Diyanet leri Bakanl Snav Ynetmelii

Devlet Bakanlndan

Diyanet leri Bakanl Snav Yönetmelii (*)

BRNC BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliin amac, Diyanet leri Bakanl tekilatnda bir kadroya

ilk defa, açktan veya naklen atanacaklar için açlacak snavlar, snav konularn, snav

kurullarnn kurulu ve çalma usulleri ile dier hususlar düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, müfetti ve müfetti yardmclar ile görevde yükselme

suretiyle atanacaklar hariç, Diyanet leri Bakanlnda ilk defa Devlet memuru olarak atanmak

üzere yeterlik belgesi alacak olan stajyer vaiz, stajyer Kur’an kursu öreticisi, imam-hatip ve

müezzin-kayymlar ile yeniden atanacaklar ve halen görevde olup görevini veya görev yerini

deitirmek isteyenler hakknda uygulanr.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 633 sayl Diyanet leri Bakanlnn Kurulu ve Görevleri

Hakknda Kanun ile 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesi hükmüne

dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen:

a) Bakanlk; Diyanet leri Bakanln,

b) Bakan; Diyanet leri Bakann,

c) Tara tekilat; Diyanet leri Bakanl il ve ilçe müftülükleri ile eitim merkezi

müdürlüklerini,

d) Cami görevlileri; imam-hatip ve müezzin-kayymlar,

e) Snav; ilk defa Devlet memurluuna atanacaklar ile yeniden atanacaklar ve halen

görevde olup görevini veya görev yerini deitirmek isteyenler için düzenlenecek yazl ve/veya

sözlü ve/veya uygulamal snavlar,

f) (Deiik: 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayl Resmi Gazete) Yeterlik snav; lçe

müftüsü, vaiz, stajyer vaiz, murakp, stajyer Kur’an kursu öreticisi, imam-hatip ve müezzinkayym

olarak ilk defa görev alacaklar için, Bakanlkça belirlenecek yer ve zamanlarda

yaplacak veya yaptrlacak yazl ve/veya sözlü ve uygulamal snav,

g) (Deiik: 28/06/2006 tarih ve 26212 sayl Resmi Gazete) Yarma snav; cami

görevlileri kadrolar için, daha önce yaplm ve sonucu henüz geçerli bulunan yeterlik snavn

kazanm olan, halen cami görevlisi olarak çalmakta veya bir üst görevi yapmakta olan veya

daha önce görevli olup yeniden atanmak isteyen müracaatçlarn saysnn bo kadro saysndan

fazla olmas halinde yaplacak öncelii tespit snavn,

h) Sözlü snav; bir kadroya atanmak isteyenlerin bilgilerini ölçmek, atanaca görevin

özelliine göre davranlarn, konuma tarzn ve genel durumunu deerlendirmek maksad ile

sözlü olarak yaplan snavlar,

) Uygulamal snav; bir kadroya atanmak isteyenlerin bilgi ve becerilerinin ölçülmesi

maksadyla yaplan snavlar,

fade eder.

KNC BÖLÜM

Snavlara Dair Genel Esaslar

Temel esaslar

Madde 5- Snavlara dair temel esaslar unlardr:

-----------------------------------------------------------

(*) Bu Yönetmelik 25/08/2004 tarih ve 25564 sayl Resmi Gazete’de yaymlanmtr.

NSAN – 2009 Y-30/1

a) Bakanlktaki kadrolara ilk defa Devlet memuru olarak atanmak isteyenler Kamu

Görevlerine lk Defa Atanacaklar çin Yaplacak Snavlar Hakknda Genel Yönetmelik ve bu

Yönetmelik esaslarna göre snava tabi tutulurlar.

b) Halen Bakanlkta veya dier kamu kurum ve kurulularnda görevli bulunanlar ile

sabk görevlilerden, görevde yükselme kapsamnda olmayan bir göreve atanmak isteyenler,

sadece Bakanlkça yaplacak olan ve atanaca kadro ile ilgili artlar arasnda yer alan snavlara

katlrlar, bunlar için baka snav yaplmaz.

c) Snavlar, atama yaplacak kadro ile ilgili olarak Diyanet leri Bakanl Atama ve

Yer Deitirme Yönetmeliinde öngörülen artlar göz önünde tutularak düzenlenir.

d) Snavlarda gizlilik esastr.

e) Snav sonuçlar ilgili snav kurulunca deerlendirilir.

f) (Deiik: 28/06/2006 tarih ve 26212 sayl Resmi Gazete) (Deiik: 29/04/2009

tarihli ve 27214 sayl Resmi Gazete) Snav sonuçlar müteakip snav tarihine kadar geçerlidir.

