Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme

Devlet Bakanlığından

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında bir kadroya

açıktan veya naklen atanacakların niteliklerini belirlemek, atama ve nakillerine ilişkin usul ve

esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında ilk

defa Devlet memuru olarak atanacaklar ile yeniden atanacaklar ve halen görevde olup

görevini veya görev yerini değiştirmek isteyenler hakkında uygulanır.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri

Hakkında Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (B) bendinin

2 numaralı alt bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen:

a) Başkanlık; Diyanet İşleri Başkanlığını,

b) Başkan; Diyanet İşleri Başkanını,

c) Taşra teşkilatı; Diyanet İşleri Başkanlığı il ve ilçe müftülükleri ile doğrudan

Başkanlığa bağlı eğitim merkezi müdürlüklerini,

d) Aday memur; ilk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için Kamu Görevlerine İlk

Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca yapılan

sınavı kazanarak temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staja tabi tutulmak üzere atananları,

e) Staj; bu Yönetmelikte stajyerlik şartı getirilen kadrolara atanacaklara görevleriyle

ilgili olarak yapılan en az altı ay, en fazla bir yıl süren uygulamalı eğitimi,

f) İhtisas kursu; Başkanlıkça yürütülen hizmetler için nitelikli eleman yetiştirmek

maksadıyla, dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunları için en az iki yıl süreli olarak açılan

hizmet içi eğitim kursunu,

g) (Değişik: 01/07/2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazete) (Değişik: 29/04/2009

tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete) Yeterlik belgesi; Başkanlıktaki ilçe müftülüğü, vaizlik,

murakıplık, stajyer vaizlik, stajyer Kur’an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzinkayyımlık

kadrolarına ilk defa atanacaklara, Başkanlıkça yapılacak veya yaptırılacak yazılı

ve/veya sözlü ve uygulamalı sınav sonucu verilen ve (A) düzeyi için 90-100, (B) düzeyi için

80-89, (C) düzeyi için 70-79 puan olarak belirlenen belgeyi,

h) Cami görevlileri; imam-hatip ve müezzin-kayyımları,

ı) Gruplandırma; illerin Ek 1 sayılı listede belirtilen şekilde gruplandırılmasını,

j) Sınıflandırma; ilçelerin Ek 2 sayılı listede belirtilen şekilde sınıflandırılmasını,

k) Eşdeğer kadrolar; bu Yönetmelik kapsamındaki personelden ilçe müftüsü ve daha alt

düzeyde bulunan kadroların benzer ve eşit düzeyde olanları,

l) Kademeler; eşdeğer olan kadroların toplandığı basamakları,

İfade eder.

----------------------------------------------------------------

(*) Bu Yönetmelik 25/08/2004 tarih ve 25564 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

NİSAN - 2009 Y-29/1

İKİNCİ BÖLÜM

Genel ve Özel Şartlar

Bu Yönetmelik kapsamına giren kadrolara atanacaklarda aranan genel ve özel

şartlar

Madde 5- (Değişik: 01/07/2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazete) Bu Yönetmelikte

yer alan kadrolara atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel

şartları taşımak,

b) Atanmalarında dini öğrenimi esas alan alanlarda; itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin

İslâm törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklinde ortak bir nitelik taşımak,

c) Bu maddede belirtilen görev ve unvanlardan üç yıl veya daha fazla hizmet şartı

bulunanlara atama yapılabilmesi için, son sicil notu olumlu olmak ve son üç yıllık sicil notu

ortalaması yetmiş altı puandan aşağı olmamak.

Bu Yönetmelikte yer alan kadrolara atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Başkan olarak atanabilmek için;

1) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlık teşkilatında müftülük veya üstü görevlerde veya İlahiyat fakültelerinde

öğretim üyesi olarak toplam on yıl çalışmış olmak,

3) Kırk yaşını tamamlamış olmak.

b) Başkan Yardımcısı olarak atanabilmek için;

1) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlık teşkilatında en az beş yılını müftülük veya üstü sayılan görevlerde geçirmiş

olmak kaydıyla vaizlik veya üstü sayılan görevlerde on yıl veya ilahiyat fakültelerinde beş yılı

öğretim üyesi olmak üzere toplam on yıl görev yapmış olmak.

c) Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi olarak atanabilmek için;

1) 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri

Hakkında Kanun hükümlerine göre seçilmiş olmak.

ç) Mushafları İnceleme Kurulu Başkanı olarak atanabilmek için;

1) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Hafız olmak, (Aşere, takrib ve tayyibe kursunu bitirmiş olmak tercih sebebidir.)

3) Başkanlık teşkilatında şube müdürü, vaizlik veya üstü sayılan görevlerde toplam beş

yıl görev yapmış olmak.

d) Mushafları İnceleme Kurulu üyesi olarak atanabilmek için;

1) Dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Hafız olmak,

3) Aşere, takrib ve tayyibe kursunu bitirmiş veya Tefsir (kıraat) alanında doktora yapmış

olmak,

4) Başkanlık teşkilatında üç yıl görev yapmış olmak,

5) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak.

e) Teftiş Kurulu Başkanı, başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcısı olarak

atanabilmek için; 20/8/1993 tarihli ve 93/4772 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Teftiş Kurulu

Tüzüğü ile 20/12/1993 tarihli ve 21794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri

Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde öngörülen şartları taşımak.

f) I. Hukuk Müşaviri ve hukuk müşaviri olarak atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) I.Hukuk Müşavirliği için, üç yılı Başkanlık teşkilatında olmak üzere kamu kurum ve

kuruluşlarında en az beş yıl hukuk müşavirliği yapmış olmak; hukuk müşavirliği için,

mesleğiyle ilgili görevlerde veya hukuk müşavirliği büro hizmetlerinde en az üç yıl çalışmış

olmak.

g) Daire Başkanı olarak atanabilmek için;

1) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlık teşkilatında üç yılı ilçe müftüsü veya Başkanlık merkezinde şube müdürü

veya üstü sayılan görevlerde veya ilahiyat fakültelerinde üç yılı öğretim üyeliğinde geçmiş

olmak şartıyla öğretim elemanı olarak, toplam on yıl görev yapmış olmak,

Y-29/2 TEMMUZ - 2006

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine

göre disiplin cezası almamış olmak,

4) İdari ve Mali İşler Daire Başkanı olarak atanacaklar için dört yıllık yüksek öğrenim

mezunu olmak ve bu bendin (2) ve (3) no’lu alt bentlerdeki şartları taşımak,

5) Strateji Geliştirme Daire Başkanı olarak atanacakların dört yıllık dini yüksek öğrenim

veya hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde en az

lisans düzeyinde yüksek öğrenim mezunu olup, şube müdürü ve üstü görevlerde en az üç yıl

görev yapmış olmak ve bu bendin (3) no’lu alt bendindeki şartı taşımak.

ğ) Başkanlık Vaizi olarak atanabilmek için;

1) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlık teşkilatında vaizlik veya üstü sayılan görevlerde toplam beş yıl görev

yapmış olmak.

h) Savunma Uzmanı ve Sivil Savunma Uzmanı olarak atanabilmek için;

1) (Değişik: 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete) İlgili mevzuatında

belirtilen şartları taşımak.

ı) Döner Sermaye İşletme Müdürü olarak atanabilmek için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Şube müdürü, döner sermaye işletme müdür yardımcısı veya üstü sayılan görevlerde

toplam beş yıl görev yapmış olmak,

3) Başkanlık teşkilatında üç yıl görev yapmış olmak,

4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bendine göre

disiplin cezası almamış olmak.

i) Protokol işlerini yürütmekle görevli şube müdürü olarak atanabilmek için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) (Değişik: 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete) Başkanlık teşkilatında

APK uzmanı, eğitim uzmanı, vakit hesaplama uzmanı ve din hizmetleri uzmanı görevlerinde

veya üstü görevlerde en az beş yıl fiilen görev yapmış olmak,

3) (İptal: 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete)

j) Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı olarak atanabilmek için;

1) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Dinî yüksek öğrenimden sonra Başkanlığın çeşitli kademelerinde, din öğretimi veren

müesseselerin meslekî öğretim elemanlığı veya meslek dersleri öğretmenliğinde veya

ilköğretim ve orta öğretim kurumlarının din kültürü ve ahlâk bilgisi dersi öğretmenliğinde

toplam en az beş yıl çalışmış olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak,

3) Yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak.

k) Baştabip olarak atanabilmek için;

1) Tıp Fakültesi mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında doktor olarak en az beş yıl çalışmış olmak.

l) Baştabip dışındaki sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı ile teknik hizmetler sınıfı

kadrolarına atanabilmek için;

1) Mesleği ile ilgili öğrenim mezunu olmak,

2) Yapılacak sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olmak.

m) Yardımcı hizmetler sınıfı kadrolarına atanabilmek için;

1) (Değişik: 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete) Lise veya dengi okul

mezunu olmak,

2) Kalorifercilik, teknisyen yardımcılığı ve aşçılık için bonservis veya Milli Eğitim

Bakanlığından onaylı sertifika sahibi olmak.

n) İl müftüsü olarak atanabilmek için;

1) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlık teşkilatında, en az beş yılını ilçe müftüsü, il müftü yardımcısı veya eğitim

merkezi müdürü olarak geçirmiş olmak kaydı ile vaizlik veya üstü sayılan görevlerde toplam

on yıl veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak on yıl görev yapmış olmak,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine

göre disiplin cezası almamış olmak.

NİSAN - 2009 Y-29/3

o) İl müftü yardımcısı olarak atanabilmek için;

1) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Vaizlik veya üstü sayılan görevlerde toplam beş yıl görev yapmış ve bu sürenin en az

üç yılını ilçe müftüsü veya eğitim merkezi öğretmeni olarak geçirmiş olmak. İlk defa ilçe

müftüsü olarak atanmaya hak kazananlar, idarecilik deneyimi kazandırılmak amacıyla altı ay

süre ile il müftü yardımcısı olarak atanabilirler.

3) Bayan il müftü yardımcısı olarak atanabilmek için; Başkanlık teşkilatında Kur’an

kursu öğreticiliği veya üstü sayılan görevlerde veya ilahiyat fakültelerinde öğretim elemanı

olarak beş yıl görev yapmış ve yapılacak yazılı ve sözlü sınavı başarmış olmak.

