girmek isteyenler, 30 Nisan tarihine kadar bulunduklar il müftülüklerine dilekçe ile bavururlar.

Müftülükler, hafzlk tespit snavna girecek Kur’an kursu örencileri ile dardan snava girmek için bavuranlarn isim listelerini ayr ayr düzenleyerek 15 Mays tarihine kadar Bakanla gönderirler.

Kur’an kursu örencisi veya dardan snava girecek her adaya ilgili müftülüklerce fotorafl ve onayl snava giri belgesi verilir. Snava girecekler, snava giri belgesi ile birlikte nüfus cüzdan fotokopisi ve snav giri belgelerindeki fotorafn ayn olan iki adet vesikalk fotoraf yanlarnda bulundururlar.

Bakanlk merkezindeki hafzlk tespit snavna girmek isteyenler ise, bir dilekçe ile, nüfus cüzdan fotokopisi ve yeni çekilmi üç adet vesikalk fotorafla birlikte Bakanla bavururlar. Bakanlkça kendilerine fotorafl ve onayl snav giri belgesi verilir.

Yurt dnda snava girmek isteyenler de yukarda belirtilen belgelerle birlikte din hizmetleri müavirliklerine ve ataeliklerine bavururlar, müavirlik ve ataeliklerce kendilerine fotorafl ve onayl snav giri belgesi verilir.

Deerlendirme

Madde 30- Kur’an- Kerim’i yüzünden okuma kurslarnda yaplan snavlarda deerlendirme, her ders için ayr ayr olmak üzere 100 puan üzerinden yaplr. Baarl saylabilmek için derslerin her birinden en az 50 puan alnmas arttr.

Hafzla çalm olan örencilerin hafzlk tespit snavlarnda deerlendirme ise, sadece Kur’an- Kerim’i hfz için 100 puan üzerinden yaplr. Baarl saylabilmek için en az 50 puan alnmas arttr.

ARALIKMART-2000 –2003 Y–28/6

Belge ilemleri

Madde 31- Kur’an- Kerim’i yüzünden okuma kurslarn baaryla bitiren örencilere Bakanlkça bastrlan ve müdür veya yönetici tarafndan imzalanp ilgili müftü tarafndan onaylanan Kur’an- Kerim’i yüzünden okumay örenenlere mahsus Kur’an Kursu Bitirme Belgesi verilir.

Bu belgeler, müftülüklerde bulunan belge defterine kaydedildikten sonra ilgililere imza karlnda teslim edilir.

Hafzlk tespit snavnda baarl olanlara Bakanlkça Hafzlk Belgesi verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Yaz Kurslar (1) (2)

Yaz kurslar

Madde 32-(Deiik: 27.8.2000 tarih ve 24153 sayl Resmi Gazete; Deiik birinci fkra: 24.11.2003 tarih ve 25299 sayl Resmi Gazete; Deiik birinci fkra: 23/12/2003 tarih ve 25325 sayl Resmi Gazete) Okullarn tatil olduu zamanlarda, ilköretimin 5 inci snfn tamamlayan örenciler için kanuni temsilcilerinin talebine bal olarak Kur’an- Kerim’i ve mealini örenebilmeleri ve dini bilgilerini gelitirebilmeleri amacyla Milli Eitim Bakanlnn denetim ve gözetiminde yaz Kur’an kurslar lr. Ancak, bu kurslarn süresi iki ay ve haftada be günü aamaz.

Kurs binalar, camiler ve müftülüklerce uygun görülecek dier yerler müftülükçe açlacak bu kurslara tahsis edilebilir. Ayrca, halk eitimi hizmeti binalarndan ve tamal eitim uygulamas nedeniyle atl durumdaki ilköretim okulu binalarndan valilik onay ile bedelsiz olarak yararlanlabilir.

(Deiik üçüncü fkra: 24.11.2003 tarih ve 25299 sayl Resmi Gazete; Deiik üçüncü fkra: 23.12.2003 tarih ve 25325 sayl Resmi Gazete) Bu kurslarda günde üç saat eitim-öretim yaplr. Bu sürenin iki saati Kur’an- Kerim ve meali, bir saati de itikat, ibadet, siyer ve ahlak dersi için ayrlr.

