Camilerin Bakm Onarm Temizlik ve evre Tanzimi Y

CAMLERN BAKIM ONARIM TEMZLK VE

ÇEVRE TANZM YÖNETMEL (*)

BRNC BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliin amac, bata tarihi ve turistik eser niteliindeki

vakf cami ve mescidler olmak üzere, dier cami ve mescidlerin bakm, onarm,

temizlik, çevre tanzimi ve güvenlik hizmetleri ile ilgili esaslar ve bu konuda

kurulular arasnda yetki ve görev alanlarn düzenlemek ve koordinasyonu

salamaktr.

Kapsam

Madde 2- Tarihi ve turistik eser niteliindeki vakf cami ve mescidler ile dier

cami ve mescidlerle mütemilat ve tuvaletlerinin bakm, onarm, temizlik, çevre

tanzimi ve güvenlik konularnda, Kültür ve Turizm Bakanl, Diyanet leri

Bakanl, Vakflar Genel Müdürlüü, Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüü,

valilikler ve belediyelerin yapmakla yükümlü olduklar hizmetlerini kapsar.

Tanmlar

Madde 3- Bu yönetmelikte geçen:

Bakanlk :Diyanet leri Bakanl'n,

Genel Müdürlük :Vakflar Genel Müdürlüü’nü,

Valilik :Cami ve mescidlerin mülki hudutlar içinde

bulunduu il’in valiliini,

Belediye :Cami ve mescidlerin hudutlar içinde bulunduu

belediye bakanlklarn,

Cami Görevlileri :Cami ve mescidlerde görevli imam-hatip

müezzin-kayym, hizmetli ve bekçiyi,

mam :Birden fazla imam-hatibi bulunan camiler için ba

imam- hatibi, tek imam-hatibi bulunan camiler için

cami imam-hatibini,

Mühendislik :Bu yönetmelikte öngörülen hizmetleri yürütmek

üzere Diyanet leri Bakanl bünyesinde kurulan

Cami Bakm Mühendisliini,

1 Koordinasyon Kurulu :llerde valilerin bakanlnda kurulan ve ilgili

kamu kurum ve kurulu temsilcilerinden oluan

kurulu;

ifade eder.

KNC BÖLÜM

Hizmetlerin Çeitleri ve Yürütülmesi

Hizmet Çeitleri

Madde 4- Cami ve mescidlerdeki hizmetler:

a) Onarm,

b) Bakm,

------------------------------------------------------

(*) 24 Mays 1985 gün ve 18763 sayl R. G.

Y-16/1

c) Temizlik,

d) Çevre tanzimi,

e) Aydnlatma,

f) Su ihtiyac,

g) Güvenlik,

h) (Deiik: 22/01/2010 tarihli ve 27470 sayl Resmi Gazete) Turizm,

) (Ek bent: 22/01/2010 tarihli ve 27470 sayl Resmi Gazete) Mahya

kurdurma.

Hizmetlerin Yürütülmesi

Madde 5- Bakanlkça Yürütülecek Hizmetler ve Ekiplerin Tekili:

a) Hizmetler:

1- Cami, mescid ve bunlarn mütemilatndaki hal, kilim, amdan, saat, avize,

levha gibi teberrükat eyasnn; minber, mihrap, kürsü, kap ve pencere gibi

ksmlarn; hat, tezhip, oyma, kakma, vitray gibi süslemeler ile çini, ta, ahap veya

cam süslemelerin; ayrca iç ve d bahçeler, avlular, minare, saçak, oluk ve üst

örtülerin, her türlü bakm ve temizliini yapmak.

2- Cami ve mescidlerin aydnlatma giderlerini karlamak.

3- Cami ve mescidlerin cam, lamba, kilit, musluk gibi belirli sürelerle bozulan

veya krlan malzemelerini deitirmek.

4- Cami, mescid ve bunlarn mütemilatn p kapamak, kullanmak ve

güvenliini salamak.

5- 2495 sayl Baz Kurum ve Kurulularn Korunmas ve Güvenliklerinin

Salanmas Hakknda Kanun hükümlerine göre, gereken cami ve mescidlerin

güvenliinden sorumlu olmak üzere özel güvenlik tekilat kurmak.

