Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği Resmi

VAİZLİK, KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLİĞİ, İMAM-HATİPLİK VE MÜEZZİN-KAYYIMLIK KADROLARINA ATAMA VE BU KADROLARIN KARİYER BASAMAKLARINDA YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, vaiz, Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyımların sınavlarına/atanmalarına ve bunların kariyer basamaklarında yükselmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, vaiz, Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyımlar hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Diyanet İşleri Başkanını,

b) Başkan Yardımcısı: Diyanet İşleri Başkan Yardımcısını,

c) Başkanlık: Diyanet İşleri Başkanlığını,

ç) Başimam-Hatip: Başkanlıkça yapılan sınav sonuçlarına göre başimam-hatip kadrosuna atananları,

d) Başmüezzin: Başkanlıkça yapılan sınav sonuçlarına göre başmüezzin kadrosuna atananları,

e) Başvaiz: Başkanlıkça yapılan sınav sonuçlarına göre başvaiz kadrosuna atananları,

f) Giriş sınavı: Başkanlık teşkilatında vaiz, Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlarına ilk defa atanacaklar için yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavı,

g) İhtisas kursu: Başkanlıkça yürütülen hizmetler için nitelikli eleman yetiştirmek maksadıyla, dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunları için iki yıldan az olmamak üzere açılan hizmet içi eğitim kursunu,

ğ) İmam-hatip: Cami ve mescitlerde din hizmetlerini yürüten ve dinî konularda toplumu bilgilendiren, gerektiğinde Kur’an-ı Kerim öğretiminde görevlendirilen personeli,

h) Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavı (KBYS): Vaizlik, Kur’an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik, müezzin-kayyımlık kariyer basamaklarında yükselmek için Başkanlıkça yapılacak sınavı,

ı) Kariyer: Kıdem, eğitim, hizmet, bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetler ile performans ölçütleri dikkate alınarak Başkanlıkça yapılacak sınav sonuçlarına göre yükselmeyi,

i) Kur’an kursu başöğreticisi: Başkanlıkça yapılan sınav sonuçlarına göre Kur’an kursu başöğreticisi kadrosuna atanan personeli,

j) Kur’an kursu öğreticisi: Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun olarak yüzünden okumayı öğretmek, ibadetler için gerekli sûre, ayet ve duaları ezberletmek, hafızlık yaptırmak ve İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları hakkında bilgiler vermek için Kur’an kurslarında görevlendirilen personeli,

k) Kur’an kursu uzman öğreticisi: Başkanlıkça yapılan sınav sonuçlarına göre Kur’an kursu uzman öğreticisi kadrosuna atanan personeli,

l) Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS): Görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve en iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla Başkanlıkça yapılan veya yaptırılan sınavı,

m) Müezzin-kayyım: Cami ve mescitlerde din hizmetlerini yürüten ve dinî konularda toplumu bilgilendiren, gerektiğinde Kur’an-ı Kerim öğretiminde görevlendirilen ve imam hatibe yardımcı olan personeli,

n) Sözlü sınav: Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanacakların bilgilerini ölçmek, atanacağı görevin özelliğine göre davranışlarını, ifade ve temsil yeteneğini ve genel durumunu değerlendirmek maksadı ile yapılan sınavı,

o) Uzman imam-hatip: Başkanlıkça yapılan sınav sonuçlarına göre uzman imam-hatip kadrosuna atananları,

ö) Uzman vaiz: Başkanlıkça yapılan sınav sonuçlarına göre uzman vaizlik kadrosuna atananları,

p) Vaiz: Cami ve mescitler ile cezaevi ve diğer mekânlarda her türlü vasıtadan yararlanarak toplumu dinî konularda bilgilendiren ve Başkanlığın hizmet alanlarında irşat, rehberlik, inceleme ve araştırma hizmetlerini yürüten vaiz ve cezaevi vaizi kadrolarındaki personeli,

r) Yeterlik belgesi: Kur’an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık kadrolarına ilk defa atanacaklar için Başkanlıkça yapılacak veya yaptırılacak yazılı ve/veya sözlü veya sözlü-uygulamalı sınav sonuçlarına göre (A) düzeyi için 90-100, (B) düzeyi için 80-89, (C) düzeyi için 70-79 puanı gösteren belgeyi, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kariyer Basamakları, Genel ve Özel Şartlar