(Deiik dördüncü fkra: 24.11.2003 tarih ve 25299 sayl Resmi Gazete; Deiik dördüncü fkra: 23.12.2003 tarih ve 25325 sayl Resmi Gazete) Yaz Kur’an kurslarnn açl, kayt tarihleri, yer ve saylar milli eitim müdürlüklerinin görüü alnarak müftülüklerce tespit edilir.

Yaz kurslarna katlanlar için bitirme snav yaplmaz.

(Ek fkra: 24.11.2003 tarih ve 25299 sayl Resmi Gazete; Mülga: 23.12.2003 tarih ve 25325 sayl Resmi Gazete)

Akam Kurslar (3)

Madde 32/A (Ek madde: 24.11.2003 tarih ve 25299 sayl Resmi Gazete; Mülga: 23.12.2003 tarih ve 25325 sayl Resmi Gazete)

1 Bölüm bal, 24.11.2003 tarih ve 25299 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Yönetmeliin 4 üncü maddesi ile deitirilmi ve metne ilenmitir.

2 Bölüm bal, 23.12.2003 tarih ve 25325 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Yönetmeliin 4 üncü maddesi ile deitirilmi ve metne ilenmitir.

3 Bu madde bal, 24.11.2003 tarih ve 25299 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Yönetmeliin 4 üncü maddesi ile eklenmi ve metne ilenmitir.

ARALIK–2003 Y-28/7

YEDNC BÖLÜM

Camilerde Kur’an Eitimi

Camilerde Kur’an- Kerim Eitimi

Madde 33- Kurs bulunmayan veya bulunup da ihtiyaca cevap vermeyen yerlerde il veya ilçe müftüsünün teklifi, il veya ilçe milli eitim müdürlüünün uygun görüü ve mülki amirin onay ile camilerde Kur’an- Kerim eitimi verilebilir. Eitimlerde müftülüklerce görevlendirilen imam-hatip, müezzin-kayymlar arzu eden vatandalara Kur’an- Kerim’i ve gerekli dini bilgileri öretirler.

Bu eitimlere ilköretim çan geçenler katlabilir. Müracaat çok olduu takdirde, ilgili müftülük ya gruplarna göre bir snflandrma yapar ve ders saatlerini bu snflandrmay gözönünde bulundurarak düzenler.

Eitime katlan her gruba, her gün iki saat ders verilir. Bu derslerde, Bakanlkça kurslar için kabul edilen müfredat programlarndan ve ders kitaplarndan yararlanlr.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Örenci Yurt veya Pansiyonlar

BRNC BÖLÜM

l ve Yönetim

l

Madde 34- Yurt veya pansiyonlar, Diyanet leri Bakanl’nca açlan Kur’an Kurslarnda okuyan örencilerin barnma ve beslenmelerini salamak üzere, ilgili müftünün teklifi ve mülkî amirin onay ile açlr.

lta aranacak belgeler

Madde 35- Yurt veya pansiyon olarak kullanlacak binann, kullan amacna her bakmdan uygun ve yeterli olduuna dair;

a) Bayndrlk ve iskan müdürlüü veya belediye fen ileri müdürlüü teknik raporu,

b) Salk müdürlüü raporu,

c) Millî eitim müdürlüü raporu,

d) tfaiye müdürlüü raporu,

aranr.

Yurt veya pansiyonlarn açlnda aranacak fizikî artlar

Madde 36- Yurt veya pansiyon olarak kullanlacak binalarda açl izni verilebilmesi için aadaki artlar aranr.

a) Bina; kârgir, prefabrike veya betonarme olmal, giri ve servis kaplar bulunmal,

b) Binann tamam Bakanla en az üç yllk tahsis edilmi olmal,

c) Bina içinde;

1-Yönetici odas,

2-Ziyaretçi odas,

3-Etüd ve çalma odas,

4-Kitaplk,

5-Yatakhane,

6-Revir,

7–15 örenci için en az 1 adet WC,

8–25 örenci için en az 1 adet banyo,

9–10 örenci için en az 1adet lavabo,

10-Lokal veya kantin,

11-Yemekhane,

12-Mutfak, kiler, bulak ykama yeri,

13-Yedek su deposu,

ARALIKMART-2000 –2003 Y–28/8

14-Salk artlarna uygun aydnlatma ve stma sistemi,

15-Yangn merdiveni ve yangna kar yeterli söndürme malzemesi ve tesisat,

16-Telefon,

bulunmaldr.