ö) Eğitim merkezi müdürü olarak atanabilmek için;

1) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlık teşkilatında en az üç yıl eğitim merkezi öğretmenliği veya vaiz ve üstü

sayılan görevlerde toplam beş yıl veya ilahiyat fakültelerinde öğretim elemanı olarak on yıl

görev yapmış olmak,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine

göre disiplin cezası almamış olmak.

p) Eğitim merkezi öğretmeni olarak atanabilmek için;

1) Eğitim merkezi öğretmenliğinde stajyerliği kaldırılmış olmak.

r) Stajyer eğitim merkezi öğretmeni olarak atanabilmek için;

1) Dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlıkça açılan ihtisas kursunu başarı ile bitirmiş olmak veya memuriyet

müktesebi olup ilahiyat alanında doktora yapmış olmak,

3) Memuriyet müktesebi olanların eğitim merkezlerine Kur’an-ı Kerim derslerini

okutmak üzere stajyer öğretmen olarak atanabilmesi için, yüksek öğrenim mezunu ve

Başkanlıkça açılan aşere, takrib ve tayyibe kursunu başarı ile bitirmiş olması,

4) Yapılan yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olmak.

s) İl vaizi olarak atanabilmek için;

1) (Değişik: 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete) Cezaevi vaizliğinde

veya ilçede vaiz olarak toplam en az iki yıl çalışmış olmak.

ş) Bayan stajyer vaiz olarak atanabilmek için;

1) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Yapılacak stajyer vaizlik yeterlik belgesi sınavında başarılı olmak.

t) Kur’an kursu öğreticisi olarak atanabilmek için;

1) Kur’an kursu öğreticiliğinde stajyerliği kaldırılmış olmak veya memuriyet müktesebi

ve en az imam-hatip lisesi mezunu olup, Başkanlıkça açılan aşere, takrib ve tayyibe kursunu

başarı ile bitirmiş olmak.

u) İlçe müftüsü, işletme müdür yardımcısı, şube müdürü, Kur’an kursu müdürü,

yayınevi satış müdürü, şef, koruma ve güvenlik amiri, eğitim uzmanı, din hizmetleri uzmanı,

vakit hesaplama uzmanı, araştırmacı, çözümleyici, musahhih, ayniyat saymanı, teberrukat

saymanı, bilgisayar işletmeni, memur, ambar memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, satın

alma memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, sekreter, veznedar, veri hazırlama ve

kontrol işletmeni, şoför, vaiz, cezaevi vaizi, murakıp, müezzin-kayyım, mühendis, mimar,

astronom, istatistikçi, kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip, mütercim, kütüphaneci, tekniker,

programcı, prodüktör, film yapımcısı, spiker, kameraman, laborant, sağlık teknisyeni, hemşire,

grafiker, teknik ressam ve teknisyen kadrolarına atanabilmek için; Diyanet İşleri Başkanlığı

Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesindeki

şartları taşımak.

Bu maddede belirtilenlerin dışındaki kadrolara atanabilmek için, atanacağı kadro için

gerekli tahsil şartını taşımak ve yapılacak sınavı kazanmış olmak gerekir.

Bu maddede belirtilen kadro unvanlarına yukarıda belirtilen Yönetmelik hükümleri

çerçevesinde görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda mezkur Yönetmeliğin ilgili

hükümleri uygulanır.

(Ek fıkra: 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete) Bu maddede belirtilen

kadro unvanlarından yeterlik belgesi şartı aranan kadrolara yapılacak atamalarda (A), (B) ve

(C) düzeyinde yeterlik belgelerinden biri idarece atama kriteri olarak belirlenebilir.

Y-29/4 NİSAN - 2009

İstenen belgeler

Madde 6- (Değişik: 08/04/2010 tarihli ve 27546 sayılı Resmi Gazete) Başkanlık

teşkilatına ilk defa Devlet memuru olarak ataması yapılacakların, atanacağı görevin

niteliklerini taşıması halinde aşağıdaki belgeler istenir.

a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti; öğrenimini

yabancı ülkelerde yapmış olanların denklik belgesiyle birlikte diplomalarının kurumca

onaylanmış suretleri,

c) Kamu Personel Seçme Sınavı sonuç belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti

veya bilgisayar çıktısı,

d) Başkanlıkça verilmiş olan hafızlık, stajyer vaizlik, stajyer Kur'an kursu öğreticiliği,

imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık yeterlik belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti,

e) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,

f) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

g) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair

yazılı beyanı,

h) Dört adet vesikalık fotoğraf.

İstenen belgeler aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Başkanlık, müftülükler veya

eğitim merkezi müdürlüklerince onaylanır.

İlk defa Devlet memurluğuna atanacak personel için uygulanacak hükümler

Madde 7- Bu Yönetmelikte sayılan kadrolara ilk defa Devlet memuru olarak

atanacaklar için bu Yönetmelik ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği ve Kamu

Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik

hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bu Yönetmelik Kapsamına Giren Bazı Personel İçin

Gruplandırma, Sınıflandırma ve Hizmet Süreleri

İllerin gruplandırılması

Madde 8- İller, il müftüleri, il müftü yardımcıları, illerdeki şube müdürleri ve Kur’an

kursu müdürlerinin atama ve yer değiştirmelerine esas olmak üzere sosyal, kültürel, coğrafi ve

ekonomik şartlar ile hizmet gerekleri dikkate alınarak altı gruba ayrılmış ve (EK-1) sayılı

listede gösterilmiştir.

İlçelerin sınıflandırılması

Madde 9- İlçeler, ilçe müftülerinin atama ve yer değiştirmelerine esas olmak üzere

sosyal, kültürel, coğrafi ve ekonomik şartlar ile hizmet gerekleri dikkate alınarak altı sınıfa

ayrılmış ve (EK–2) sayılı listede gösterilmiştir.

Gruplandırma ve sınıflandırmanın değiştirilmesi

Madde 10- İl ve ilçelerin sosyal, kültürel, coğrafi ve ekonomik şartları ile hizmet

gereklerinde meydana gelen değişiklikler veya yeni kurulan il ve ilçeler dikkate alınarak grup

ve sınıflarda gerekli değişiklikler Devlet Personel Başkanlığı’nın görüşü alınarak Başkanlık

onayı ile yapılır.

Grup ve sınıflarda hizmet süreleri

Madde 11- (Değişik: 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete) (Değişik:

08/04/2010 tarihli ve 27546 sayılı Resmi Gazete) Bütün gruplarda hizmet süresi en az iki

yıl en fazla dokuz yıldır. Bütün sınıflarda hizmet süresi en az üç yıl ve en fazla dokuz yıldır.

Camilerin gruplandırılması (3)

Madde 11/A- Camiler hizmetin özelliğine göre aşağıdaki şekilde gruplandırılır:

-------------------------------------------------------------------

(3) Bu madde başlığı ile birlikte 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 4 üncü

maddesi ile eklenmiş ve metne işlenmiştir.

NİSAN - 2010 Y-29/5

(A) Grubu camiler : Ülke düzeyinde tanınan sembol camilerdir.

(B) Grubu camiler : Bulunduğu bölge, il veya ilçede hizmet açısından önem arzeden

özellikli camilerdir.

(C) Grubu camiler : İl, ilçe ve belde merkezlerinde olup günün her saatinde ibadete açık

oluşu veya cemaat sayısı bakımından, birer adet imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrosuna

ihtiyaç duyulan camilerdir.

(D) Grubu camiler : (A), (B) ve (C) grubu camilerin özelliklerini taşımayan ve bir

imam-hatip kadrosuna ihtiyaç duyulan camilerdir.

(E) Grubu camiler: Kadro verilmesi gerekmeyen ancak dönemsel olarak din hizmeti

verilen camilerdir.

Grup ve sınıf hizmetlerine tabi personelin ataması (1)

Madde 12- (Değişik: 01/07/2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazete) Grup ve sınıflar

arasındaki atamalar aşağıdaki usule göre yapılır.

a) İl müftüleri, ilk defa altıncı veya beşinci grupta yer alan illerden birine atanırlar.

Ancak, bu gruplarda münhal yer bulunmaması halinde, dördüncü grup illere atanabilirler.

Dördüncü gruptaki hizmet sürelerini tamamlayanlar altıncı veya beşinci grup illere atanırlar.

(Değişik: 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete) (Değişik: 16/10/2009

tarihli ve 27378 sayılı Resmi Gazete) Altıncı veya beşinci grupta hizmetini tamamlayan il

müftüleri diğer grupta yer alan illerden birine atanabilirler.

b) İlçe müftüleri ilk defa altıncı veya beşinci grupta yer alan illerin ikinci ve birinci sınıf

ilçeleri dışındaki diğer sınıf ilçelerine atanırlar. Ancak münhal yer bulunmaması halinde

dördüncü veya üçüncü grup illerin altıncı veya beşinci sınıf ilçelerine atanabilirler. Bu

sınıftaki hizmet sürelerini tamamlayanlar altıncı veya beşinci grup illerin dördüncü veya

üçüncü sınıf ilçelerine atanırlar. Dördüncü veya üçüncü sınıf ilçelere atananlar en az üç yıl

çalışmadıkça yer değiştirme talebinde bulunamazlar.

(Değişik: 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete) Altıncı veya beşinci sınıf

hizmetini tamamlayan ilçe müftüleri ikinci ve birinci sınıf ilçeler hariç diğer sınıfta yer alan

ilçelere atanırlar. İlçe müftülerinin ikinci ve birinci sınıf ilçelere atanabilmeleri için daha alt

sınıflardaki ilçelerde altı yıl ilçe müftülüğü yapmış olmaları şarttır.

Aynı sınıfta yer alan ilçe müftülerinin yer değiştirmesinde, atanacağı sınıfta yeterli boş

kadro bulunması halinde, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-4 Değerlendirme Formuna

göre yapılacak puanlamada en fazla puanı alanlar öncelik sırasına göre üst sınıflardaki ilçelere

atanırlar. Ancak yer değiştirecek olan ilçe müftülerinin genel durumu, yöneticilik kabiliyetleri,

görev yerinde yaptığı hizmetler ve atanacağı yerin özellikleri gibi hususlar dikkate alınarak,

Atama ve Yer Değiştirme Kurulu tarafından en fazla on puana kadar ilave puan verilebilir.

c) İl müftü yardımcıları, ilk defa altıncı veya beşinci grupta yer alan illerden birine

atanırlar. Ancak bu gruplarda münhal yer bulunmaması halinde, dördüncü grup illere

atanabilirler. Dördüncü gruptaki hizmet sürelerini tamamlayanlar altıncı veya beşinci grup

illere atanırlar. İl müftü yardımcısı olarak atanacak bayanlarda bu şart aranmaz.

Altıncı veya beşinci grup hizmetini tamamlayan il müftü yardımcıları ikinci ve birinci

grup iller hariç diğer grup illere atanırlar. İkinci grup illerin müftü yardımcılığına atanabilmek

için daha alt gruplardaki illerde toplam en az dört yıl, birinci grup illerin müftü yardımcılığına

atanabilmek için ise toplam en az altı yıl il müftü yardımcılığı veya ilçe müftülüğü yapmış

olmak şarttır. Bayanlarda bu şart aranmaz.

ç) İllerdeki şube müdürleri ve Kur’an kursu müdürleri, ilk defa altıncı veya beşinci

grupta yer alan illerden birine atanırlar. Ancak bu gruplarda münhal yer bulunmaması halinde,

dördüncü grup illere atanabilirler. Dördüncü gruptaki hizmet sürelerini tamamlayanlar altıncı

veya beşinci grup illere atanırlar. Altıncı veya beşinci grup hizmetini tamamlayan il şube

müdürleri ile Kur’an kursu müdürleri durumlarına uygun diğer gruplardaki illere atanırlar.

