Diyanet leri Bakanl Personeli Grevde Yksel

Devlet Bakanlndan:

Diyanet leri Bakanl Personeli Görevde Yükselme ve Unvan

Deiiklii Yönetmelii (*) (1)

BRNC BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Amaç

Madde 1- (Deiik: 07.06.2006 tarih ve 26191 sayl Resmi Gazete) Bu

Yönetmeliin amac, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel

planlamas esas alnarak Diyanet leri Bakanl personelinin görevde yükselme ve unvan

deiikliklerine ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- (Deiik: 07.06.2006 tarih ve 26191 sayl Resmi Gazete) Bu

Yönetmelik, 5 inci maddede görev ve unvan gruplar itibariyle belirtilen kadro ve unvanlara,

görevde yükselme ve unvan deiiklii suretiyle atanacaklar kapsar.

Dayanak

Madde 3- (Deiik: 07.06.2006 tarih ve 26191 sayl Resmi Gazete) Bu

Yönetmelik, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayl Diyanet leri Bakanl Kurulu ve Görevleri

Hakknda Kanun ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa dayanlarak

hazrlanmtr.

Tanmlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen:

a) Bakanlk; Diyanet leri Bakanln,

b) Bakan; Diyanet leri Bakann,

c) Tara tekilat; Diyanet leri Bakanl il ve ilçe müftülükleri ile eitim merkezi

müdürlüklerini,

d) Görevde yükselme eitimi; görevde yükselme ile ilgili olarak Bakanlkça görevin

özelliine göre verilecek hizmet içi eitimi,

e) Görevde yükselme snav; görevde yükselme eitimini tamamlayanlar için

Bakanlkça Örenci Seçme ve Yerletirme Merkezi Bakanlna veya Milli Eitim

Bakanl Ölçme ve Deerlendirme Merkezine yaptrlacak olan yazl snav,

f) Görev gruplar; benzer veya eit düzeydeki unvanlarn gruplandrlmasn,

g) Görev unvan; bu Yönetmeliin 5 inci maddesinde saylan görev gruplar içinde

belirtilen unvanlar,

h) (Ek: 07.06.2006 tarih ve 26191 sayl Resmi Gazete) Hizmet süresi; 657 sayl

Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde; Diyanet leri Bakanl

tekilatnda çallan süreler ile 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

kapsamndaki kurulular, mahalli idareler, kamu kurum ve kurulularnda fiilen çallan

süreler, resmi veya özel müesseseler ve meslekleri ile ilgili serbest çallan süreler ile

muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

) (Ek: 07.06.2006 tarih ve 26191 sayl Resmi Gazete) Görevde yükselme; Bu

Yönetmeliin 5 inci maddesinde saylan kadro ve görev gruplarna ayn veya baka hizmet

snflarndan görevde yükselme suretiyle yaplacak atamalar,

-----------------------------------------------------------------

(*) Bu Yönetmelik 25/08/2004 tarih ve 25564 sayl Resmi Gazete’de yaymlanmtr.

(1) Bu yönetmelik bal, 07/06/2006 tarih ve 26191 sayl Resmî Gazete’de yaymlanan Yönetmeliin 1 nci

maddesi ile deitirilmi ve metne ilenmitir.

HAZRAN – 2006 Y-31/1

j) (Ek: 07.06.2006 tarih ve 26191 sayl Resmi Gazete) Ayn düzey görev; Hiyerari,

görev, yetki ve sorumluluk açsndan ayn grupta ya da grup içinde alt gruplar olmas halinde

ayn alt grupta gösterilen görevleri,

k) (Ek: 07.06.2006 tarih ve 26191 sayl Resmi Gazete) Unvan deiiklii; En az

ortaöretim düzeyinde mesleki veya teknik eitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilikin

görevlere yaplan atamalar,

fade eder.

KNC BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Deiikliine Dair Esaslar (2)

Görevde yükselme ve unvan deiikliine tabi kadrolar (3)

Madde 5- (Deiik: 07.06.2006 tarih ve 26191 sayl Resmi Gazete) Bu Yönetmelik

kapsamnda görevde yükselme ve unvan deiikliine tabi kadrolar aada belirtilmitir.