Ancak, ilçe müftülüü ve vaizlik hariç, stajyer vaizlik, murakplk, stajyer Kur’an kursu

öreticilii, imam-hatiplik ve müezzin-kayymlk için Bakanlkça yaplan snav kazananlara

verilen yeterlik belgeleri üç yl süre ile geçerlidir. Snav sonucu atama yapld srada askerde

bulunanlar için bu snavlar, terhis belgelerinin alnmasn takip eden otuz gün sonuna kadar

geçerlidir.

lacak snavlar ve snavlar açacak makamlar

Madde 6- (Deiik: 28/06/2006 tarih ve 26212 sayl Resmi Gazete) (Deiik:

29/04/2009 tarihli ve 27214 sayl Resmi Gazete) Örenci Seçme ve Yerletirme Merkezi

(ÖSYM) tarafndan yaplan Kamu Personeli Seçme Snav (KPSS) sonucuna göre Bakanlkta

ilk defa stajyer vaizlik, stajyer Kur’an kursu öreticilii, imam-hatiplik ve müezzin-kayymlk

kadrolarna yerletirilecek olanlar ile ilk defa ilçe müftülüü, vaizlik ve murakplk kadrolarna

atanacaklarn, Bakanlkça belirlenecek yer ve zamanlarda, Bakanlkça yaplacak veya

yaptrlacak yazl ve/veya sözlü ve uygulamal snav sonucu verilecek yeterlik belgesini alm

olmalar arttr.

Halen Bakanlkta veya dier kamu kurum ve kurulularnda görevli bulunanlar ile sabk

görevlilerden, Diyanet leri Bakanl Atama ve Yer Deitirme Yönetmeliinde snav art

bulunan kadrolara atanacaklar için, ihtiyaca göre Bakanlkça uygun görülen yer ve zamanlarda

snav açlabilir.

Bakanlk tara tekilatna tahsis edilmi bulunan oför ve yardmc hizmetler snfndaki

kadrolara naklen atanacaklar için ihtiyaca göre, valilik ve kaymakamlklarca uygun görülecek

zamanlarda snav yaplr.

Yer deitirmek veya daha önce görevli olup yeniden atanmak isteyen cami görevlileri

için müftülüklerce gerekli görüldüünde her ayn ilk sal günü yarma snav yaplr. Ancak

boalan cami görevlilii kadrolarna tek istekli çkmas halinde isteklinin yer deitirme

suretiyle snavsz atamas yaplabilir.

(Deiik: 28/06/2006 tarih ve 26212 sayl Resmi Gazete) (Deiik: 29/04/2009

tarihli ve 27214 sayl Resmi Gazete) lçe müftülüü, vaizlik, stajyer vaizlik ve murakplk ile

stajyer Kur’an kursu öreticilii, imam-hatiplik ve müezzin-kayymlk kadrolarna atanacaklar

için yaplacak yeterlik belgesi sözlü ve uygulamal snavndan önce Bakanlkça yazl snav da

yaplabilir. lçe müftülüü yeterlik belgesi snavna girebilmek için en az iki yl vaizlik veya

dengi görevlerde çalm olmak arttr.

Snavlarn ilan

Madde 7- Bakanlktaki kadrolara ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için

yaplacak snavlara ilikin duyurular Örenci Seçme ve Yerletirme Merkezi (ÖSYM)

tarafndan yaplr.

Halen görevde olanlardan Diyanet leri Bakanl Atama ve Yer Deitirme

Yönetmeliinde snav art bulunan kadrolara yer deitirme suretiyle atanma talebinde

bulunanlar için yaplacak snavlar ve bu snavlar sonucu atama yaplacak kadrolarn snf,

unvan, derecesi ve says, bavuru süresinin bitiminden en az on be gün önce, snav Bakanlk

merkezinde yaplacaksa, Bakanlkça; tarada yaplacaksa, valilik veya kaymakamlklarca

uygun görülecek yerlerde ve uygun görülecek vastalarla ilân edilir.