-------------------------------------------------------------------

(1) Bu madde başlığı ile birlikte 01/07/2006 tarihli ve 26215 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 3 üncü

maddesi ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Y-29/6 EKİM - 2009

d) Altıncı ve beşinci grup veya sınıf il ve ilçelere atanan müftü, müftü yardımcısı ve

müdürler bu yerlerdeki görevleri süresince bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci

fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) no’lu alt bentlerinde yer alan hükümlerden yararlanamazlar.

e) Grup ve sınıf hizmetine tabi görevlerde toplam en az dört yıl görev yapmış olanlar,

bulunduğu görevden daha alt görevlere atanmak istediklerinde, bunların altıncı ve beşinci

grup illere veya bu illerin altıncı, beşinci, dördüncü ve üçüncü sınıf ilçelerine atanma

zorunluluğu yoktur. Bunlar durumlarına uygun diğer grup il veya sınıf ilçelere atanabilirler.

Dört yıldan az hizmeti bulunanlar ise, alt göreve de atansalar zorunlu çalışma süresine tabi il

ve ilçelere atanırlar.

f) (Değişik: 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete) Atandığı yerde asgari

hizmet süresini tamamlayan il müftüleri, il müftü yardımcıları ve ilçe müftüleri idarece

hizmetine ihtiyaç duyulması veya lüzum görülmesi halinde durumları her yıl Atama ve Yer

Değiştirme Kurulunca bu Yönetmeğin ekinde yer alan Ek-4 İl ve İlçe Müftüleri ile İl Müftü

Yardımcıları Değerlendirme Formu ile Ek-4/A İl ve İlçe Müftüleri ile İl Müftü Yardımcıları

Performans Değerlendirme Formundaki performans kriterleri dikkate alınarak

değerlendirilmek suretiyle görev süresi aynı yerde yıllık olmak üzeren fazla altı yıl daha

uzatılabilir. Eğitim merkezi müdürlerinin bulundukları yerde görev süresi üç yıl olup,

gerektiğinde bu süre, üç yıl daha uzatılabilir. İl müftülüklerindeki şube müdürleri ile Kur’an

kursu müdürlerinin ve taşra teşkilatındaki şeflerin bulundukları yerdeki asgari görev süresi

altı yıldır, bu süre üç yıl daha uzatılabilir.

g) (Ek bent: 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete) İmam-hatipler ilk defa

(D) grubu camilere atanırlar ve bu gruptaki görev süresi asgari üç yıldır. (B) grubu camilere

atanabilmek için; (D) ve (C) grubu camilerde toplam en az beş yıl görev yapmış olmak şarttır.

(A) grubu camilere atanabilmek için ise, diğer grup camilerde en az sekiz yıl görev yapmış

olmak ve aşere takrib ve tayyibe kursunu veya ihtisas kursunu veya hafız olup tashihi huruf

kursunu bitirmiş olmak gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Atama ve Yer Değiştirme Usul ve Esasları

Atama

Madde 13- Bu Yönetmelik kapsamına giren personelin ataması aşağıda belirtilen usule

göre yapılır.

a) Atama usulü 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanun ile 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı

Kanun ve 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununda düzenlenmiş olan personel bu

kanunlardaki hükümlere göre,

b) Başkan yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Mushafları İnceleme Kurulu Başkanı,

daire başkanları, hukuk müşavirleri, müfettişler, döner sermaye işletme müdürü ve eğitim

merkezi müdürü, Başkanın inhası üzerine Bakan onayı ile,

c) Başkanlık vaizleri, Mushafları İnceleme Kurulu üyeleri, Din İşleri Yüksek Kurulu

uzmanları, döner sermaye işletme müdür yardımcıları, şube müdürleri, baştabip, ilçe müftüleri,

eğitim merkezi öğretmenleri, vaizler, murakıplar ve Başkanlık merkezindeki uzman ve üstü

sayılan kadrolara, Personel Dairesi Başkanının inhası üzerine Başkan onayı ile,

d) Taşra teşkilatı personelinden Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip, müezzin-kayyım,

memur, mutemet, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, daktilograf ve teknisyenlerin;

1- İlk defa atamaları veya bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesindeki hizmet gereği yer

değiştirme sebeplerine binaen görev yaptıkları il dışına nakilleri Personel Dairesi Başkanının

inhası üzerine Başkanlıkça,

2) Bu Yönetmeliğin 14 ve 15 inci maddelerinde zikredilen sebeplerle il içinde yer

değiştirmeleri il müftüsünün inhası üzerine vali tarafından,

3) Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde zikredilen sebeplerle iller arası naklen atamaları;

illerde il müftüsünün inhası, ilçelerde kaymakamların teklifi ve il müftüsünün inhası üzerine

vali tarafından,

4) (Değişik: 01/07/2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazete) İlçede bulunan eğitim

merkezlerinde kaymakamların, ilde bulunan eğitim merkezlerinde ise eğitim merkezi

müdürlerinin inhası üzerine vali tarafından,

NİSAN - 2009 Y-29/7

e) Taşra teşkilatında bulunan şoför ile yardımcı hizmetler sınıfındaki kadrolara ilk defa veya

naklen atanacaklar, illerde müftü veya eğitim merkezi müdürünün inhası üzerine vali tarafından;

ilçelerde ise, müftü veya eğitim merkezi müdürünün inhası üzerine kaymakam tarafından,

f) Ücreti köy bütçesi, dernekler veya vakıflarca ödenen cami görevlileri, ilgili il müftüsü veya

kaymakamın teklifi üzerine vali tarafından,

g) Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan personel, Personel Dairesi Başkanının teklifi üzerine

Başkanlıkça,

Atanır.

Stajyer vaizler il müftülükleri emrine atanırlar. Stajyerliği kaldırılan vaizler Başkanlığın

uygun göreceği ilçe veya cezaevi vaizliğine, bayan vaizler ise, il veya ilçelere atanabilirler.

Taşra teşkilatı personelinden bazılarının atamaları ve diğer işlemleri Başkanlıkça gerekli

görüldüğünde mahalline devredilebilir.

Bu maddenin (d) ve (e) bentlerinde zikredilen kadrolardaki personelin bu Yönetmeliğin 15

inci maddesinin (a) bendindeki mazeretleri sebebiyle Başkanlıkça görev veya görev yerlerinin

değiştirilmesi gerekli görülmesi halinde, il içi veya il dışı nakilleri Başkanlıkça her zaman

yapılabilir.

(Ek: 01/07/2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazete) Bayan stajyer vaiz, din hizmetleri

uzmanı, stajyer Kur’an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım, prodüktör, film yapımcısı,

spiker, kameraman ve grafiker kadrolarına, hizmet gerekleri göz önünde bulundurularak 18/3/2002

tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk

Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre açıktan

atama yapılabilir.

Hizmet gereği yer değiştirme

Madde 14- Hizmet gereği yer değiştirme, aşağıdaki sebeplerle yapılır:

a) Hizmet için gerekli sayıda veya nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması veya ihtiyaç

fazlası eleman bulunduğunun tespit edilmesi,

b) Teftiş veya soruşturma sonunda veya mahallen gösterilecek idarî lüzum ve zaruretler

sebebiyle personelin görevinin veya görev yerinin değiştirilmesinde zorunluluk bulunması,

c) Bulunduğu görevde çeşitli sebeplerle başarılı olamayanlara başka görevlerde deneme

imkânı verilmesi,

d) Personelin iki yıl üst üste olumsuz sicil almış olması,

e) Çeşitli sebeplerle görevinin veya görev yerinin ortadan kalkması.

(Değişik: 01/07/2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazete) İl ve ilçe müftüleri ile müftü

yardımcılarının bu maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde belirtilen sebeplerle görev

yerlerinin değiştirilmesi gerektiğinde, bulundukları grup ve sınıfta münhal kadro bulunmaması

halinde alt grup ve sınıflara atanabilirler.

(Değişik: 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete) 13 üncü maddenin birinci

fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde sayılan kadrolardaki personelin, bu maddede belirtilen sebeplerle

görevlerinin veya görev yerlerinin değiştirilmesi gereken hallerde, Valiliklerce yapılacak görev

veya yer değiştirme işleminden önce, ilgili müftülüklerce, dördüncü fıkrada belirtilen

Değerlendirme ve Yer Değiştirme Komisyonunun görüşü alınır ve yapılacak işlemin gerekçesi bu

görüşte belirtilir.

(Ek fıkra: 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete) (Değişik: 08/04/2010 tarihli

ve 27546 sayılı Resmi Gazete) Cami görevlilerinin yer değiştirmelerine esas olmak üzere

illerde il müftüsünün başkanlığında, durumu görüşülecek görevlinin müftüsü dahil dört ilçe

müftüsü, ilçe müftüsü bulunmadığı takdirde il müftü yardımcısı veya vaizlerden oluşan bir

Değerlendirme ve Yer Değiştirme Komisyonu kurulur. Bu Komisyon; her yıl Haziran ayında

toplanarak cami görevlilerinden bulunduğu görev yerinde beş yılını tamamlamış olanlardan,

bağlı olduğu müftülükçe komisyonda görüşülmesine karar verilenlerin durumlarını bu

Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Cami Görevlileri Değerlendirme Kıstasları Formu ile

birlikte özlük ve sicil dosyalarına göre inceler. Bu Yönetmeliğin 11/A maddesinde belirtilen

gruplardaki camilere Komisyonca nakli gerekli görülenlerin il içi nakilleri, 12 nci maddenin

birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen esaslar göz önüne alınarak valiliklerce yapılır, il dışı

nakil teklifleri ise Başkanlığa gönderilir. Nakli gerekli görülmeyenlerin, durumları her üç yılın

sonunda aynı usulle yeniden değerlendirilir.

Y-29/8 NİSAN – 2010

(Ek fıkra: 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete) (Değişik: 08/04/2010

tarihli ve 27546 sayılı Resmi Gazete) Teftiş veya soruşturma sonucunda veya zaruri

durumlarda nakli gerekli görülenlerin, beş yıllık süre aranmaksızın il içi nakilleri vali

tarafından, il dışı nakilleri ise Başkanlıkça yapılır.

(Ek fıkra: 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete) Teftiş veya soruşturma

sonucunda, idari lüzum ve zarurete binaen veya personelin talebi halinde imam-hatipler

müezzin-kayyım; murakıp ve Kur’an kursu öğreticileri imam-hatip veya müezzin-kayyım;

vaizler Kur’an kursu öğreticisi veya imam-hatip; müftüler ise vaiz, Kur’an kursu öğreticisi

veya imam-hatip kadrolarına bu Yönetmelikte belirtilen diğer şart ve nitelikler aranmaksızın

atanabilirler.