Görevde yükselme suretiyle atama yaplacak kadrolar;

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) lçe müftüsü,

2) letme Müdür Yardmcs, ube Müdürü, Kur’an Kursu Müdürü, Yaynevi Sat

Müdürü,

3) ef, koruma ve güvenlik amiri.

b) Aratrma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

1) Eitim uzman, vakit hesaplama uzman, din hizmetleri uzman, aratrmac.

c) Bilgi lem Hizmetleri Grubu;

1) Çözümleyici.

d) dari Hizmetler Grubu;

1) Musahhih, ayniyat sayman, teberrukat sayman,

2) Bilgisayar iletmeni,

3) Memur, ambar memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, satn alma memuru, santral

memuru, mutemet, daktilograf, sekreter, veznedar, veri hazrlama ve kontrol iletmeni,

4) oför.

e) Din Hizmetleri Grubu;

1) Vaiz, cezaevi vaizi, murakp,

2) Müezzin-Kayym.

Unvan deiiklii suretiyle atama yaplacak kadrolar;

Mühendis, mimar, astronom, istatistikçi, Kur’an kursu öreticisi, imam-hatip,

mütercim, kütüphaneci, tekniker, programc, prodüktör, film yapmcs, spiker, kameraman,

laborant, salk teknisyeni, hemire, grafiker, teknik ressam, teknisyen

Görevde yükselme ve unvan deiiklii suretiyle atama yaplacak kadrolar (4)

Madde 6- (Deiik: 07.06.2006 tarih ve 26191 sayl Resmi Gazete) Görevde

yükselme ve unvan deiiklii suretiyle atanacaklarda aadaki genel artlar aranr:

a) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun deiik 48 inci maddesinin (A) bendindeki

genel artlar tamak,

b) Atanmalarnda dini örenimi esas alan alanlarda; itikat, ibadet, tavr ve

hareketlerinin slâm törelerine uygunluunun çevresinde bilinir olduu eklinde ortak bir

nitelik art tamak,

-----------------------------------------------------------

(2) Bu bölüm bal, 07/06/2006 tarih ve 26191 sayl Resmî Gazete’de yaymlanan Yönetmeliin 6 nc maddesi ile

deitirilmi ve metne ilenmitir.

(3) Bu madde bal, 07/06/2006 tarih ve 26191 sayl Resmî Gazete’de yaymlanan Yönetmeliin 7 nci maddesi

ile deitirilmi ve metne ilenmitir.

(4) Bu madde bal, 07/06/2006 tarih ve 26191 sayl Resmî Gazete’de yaymlanan Yönetmeliin 8 nci maddesi

ile deitirilmi ve metne ilenmitir.

Y-31/2 HAZRAN - 2006

c) Yaplacak görevde yükselme ve unvan deiiklii snavnda baarl olmak,

d) Son sicil notunun olumlu olmas ve son üç yllk sicil notu ortalamasnn yetmialt

puandan aa olmamas.

��������������������������Görevde yükselmek suretiyle atanacaklarda aadaki özel artlar ��������������

a) lçe müftüsü olarak atanabilmek için;

1) Dört yllk dinî yüksek örenim mezunu olmak,

2) Bakanlkça açlan ihtisas kursunu baar ile bitirmi olmak, ancak, doktora yapm

olanlarda bu art aranmaz,

3) Kamu kurum ve kurulularnda toplam sekiz yl görev yapm ve bu sürenin en az

iki yln Bakanlk tekilatnda geçirmi olmak,

4) lçe müftülüü yeterlik belgesine sahip olmak.

b) letme müdür yardmcs olarak atanabilmek için;

1) Dört yllk yüksek örenim mezunu olmak,

2) ef veya üstü saylan görevlerde toplam be yl görev yapm olmak,

3) Bakanlk tekilatnda en az iki yl görev yapm olmak.

c) ube müdürü olarak atanabilmek için;

1) Dört yllk dinî yüksek örenim mezunu olmak.