Y-30/2 NSAN – 2009

Snava gireceklerde aranan artlar ilanda belirtilir.

(Deiik: 28/06/2006 tarih ve 26212 sayl Resmi Gazete) (Deiik: 29/04/2009

tarihli ve 27214 sayl Resmi Gazete) lk defa ilçe müftülüü, vaizlik, stajyer vaizlik,

murakplk, stajyer Kur’an kursu öreticilii, imam-hatiplik ve müezzin-kayymlk kadrolarna

atanacaklar için yeterlik belgesi verilmesi ile ilgili snavlar, Bakanlkça belirlenecek yer ve

zamanlarda açlr.

(Deiik: 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayl Resmi Gazete) Cami görevlilii için

yaplacak yarma snavlar, snav tarihinden önce on be gün süre ile ilgili müftülükçe

Bakanlk web sayfasnda yaynlanr ve yazl duyuru yaplmak suretiyle ilan edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Snavlarn Uygulanmasna Dair Esaslar

Müracaat

Madde 8- Snava girmek isteyenlerin, ilan yapan merciden temin edecekleri i talep

formunu, gerçee uygun olarak doldurup, son bir yl içinde çekilmi vesikalk bir adet fotorafla

birlikte en son müracaat tarihi mesai saati bitimine kadar ilanda belirtilen yere vermeleri

yeterlidir.

Müracaatlarda ilgilinin i talep formundaki beyan esas olup baka belge istenmez.

Süresi içinde yaplmayan müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alnmaz.

talep formlarnn incelenmesi

Madde 9- talep formlar, müracaat süresinin bitiminden itibaren on be gün içinde

formlar alan birimce snava girebilmek için gerekli artlarn mevcut olup olmad sndan

incelenir. Gerekli artlar tayanlara fotorafl snava giri belgesi verilir. talep formundaki

sorularn bir veya birkaçn cevapsz brakanlar ile artlar tamad tespit edilenlere snava

giri belgesi verilmez ve durum kendilerine bildirilir.

Snav kurullarnn kurulu ve görevleri

Madde 10- (Deiik: 28/06/2006 tarih ve 26212 sayl Resmi Gazete) Bakanlkça

lan snavlarda snav yapacak kurul veya kurullar Personel Dairesi Bakannn teklifi ve

Bakann onay ile Bakann görevlendirecei kiinin bakanlnda, Personel Dairesi

Bakanlnca belirlenecek bir temsilcinin de bulunduu en az üç, en fazla be kiiden tekil

edilir.

Müftülüklerce açlan snavlar müftülük deerlendirme ve snav kurullarnca yaplr. Bu

kurullar ilgili müftünün bakanlnda müftü yardmcs, öretmen, vaiz, müdür, murakp,

uzman, Kur’an kursu öreticisi ve imam-hatip olarak görev yapanlar arasndan müftünün teklifi

ve mülki amirin onay ile bakan dâhil üç asil ve iki yedek üyeden tekil olunur ve devamllk

arz eder.

Eitim merkezlerince açlan snavlar yapacak olan kurul, eitim merkezi müdürünün

bakanlnda, eitim merkezindeki öretmen ve uzmanlar arasndan eitim merkezi müdürünün

teklifi ve mülki amirin onay ile bakan dâhil üç asil ve iki yedek üyeden tekil olunur.

Snav kurullarna gerektiinde atama yaplacak kadronun özelliine göre baka

kurululardan da bir üye alnabilir.

Snav kurullarnda görevlendirilenlerin örenim seviyeleri, snava gireceklerin örenim

seviyelerinden aa olamaz.

Snavlara, snav kurullarnn bakan ve üyelerinin eleri ile ikinci dereceye kadar (bu

derece dâhil) kan ve kayn hsmlarnn katlacann anlalmas halinde, bu üye veya üyeler

snav kurulu üyeliinden çkartlr ve bunlarn yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

Snav kurullar, snavlar düzenli bir ekilde yapmak, snav sonuçlarn deerlendirmek

ve buna göre bir baar listesi düzenlemek, gerektiinde itirazlar inceleyip sonuçlandrmak ve

yer deitirmeleri gerekenlerin durumlarn görüerek karara balamakla görevlidir.