İstek üzerine yer değiştirme

Madde 15- İstek üzerine yer değiştirme; mazeret sebebiyle, süre sebebiyle ve karşılıklı

yer değiştirme talepleri üzerine yapılan yer değiştirmelerdir.

a) Mazeret sebebiyle yer değiştirme:

Aşağıda belirtilen mazeretlerin belgelendirilmesi halinde, grup ve sınıf hizmetine tabi

olan veya olmayan bütün personelin görev yaptığı yerdeki zorunlu çalışma süreleri ile bu

maddenin (b) bendindeki süreler tamamlanmadan, memurun isteği üzerine ve aşağıdaki

öncelik sırasına göre yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir.

1) Sağlık durumu: Sağlık sebebiyle memurun yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi

için, kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin bulunduğu

yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağı, tam teşekküllü bir Devlet

hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekir. Bu özür grubuna

dayanarak yerleri değiştirilenler her yıl Ocak ayında alacakları aynı nitelikteki sağlık kurulu

raporu ile durumun devam ettiğini belgelendirirler. Gerekli sağlık şartlarını kazandıkları resmi

sağlık kurullarınca tespit edilenler, ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetlerini

tamamlamak zorundadırlar.

2) Eş durumu: Eş durumu sebebiyle memurun yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi

için, eşinin 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde

belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarından birinde memur statüsünde çalıştığını görev yeri

belgesi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ile belgelendirmesi gerekir.

Müftü, müftü yardımcısı, vaiz ve müdürlerin eş durumu mazereti sebebiyle nakil

isteğinde bulunabilmeleri için eşlerinin aynı seviyede veya daha üst bir görevde bulunmaları

şarttır.

3) Genel hayatı etkileyen doğal afetlere maruz kalanlar ile görev yerinde can

güvenliğinin bulunmadığını belgelendirenlerin yer değiştirmeleri de herhangi bir şarta bağlı

kalmaksızın yapılabilir.

b) Süre sebebiyle yer değiştirme:

İl müftüleri hariç zorunlu çalışma sürelerini tamamlayan ilçe müftüleri ve zorunlu

çalışma sürelerini tamamlayan müftü yardımcısı, şube müdürü, Kur’an kursu müdürü ve bu

Yönetmelik kapsamına giren bütün personelden;

1) Atandığı il veya ilçede bir yılını tamamlayanlar il içinde,

2) En son atandığı il veya ilçede altı ayı tamamlamak şartıyla il genelinde iki yılını

tamamlayanlar da il dışına,

3) İl müftü yardımcıları ve ilçe müftüleri hariç diğer personel, 4/11/1981 tarihli ve 2547

sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (t) bendinde belirtilen

lisans üstü eğitimi yaptıklarını ilgili yüksek öğretim kurumundan alacağı bir yazı ile

belgelendirmeleri halinde,

Yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

(Ek: 01/07/2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazete) Yüksek lisans ve doktora

eğitiminin ders aşamasını tamamlayanlar ihtiyaç duyulan yerlere atanırlar.

İki yılın hesaplanmasında Kur’an kursu öğreticileri için o yılın 30 Eylül tarihi, diğer

unvanlı görevlerde ise, fiilen göreve başladığı tarih esas alınır.

Büyükşehir statüsündeki illerin merkez ilçelerinde yapılacak yer değişikliğinde süre şartı

aranmaz.

NİSAN - 2010 Y-29/9

Bu Yönetmelik kapsamına giren personelin üst görevlere atanmalarında bu bentte

zikredilen süreler dikkate alınmaz.

Bu bentte belirtilen sürelerden maksat fiilen çalışılan sürelerdir.

(Ek fıkra: 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete) Cami görevlilerinin isteğe

bağlı atanmalarında Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-1

Cami Görevlileri Sözlü Sınavı Değerlendirme Formundaki değerlendirmeye göre yapılacak

sözlü sınavdan en az yetmiş puan almak gerekir. Başarı listesinin hazırlanmasında, bu

Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Cami Görevlileri Değerlendirme Kıstasları Formunda

belirlenen puan ile sözlü sınavda alınan puanların ortalaması esas alınır ve buna göre başarı

sıralaması belirlenir.

c) Karşılıklı yer değiştirme:

Aynı sınıf ve unvandaki personelin karşılıklı yer değiştirme istekleri, yukarıdaki (b)

bendinde zikredilen süreler dikkate alınarak merkezde birim amirlerinin, taşrada müftü veya

eğitim merkezi müdürlerinin muvafakatı ve atamaya yetkili amirin uygun görmesi ile yerine

getirilir.

Yer değiştirme zamanı

Madde 16- (Değişik: 01/07/2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazete) Müftü, müftü

yardımcısı ve Kur’an kursu öğreticilerinin aynı görevle, hizmet gereği, mazeret ve karşılıklı

yer değiştirme dışındaki istekleri üzerine yerlerinin değiştirilmesi, müftü ve müftü

yardımcılarının Başkanlığa, Kur’an kursu öğreticilerinin ise il müftülüklerine, müracaatlarını

Mart ayı sonuna kadar ulaştırmaları şartıyla 1 Haziran – 1 Eylül arasında yapılır. Diğer

görevliler için bu şart aranmaz.

Atama ve Yer Değiştirme Kurulu ve görevleri

Madde 17- Bu Yönetmelik kapsamına giren personelin görev veya görev yerlerinin

değiştirilebilmesi için gereken kararları almak üzere, Personel Dairesinin bağlı bulunduğu

Başkan Yardımcısının başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Din

Hizmetleri, Din Eğitimi ve Personel Dairesi Başkanlarından oluşan bir Atama ve Yer

Değiştirme Kurulu kurulur. (Ek cümle: 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete)

Sağlık mazereti sebebiyle görev veya görev yeri değiştirilmesi gerekenlerin durumlarının

görüşülmesinde üye olarak Kurula bir tabibin de katılımı sağlanır.

Atama ve Yer Değiştirme Kurulu;

a) Her yıl Haziran, Temmuz veya Ağustos aylarında toplanarak, bulunduğu yerde görev

süresini tamamlayan il müftüleri, il müftü yardımcıları ve ilçe müftülerinden, görevlerini veya

görev yerlerini değiştirmesi gerekenlerin,

b) Zarurî boşalmalar sebebiyle yıl içinde il müftülüğü, il müftü yardımcılığı ve ilçe

müftülüklerine atanması gerekenlerin,

c) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre, hizmet gereği Başkanlık tarafından

görevinin veya görev yerinin değiştirilmesi gerekenlerin,

d) Daha önce görevine son verilmiş olanlar ile görev veya görev yeri değiştirilmiş olup

da eski görevlerine veya eski görev yerlerine dönmek isteyenlerin,

e) (Ek bent: 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete) Ortak niteliği

kaybetmeleri sebebiyle görevlerine son verilmesi teklif edilenlerin,

f) (Ek bent: 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete) Başkanlık

personelinden kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerin bulunduğu

yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağına veya kronik rahatsızlıklarına dair

sağlık raporuna istinaden görev veya görev yerini değiştirmek isteyenlerin,

Durumlarını görüşür ve gereken kararları alır.

Atama ve Yer Değiştirme Kurulu, kurul üyelerinin yarısından en az bir fazlası ile

toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar verir. Eşitlik halinde Kurul Başkanının tarafı

çoğunluk sayılır.

Atama ve Yer Değiştirme Kurulunun kararları Başkanın onayı ile yürürlüğe girer.

Y-29/10 NİSAN - 2009

Atama ve Yer Değiştirme Kurulunun sekretarya görevini Personel Dairesi Başkanlığı

yürütür.

Kur’an kursu öğreticileri ile cami görevlileri ve atama ve yer değiştirmesi mahallince

yapılan diğer personelin aynı il içinde görev yerlerinin değiştirilmesi ise, 5442 sayılı İl İdaresi

Kanununun 8 inci maddesinin (c) bendine göre ilgili müftünün teklifi ve il müftüsünün inhası

üzerine Vali tarafından yapılır ve Başkanlığa da bilgi verilir.

Mecburî hizmetlilerin görevden ayrılmaları

Madde 18- Başkanlığa karşı mecburî hizmetle yükümlü olanlar, mecburî hizmetlerinin

başka kurumlara devri kabul edilmeden veya taahhüt ettikleri tazminatları ödemeden

görevlerinden ayrıldıkları takdirde haklarında ilgili mevzuata göre işlem yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez kuruluşunda çalışan bazı personelin müftülük, müftü yardımcılığı, vaizlik

ve eğitim merkezi müdürlüklerine atanması

Madde 19- Dört yıllık dinî yüksek öğrenim yapmış ve Başkanlık merkez kuruluşunda;

a) Daire başkanlığı ve dengi veya daha üstü görevlerde en az iki yıl çalışmış olanlar il

müftülüğü veya eğitim merkezi müdürlüklerine,

b) Mushafları İnceleme Kurulu üyeliği, müdürlük ve dengi veya daha üstü görevlerde en

az iki yıl çalışmış olanlar il müftü yardımcılığı, il vaizliği veya ilçe müftülüklerine,

c) Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlığı görevinde en az beş yıl çalışmış olanlardan en az

iki yıl il müftü yardımcılığı, eğitim merkezi müdürlüğü veya ilçe müftülüğü yapmış olanlar il

müftülüğüne,

Bu Yönetmelikte belirtilen diğer şart ve nitelikler ile grup ve sınıf şartı aranmaksızın

atanabilirler.

Yönetmeliğin yürürlük tarihinde veya daha önce görevde olanlar

Madde 20- Bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere ilgili mevzuatı uyarınca atanmış

olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Eşdeğer kadrolar

Madde 21- Bu Yönetmelik kapsamındaki Başkanlık personelinden il müftü yardımcısı

ve dengi ve daha alt düzeyde bulunan kadroların eşdeğerleri aşağıdaki şekilde yedi kademe

halinde tespit edilmiştir:

a) Birinci kademe: Şoför ve yardımcı hizmetler sınıfı personeli.

b) İkinci kademe: müezzin-kayyım, memur, mutemet, sekreter, ambar memuru,

veznedar, satınalma memuru, kameraman, santral memuru, veri hazırlama ve kontrol

işletmeni, daktilograf ve koruma ve güvenlik görevlisi.

c) Üçüncü kademe: İmam-hatip, bilgisayar işletmeni, teknik ressam, teknisyen, grafiker,

hemşire, sağlık teknisyeni, laborant.

d) Dördüncü kademe: Kur’an kursu öğreticisi, programcı, ayniyat saymanı, teberrukat

saymanı, musahhih, şef, koruma ve güvenlik amiri, tekniker, prodüktör, film yapımcısı ve

spiker.

e) Beşinci kademe: Araştırmacı, APK uzmanı, din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı,

vakit hesaplama uzmanı, çözümleyici, mütercim, kütüphaneci, istatistikçi, astronom, tabip, diş

tabibi, mühendis, mimar.

f) Altıncı kademe: Mushafları İnceleme Kurulu üyesi, İşletme müdür yardımcısı, şube

müdürü, Kur’an kursu müdürü, yayınevi satış müdürü, baştabip, vaiz, cezaevi vaizi ve

murakıp.

g) (Değişik: 01/07/2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazete) Yedinci kademe: Din

İşleri Yüksek Kurulu uzmanı, il müftü yardımcısı, Başkanlık vaizi, ilçe müftüsü ve eğitim

merkezi öğretmeni.