Ancak, Strateji Gelitirme Dairesi ile dari ve Mali ler Dairesi Bakanlklarna bal

ube müdürleri ve Basn ve Halkla likiler ubesi Müdürü, Vakit Hesaplama ubesi Müdürü,

Sesli ve Görüntülü Yaynlar ubesi Müdürü, Süreli Yaynlar ubesi Müdürü, Kadro ubesi

Müdürü, Sicil ubesi Müdürü, Personel Evrak ve Tahsis ubesi Müdürü, Terfi ve ntibak

ubesi Müdürü, Personel Sistemlerini Gelitirme ubesi Müdürü ve Yaynevi Sat Müdürü

olarak atanacaklarda dört yllk yüksek örenim mezunu olmalar art aranr. Kur’an Kursu

Müdürlüü için hafzlk tercih sebebidir.

2) Bakanlk tekilatnda ef olarak en az be yl veya Apk uzman, eitim uzman,

vakit hesaplama uzman ve din hizmetleri uzman görevinde en az iki yl fiilen görev yapm

olmak.

d) ef, ayniyat sayman ve teberrukat sayman olarak atanabilmek için;

1) Yüksek örenim mezunu olmak,

2) Büro hizmetlerinde en az üç yl çalm olmak,

3) Bakanlk tekilatnda en az iki yl görev yapm olmak.

e) Koruma ve güvenlik amiri olarak atanabilmek için;

1) Yüksek örenim mezunu olmak,

2) Bakanlkta en az üç yllk koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalm olmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayl Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda

belirtilen dier artlar tamak.

f) Eitim uzman, vakit hesaplama uzman ve aratrmac olarak atanabilmek için;

1) Dört yllk yüksek örenim mezunu olmak,

2) ef veya üstü saylan görevlerde toplam üç yl görev yapm olmak. Ancak,

doktora yapm olanlarda bu art aranmaz,

3) Bakanlk tekilatnda en az iki yl görev yapm olmak.

g) Bayan din hizmetleri uzman olarak atanabilmek için;

1) Dört yllk dinî yüksek örenim mezunu olmak,

2) Yüksek örenimden sonra Bakanlk tekilatnda Kur’an kursu öreticilii veya

üstü saylan görevlerde veya din öretimi yapan müesseselerin meslekî öretim elemanl

veya meslek dersleri öretmenliinde veya ilköretim ve orta öretim kurumlarnn din

kültürü ve ahlâk bilgisi dersi öretmenliinde toplam en az üç yl çalm olmak veya ilahiyat

alannda yüksek lisans yapm olmak,

3) Bakanlk tekilatnda en az iki yl görev yapm olmak.

h) Çözümleyici olarak atanabilmek için;

1) Dört yllk yüksek örenim mezunu olmak,

2) En az iki programlama dili bildiini belgelemek,

HAZRAN – 2006 Y-31/3

3) Programc kadrosunda iki yl çalm olmak,

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

) Bilgisayar iletmeni olarak atanabilmek için;

1) Yüksek örenim mezunu olmak,

2) Veri hazrlama ve kontrol iletmeni kadrosunda üç yl çalm olmak,

3) Bakanlk tekilatnda en az iki yl görev yapm olmak.

i) Musahhih olarak atanabilmek için;

1) Yüksek örenim mezunu olmak,

2) Bakanlk tekilatnda en az iki yl görev yapm olmak.

j) Memur, mutemet, sekreter, ambar memuru ve satn alma memuru olarak

atanabilmek için;

1) mam-Hatip Lisesi mezunu olmak,

2) Bakanlk tekilatnda en az iki yl görev yapm olmak.

k) Santral memuru, veznedar, veri hazrlama ve kontrol iletmeni, daktilograf, koruma

ve güvenlik görevlisi olarak atanabilmek için;

1) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Bakanlk tekilatnda en az iki yl görev yapm olmak,

3) Koruma ve güvenlik görevlisi olarak atanabilmek için, 10/6/2004 tarihli ve 5188

sayl Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen dier artlar tamak.

l) oför olarak atanabilmek için;

1) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az (B) snf sürücü belgesi sahibi olmak,