Kariyer basamakları

MADDE 5 – (1) Vaizlik, Kur’an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık için kariyer basamakları aşağıda belirtilmiştir;

a) Vaizlik; adaylık döneminden sonra vaiz, uzman vaiz ve başvaiz,

b) Kur’an kursu öğreticiliği; adaylık döneminden sonra Kur’an kursu öğreticisi, Kur’an kursu uzman öğreticisi ve Kur’an kursu başöğreticisi,

c) İmam-hatiplik; adaylık döneminden sonra imam-hatip, uzman imam-hatip ve başimam-hatip,

ç) Müezzin-kayyımlık; adaylık döneminden sonra müezzin-kayyım ve başmüezzin.

Genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan kadrolara atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel şartları taşımak,

b) 25/10/2011 tarihli ve 28095 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde belirtilen ortak niteliği taşımak.

***Vaizlik giriş sınavına başvuracaklarda aranan özel şartlar***

MADDE 7 – (1) Vaizlik giriş sınavına başvuracaklar için;

a) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak.

 

b) İhtisas kursunu başarı ile bitirmiş olmak. Bayanlarda bu şart aranmaz; sınavı kazanmaları halinde Başkanlıkça belirlenecek süre kadar kursa alınırlar.

 

c) Başkanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak.

 

(2) Başkanlıkça ihtiyaç duyulması halinde hafızlık şartı aranabilir.

 

***Uzman vaizlik ve başvaizlik sınavlarına başvuracaklarda aranan özel şartlar***

 

MADDE 8 – (1) Vaizlik kariyer basamaklarında yükselme sınavına başvurularda;

 

a) Uzman vaizlik için vaiz olarak 6 yıl, başvaizlik için uzman vaiz olarak 4 yıl çalışmış olmak,

 

b) Başvaizlik için ilahiyat alanında yüksek lisans yapmış olmak,

 

c) MBSTS'den Başkanlıkça belirlenen puanı almış olmak,

 

ç) Son üç yıl içinde uyarma ile kınama hariç disiplin cezası almamış olmak,

 

şartları aranır.

 

***Kur'an kursu öğreticiliği giriş sınavına başvuracaklarda aranan özel şartlar***

 

MADDE 9 – (1) Kur'an kursu öğreticiliği giriş sınavına başvurularda ilk defa açıktan alınacaklar için;

 

a) İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,

 

b) Yeterlik belgesine sahip olmak,

 

c) KPSS'den Başkanlıkça belirlenen puanı almış olmak,

 

şartları aranır.

 

(2) Başkanlık teşkilatından Kur'an kursu öğreticiliği giriş sınavına başvuracaklar için;

 

a) İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,

 

b) Yeterlik belgesine sahip olmak,

 

c) MBSTS'den Başkanlıkça belirlenen puanı almış olmak,

 

ç) Adaylığı kalkmış olmak,

 

şartları aranır.

 

(3) Başkanlıkça farklı öğrenim düzeyi ve/veya hafızlık belgesi ve/veya farklı düzeyde yeterlik belgesi şartı aranabilir.

 

Bu haber www.diyanethaberler.com adresinden kopyalanmıştır***Kur’an kursu uzman öğreticiliği, Kur’an kursu başöğreticiliği sınavına başvuracaklarda aranan özel şartlar***

 

MADDE 10 – (1) Kur’an kursu öğreticiliği kariyer basamaklarında yükselme sınavına başvurularda;

 

a) Dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak,

 

b) Kur’an kursu uzman öğreticiliği için adaylık dönemi dahil Kur’an kursu öğreticisi olarak 6 yıl, Kur’an kursu başöğreticiliği için Kur’an kursu uzman öğreticisi olarak 4 yıl çalışmış olmak,

 

c) Kur’an kursu uzman öğreticiliği için hafız olmak veya Başkanlıkça düzenlenen aşere, takrib, tayyibe kursunu bitirmiş olmak,

 

ç) Kur’an kursu başöğreticiliği için hafız olmak ve Başkanlıkça düzenlenen aşere, takrib, tayyibe kursunu bitirmiş olmak,

 

d) Son üç yıl içinde uyarma ile kınama hariç disiplin cezası almamış olmak,

 

e) MBSTS'den Başkanlıkça belirlenen puanı almış olmak.