Hizmete açlma ve kapanma zaman

Madde 37- (Deiik birinci fkra: 24.11.2003 tarih ve 25299 sayl Resmi Gazete; Deiik birinci fkra: 23.12.2003 tarih ve 25325 sayl Resmi Gazete) Yurt veya pansiyonlar eitim-öretim yl devamnca hizmete açk bulundurulur. Yurt veya pansiyonlarn kapan saatleri, bulunduklar ehirlerin özellikleri ile ulam durumu dikkate alnarak yurt veya pansiyon yöneticisi tarafndan tespit edilir, müftünün onay ile uygulanr.

Örenciler yurt veya pansiyondaki etüd, yemek ve yat saatleri ile yurt veya pansiyonun kapan saatine riayet etmek mecburiyetindedirler.

Yurt veya pansiyonlara örenci kabulü

Madde 38- Yurt veya pansiyonlara örenci kabulünde aadaki öncelik sras dikkate alnr.

a) Öksüz ve yetim olanlar,

b) Fakir olanlar,

c) Anne ve babalar yurt dnda olanlar,

d) Mahrumiyet bölgesinde olup devam edecei türde Kur’an kursu bulunmayan yerlerden gelenler,

e) Mahrumiyet bölgesi dnda olup devam edecei türde Kur’an kursu bulunmayan yerlerden gelenler.

KNC BÖLÜM

Yurt veya Pansiyon Yönetimi

Yönetim

Madde 39- Kur’an kursu örencilerinin barnd yurt veya pansiyonlarn yönetimi ve dier hizmetleri müftülüklerce salanr.

Müftü bu hizmetleri yürütmek üzere, Kur’an kursu müdürünü veya kurs öreticilerinden birini veya bunlarn bulunmamas hâlinde müftülük personelinden veya din görevlilerinden uygun görülecek birini mülkî amirin onay ile görevlendirir. Yurt veya pansiyon görevlileri de ayn usulle görevlendirilir.

Yurt veya pansiyon yöneticisi, yurt veya pansiyonla ilgili hizmetlerin yürütülmesinden müftüye kar sorumludur.

Yurt veya pansiyon yöneticisinin görevleri

Madde 40- Yurt veya pansiyon yöneticisinin görevleri unlardr:

a) Yurt veya pansiyonu yürürlükte bulunan mevzuat ve bu Yönetmelik hükümlerine göre yönetir.

b) Örencilerin yurt veya pansiyona kayt ve kabullerini yapar, beslenme, barnma, snma, genel kültürlerini gelitirme ve spor yapma ihtiyaçlarn karlar. Salk problemleri ile ilgilenir. Eitimlerine yardmc olur.

c) Yurt veya pansiyonda disiplin, temizlik, tertip ve düzeni salar. Özellikle banyo, çamarhane, yatakhane, tuvalet ve lavabolarn daima temiz ve tertipli olmasn temin eder. Yurt veya pansiyonun genel temizliinin yaplmasn salar.

d) Yurt veya pansiyona kaytl olmayan örenciler ile yabanclarn yurt veya pansiyonda barndrlmalarn önler.

ARALIK–2003 Y-28/9

e) Etütlerin zamannda ve verimli olarak yaplmasn salar.

f) Yurt veya pansiyon binasnn ve içindeki her türlü alet ve malzemenin bakm ve onarmn zamannda yaptrr, yangndan korunma tedbirlerini alr. Ayrca yurt veya pansiyonun genel korunma tedbirlerini alr.

g) Yurt veya pansiyondaki kitapln zenginletirilmesini ve örencilerin faydalanmalar için açk bulunmasn salar.

h) Örencilerin ziyaretçi kabul etme saatlerini ve yerlerini düzenler.