3) Bakanlk tekilatnda en az iki yl görev yapm olmak.

m) lçe veya cezaevi vaizliine atanabilmek için;

1) Dört yllk dinî yüksek örenim mezunu olmak,

2) Bakanlk tekilatnda en az üç yl görev yapm olmak,

3) Bakanlkça açlan ihtisas kursunu baar ile bitirmi veya ilahiyat alannda doktora

yapm olmak, ancak, bayanlarda bu art aranmaz,

4) Vaizlik yeterlik belgesine sahip olmak.

n) Murakp olarak atanabilmek için;

1) Dört yllk dinî yüksek örenim mezunu olmak,

2) Bakanlk tekilatnda en az be yl görev yapm olmak,

3) Murakp yeterlik belgesine sahip olmak.

o) Müezzin-kayym olarak atanabilmek için;

1) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Hafz olmak, ancak, imam-hatip lisesi mezunlar için hafz olma art aranmaz,

3) Müezzin-kayymlk yeterlik belgesine sahip olmak,

4) Bakanlk tekilatnda en az iki yl görev yapm olmak.

Unvan deiiklii suretiyle atanacaklarda aadaki özel artlar aranr;

a) Mühendis, Mimar, Astronom, statistikçi olarak atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokullarn bu görevlerle ilgili bölümlerinden mezun olmak.

b) Mütercim olarak atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yllk yüksekokullarn filoloji, mütercimlik, tercümanlk

bölümlerinden mezun olmak,

Ancak, dört yllk yüksek örenim mezunu olup KPDS’ de (A) düzeyinde belge alm

olanlarda bu art aranmaz.

2) KPDS de (B) düzeyinde belge alm olmak.

c) Kütüphaneci olarak atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yllk yüksekokullarn kütüphanecilik ile ilgili bölümlerinden

mezun olmak.

d) Tekniker olarak atanabilmek için;

1) En az iki yl süreli mesleki veya teknik yüksekokuldan mezunu olmak.

Y-31/4 HAZRAN - 2006

e) Stajyer Kur’an kursu öreticisi olarak atanabilmek için;

1) En az mam-Hatip Lisesi mezunu olmak,

2) Stajyer Kur’an kursu öreticilii yeterlik belgesine sahip olmak.

f) Programc olarak atanabilmek için;

1) En az iki yllk yüksekokullarn bilgisayar programcl bölümünden mezun olmak

veya dört yl süreli yüksekokul mezunu olup Milli Eitim Bakanlndan onayl programc

sertifikasna sahip olmak,

2) En az bir programlama dili bildiini belgelemek,

3) Bakanlk tekilatnda iki yl bilgisayar iletmeni veya be yl veri hazrlama ve

kontrol iletmeni olarak çalm olmak.

g) Prodüktör, Film Yapmcs, Spiker, Kameraman, Grafiker, Teknik Ressam olarak

atanabilmek için;

1) Meslei ile ilgili yüksekokuldan mezun olmak.

h) Teknisyen, Laborant, Salk Teknisyeni, Hemire olarak atanabilmek için;

1) En az lise dengi mesleki veya teknik öretim veren yüksekokullarn bu görevlerle

ilgili bölümlerinden mezun olmak.

) mam-hatip olarak atanabilmek için;

1) En az mam-Hatip Lisesi mezunu olmak,

2) mam-hatiplik yapmaya mani bir özrü bulunmamak,

3) mam-hatiplik yeterlik belgesine sahip olmak.

Görevde yükselme eitimi

Madde 7- (Deiik: 07.06.2006 tarih ve 26191 sayl Resmi Gazete) Bu Yönetmelik

kapsamnda bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarnn yaplabilmesi

amacyla, bu Yönetmeliin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ortak

ders konularndan en az otuz, günde en fazla yedi saat; (g) bendindeki konulardan en az krk

be saat olmak üzere toplam yetmi be saat olarak düzenlenecek olan görevde yükselme

eitimi programnn tamamna katlmalar arttr. Ancak zorunlu hallerde en fazla on saate

kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre art aranmaz.