TEMMUZ - 2006 Y-29/11

(Değişik: 01/07/2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazete) Eşdeğer kadrolardan aynı

kademede bulunan kadrolar arasındaki geçişler ile üst kademeden alt kademelerdeki kadrolara

geçişlerde, adaylık ve stajyerliği kalkmış olmak ve atanılacak kadronun şartlarını taşımak

kaydıyla sınavsız atama yapılabilir.

(Değişik: 01/07/2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazete) (Değişik: 29/04/2009

tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete) Ancak, aynı kademedeki kadrolardan da geçse,

Mushafları İnceleme Kurulu üyesi, Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı, eğitim merkezi

öğretmeni, vaiz, Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip, müezzin-kayyım, prodüktör, film

yapımcısı, spiker, grafiker, kameraman, programcı, çözümleyici, bilgisayar işletmeni, veri

hazırlama ve kontrol işletmeni ve şoför kadrolarına atanabilmek için yapılacak yazılı ve/veya

sözlü sınavda başarılı olmak şarttır.

Yurtdışından sürekli görevden dönen müftü ve müftü yardımcılarının atanmaları (2)

Madde 22- (Değişik: 01/07/2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazete)Yurt dışı sürekli

görevden dönen müftü ve müftü yardımcıları, yurt içinde tekrar aynı görevlere atanmak

istemeleri halinde, ayrıldıkları grup veya sınıftaki hizmetlerini tamamlamamış iseler bu grup

veya sınıftaki il veya ilçelere atanırlar. Ayrıldıkları grup veya sınıftaki hizmetlerini

tamamlamış olanlar ise, durumlarına uygun il veya ilçelere atanabilirler.

Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirilen il

müftüsü dışındaki grup ve sınıf hizmetine tabi diğer personelden yurt içi göreve dönenlerin

önceki görevlerine atanmak istediklerinde, daha önce altıncı ve beşinci grup iller veya bu

illere bağlı ilçelerde en az iki yıl görev yapmamış iseler bu il ve ilçelere atanırlar.

Yurtdışında geçirilen hizmet süreleri, birinci grup veya sınıf il veya ilçelerde, artan

süreler ise bir alt grup veya sınıf il veya ilçelerde geçirilmiş sayılır.

Aynı grup ve sınıflarda fazla geçirilen süreler

Madde 23- Aynı grup veya sınıf il veya ilçelerdeki hizmet süresini doldurdukları halde,

herhangi bir sebeple üst grup veya sınıfa atanamayanların geçirdikleri fazla süreler,

atanabilecekleri grup veya sınıf hizmetinden sayılır.

Grup ve sınıf hizmetinden sayılacak süreler

Madde 24- Grup ve sınıf hizmetine tabi olan personelin bu hizmetten sayılacak süreleri

aşağıda gösterilmiştir:

a) Yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin tamamı,

b) (Değişik: 01/07/2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazete) Yurt içi ve yurt dışında

yılda toplam doksan günü geçmeyen geçici görev süreleri,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca bir görevin vekâlet

ile yürütülmesi halinde bu sürelerin tamamı,

d) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir sebeple

tutuklanan veya gözaltına alınanların görevlerine dönmeleri halinde bu sürelerin tamamı,

e) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı,

f) Hizmetin gereği olarak TODAİE’de, Yabancı Diller Eğitim Merkezinde ve bilgi ve

görgüyü artırmak maksadıyla yurt dışında başarılı geçen sürelerin tamamı,

(Değişik: 01/07/2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazete) (a), (b) ve (c) bentlerinde

belirtilen süreler, personelin görev yaptığı grup ve sınıf hizmetinden, diğer bentlerde belirtilen

süreler, bu sürelerin geçirildiği yerin grup ve sınıf hizmetinden, yurt dışında geçirilen doksan

günden fazla süreler ise, birinci grup il veya birinci sınıf ilçelerde geçirilmiş sayılır.

Grup veya sınıf hizmetinden sayılmayacak süreler

Madde 25- Askerlikte geçen süreler, aylıksız izin süreleri ve yurt içinde veya yurt

dışında doksan günü geçen geçici görevlendirmeler, bulunduğu grup ve sınıf hizmetinden

sayılmaz.

------------------------------------------------------------------------

(2) Bu madde başlığı ile birlikte 01/07/2006 tarihli ve 26215 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 9 uncu

maddesi ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Y-29/12 NİSAN - 2009

Vaiz atanmasında kıstaslar

Madde 26- (Değişik: 01/07/2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazete) İl ve ilçelere en

az bir vaiz atanması esastır. Nüfusu on binden fazla olan beldelere de vaiz atanabilir. Toplam

nüfusu otuz ila elli bin arasında olan il ve ilçelere ikinci bir vaiz atanabilir. Bundan sonraki

her otuz bin nüfus için bir vaiz daha atanabilir. Bu atamalarda illere ve nüfusu fazla olan

ilçelere öncelik verilir. Bu fıkradaki kıstaslar bayan ve erkek vaizler için ayrı ayrı dikkate

alınır.

Vaiz kadrolarına yapılacak ilk atamalarda altıncı ve beşinci grup iller ile bu illere bağlı

ilçelere öncelik verilir ve bu bölgelere ilk defa atanacak vaizler en az iki yıl çalışmadıkça

herhangi bir sebeple nakil talebinde bulunamazlar.

Büyükşehir statüsünde olan illere vaiz atamaları il müftülükleri emrine yapılır. Bu

statüdeki vaizler il müftülüklerince gerekli görülmesi halinde merkez ilçelere planlanabilir.

Büyükşehir statüsündeki illerin metropol ilçelerinden merkez nüfusu 100 bini aşan ilçelere

atanacak vaizlerde il vaizliklerine atanacaklarda aranan şartlar aranır.

Müftü ve müftü yardımcılarının atanamayacağı hizmet yerleri

Madde 27- (Değişik: 01/07/2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazete) Müftü ve Müftü

Yardımcıları;

a) Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu ile bağlı ilçelere,

b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte en az onbeş yıl müddetle devamlı olarak ikamet

ettiği veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il veya ilçeye,

bu ile bağlı ilçelere, ilçenin bağlı bulunduğu il ve bu ile bağlı diğer ilçelere,

atanamazlar.

Ancak, son genel nüfus sayımına göre;

a) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan 1 Sayılı Cetvelde IV, V ve VI ncı grup kapsamında

belirtilen il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe merkezlerinden nüfusu 50.000’i aşan yerlere,

b) Diğer grup kapsamında olan il ve bu illere bağlı ilçe merkezlerinden nüfusu 100.000’i

aşan yerlere,

yapılacak atamalarda yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

Madde 28- 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre

Başkanlığa yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 29- 23/11/1999 tarihli ve 23885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet

İşleri Başkanlığı Sınav, Atama, Nakil ve Görevde Yükselme Yönetmeliği ek ve

değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 30- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 31- Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bulunduğu

Bakan yürütür.

GEÇİCİ MADDE 1- (Ek: 01/07/2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazete) Bu

Yönetmeliğin yayımı tarihinde il müftülüklerinde, şube müdürü ve Kur’an kursu müdürü

olarak görev yapanlar bulundukları ildeki görev süresi on yılı geçenler daha önce görev

yapmadıkları illere atanırlar.

GEÇİCİ MADDE 2- (Ek: 01/07/2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazete) Bu

Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce açılan Eğitim Merkezi Öğretmenliği sınavında başarılı

olanlar, bu Yönetmelik ile kaldırılan önceki Yönetmelik hükümlerine göre atanırlar.

TEMMUZ - 2006 Y-29/13

GEÇİCİ MADDE 3- (Ek: 01/07/2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazete) Bu

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Stajyer Vaizlik veya Stajyer Kur’an Kursu Öğreticiliği

Yeterlik Belgesi alanlardan herhangi bir kurumda halen Devlet memuru olarak görev

yapanların, boş bulunan vaizlik veya Kur’an kursu öğreticiliği kadrolarına atamaları, bu

Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan önceki Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

GEÇİCİ MADDE 4- (Ek: 01/07/2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazete) Bu

Yönetmeliğin yayımı tarihi itibariyle onbeş yıldan daha az vaizlik hizmeti bulunan ve

müftülük müktesebi bulunmayan vaizler, altıncı ve beşinci grup iller ile bu illere bağlı

ilçelerde en az iki yıl görev yapmamış iseler bu yerlere atanırlar.

Y-29/14 TEMMUZ - 2006

EK-1

1 SAYILI LİSTE

I. GRUP : II. GRUP : III. GRUP :

1- Adana 1- Aydın 1- Afyon

2- Ankara 2- Balıkesir 2- Bilecik

3- Bursa 3- Çanakkale 3- Bolu

4- Gaziantep 4- Denizli 4- Burdur

5- İçel 5- Edirne 5- Giresun

6- İstanbul 6- Kayseri 6- Isparta

7- İzmir 7- Tekirdağ 7- Kütahya

8- Kocaeli 8- Konya 8- Ordu

9- Manisa 9- Osmaniye

10- Muğla 10- Rize

11- Sakarya 11- Samsun

12- Antalya 12- Kırklareli

13- Hatay 13- Trabzon

14- Zonguldak 14- Uşak

15- Eskişehir 15- Bartın

16- Yalova 16- Karabük

17- Kırıkkale

18- Düzce

IV. GRUP : V. GRUP : VI. GRUP :

1- Amasya 1- Artvin 1- Adıyaman

2- Çankırı 2- Elazığ 2- Ağrı

3- Çorum 3- Erzincan 3- Bingöl

4- Kastamonu 4- Erzurum 4- Bitlis

5- Kırşehir 5- Kahramanmaraş 5- Hakkari

6- Nevşehir 6- Malatya 6- Kars

7- Niğde 7- Sivas 7- Mardin

8- Sinop 8- Şanlıurfa 8- Muş

9- Tokat 9- Diyarbakır 9- Siirt

10- Yozgat 10- Tunceli

11- Aksaray 11- Ardahan

12- Karaman 12- Iğdır

13- Kilis 13- Batman

14- Şırnak

15- Gümüşhane

16- Bayburt

17- Van

NOT: Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra kurulacak iller, yeni bir düzenleme

yapılıncaya kadar ayrıldığı il hizmet bölgesine dahil edilmiş sayılır.