6- Cami, mescid ve bunlarn mütemilat ile tuvaletlerinde mevcut veya daha

sonra meydana gelecek onarm ihtiyaçlarn, Genel Müdürlüün izni dnda

meydana gelecek her türlü yaplama ve igali mühendislik vastas ile tespit etmek

ve gerekçeli olarak Genel Müdürlüe bildirmek.

Ancak Genel Müdürlük, bu yerlerin gerekli onarm ve yeniden inalar ile, cami

ve mescitlere ait tuvaletlerin bakm ve onarmlarn ödenek yetersizlii veya sair

sebeplerle, yapamad takdirde; cami, mescid ve bunlarn mütemilat ve buralardaki

tuvaletlerin onarm veya ina ii ile onarm veya inay müteakip iletme usul ve

esaslarn hazrlanacak protokol esaslarna göre Genel Müdürlükten devralmak, bu

yerlerin onarmn, yeniden inasn ve iletilmesini bizzat veya baka bir vakf veya

dernek aracl ile yapmak.

7- (Ek alt bent: 22/01/2010 tarihli ve 27470 sayl Resmi Gazete) Bütün

camilerde aslacak mahyalarda yer alacak metinleri Din leri Yüksek Kurulunun

incelemesinden geçtikten sonra uygulamaya koymak.

8- (Ek alt bent: 22/01/2010 tarihli ve 27470 sayl Resmi Gazete) Uygun

görülen camilere Ramazan aynda, dinî bayramlarda ve dinî günlerde dinî içerikli

mahya asmak veya astrmak.

b) Ekiplerin Tekili:

1- Bakanlk bu hizmetleri yürütmek için, Ankara’da (4), stanbul’da (6),

Edirne’de (1), Bursa’da (1) olmak üzere toplam (12) ekip tekil eder. stanbul’daki

ekiplerden biri camilerdeki levha, duvar hals, avize, saat gibi özel bakm gerektiren

teberrükat eyas ile minber, mihrap, kürsü, kap ve duvar yazlar gibi özel

ksmlarn temizlik ve bakmndan sorumlu olmak üzere “özel ekip” olarak tekil

edilir. htiyaç duyulmas halinde ekiplerin says ile çalacaklar l merkezlerinin

says Bakanlk onay ile arttrlabilir.

Y-16/2 OCAK - 2010

2- Ekipler bulunduklar il müftülüüne bal olarak çalrlar.

3- stanbul ili stanbul Ekiplerinin; Kocaeli, Balkesir ve Çanakkale illeri, Bursa

Ekibinin; Tekirda ve Krklareli illeri, Edirne Ekibinin; dier bütün iller, Ankara

Ekiplerinin görev alann tekil eder. stanbul’da kurulan özel ekip kendi konusu ile

ilgili olarak bütün illerden sorumludur.

4- Her ekip bir ekip efinin yönetiminde biri oför, dierleri bahçvanlk,

temizlik ve bakm hizmetlerinde kalifiye eleman olmak üzere en az 8 kiiden

oluturulur. Her ekip bir minibüs veya pikap tipi vasta ve gerekli araç-gereçle

donatlr.

c) Hizmetin Yürütülmesi:

Mühendislik, bu Yönetmeliin öngördüü temizlik, çevre tanzimi ve bakm

programna alnacak camileri belirleyerek l Koordinasyon Kurulunun da görüünü

alarak Bakanln onayna sunar. Programa alnmas onaylanan camilerden her biri

için ayr ayr çevre tanzim projeleri hazrlayarak Genel Müdürlüe intikalini salar.

Onaylanan projesine uygun olarak cami ve mescitlerin çevre tanzimini yapar.

Aaçlandrma, çimleme ve çiçeklendirme ileri için ilgili kurum ve kurulularla

gerekli koordineyi salar. Ekiplerin ihtiyaçlarn tespit eder. Bakanlk bu

ihtiyaçlardan uygun gördüü araç-gereç ve malzemeyi temin eder. Gereken

harcamalarn yaplmas için ilgililere yetki verir.

Ekipler kendilerine verilen program dahilinde camilerin her türlü bakm,

temizlik ve çevre tanzimini aadaki esaslar çerçevesinde yapar:

1- Ekipler ilgili Müftülüün yönetiminde görev yapmakla beraber, temizlik

yaptklar caminin imamna kar da sorumludurlar. mam yaplmasn gerekli

gördüü ileri ve eksiklikleri ekibe gösterir; temizlik ve tanzim ilerinin gerei gibi

yaplp yaplmadna nezaret eder; bu srada dier cami görevlileri de ekibe

yardmc olur.