Bu eitimi tamamlayanlar görevde yükselme snavna katlmaya hak kazanrlar.

Bavuru ve görevde yükselme eitimine alnma (5)

Madde 8- (Deiik: 07.06.2006 tarih ve 26191 sayl Resmi Gazete) Görevde

yükselme snavna ilikin duyuruda belirtilen tarihe kadar bavuruda bulunanlarn dilekçeleri

birim amirleri araclyla Personel Dairesi Bakanlna iletilir. Bavuruda bulunanlarn

gerekli artlar tayp tamadklar Personel Dairesi Bakanl tarafndan incelenir.

Görevde yükselme eitimine katlacaklarn says atama yaplacak bo kadro saysnn

üç katn geçemez. Üç katndan az istekli bulunmas halinde ise durumu uygun olan bütün

personelin eitime alnmas salanr. Duyurulan kadro saysnn üç katndan fazla personelin

bavurmas halinde, bu Yönetmelik eki Ek-1 Deerlendirme Formunda belirtildii ekilde

puanlama yaplmak suretiyle toplam puan en fazla olandan balamak üzere kadro saysnn

üç kat personel belirlenerek eitime alnr. Puanlarn eitlii halinde ise, srasna göre hizmet

süresi fazla olan, eitliin yine devam halinde ise son üç yllk sicil notu yüksek olan

personele öncelik verilir.

Daha önce görevde yükselme eitimine katlm ancak, görevde yükselme snavnda

baarsz olmu personel ile bu snava katlmam veya baarl olup da müteakip snava kadar

atanmam olan personelin ayn veya benzer görev unvanlar için düzenlenecek müteakip

görevde yükselme snavna katlabilmeleri, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde

yükselme eitimine alnmaya ilikin bütün usul ve esaslara tabidir.

-----------------------------------------------------------

(5) Bu madde bal, 07/06/2006 tarih ve 26191 sayl Resmî Gazete’de yaymlanan Yönetmeliin 10 uncu

maddesi ile deitirilmi ve metne ilenmitir.

HAZRAN – 2006 Y-31/5

Görevde yükselme eitimi sonucu atama yaplacak bo kadrolarn snf, unvan,

derecesi ve adedi belirtilerek Bakanlk tekilatndaki personele eitim tarihinden en az otuz

gün önce, eitimin yeri ve zaman ise, eitime katlacaklara en az onbe gün önce bildirilir.

Görevde yükselme eitiminin konular

Madde 9- Görevde yükselme eitiminin konular unlardr:

a) T.C. Anayasas,

1) Genel esaslar,

2) Temel hak ve ödevler,

3) Devletin temel organlar,

b) Atatürk ilkeleri ve inklâp tarihi, ulusal güvenlik,

c) Devlet tekilat ile ilgili mevzuat,

d) 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu ve ilgili mevzuat,

e) Türkçe dil bilgisi ve yazmayla ilgili kurallar,

f) Halkla ilikiler ve davran kurallar,

g) Kurumun görev alan ve atama yaplacak görevin nitelii ile ilgili konular.

h) (Ek: 07.06.2006 tarih ve 26191 sayl Resmi Gazete) Mesleki etik ilkeleri

Görevde yükselme eitimi için hazrlanacak programlarda, yukardaki (g) bendinde

belirtilen konularn arl yüzde altmtr.

Yaplacak snavlarda da bu arlklara göre sorular hazrlanr. Deerlendirme yüz tam

puan üzerinden yaplr. Meslekî konularda en az krk puan almak artyla yetmi puan alanlar

baarl saylr.

Görevde yükselme ve unvan deiiklii snavlar (6)

Madde 10- (Deiik: 07.06.2006 tarih ve 26191 sayl Resmi Gazete) Görevde

yükselme snav yazl olarak yaplr. Snav Bakanlkça Örenci Seçme ve Yerletirme

Merkezi Bakanlna, Milli Eitim Bakanlna veya yükseköretim kurumlarndan birine

yaptrlr.

Görevde yükselme eitim programnn tamamlanmasndan itibaren bir ay içinde

snavn yaplmas için Bakanlkça Örenci Seçme ve Yerletirme Merkezi Bakanlna,

Milli Eitim Bakanlna veya yükseköretim kurumlarndan birine bavurulur.