TEMMUZ – 2006 Y-29/15

EK-2

II SAYILI LİSTE

1.SINIF İLÇELER

İLİ : İLÇESİ : İLİ : İLÇESİ :

ADANA Ceyhan GİRESUN Bulancak

“ Seyhan EDİRNE Keşan

“ Yüreğir G.ANTEP Nizip

AMASYA Merzifon “ Şahinbey

ANKARA Altındağ “ Şehitkamil

“ Çankaya HATAY Dörtyol

“ Gölbaşı “ İskenderun

“ K.Ören ISPARTA Eğirdir

“ Mamak “ Yalvaç

“ Polatlı İÇEL Tarsus

“ Sincan İSTANBUL Avcılar

“ Y.Mahalle “ Bağcılar

“ Etimesgut “ Bahçelievler

ANTALYA Alanya “ Bakırköy

“ Manavgat “ Beşiktaş

AYDIN Nazilli “ Beykoz

“ Söke “ Beyoğlu

BALIKESİR Bandırma “ Eminönü

“ Edremit “ Eyüp

BİLECİK Bozüyük “ Fatih

BURSA Gemlik “ G.Osmanpaşa

“ Karacabey “ Güngören

“ M.Kemalpaşa “ Kadıköy

“ Gürsu “ Kartal

“ Kestel “ Kağıthane

“ Nilüfer “ K.Çekmece

“ İnegöl “ Maltepe

“ Yıldırım “ B.Çekmece

“ Osmangazi “ Pendik

ÇANAKKALE Biga “ Sarıyer

ÇORUM Sungurlu “ Şişli

“ Ümraniye

Y-29/16 AĞUSTOS – 2004

İLİ : İLÇESİ : İLİ : İLÇESİ :

İSTANBUL Üsküdar KÜTAHYA Tavşanlı

“ Bayrampaşa MANİSA Akhisar

“ Esenler “ Salihli

“ Silivri “ Turgutlu

“ Sultanbeyli MUĞLA Fethiye

“ Tuzla “ Milas

“ Zeytinburnu ORDU Ünye

İZMİR Balçova SAMSUN Bafra

“ Bergama “ Çarşamba

“ Bornova TEKİRDAĞ Çorlu

“ Buca TOKAT Turhal

“ Çiğli “ Zile

“ Gaziemir TRABZON Akçaabat

“ Güzelbahçe “ Of

“ Karşıyaka ZONGULDAK Ereğli

“ Konak

“ Narlıdere II. SINIF İLÇELER

“ Tire ADANA Kozan

“ Ödemiş “ İmamoğlu

KAYSERİ Kocasinan OSMANİYE Kadirli

“ Melikgazi AFYON Bolvadin

“ Talas “ Dinar

KIRKLARELİ Lüleburgaz “ Çay

KOCAELİ Gebze “ Sandıklı

“ Gölcük AMASYA Suluova

“ Karamürsel ANKARA Beypazarı

“ Körfez “ Çubuk

KONYA Akşehir “ Elmadağ

“ Beyşehir “ Kazan

“ Ereğli “ K.Hamam

“ Karatay ANTALYA Kemer

“ Meram “ Korkuteli

“ Selçuklu “ Serik

Seydişehir

AĞUSTOS - 2004 Y-29/17

İLİ : İLÇESİ : İLİ : İLÇESİ :

ARTVİN Arhavi İSTANBUL Adalar

“ Hopa “ Çatalca

AYDIN Çine “ Şile

“ Germencik İZMİR Aliağa

“ Kuşadası “ Kemalpaşa

BALIKESİR Ayvalık “ Menemen

“ Burhaniye “ Seferihisar

“ Erdek “ Selçuk

“ Gönen “ Torbalı

BİTLİS Ahlat “ Urla

“ Tatvan KASTAMONU Tosya

BOLU Gerede KAYSERİ Bünyan

BURDUR Bucak “ Develi

BURSA İznik “ Hacılar

“ Mudanya KIRKLARELİ Babaeski

“ Orhangazi KONYA Cihanbeyli

“ Yenişehir “ Çumra

ÇANAKKALE Çan “ Kadınhanı

“ Gelibolu “ Kulu

“ Lapseki “ Sarayönü

ÇORUM Alaca “ Ilgın

“ İskilip KÜTAHYA Gediz

“ Osmancık “ Simav

DENİZLİ Sarayköy MANİSA Alaşehir

“ Tavas “ Demirci

DİYARBAKIR Silvan K.MARAŞ Afşin

DÜZCE Akçakoca “ Elbistan

EDİRNE Uzunköprü MARDİN Kızıltepe

ERZURUM Ilıca MUĞLA Bodrum

ESKİŞEHİR Sivrihisar “ Marmaris

G.ANTEP Islahiye NİĞDE Bor

GİRESUN Espiye ORDU Fatsa

“ Görele “ Perşembe

“ Tirebolu RİZE Çayeli

HATAY Kırıkhan SAKARYA Akyazı

İÇEL Erdemli “ Hendek

“ Silifke SAMSUN Terme

“ Tekkeköy

TEKİRDAĞ Malkara

Y-29/18 AĞUSTOS – 2004

İLİ : İLÇESİ : İLİ : İLÇESİ :

TOKAT Erbaa AYDIN Yenihisar

“ Niksar “ Yenipazar

TRABZON Araklı BALIKESİR Havran

“ Arsin “ Savaştepe

“ Sürmene “ Susurluk

“ Vakfıkebir “ Sındırgı

“ Yomra BİLECİK Söğüt

“ Beşikdüzü BOLU Yeniçağa

“ Çarşıbaşı BİTLİS Adilcevaz

BURDUR Gölhisar

VAN Edremit “ Çeltikçi

YOZGAT Sorgun ÇANAKKALE Bayramiç

“ Yerköy “ Eceabat

ZONGULDAK Alaplı “ Ezine

KARABÜK Safranbolu “ Ayvacık

YALOVA Çınarcık ÇANKIRI Ilgaz

“ Çiftlikköy ÇORUM Bayat

III. SINIF İLÇELER “ Kargı

ADANA Pozantı “ Mecitözü

OSMANİYE Bahçe “ Ortaköy

“ Düziçi Boğazkale

AFYON Emirdağ Uğurludağ

AĞRI Doğubeyazıt DENİZLİ Acıpayam

ANKARA Ayaş “ Çal

“ Akyurt “ Buldan

“ Haymana “ Çivril

“ Ş.Koçhisar “ Honaz

ANTALYA Elmalı “ Serinhisar

“ Finike DİYARBAKIR Ergani

“ Gazipaşa DÜZCE Cumayeri

“ Kaş “ Gölyaka

“ Kale “ Gümüşova

“ Kumluca Çilimli

“ “ Kaynaşlı

AYDIN İncirliova EDİRNE Havsa

“ Köşk ERZURUM Aşkale

Kuyucak “ Pasinler

“ Sultanhisar “ Tortum

AĞUSTOS – 2004 Y-29/19

İLİ : İLÇESİ : İLİ : İLÇESİ :

ERZURUM Oltu KIRKLARELİ Pınarhisar

ESKİŞEHİR Çifteler “ Vize

“ Mahmudiye KOCAELİ Kandıra

“ Alpu KIRŞEHİR Kaman

“ İnönü “ Mucur

ERZİNCAN Üzümlü KONYA Bozkır

G.ANTEP Oğuzeli “ Doğanhisar

“ Nurdağı “ Hadim

GİRESUN Eynesil “ Karapınar

“ Piraziz “ Yunak

“ Keşap KÜTAHYA Altıntaş

GÜMÜŞHANE Kelkit “ Aslanapa

HATAY Samandağı MANİSA Ahmetli

“ Belen “ Kırkağaç

“ Reyhanlı “ Kula

ISPARTA Atabey “ Saruhanlı

“ Gönen “ Soma

“ Keçiborlu MALATYA Battalgazi

“ Senirkent “ Yeşilyurt

“ Şarkikaraağaç MARDİN Midyat

“ Uluborlu “ Nusaybin

İÇEL Anamur MUĞLA Dalaman

“ Bozyazı “ Köyceğiz

İZMİR Bayındır “ Ortaca

“ Çeşme “ Ula

“ Dikili “ Yatağan

“ Kınık NEVŞEHİR Ürgüp

“ Menderes RİZE Ardeşen

“ Foça “ Fındıklı

KASTAMONU Devrekani “ İyidere

“ İnebolu “ Pazar

“ Taşköprü SAKARYA Geyve

KAYSERİ İncesu “ Ferizli

“ Yahyalı “ Karasu

“ Yeşilhisar “ Kocaali

Y-29/20 AĞUSTOS – 2004

IV. SINIF İLÇELER

İLİ : İLÇESİ : İLİ : İLÇESİ :

SAKARYA Sapanca ADANA Karaisalı

“ Söğütlü “ Karataş

“ Pamukova “ Yumurtalık

SAMSUN Havza ADIYAMAN Besni

“ 19 Mayıs “ Gölbaşı

“ Vezirköprü “ Kahta

ŞIRNAK Cizre AFYON Sultandağı

SİNOP Ayancık “ Şuhut

“ Boyabat AMASYA G.Hacıköy

“ Gerze “ Taşova

SİVAS Şarkışla ANKARA Bala

“ Suşehri “ Çamlıdere

TEKİRDAĞ Çerkezköy “ Kalecik

“ Hayrabolu “ Nallıhan

“ Saray “ Evren

“ Şarköy ANTALYA Akseki

TOKAT Almus ARTVİN Borçka

Ş.URFA Birecik AYDIN Bozdoğan

“ Siverek “ Buharkent

YOZGAT Boğazlıyan “ Koçarlı

VAN Erçiş “ Karacasu

“ Gevaş BALIKESİR Bigadiç

ZONGULDAK Çaycuma “ Dursunbey

“ Devrek “ Gömeç

KIRIKKALE Bahşılı “ Manyas

“ Delice BİLECİK Gölpazarı

“ Keskin “ Osmaneli

“ Yahşihan “ Pazaryeri

BARTIN Amasra BİTLİS Güroymak

YALOVA Altınova BOLU Göynük

“ Armutlu “ Mengen

“ Termal “ Mudurnu

BURDUR Çavdır

“ Karamanlı

AĞUSTOS – 2004 Y-29/21

İLİ : İLÇESİ : İLİ : İLÇESİ :