) Yemekhane, yatakhane ve dier hizmet yerlerinin açl kapan saatlerini tespit eder ve düzenli uygulanmasn salar.

i) Yurt veya pansiyonda çalan hizmetli, aç gibi dier personelin görevlerini müftünün onay ile tespit eder, herkesin kendi görevini zamannda ve en iyi bir ekilde yapmasn salar.

j) Yurt veya pansiyon görevlilerinin veya nöbetçi öreticilerin nöbet çizelgelerini hazrlar ve uygulanmasn salar.

k) Müftü tarafndan yurt ve pansiyonla ilgili verilecek dier görevleri yapar.

Nöbetçi öretici

Madde 41- Nöbetçi öreticinin görevleri unlardr:

a) Yurt veya pansiyonda kalan örencilerin ders saatleri dnda eitimleri ile ilgilenir.

b) Örencilerin etüdlerde ders çalmalarn salar, gerektiinde derslerinde onlara yardmc olur.

c) Örencilerin günlük vakit çizelgelerini uygular, etüdlerde yoklama yapar, gece bekçilerini ve dier görevlileri kontrol eder, onlara gerekli talimatlar vererek, disiplin ve emniyeti temin eder.

d) Örencilerin vaktinde yatp kalkmalarna, düzenli bir ekilde yemek yemelerine ve dier sosyal ihtiyaçlarn karlamalarna yardmc olur.

e) Örencilerin iyi alkanlklar kazanmalarna ve kötü alkanlklardan kaçnmalarna yardmc olur.

f) Hastalanan örencilerin durumlar ile ilgilenir, yurt veya pansiyon görevlisine bildirir.

g) Yurda veya pansiyona gelen misafirlerle ilgilenir, onlara yardmc olur, disiplinsiz hareketlere imkân vermez.

h) Yurt veya pansiyon nöbet defterine nöbeti ile ilgili hususlar yazar, önemli olaylar en ksa sürede yurt veya pansiyon görevlisine bildirir.

) Müftü ile yurt veya pansiyon yöneticisi tarafndan verilecek dier görevleri yapar.

Evci çkma ve izin

Madde 42- Örenciler velilerinin yazl istei üzerine, kursa dönülerinde evde kaldklarna dair imzal bir belgeyi yurt veya pansiyon yönetimine vermeleri artyla cumartesi, pazar veya resmî tatil günlerinde, yurt veya pansiyonun bulunduu yerdeki akrabasnn yanna evci çkabilirler. Örenciler, velilerinin yazl izni olmakszn geceyi hiçbir ekilde yurt veya pansiyon dnda geçiremezler. Aksine hareket edenlerin, velilerine en ksa zamanda haber verilmek suretiyle yurt veya pansiyonla ilikileri kesilebilir.

Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler için örencilere yurt veya pansiyon görevlisinin gözetiminde izin verilebilir.

Malî iler

Madde 43- Yurt veya pansiyonlarda kâr amac güdülmez. Ancak yürütülen hizmetlerin devamn ve iyiletirilmesini salamak için, hayrseverlerden ve mecburi olmakszn, maddî durumu elverili olan örenci velilerinden, makbuz mukabili ba alnabilir.

Aynî yardmlar da belge düzenlenerek kabul edilebilir.

ARALIKMART-2000 –2003 Y–28/10

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kur’an Kursu, Yurt veya Pansiyonlarn Denetimi

Denetim ve gözetim

Madde 44- Kur’an kurslar ile yurt ve pansiyonlarn denetimi, Diyanet leri Bakanl müfettileri, ilgili müftü ve müdürler tarafndan yaplr.

Ayrca bu kurslar ile yurt ve pansiyonlar üzerinde, 1739 sayl Millî Eitim Temel Kanununun 17 ve 56 nc maddeleri ile 22.7.1999 tarihli ve 4415 sayl Kanuna göre Millî Eitim Bakanlnn ve 5442 sayl l daresi Kanununa göre de vali ve kaymakamlarn gözetim ve denetim yetkileri sakldr.