Bu snavda 100 üzerinden en az 70 puan alanlar baarl saylr.

Yaplan snav sonucunda baarl bulunanlarn baar srasna göre bo kadrolara

atamalar yaplr. Baar notlarnn ayn olmas halinde atanacak personel, bu Yönetmelik eki

Ek-1 Deerlendirme Formuna göre puanlandrma yaplarak belirlenir. Puanlarn eitlii

halinde ise, hizmet süresi fazla olan, eitliin yine devam halinde ise son üç yllk sicil notu

ortalamas yüksek olan personele öncelik verilir. Snav sonuçlar ayn görev için yaplacak

müteakip snava kadar geçerlidir.

Müteakip snav tarihine kadar emeklilik, ölüm, istifa, kurumlar aras nakil,

memuriyetten çkarma gibi sebeplerle ilan edilmi bulunan kadrolardan boalma olmas

halinde, bu kadrolara baar listesindeki sralamaya göre atama yaplabilir.

Snavda baarl olanlardan, snava alnma artlarn tamadklar sonradan

anlalanlarn snavlar geçersiz saylr, atamalar yaplmaz, atamalar yaplm olsa dahi iptal

edilir.

Atamalar yapld halde, geçerli bir mazereti olmakszn süresi içerisinde görevine

balamayanlarn veya atama ileminden vazgeçenlerin atama onaylar iptal edilir.

Snav sonuçlar, snavn sonuçland tarihten itibaren en geç on be gün içinde ilan

edilir ve ilgililere yazl olarak bildirilir.

------------------------------------------------------------

(6) Bu madde bal, 07/06/2006 tarih ve 26191 sayl Resmî Gazete’de yaymlanan Yönetmeliin 12 nci maddesi

ile deitirilmi ve metne ilenmitir.

Y-31/6 HAZRAN - 2006

Bu Yönetmeliin 5 inci maddesinin son fkrasnda belirtilen unvan deiikliine tabi

kadrolara, bu unvanlar en az orta öretim düzeyinde mesleki veya teknik eitim sonucu ihraz

etmi bulunan personelin atanmas, bu Yönetmeliin kinci Bölümünde belirtilen usul ve

esaslar çerçevesinde eitime tabi tutulmakszn yaplacak unvan deiiklii snav sonundaki

baarsna göre gerçekletirilir.

Unvan deiiklii snavlar, görev alanlar ve atama yaplacak görevin niteliine

ilikin konularda yazl olarak yaptrlr. Bu snavlara katlacaklarda, Bakanlkta veya

örenim durumlar ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapm olma art

aranmaz. Unvan deiiklii snav sonucunda alnan puanlarn eitlii halinde ise, srasna

göre hizmet süresi fazla ve son üç yllk sicil notu ortalamas yüksek olan personel tercih

edilir.

Snav kurulu

Madde 11- Görevde yükselme eitimi ile ilgili ilemleri yürütmek üzere Bakanlkta

"Görevde Yükselme Snav Kurulu" tekil edilir. Snav kurulu, Bakann görevlendirecei

kiinin bakanlnda, Personel Dairesi Bakanl ile Din Eitimi Dairesi Bakanl

temsilcileri ve Bakanlkça uygun görülecek iki kii olmak üzere be kiiden oluur. Ayrca

her üyenin yedei de tespit edilir.

Görevde yükselme snav kurulunu tekil eden üyeler, görevde yükselme snavna

alnacak personelden, örenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düük seviyede

olamazlar.

Görevde yükselme snav kurulu, bakan ve üyelerin tamamnn katlm ile toplanr.

Asl üyenin bulunmad toplantya yedek üye itirak eder.

Snavlara görevde yükselme snav kurulunun bakan ve üyelerinin eleri ile ikinci

dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayn hsmlarnn katlacann anlalmas halinde,

bu üye veya üyeler snav kurulu üyeliinden çkartlr ve bunlarn yerine yeni üye veya üyeler

görevlendirilir.