2- Cami, mescid ve mütemilatnn temizlik, çevre tanzimi ve bakmn

tamamlayan ekip, camiyi ve bahçesini sorumlu cami görevlilerine bir tutanakla

teslim eder. Bu teslim tutananda cami imamnn ve ilgili Müftülük yetkilisinin de

imzalar bulunur. Cami ve mescit ile bahçesinin günlük temizlik ve bakm bu

görevliler tarafndan salanr. Temizlik ve bakm srasnda özellikle hal, kilim,

levha, amdan, avize, saat ve benzeri eyay tahri ve tahrip etmemeye, evsafn

bozmamaya azami dikkat gösterilir.

Gerek ekip, gerek hizmetlilerin çalmalar srasnda her türlü emniyet tedbiri

alnr. Bu çalmalar srasnda meydana gelen zarar ve ziyandan öncelikle kusurlu

görülen kii; kusurlu kiinin tespit edilememesi halinde, bata ekip efi olmak üzere

bütün ekip ve hizmetliler mütereken ve müteselsilen sorumludur. Haklarnda zarar

ve ziyann tazmini için kanuni ilem yaplr.

Madde 6- Genel Müdürlükçe Yürütülecek Hizmetler:

a) Vakf cami ve mescitleriyle bunlara ait mütemilat ve tuvaletlerin onarm ve

her türlü restorasyonlarn kendi mevzuatna göre ve l Koordinasyon Kurulunun da

tekliflerini dikkate alarak yapmak, iletmek;

Ancak Genel Müdürlük, bu yerlerin gerekli onarm veya yeniden inalarn

ödenek yetersizlii veya sair sebeplerle yapamad takdirde; onarm veya ina ii ile

onarm veya inaat müteakip çalma ve iletme usul ve esaslarn hazrlanacak

protokol esaslarna göre ücretli veya ücretsiz özel ve tüzel kiilere bizzat

devredebilir, kiralayabilir.

b) Mühendislikçe yaplacak vakf cami, mescid ve mütemilatn onarm, çevre

tanzimi projelerini onaylamak. Bu yerlerdeki igalleri kaldrmak.

Y-16/3

c) Gerektiinde onaylanacak çevre tanzimi projesine göre, cami ve mescitlerin

etrafn istimlak suretiyle açmak.

d) (Deiik: 22/01/2010 tarihli ve 27470 sayl Resmi Gazete) Bakanlk ile

ibirlii yaparak camilerde mahya kurdurmak.

e) Cami ve mescidlerin iç ve d aydnlatmalar ile ses ve k düzeni için

gerektiinde trafo kurmak üzere Türkiye Elektrik Kurumu’na ücretsiz yer tahsis

etmek.

Madde 7- Kültür ve Turizm Bakanlnca Yürütülecek Hizmetler:

a) Cami ve mescidlerin çevresinde kurulacak ses ve k düzeni ile yaplan

aydnlatma tesisatn Genel Müdürlük ve Tanmaz Kültür ve Tabiat Varlklar

Kurullarnca onaylanacak projesine göre kurmak ve daima çalr halde

bulundurmak.

b) Cami ve mescidlerin çevre tanzimi projelerinin hazrlanmasnda ve

onaylanmasnda Genel Müdürlüe ve Mühendislie yardmc olmak.

Madde 8- Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüünce Yürütülecek

Hizmetler:

a) Cami ve mescidlerin iç ve d aydnlatmalar ile ses ve k düzenlemelerinin

elektrik tüketimlerini ücretsiz karlamak.

b) Cami ve mescidlerin iç ve d aydnlatmalar ile ses ve k düzenlemeleri

için yaplmas gereken trafo merkezlerini, Genel Müdürlükçe ücretsiz yer tahsis

edildii takdirde ücretsiz olarak tesis etmek.

Madde 9- Valiliklerce Yürütülecek Hizmetler:

a) Cami ve mescidlerden gerekli görülenlerin genel güvenliini salamak.

b) l Koordinasyon Kurulunun çalmalarn düzenlemek ve yürütmek.

c) (Ek bent: 22/01/2010 tarihli ve 27470 sayl Resmi Gazete) Bakanlkça

uygun görülen metinleri, belirtilen zamanlarda, camilere mahya olarak astrlmasn

salamak.