Yurt veya pansiyonun kapatlmas

Madde 45- Yaplan denetleme sonucunda;

a) Atatürk ilke ve inklâplarna aykr hareket edildii,

b) Devletin, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüünü bozma dorultusunda faaliyet gösterildii,

c) Bölgecilik ve rkçlk propagandas yapld,

d) Yaplan ikazlara ramen tâbi olduklar mevzuat hükümlerine ve bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uyulmad,

e) Sorumlu olduu örencilerin barnma, beslenme, eitim ve öretim ihtiyaçlarnn karlanmad,

f) Örencilerin güvenliinin salanmad ve tehlikeye sokulduu,

tespit edilen yurt veya pansiyonlar kapatlr.

Kapatlma ilemleri mahallin mülkî amirinin onay ile yaplr. Sonuç Bakanla bildirilir.

Kapatlma karar alnan yurt veya pansiyonlarda kalan örencilerin barnmalar konusunda gerekli tedbirler ilgili müftülükçe alnr.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Defter, Belge ve Faaliyetler

Kurslarda, yurt veya pansiyonlarda bulundurulacak defterler ve dier gerekli belgeler

Madde 46- Kurslarda bulundurulacak defterler ve dier gerekli belgeler unlardr:

a) Örenci sicil defteri ile örenci yoklama ve ders defteri,

b) Kursun açl onay ile kursta öreticilik yapanlarn atama onaylar,

c) Örenci durum çizelgesi ile belge alanlarn listeleri,

d) Kursla ilgili mevzuat,

e) Gelen ve giden yazlar.

Yurt veya pansiyonlarda bulundurulacak defterler ve dosyalar unlardr:

a) Gelen-giden evrak defteri,

b) Ambar esas defteri,

c) Ambar hesaplarn denetleme defteri,

d) Örenci eya datm defteri,

e) Revir defteri,

f) Örenci yoklama ve izin defteri,

g) Örenci kütük defteri,

h) Ziyaretçi defteri,

) Olay kayt defteri,

i) Kitaplk defteri,

j) Tefti defteri ve dosyas,

k) Örenci özel dosyas veya fii,

l) Erzak muayene raporlarnn sakland dosya,

m) Yazma dosyalar,

n) Günlük tabela.

MART-2000ARALIK–2003 Y-28/11

Faaliyetlerin bildirilmesi

Madde 47- Yurt veya pansiyonun yllk faaliyetleri, her yl eitim-öretim sezonu sonunda, özet bir raporla müftülüe bildirilir. Bu raporda yeni yl için ihtiyaç duyulan hususlar hakkndaki tekliflere de yer verilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeitli ve Son Hükümler

Yönerge

Madde 48- Bu Yönetmelikle düzenlenen konularda Bakanlk yönerge çkarma yetkisine sahiptir.

Yürürlükten kaldrlan yönetmelik

Madde 49- 16.11.1990 tarihli ve 20697 sayl Resmî Gazete’de yaymlanan Diyanet leri Bakanl Kur’an Kurslar Yönetmelii yürürlükten kaldrlmtr.

Yürürlük

Madde 50- Bu Yönetmelik yaym tarihinde yürürlüe girer.

Yürütme

Madde 51- Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet leri Bakanlnn bal olduu Bakan yürütür.

ARALIKMART-2000 –2003 Y–28/12

Linkler
Devlet Daireleri
Bankalar
Gazete & Haber
Televizyon
Diyanet leri Bakanl
Men
 
Ana Sayfa
Foto Galeri
Video Galeri
letiim
Bize Ulan
0312 232 70 20
[email protected]
Din-Bir-Sen | zerk Diyanet Vakf alanlar Birlii Sendikas

Gazi Mustafa Kemal Bulvar (GMK Bulvar) No:39 / 20-21
Maltepe Çankaya / Ankara
Tel :+90 312 232 70 20
Fax :+90 312 232 70 21
Gsm:+90 530 505 63 36

[email protected]

 

Vergi Dairesi : Mithatpaa V.D.        Vergi Numaras : 879 062 1718
IBAN NO : TR56 0001 0004 7152 5286 9150 01


 

2012 Tm Haklar Sakldr
Tasarm & Yazlm :
Networkbil.net