Görevde yükselme snav kurulu, Bakanlkça yaplacak eitime ilikin görevde

yükselme snavnda sorulacak sorularn bilgi kaynann hazrlanmas, snav sonuçlarnn

ilan, yaplacak itirazlarn sonuçlandrlmas ve bu konuya ilikin dier ileri yürütür.

Snav sonuçlarna itiraz

Madde 12- Snava katlanlar snav sonuçlarna itiraz edebilirler. tirazlar ilan

tarihinden itibaren on gün içinde bir dilekçe ile Personel Dairesi Bakanlna yaplr.

tirazlar, ilgili Snav Kurulunca deerlendirilerek sonuç ilgiliye bir yaz ile bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeitli Hükümler

Görev gruplar arasnda geçiler

Madde 13- (Deiik: 07.06.2006 tarih ve 26191 sayl Resmi Gazete) Bu

Yönetmeliin 5 inci maddesinde belirtilen görev gruplar arasndaki geçiler aadaki esaslar

çerçevesinde yaplr.

a) Her ana görev grubunun üst grubundan alt gruplarnda yer alan kadrolara geçiler

ile alt gruplarn kendi içindeki dier kadrolara yatay geçilerde atanaca kadronun artlarn

tamak kaydyla görevde yükselme eitim ve snav uygulanmaz.

b) Gruplar aras görevde yükselme niteliindeki geçiler ile alt gruptan üst gruplara

geçiler görevde yükselme eitimine ve snavna tabidir.

c) Unvan deiikliine tabi kadrolara geçiler ile bu kadrolar arasndaki geçiler, ilgili

kadro için düzenlenen unvan deiiklii snav sonucuna göre yaplr.

HAZRAN – 2006 Y-31/7

Naklen geçiler

Madde 14- Dier kamu kurum ve kurulularnda çalanlar ayn unvanlara atanaca

kadronun niteliklerini tamak kaydyla snavsz atanabilirler.

Özürlülerin eitim ve snavlar

Madde 15- Bakanlk, gerekli artlar tayan ve atama yaplacak görevi yapabilecek

durumda bulunan özürlülerin eitimleri ile snavlarnn yaplabilmesi için gerekli tedbirleri

alr.

Özelletirilen kurululardan atama

Madde 16- 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayl Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine

göre Bakanla yaplacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Yönetmeliin yürürlük tarihinde veya daha önce görevde olanlar

Madde 17- Bu Yönetmelik kapsamndaki görevlere ilgili mevzuat uyarnca atanm

olanlarn kazanlm haklar sakldr.

(Mülga: 07.06.2006 tarih ve 26191 sayl Resmi Gazete)

Hüküm bulunmayan haller

Madde 18- (Deiik: 07.06.2006 tarih ve 26191 sayl Resmi Gazete) Bu

Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayl Bakanlar

Kurulu Karar ile yürürlüe konulan Kamu Kurum ve Kurulularnda Görevde Yükselme ve

Unvan Deiiklii Esaslarna Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanr.

Yürürlük

Madde 19- Bu Yönetmelik yaym tarihinde yürürlüe girer.

Yürütme

Madde 20- Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet leri Bakanlnn bal bulunduu

Bakan yürütür.

GEÇC MADDE 1- (Ek: 07.06.2006 tarih ve 26191 sayl Resmi Gazete) Bu

Yönetmeliin yaym tarihinden önce açlan görevde yükselme snav ile ilgili i ve ilemler

bu Yönetmelikten önceki hükümlere göre sonuçlandrlr ve bunlarn atamalar snav

duyurusunda belirtilmemekle birlikte ayn snf, ayn ve benzer unvanl kadrolarn çeitli

sebeplerle boalmas halinde, baar listesindeki sralamaya göre yaplr

GEÇC MADDE 2- (Ek: 07.06.2006 tarih ve 26191 sayl Resmi Gazete) Kamu

Kurum ve Kurulularnda Görevde Yükselme ve Unvan Deiiklii Esaslarna Dair Genel

Yönetmeliin Resmî Gazete’de yaymland 18/04/1999 tarihinde görevde bulunanlardan iki

yllk yüksekörenim görenler, dier artlar tadklar takdirde bu Yönetmeliin

uygulanmas bakmndan dört yllk yüksek örenim görmü kabul edilirler.