Snav konular ve sorular

Madde 11- Bu Yönetmelie göre yaplacak;

NSAN – 2009 Y-30/3

1) (Deiik: 28/06/2006 tarih ve 26212 sayl Resmi Gazete) Din leri Yüksek Kurulu

uzmanl, bayanlar için açlan il müftü yardmcl, vaizlik ve eitim merkezi öretmenlii ile

ilçe müftülüü yeterlik belgesi snavna girenlere;

a) Kur’an- Kerim,

b) Arapça,

c) Tefsir,

d) Hadis,

e) Kelam,

f) Fkh,

g) Dinî ve meslekî genel kültür,

h) Bakanlk ve Devlet memurlar ile ilgili mevzuat,

) Hitabet.

2) Murakplk snavna girenlere;

a) Kur’an- Kerim,

b) Akaid,

c) Fkh (badet konular),

d) Dinî ve meslekî genel kültür,

e) Bakanlk, Devlet memurlar ve soruturma usulü ile ilgili mevzuat.

3) Kur’an kursu öreticilii ve imam-hatiplik snavna girenlere;

a) Kur’an- Kerim,

b) Akaid,

c) Fkh (ibadet konular),

d) Siyer ve ahlâk,

e) Hitabet.

4) Müezzin-kayymlk snavna girenlere;

a) Kur’an- Kerim,

b) Akaid,

c) Fkh (ibadet konular),

d) Ezan ve ikamet,

Konularnda sorular sorulur.

Yukarda belirtilenlerin dnda kalan kadrolara atanmak için yaplacak snavlarda,

atanaca kadronun gerektirdii tahsil artna uygun olmak üzere snav kurulunca yukardaki

konulardan sorular sorulur.

Kur’an- Kerim, hitabet, ezan ve ikamet ile atanaca kadronun gerektirdii teknik bilgi

ve beceri konularndan sözlü ve uygulamal; dierlerinden ise sözlü snav yaplr.

Kur’an- Kerim ile ezan ve ikamet snavnda, snava girenin okuyuu, eda ve sadas,

nazarî ve uygulamal tecvit bilgisi deerlendirilir. Ayrca, atanaca görevin gerektirdii

miktarda Kur’an- Kerim’den ezberinin bulunup bulunmad kontrol edilir.

Tabip ve di tabipleri hariç salk ve yardmc salk hizmetleri snf ile teknik

hizmetler snf kadrolarna atanacaklar için yaplan sözlü ve uygulamal snavlara girenlere

branlar ile ilgili konulardan sorular sorulur ve uygulama yaptrlr.

Veri hazrlama ve kontrol iletmeni, santral memurluu, daktilograf ve oför kadrolarna

atanacaklar için yaplan uygulamal snavlara girenlere branlar ile ilgili uygulama yaptrlr.

Prodüktör, film yapmcs, spiker, kameraman ve grafiker kadrolarna atanacaklara

meslekleri ile ilgili sorular sorulur.

Ayn görev için snava girenlere, farkl örenim seviyesinde de olsalar, görevin

gerektirdii seviyede sorular sorulur.

Snavlarn yürütülmesi

Madde 12- Snava giri belgesi olmayanlar snava alnmazlar. Snavlar duyurulan yer ve

saatte balar.

Snavlarn sorumluluu snav yapan kurula aittir. Snavlarn düzenli bir ekilde

yürütülmesinden snav kurulu bakan sorumludur.

Y-30/4 HAZRAN – 2006

Tutanaklar

Madde 13- Snav balarken, snavn balama saatini belirten bir tutanak düzenlenir.

Snavn bitiminde, biti saatini ve snava girenlerin saysn gösteren bir tutanak daha

düzenlenerek snav yapan kurul üyelerince imzalanr.

Deerlendirme

Madde 14- Snav sonuçlarnn deerlendirilmesi, snav kurulu tarafndan u esaslara

göre yaplr.

Yazl ve sözlü snav ile uygulamal snav ayr ayr 100 tam puan üzerinden

deerlendirilir ve baarl saylmak için her birinden en az 70 puan alnmas arttr.

Uygulamal snav ile sözlü snav birlikte yaplr.