Madde 10- Belediyelerce Yürütülecek Hizmetler:

a) Mühendislikçe yaplacak cami ve mescidlerin çevre tanzimi projelerinin

hazrlanmasna yardmc olmak. Onaylanan projeye göre bahçenin tanzimini,

aaçlandrlmasn ve çiçeklendirilmesini Mühendislik ile koordineli olarak

yürütmek.

b) Cami, mescid ve çevresinin su ihtiyacn Sular Hakknda Kanun uyarnca

ücretsiz olarak karlamak; sularn kesilmesi halinde tankerlerle bu ihtiyac gidermek.

c) Cami, mescid ve mütemilatnn kubbe ve çatlar ile minarelerinin bakm ve

temizlii için, istendiinde merdivenli araç vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hizmetlerin Yürütülmesinde birlii

Madde 11- llerde Valilerin bakanlnda Kültür ve Turizm Bakanl,

Bakanlk, Genel Müdürlük, Türkiye Elektrik Kurumu ve Belediyelerin yetkili

temsilcilerinden oluan l Koordinasyon Kurulu tekil edilir. Vali kurula, gerekli

gördüü kii veya kurulu temsilcilerini de itirak ettirebilir.

OCAK - 2010 Y-16/4

Kurulun görevleri unlardr:

a) Yönetmelikte belirtilen hizmetlerin yürütülmesinde gerekli koordinasyonu

salamak ve gerektiinde ilgili kurum ve kurululara görülerini bildirmek.

b) Cami ve mescidler ile varsa külliyelerin tam bir uyum içinde temizlik,

bakm, onarm ve çevre tanzimlerinin yaplmas için, ilgili kurum ve kurulular

nezdinde gerekli teebbüslerde bulunmak ve ibirliini salamak.

Madde 12- a) Bakanlk ve Genel Müdürlük, Vakf Cami ve Mescidlerin,

bakm, onarm ve çevre tanzimi için gerekli ek mali kayna salamak hususunda,

dini amaçl Vakf ve Derneklerle, tantm ve turistik hizmetlerini yerine getirmek

için, kültür ve turizm amaçl vakflarla; selâtin camilerin tarihi, dini ve kültürel

fonksiyonlarnn yürütülmesi için, Kültür ve Turizm Bakanl ve Belediyeler ile

ibirlii yaparlar.

b) Cami, Mescid ve külliyelerinin temizlik, bakm, onarm ve çevre tanziminde

görevli personelin eitiminde, bu yönetmelik kapsamna giren kurum ve kurulular

Bakanlk ve Genel Müdürlüe yardmc olurlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeitli Hükümler

Madde 13- Bu yönetmelik kapsamna giren kurumlar, gerektiinde bu

hizmetlerin yerine getirilebilmesi için yönergeler çkarrlar.

Madde 14- Cami ve Mescidler ile bunlarn çevresinin bakm, onarm, temizlik

ve tanzimi gibi hizmetlerin yürütülmesinde, bu yönetmelikte hüküm bulunmayan

hallerde, Bakanlk ve Genel Müdürlük mevzuatnn ilgili hükümleri uygulanr.

Yürürlük

Madde 15- Bu Yönetmelik yaymland tarihte yürürlüe girer.

Yürütme

Madde 16- Bu Yönetmelii Devlet Bakan yürütür.

Y-16/5

Linkler
Devlet Daireleri
Bankalar
Gazete & Haber
Televizyon
Diyanet leri Bakanl
Men
 
Ana Sayfa
Foto Galeri
Video Galeri
letiim
Bize Ulan
0312 232 70 20
[email protected]
Din-Bir-Sen | zerk Diyanet Vakf alanlar Birlii Sendikas

Gazi Mustafa Kemal Bulvar (GMK Bulvar) No:39 / 20-21
Maltepe Çankaya / Ankara
Tel :+90 312 232 70 20
Fax :+90 312 232 70 21
Gsm:+90 530 505 63 36

[email protected]

 

Vergi Dairesi : Mithatpaa V.D.        Vergi Numaras : 879 062 1718
IBAN NO : TR56 0001 0004 7152 5286 9150 01


 

2012 Tm Haklar Sakldr
Tasarm & Yazlm :
Networkbil.net