BURDUR Tefenni KASTAMONU Abana

“ Yeşilova “ Bozkurt

BURSA Orhaneli “ Küre

ÇANAKKALE Yenice “ Daday

ÇANKIRI Çerkeş “ Seydiler

DENİZLİ Akköy KAYSERİ Felahiye

“ Babadağ “ Pınarbaşı

DİYARBAKIR Bismil KIRKLARELİ Pehlivanköy

“ Çınar KONYA Akören

“ Lice “ Altınekin

DÜZCE Yığılca “ Derebucak

EDİRNE İpsala “ Derbent

“ Süloğlu “ Güneysınır

ELAZIĞI Keban KÜTAHYA Çavdarhisar

“ Kovancılar “ Domaniç

“ Sivrice “ Emet

ERZİNCAN Refahiye MALATYA Darende

ERZURUM İspir “ Akçadağ

“ Köprüköy MANİSA Gölmarmara

“ Horasan “ Köprübaşı

ESKİŞEHİR Günyüzü K.MARAŞ Göksun

“ Seyitgazi “ Pazarcık

“ Han “ Türkoğlu

GÜMÜŞHANE Torul NEVŞEHİR Avanos

HATAY Altınözü “ Gülşehir

“ Erzin NİĞDE Altunhisar

“ Kumlu “ Ulukışla

“ Hassa ORDU Gülyalı

ISPARTA Gelendost “ Ulubey

“ Yenişarbademli RİZE Derepazarı

MERSİN Aydıncık “ Güneysu

“ Gülnar SAKARYA Kaynarca

“ Mut “ Karapürçek

İZMİR Kiraz SAMSUN Alaçam

KARS Kağızman “ Ladik

“ Sarıkamış “ Salıpazarı

KASTAMONU Araç Yakakent

Y-29/22 AĞUSTOS – 2004

İLİ : İLÇESİ : İLİ : İLÇESİ :

SİVAS Divriği AĞRI Eleşkirt

“ Gürün “ Patnos

“ Gemerek AMASYA Göynücek

“ Yıldızeli “ Hamamözü

“ Zara ANKARA Güdül

SİİRT Aydınlar ANTALYA Gündoğmuş

TEKİRDAĞ Muratlı “ İbradı

“ M.Ereğlisi AYDIN Karpuzlu

TOKAT Pazar BALIKESİR Balya

“ Reşadiye “ Kepsut

Ş.URFA Ceylanpınar “ İvrindi

“ Viranşehir BİLECİK İnhisar

UŞAK Banaz “ Yenipazar

“ Eşme BOLU Dörtdivan

YOZGAT Akdağmadeni “ Kıbrıscık

“ Sarıkaya “ Seben

KARABÜK Yenice BURDUR Ağlasun

KARAMAN Ermenek BURSA B.Orhan

“ K.Karabekir “ Keles

KIRIKKALE Balışeyh “ Harmancık

“ Çelebi ÇANAKKALE Bozcaada

OSMANİYE Toprakkale “ Gökçeada

ÇANKIRI Atkaracalar

V. SINIF İLÇELER “ Kızılırmak

ADANA Feke “ Eldivan

“ Saimbeyli “ Kurşunlu

“ Tufanbeyli “ Korgun

ADIYAMAN Çelikhan “ Orta

“ Samsat “ Şabanözü

AFYON Bayat “ Yapraklı

“ Başmakçı ÇORUM Dodurga

“ Çobanlar “ Oğuzlar

“ Dazkırı “ Laçin

“ Kızılören DENİZLİ Baklan

“ İhsaniye “ Bekilli

“ İscehisar “ Bozkurt

“ Sincanlı

AĞUSTOS – 2004 Y-29/23

İLİ : İLÇESİ : İLİ : İLÇESİ :

DENİZLİ Çardak KASTAMONU Ağlı

“ Kale “ Azdavay

“ Güney “ Hanönü

DİYARBAKIR Çermik KAYSERİ Akkışla

“ Çüngüş “ Sarıoğlan

“ Eğil “ Tomarza

“ Kocaköy “ Özvatan

EDİRNE Enez “ Sarız

“ Lalapaşa KIRKLARELİ Demirköy

“ Meriç KIRŞEHİR Akpınar

ELAZIĞ Alacakaya “ Boztepe

“ Maden “ Çiçekdağı

“ Palu KONYA Hüyük

ERZİNCAN Kemah “ Taşkent

“ Tercan KÜTAHYA Hisarcık

ERZURUM Hınıs “ Pazarlar

“ Uzundere “ Şaphane

ESKİŞEHİR Beylikova MALATYA Arapgir

“ Mihalgazi “ Doğanşehir

“ Milahılıçcık “ Doğanyol

“ Sarıcakaya “ Kale

GİRESUN Dereli “ Yazıhan

“ Doğankent MANİSA Gördes

“ Ş.Karahisar “ Selendi

“ Yağlıdere “ Sarıgöl

GÜMÜŞHANE Köse K.MARAŞ Andırın

“ Şiran “ Ekinözü

HATAY Yayladağ MARDİN Yeşilli

HAKKARİ Şemdinli MUĞLA Datça

“ Yüksekova “ Kavaklıdere

ISPARTA Aksu MUŞ Malazgirt

“ Sütçüler NEVŞEHİR Acıgöl

İÇEL Çamlıyayla “ Derinkuyu

İZMİR Beydağ “ Kozaklı

“ Karaburun “ Hacıbektaş

Y-29/24 AĞUSTOS – 2004

İLİ : İLÇESİ : İLİ : İLÇESİ :

NİĞDE Çamardı UŞAK Ulubey

“ Çiftlik “ Sivaslı

ORDU Çaybaşı YOZGAT Çekerek

“ Gölköy “ Çandır

“ Korgan “ Çayıralan

“ Kumru “ Şefaatli

RİZE Kalkandere “ Yenifakılı

“ Hemşin ZONGULDAK Gökçebey

“ İkizdere KARABÜK Eflani

SAMSUN Ayvacık “ Eskipazar

“ Kavak AKSARAY Eskil

SİİRT Kurtalan “ Güzelyurt

“ Şirvan “ Ortaköy

SİNOP Durağan KARAMAN Ayrancı

“ Erfelek KIRIKKALE Karakeçili

“ Saraydüzü “ Sulakyurt

“ Türkeli BATMAN Beşiri

SİVAS Gölova “ Kozluk

“ Kangal ŞIRNAK Silopi

“ Koyulhisar BARTIN Ulus

“ Hafik “ Kurucaşile

“ Ulaş IĞDIR Tuzluca

TOKAT Artova OSMANİYE Hasanbeyli

Başçiftlik “ Sumbas

“ Sulusaray VI. SINIF İLÇELER

Yeşilyurt ADANA Aladağ

TRABZON Çaykara ADIYAMAN Gerger

“ Köprübaşı “ Sincik

“ Maçka “ Tut

“ Tonya AFYON Evciler

“ Şalpazarı “ Hocalar

TUNCELİ Pertek AĞRI Diyadin

Ş.URFA Hilvan “ Hamur

“ Suruç “ Tutak

UŞAK Karahallı “ Taşlıçay

ARTVİN Ardanuç

“ Murgul

AĞUSTOS – 2004 Y-29/25

İLİ : İLÇESİ : İLİ : İLÇESİ :

ARTVİN Şavşat ERZURUM Karaçoban

“ Yusufeli “ Pazaryolu

BALIKESİR Marmara GAZİANTEP Araban

BİNGÖL Adaklı “ Karkamış

“ Kığı “ Yavuzeli

“ Karlıova GİRESUN Alucra

“ Genç “ Çanakcı

“ Solhan “ Çamoluk

“ Yayladere “ Güce

“ Yedisu GÜMÜŞHANE Kürtün

BİTLİS Hizan HAKKARİ Çukurca

“ Mutki KARS Akyaka

BURDUR Kemer “ Arpaçay

“ Altınyayla “ Digor

ÇANKIRI Bayramören “ Selim

DENİZLİ Çameli “ Susuz

“ Beyağaç KASTAMONU Cide

DİYARBAKIR Dicle “ Çatalzeytin

“ Kulp “ Doğanyurt

“ Hani “ İhsangazi

“ Hazro “ Pınarbaşı

ELAZIĞ Ağın “ Şenpazar

“ Arıcak KIRKLARELİ Kofçaz

“ Baskil KIRŞEHİR Akçakent

“ Karakoçan KONYA Ahırlı

ERZİNCAN Çayırlı “ Çeltik

“ Kemaliye “ Emirgazi

“ İliç “ Halkapınar

“ Otlukbeli “ Tuzlukçu

ERZURUM Çat “ Yalıhüyük

“ Karayazı KÜTAHYA Dumlupınar

“ Narman MALATYA Arguvan

“ Olur “ Hekimhan

“ Şenkaya “ Kuluncak

“ Tekman “ Pötürge

K.MARAŞ Çağlayancerit

Y-29/26 AĞUSTOS – 2004

İLİ : İLÇESİ : İLİ : İLÇESİ :

K.MARAŞ Nurhak TUNCELİ Ovacık

MARDİN Dargeçit “ Pülümür

“ Derik ŞANLIURFA Akçakale

“ Mazıdağı “ Bozova

“ Ömerli “ Halfeti

“ Savur “ Harran

MUŞ Bulanık VAN Başkale

“ Hasköy “ Bahçesaray

“ Korkut “ Çatak

“ Varto “ Gürpınar

ORDU Akkuş “ Çaldıran

“ Aybastı “ Muradiye

“ Çamaş “ Özalp

“ Çatalpınar “ Saray

“ Gürgentepe YOZGAT Aydıncık

“ İkizce “ Kadışehri

“ Kabataş “ Saraykent

“ Kabadüz AKSARAY Ağaçören

“ Mesudiye “ Gülağaç

RİZE Çamlıhemşin “ Sarıyahşi

SAKARYA Taraklı BAYBURT Aydıntepe

SAMSUN Asarcık “ Demirözü

SİİRT Baykan KARAMAN Başyayla

“ Eruh “ Sarıveliler

“ Pervari BATMAN Gercüş

SİNOP Dikmen “ Hasankeyf

SİVAS Akıncılar “ Sason

“ Altunyayla ŞIRNAK Beytüşşebap

“ Doğanşar “ Güçlükonak

“ İmranlı “ İdil

TRABZON Dernekpazarı “ Uludere

“ Hayrat ARDAHAN Çıldır

“ Düzköy “ Damal

TUNCELİ Çemişgezek “ Göle

“ Mazgirt “ Hanak

“ Hozat “ Posof

“ Nazimiye IĞDIR Aralık

“ Karakoyunlu

KARABÜK Ovacık

KİLİS Elbeyli

“ Musabeyli

“ Polateli

AĞUSTOS – 2004 Y-29/27

EK- 3 (*)

İŞ TALEP FORMU

DİKKAT : Gerçeğe aykırı beyanda

bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk

Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır

Kurumu

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

4,5 x 6

Fotoğraf

Soyadı

Adı Cinsiyeti

Erkek Kadın

T.C. Kimlik No

Doğum Yeri

Doğum Tarihi Medeni Durumu

Evli Bekar

Baba Adı Ana Adı İli

İlçesi

Mahalle veya Köyü Sokağı Ev No Cilt No Sayfa No

Verildiği Nüfus İdaresi Veriliş Sebebi Veriliş Tarihi Cüz.K.No

Seri No

Askerlik Hizmeti Yapıldı mı?

Evet Hayır

Yapıldıysa Şekli

Yd.Sb. Yd.Sb.Ö. Er

Yapılmadıysa Sebebi

Tecilli Alınmadı

Mecburi Hizmet i Var mı?

Evet Hayır

Varsa Yükümlü Bulunulan Kurum Sebebi ve Süresi

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan Kredi Alındı mı?