Snavlara katlanlarn nihai puanlar, yukardaki esaslara göre snav kurulu üyelerinin

her birinin sözlü snav ile uygulamal snavda ayr ayr verdikleri puanlar ve/veya yazl snav

puanlarnn aritmetik ortalamas alnmak suretiyle tespit edilir. Ortalama alnrken yarm ve daha

yukar kesirler tam sayya tamamlanr, yarmdan az olan kesirler dikkate alnmaz.

(Ek fkra: 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayl Resmi Gazete) Cami görevlilii için

yaplan yarma snavlarnn deerlendirilmesi bu Yönetmeliin ekinde yer alan EK-1 Cami

Görevlileri Sözlü Snav Deerlendirme Formuna göre yaplr. Baar listesinin hazrlanmasnda,

25/8/2004 tarihli ve 25564 sayl Resmî Gazete’de yaymlanan Diyanet leri Bakanl Atama

ve Yer Deitirme Yönetmeliinin ekinde yer alan Ek-5 Cami Görevlileri Deerlendirme

Kstaslar Formunda belirlenen puan ile sözlü snavda alnan puanlarn ortalamas esas alnr ve

baar sralamas buna göre belirlenir.

Baar listesi

Madde 15- Snav kurulunca, deerlendirme sonuçlar en yüksek puandan balamak

üzere sraya konulur ve bir baar listesi hazrlanr. Bu sralamada, puanlarn eit olmas halinde

meslekî bilgiler puan fazla olanlara, bunun da eit olmas halinde son üç yllk sicil notu

ortalamas yüksek olanlara öncelik verilir.

landa yer alan bo kadro says kadar asl, baarl olan dierleri de yedek olarak snav

kazanm olurlar. Hazrlanan bu liste snav kurulu bakan ve üyeleri tarafndan imzalanr ve

snav açan makama teslim edilir.

Gerçee aykr beyanda bulunduu anlalanlar

Madde 16- Snava giri belgesi verilmek suretiyle snava alnan ve yaplan snavlar

sonucunda kazananlardan i talep formunda gerçee aykr beyanda bulunanlarn snavlar

geçersiz saylr ve atamalar yaplmaz. Atamas yaplm olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak

talebinde bulunamazlar.

Ayrca gerçee aykr beyanda bulunduu tespit edilenler hakknda Türk Ceza

Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere snav açan makamca o yer Cumhuriyet

Basavclna suç duyurusunda bulunulur.

Snav sonuçlarnn duyurulmas

Madde 17- Snav sonuçlar snav açan makam tarafndan snavn bitim tarihinden

itibaren en geç otuz gün içinde ilan edilir ve snava katlanlara bir yaz ile bildirilir.

Snav kazananlardan atamas yaplacaklarn, tebliden itibaren en geç on be gün içinde,

gerekli belgelerle snav açan makama müracaat etmeleri istenir.

Snav sonuçlarna itiraz

Madde 18- Snava katlanlar snav sonuçlarna yazl olarak itiraz edebilirler, itirazlar,

snav sonuçlarnn ilgiliye bildirilmesinden itibaren on gün içinde bir dilekçe ile snav açan

makama yaplr.

Bu itirazlar, snav kurulu veya snav açan makamca kurulacak bir komisyon tarafndan

en geç on gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye bir yaz ile bildirilir.

Snav kazananlarn atanmas

Madde 19- Snav kazananlardan bu Yönetmeliin 17 nci maddesinde belirtilen süre

içinde müracaat edenlerin atamalar baar listesindeki sralamaya göre yaplr.

NSAN – 2009 Y-30/5

(Deiik: 28/06/2006 tarih ve 26212 sayl Resmi Gazete) Müteakip snav tarihine

kadar emeklilik, ölüm, istifa, kurumlar aras nakil, memuriyetten çkarma gibi çeitli sebeplerle

snav duyurusunda belirtilmemekle birlikte ayn snf, ayn ve benzer unvanl kadrolarn

boalmas halinde, bu kadrolara baar listesindeki sralamaya göre 70 ve üzeri puan alanlardan

atama yaplabilir.

Snav belgelerinin saklanmas

Madde 20- Snavlarda baar göstererek atananlarn snavla ilgili belgeleri özlük

dosyalarnda muhafaza edilir. Bunun dnda kalanlarn snavla ilgili belgeleri Bakanlk,

müftülük veya eitim merkezi müdürlüü arivlerinde müteakip snav tarihine kadar saklanr.