Y-31/8 HAZRAN – 2006

Ek-1

DEERLENDRME FORMU

Ad Soyad :

Sicil No :

Görev Yeri ve Unvan :

DEERLENDRME KISTASLARI Puan

Deeri

Adayn

Puan

1 .Bavuru tarihi itibariyle örenim durumu (En son örenim durumu esas

alnacaktr.)

a) Önlisans

b) 3 Yllk Yüksek Okul

c) Lisans

d) Yüksek Lisans

e) Doktora

4

6

8

10

12

2.Müracaat bitim tarihi itibariyle 217 sayl Kanun Hükmünde Kararnamenin 2'nci

maddesi kapsamndaki kamu kurum ve kurulularnda geçen fiili hizmet süresinin

(çi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen hizmetler hariç.)

a) 10 yla kadar (10 yl dahil) her bir yl için

b) 10 yldan sonraki her bir yl için

1

0,15

3.Son üç yllk sicil notu ortalamas 76 ve daha fazla olanlarn bu sicil notunun

aritmetik ortalamasnn 1/10'u (Üç yllk ortalama sonucu kesirli olmas halinde

tam sayya tamamlandktan sonra 1/10'u hesaplanacaktr.)

4.lgili mevzuat hükümlerine göre atamaya yetkili amirlerce verilmi olan (Ayn

ylda verilmi birden fazla belge varsa, sadece birer tanesi deerlendirmeye

alnacaktr.)

a) Her takdirname için

b) Her ödül için

2

4

5."Kamu Kurum ve Kurulularnda Görevde Yükselme ve Unvan Deiiklii

Esaslarna Dair Genel Yönetmelik” yürürlüe girdikten sonra katld her

bir hizmet içi eitim programndan (Her yl için adayn katld en çok süreli

olan bir eitim program deerlendirilecektir.)

a) 05 -15 gün süreli

b) 16-31 gün süreli

c) 2-3 ay süreli

d) 4-6 ay süreli

e) 7-12 ay süreli

f) 12 aydan fazla süreli

0.5

1

1,5

2

2,5

3

6.Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi ve Seviye Tespit Snavndan (375 sayl

KHK'ya göre belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde deerlendirme sadece

bir dil için yaplacaktr.)

a) (D) alanlara

b) (C) alanlara

c) (B) alanlara

d) (A) alanlara

2

4

6

8

7.Ald her disiplin cezasndan (Af kapsamna girenler hariç.)

a) Her uyarma, knama için

b) Her aylktan kesme için

c) Kademe ilerlemesinin durdurulmas için

-2

-4

-6

8.Görevde yükselme eitimine katlan ve snavlarda baarsz olanlarla,

snavlara mazeretsiz olarak katlmayanlarn ( Ayn veya benzer unvanlar için

uygulanr. )

a) Baarsz olduu her bir snav için

b) Mazeretsiz katlmad her bir snav için

-2

-3

9.Eksi puanlar düüldükten sonra toplam

HAZRAN - 2006 Y-31/9

Linkler
Devlet Daireleri
Bankalar
Gazete & Haber
Televizyon
Diyanet leri Bakanl
Men
 
Ana Sayfa
Foto Galeri
Video Galeri
letiim
Bize Ulan
0312 232 70 20
[email protected]
Din-Bir-Sen | zerk Diyanet Vakf alanlar Birlii Sendikas

Gazi Mustafa Kemal Bulvar (GMK Bulvar) No:39 / 20-21
Maltepe Çankaya / Ankara
Tel :+90 312 232 70 20
Fax :+90 312 232 70 21
Gsm:+90 530 505 63 36

[email protected]

 

Vergi Dairesi : Mithatpaa V.D.        Vergi Numaras : 879 062 1718
IBAN NO : TR56 0001 0004 7152 5286 9150 01


 

2012 Tm Haklar Sakldr
Tasarm & Yazlm :
Networkbil.net