Evet Hayır

Kredi Alındıysa Süresi

Sabıka Kaydı Var mı?

Var Yok

Varsa Yargılanma veya Mahkum

Olma Sebebi

Mahkumiyeti Varsa Süresi ve Sonucu

Yıl Ay Gün

Tecilli Af Para Cz. İnfaz

En Son Bitirilen Öğrenim , Tarihi ve Derecesi

İstenilen Görev

Görevle İlgili Özel Eğitim ve Nitelikler

Yazışma Adresi

Bu iş talep formunu gerçeğe uygun

olarak doldurdum.

............/.........../20…...

İmza

Formu İnceleyen

Adı Soyadı

Tarih ve İmza

AÇIKLAMALAR

1. Cevaplar iş talebinde bulunanın el yazısı ile ve mürekkepli kalemle doldurulacaktır.

2. Bütün sorular tam ve açık olarak cevaplandırılacaktır.

3. Cevaplar seçme kutularına koymak suretiyle belirtilecektir.

4. Soruların bir veya bir kaçını cevapsız bırakanların talepleri dikkate alınmayacaktır.

5. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

6. İş Talep Formuna (4,5 x 6) ebadında bir adet fotoğraf dışında hiçbir belge eklenmeyecektir.

7. İş Talep Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış dahi olsalar imtihanları geçersiz

sayılarak, atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir.

(*) Bu form, 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 10 uncu maddesi ile değiştirilmiştir.

Y-29/28 NİSAN – 2009

X

EK-4 (*)

İL VE İLÇE MÜFTÜLERİ İLE İL MÜFTÜ YARDIMCILARI DEĞERLENDİRME FORMU

Adı Soyadı :

Görev Yeri ve Unvanı :

T.C. Kimlik No : Sicil No:

DEĞERLENDİRME KISTASLARI Puan

Değeri

Adayın

Puanı

1. Başvuru tarihi itibariyle öğrenim durumu

(En son öğrenim durumu esas alınacaktır.)

a) Yüksek Lisans

b) Doktora

6

10

2. Müracaat bitim tarihi itibariyle 217 sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamenin 2’nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında

geçen fiili hizmet süresinin (işçi statüsü ile geçici personel statüsünde

geçirilen hizmetler hariç.)

Her bir yıl için:

1

3. Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve daha fazla olanların bu sicil

notunun aritmetik ortalamasının 1/10’u (Üç yıllık ortalama sonucu kesirli

olması halinde tam sayıya tamamlandıktan sonra 1/10’u hesaplanacaktır.)

4. İlgili mevzuat hükümlerine göre atamaya yetkili amirlerce verilmiş olan

(Aynı yılda verilmiş birden fazla belge varsa, sadece birer tanesi

değerlendirmeye alınacaktır.)

a) Her takdirname için

b) Her ödül için

2

4

5. Başkanlıkça gönderildiği en az altı ay süreli kursları başarı ile bitirenler için:

İhtisas kursunu başarı ile bitirenler için:

2

8

6. Hafızlık belgesi olanlara

8

7. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (375

sayılı KHK’ya göre belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirme

sadece bir dil için yapılacaktır.)

a) (D) alanlara

b) (C) alanlara

c) (B) alanlara

d) (A) alanlara

2

4

6

8

8. Aldığı her disiplin cezasından (Af kapsamına girenler hariç)

a) Her uyarma ve kınama için

b) Her aylıktan kesme için

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması için

-2

-4

-6

Eksi puanlar düşüldükten sonra toplam

(*) Bu form, 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 10 uncu maddesi ile değiştirilmiştir.

NİSAN – 2009 Y-29/29

EK-4/A (*)

İL VE İLÇE MÜFTÜLERİ İLE İL MÜFTÜ YARDIMCILARI PERFORMANS

DEĞERLENDİRME FORMU

Adı, Soyadı

T.C.Kimlik No

Müftülüğün Adı (İl-İlçe)

Yöneticilik Kıdemi

Değerlendirme Tarihi

Lisans Üstü Eğitim Durumu

S.No PERFORMANS KRİTERLERİ

Performans

Derecesi

(1,2,3,4,5)

1. Görevlerine ilişkin mevzuat bilgisi ve uygulamalara yansıtması.

2. Müftülüğün sorunlarını zamanında tespit edip çözümleyebilmesi.

3. Başkanlığın amaçları doğrultusunda, irşat ve din hizmeti süreçlerine

odaklanması.

4. Başkanlığın kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlaması.

5. Gerektiğinde yetki alanı içinde inisiyatif kullanarak sorumluluk alması.

6. Müftülükte düzen ve disiplini sağlaması.

7. Müftülükte ekip çalışmasını desteklemesi ve özendirmesi.

8. Personelin ihtiyaç ve sorunlarına duyarlılık göstermesi.

9. Çalışanlara, bireysel ve mesleki gelişmelerini destekleyici rehberlikte

bulunması.

10. Gerekli hallerde ödül ve ceza sistemini uygulaması.

11. Karar ve planların uygulanmasında, cemaat, görevli ve ilgili kurumlarla

işbirliği yapması.

12. Yeniliklere açık olması, kendini sürekli geliştirmesi.

13. Proje bazlı din hizmeti modellerini uygulaması.

14. Kılık kıyafetine özen göstermesi ve çevresinde örnek olması.

15. Mesleki birikim ve yeteneğini geliştirmedeki performansı.

16. Vaaz, hutbe, yazılı ve görsel basın aracılığıyla irşat faaliyetlerine katkısı.

17. Müftülük makamını toplum ve bürokratik merciler nezdindeki temsil başarısı ve

liderlik niteliği.

18. Genel ve kurumsal etik kuralların uygulanmasında ve yangınlaştırılmasında

gösterdiği çaba.

19. Yaygın din eğitimi hizmetlerindeki özen ve gayreti.

20. Kadın, Aile, gençlik, özürlüler vb. toplum kesimlerine yönelik din

hizmetlerine katkısı.

Birey Değerlendirmesi=(toplam Puan/Değerlendirilen Madde Sayısı)*20

Not: (Değişik: 08/04/2010 tarihli ve 27546 sayılı Resmi Gazete) Bu form il müftüleri için vali, il müftü yardımcısı için il

müftüsü, ilçe müftüleri için kaymakam ve il müftüsü tarafından düzenlenerek her yılın Ocak ayı sonunda Başkanlığa imzalı ve

mühürlü olarak gönderilir.

(*) Bu form, 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 10 uncu maddesi ile eklenmiştir.

Y-29/30 NİSAN - 2010

EK-5 (*)

CAMİ GÖREVLİLERİ DEĞERLENDİRME KISTASLARI FORMU

Adı Soyadı : Görev Yeri ve Unvanı :

T.C. Kimlik No : Sicil No :

A-Öğrenim/Donanım Puanı

DEĞERLENDİRME KISTASLARI Puan

Değeri

Adayın

Puanı

I- Başvuru tarihi itibariyle en üst öğrenim durumu

1. Lise

2. İmam hatip lisesi

3. İlahiyat önlisans

4. İlahiyat lisans

2

4

6

8

II-Varsa ikinci bir yüksek öğrenimin her bir yılı için 1

III- İlahiyat alanında akademik çalışması (Başvuru tarihi itibariyle son durumu)

1. Yüksek lisans

2. Doktora

6

10

IV-Hafızlık, aşere takrib ve tayyibe kursu ve benzerinin her biri için

1. Hafızlık

2. İhtisas Kursu

3. Aşere takrib ve tayyibe kursu

4. Tashihi Huruf Kursu

5. Mesleğe yönelik 6 aydan fazla süreli hizmet içi eğitimi

8

10

8

4

4

V-Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından

D seviyesi

C seviyesi

B seviyesi

A seviyesi

2

4

6

8

B-Hizmet Yılı ve Başarı Puanı

I- Din Hizmetleri Sınıfında geçen her hizmet yılı için 0,5

II- Başkanlığın Görev ve Çalışma Yönergesi, ilgili genelge ve yazılı talimatlar

çerçevesinde yapmış olduğu her bir faaliyet için;

1. Cemaatle ilişkileri, cemaat sayısındaki artış-eksilme durumu

2. Yaz Kur'an Kursu hizmetlerine ilgisi

3. Cami Dersleri vb. hizmetleri

4. Mesleği ile ilgili konularda okuma alışkanlığı

5. (Mülga: 08/04/2010 tarihli ve 27546 sayılı Resmi Gazete)

6. Hazırladığı ve yürüttüğü önemli hizmet ve projeler

7. Cami ve çevresinin bakımı

8. (Mülga: 08/04/2010 tarihli ve 27546 sayılı Resmi Gazete)

9. Hutbe hazırlama ve hutbe okuma becerisi

10. Sosyal faaliyetleri (ihtiyaç sahiplerini, öksüz ve yetimleri tanıma

ihtiyaçlarını giderme, gençlerle ilgilenme, dayanışmayı artırma gibi)

2

2

2

1

-

2

1

-

2

2

C-Ödül, Disiplin ve Sicil Puanı

I- Son 5 yıl içinde ilgili mevzuat hükümlerine göre atamaya yetkili amirlerince

verilmiş olan her bir

1. Teşekkür belgesi

2. Takdir belgesi

3. Maaş tutarı ödül

1

2

4

II- Son 5 yıl içinde her bir yıl içinde aldığı sicil puanı

1- İyi

2- Çok iyi

1

2

III- Son 5 yılda almış olduğu her bir disiplin cezası için (Af kapsamına girenler

hariç.)

1. Uyarma ve Kınama

2. Aylıktan kesme

3. Kademe ilerlemesinin durdurulması

-2

-4

-6

TOPLAM PUAN (A+B+C)

YUKARIDAKİ BİLGİLERİN DOĞRULUĞU TASDİK OLUNUR

(Bu form ilgilinin görev yaptığı müftülükçe doldurulup tasdik edilerek en geç her yılın Ocak ayının sonuna kadar il müftülüğüne

gönderilecektir.) ….../ …. /……

İmza ve Mühür

(*) Bu form, 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 10 uncu maddesi ile eklenmiştir.

NİSAN '73o– 2010 Y-29/31

Linkler
Devlet Daireleri
Bankalar
Gazete & Haber
Televizyon
Diyanet İşleri Başkanlığı
Menü
 
Ana Sayfa
Foto Galeri
Video Galeri
İletişim
Bize Ulaşın
0312 232 70 20
[email protected]
Din-Bir-Sen | Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı (GMK Bulvarı) No:39 / 20-21
Maltepe Çankaya / Ankara
Tel :+90 312 232 70 20
Fax :+90 312 232 70 21
Gsm:+90 530 505 63 36

[email protected]

 

Vergi Dairesi : Mithatpaşa V.D.        Vergi Numarası : 879 062 1718
IBAN NO : TR56 0001 0004 7152 5286 9150 01


 

© 2012 Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım & Yazılım :
Networkbil.net