Muvafakat alnmas

Madde 21- Görevli bulunduklar il veya ilçe dndaki bo kadrolara atanmak isteyenler

bal bulunduklar müftülükten muvafakat almak zorundadrlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeitli Hükümler

Kazanlm haklar

Madde 22- Bu Yönetmelik yürürlüe girmeden önce yaplan snavlarda baar

gösterenlerin haklar, bu Yönetmelikteki esaslara göre yaplacak snavlara kadar geçerlidir.

Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Snav (1)

Madde 23- Görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakmdan göreve en iyi

ekilde hazr bulunmalarn salamak amacyla, en az iki ylda bir Mesleki Bilgiler Seviye

Tespit Snav (MBSTS) yaplr. Bu snav Bakanlkça yaplabilecei gibi Örenci Seçme ve

Yerletirme Merkezi Bakanlna üniversitelere veya Milli Eitim Bakanlna da yaptrlabilir.

Snavn yeri ve zaman ile snavda sorulacak sorular Bakanlkça belirlenir ve snav yapacak

kuruma bildirilir. Bakanlkça gerekli görülmesi halinde snav sorular ÖSYM’ye veya

üniversiteler de hazrlatlabilir.

Görev veya görev yerlerini deitirmek isteyen cami görevlileri ile yurt d, hac ve

umre hizmetlerine yönelik Bakanlkça yaplacak snavlara katlacaklarn, Mesleki Bilgiler

Seviye Tespit Snavna (MBSTS) girmeleri ve Bakanlkça tespit edilecek belirli bir puan

almalar arttr.

Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Snavnn (MBSTS) yeri, tarihi, konular ile dier

hususlar snav tarihinden en az onbe gün önce Bakanlk web sayfasnda yaynlanr ve ayrca

müftülüklerde ilan edilir.

Yürürlük

Madde 24- Bu Yönetmelik yaym tarihinde yürürlüe girer.

Yürütme

Madde 25- Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet leri Bakanlnn bal olduu

Bakan yürütür.

-----------------------------------------------------------

(1) Bu madde bal ile birlikte, 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayl Resmî Gazete’de yaymlanan Yönetmeliin 6 nc

maddesi ile deitirilmi ve metne ilenmitir.

Y-30/6 NSAN – 2009

EK-1 (*)

CAM GÖREVLLER SÖZLÜ SINAVI DEERLENDRME FORMU

Ad Soyad :

Görev Yeri ve Unvan :

T.C. Kimlik No : Sicil No :

DEERLENDRME KISTASLARI Adayn Puan

Kraat ve ezber durumu ile dini ve mesleki bilgilerden olmak

üzere sözlü puan dalm:

- Kur'an- Kerim kraat puan 40 üzerinden

- Kur'an- Kerim ezber puan 30 üzerinden

- Dini ve mesleki bilgiler puan 30 üzerinden

Sözlü snav puan

TOPLAM PUAN

YUKARIDAK BLGLERN DORULUU TASDK OLUNUR.

..…. /..... /…....

mza ve Mühür

…………….. Müftüsü

Not: Bu form snavn yapld müftülükçe tasdik edilecektir.

(*) Bu form, 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayl Resmî Gazete’de yaymlanan Yönetmeliin 7 nci maddesi ile eklenmitir.

NSAN – 2009 Y-30/7

Linkler
Devlet Daireleri
Bankalar
Gazete & Haber
Televizyon
Diyanet leri Bakanl
Men
 
Ana Sayfa
Foto Galeri
Video Galeri
letiim
Bize Ulan
0312 232 70 20
[email protected]
Din-Bir-Sen | zerk Diyanet Vakf alanlar Birlii Sendikas

Gazi Mustafa Kemal Bulvar (GMK Bulvar) No:39 / 20-21
Maltepe Çankaya / Ankara
Tel :+90 312 232 70 20
Fax :+90 312 232 70 21
Gsm:+90 530 505 63 36

[email protected]

 

Vergi Dairesi : Mithatpaa V.D.        Vergi Numaras : 879 062 1718
IBAN NO : TR56 0001 0004 7152 5286 9150 01


 

2012 Tm Haklar Sakldr
Tasarm & Yazlm :
Networkbil.net