 

***İmam-hatiplik giriş sınavına başvuracaklarda aranan özel şartlar***

 

MADDE 11 – (1) İmam-hatiplik giriş sınavına başvurularda ilk defa açıktan alınacaklar için;

 

a) İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,

 

b) Yeterlik belgesine sahip olmak,

 

c) İmam-hatiplik yapmaya mani bir özrü bulunmamak,

 

ç) KPSS’den Başkanlıkça belirlenen puanı almış olmak,

 

şartları aranır.

 

(2) Başkanlık personelinden imam-hatiplik giriş sınavına başvuracaklar için;

 

a) İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,

 

b) Yeterlik belgesine sahip olmak,

 

c) İmam-hatiplik yapmaya mani bir özrü bulunmamak,

 

ç) Adaylığı kalkmış olmak,

 

d) MBSTS’den Başkanlıkça belirlenen puanı almış olmak,

 

şartları aranır.

 

(3) Başkanlıkça farklı öğrenim düzeyi ve/veya hafızlık belgesi ve/veya farklı düzeyde yeterlik belgesi şartı aranabilir.

 

***Uzman imam-hatiplik, başimam-hatiplik sınavına başvuracaklarda aranan özel şartlar***

 

MADDE 12 – (1) İmam-hatiplik kariyer basamaklarında yükselme sınavına başvurularda;

 

a) Uzman imam-hatiplik için adaylık dönemi dâhil imam-hatip olarak 6 yıl, başimam-hatiplik için uzman imam-hatip olarak 4 yıl çalışmış olmak,

 

b) Uzman imam-hatiplik için hafız veya Başkanlıkça düzenlenen aşere, takrib, tayyibe kursunu bitirmiş olmak veya ilahiyat alanında yüksek lisans yapmış olmak; başimam-hatiplik için hafızlıkla birlikte Başkanlıkça düzenlenen aşere, takrib, tayyibe kursunu bitirmiş olmak veya ilahiyat alanında yüksek lisans yapmış olmak,

 

c) Son üç yıl içinde uyarma ile kınama hariç disiplin cezası almamış olmak,

 

ç) MBSTS'den Başkanlıkça belirlenen puanı almış olmak,

 

şartları aranır.

 

 

 

 

 

 

Müezzin-kayyımlık giriş sınavına başvuracaklarda aranan özel şartlar

 

MADDE 13 – (1) Müezzin-kayyımlık giriş sınavına başvurularda ilk defa açıktan alınacaklar için;

 

a) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

 

b) Yeterlik belgesine sahip olmak,

 

c) Hafız olmak (İmam hatip lisesi mezunları için bu şart aranmaz.),

 

ç) KPSS'den Başkanlıkça belirlenen puanı almış olmak,

 

şartları aranır.

 

(2) Başkanlık personelinden müezzin-kayyımlık giriş sınavına başvuracaklar için;

 

a) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

 

b) Yeterlik belgesine sahip olmak,

 

c) Hafız olmak (İmam hatip lisesi mezunları için bu şart aranmaz.),

 

ç) Adaylığı kalkmış olmak,

 

d) MBSTS’den Başkanlıkça belirlenen puanı almış olmak,

 

şartları aranır.

 

(3) Başkanlıkça farklı öğrenim düzeyi ve/veya hafızlık belgesi ve/veya farklı düzeyde yeterlik belgesi şartı aranabilir.

 

 

Başmüezzin sınavına başvuracaklarda aranan özel şartlar

 

MADDE 14 – (1) Müezzin-kayyımlık kariyer basamaklarında yükselme sınavına başvurularda;

 

a) Adaylık dönemi dâhil müezzin-kayyım olarak 8 yıl çalışmış olmak,

 

b) Hafız olmak ve Başkanlıkça düzenlenen aşere, takrib, tayyibe kursunu bitirmiş olmak,

 

c) Son üç yıl içinde uyarı ile kınama hariç disiplin cezası almamış olmak,

 

ç) MBSTS'den Başkanlıkça belirlenen puanı almış olmak,

 

şartları aranır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Sınavlara İlişkin Hükümler

 

Giriş sınavı

 

MADDE 15 – (1) Başkanlık teşkilatında, Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlarına ilk defa atanacaklar, giriş sınavı ile alınırlar.

 

(2) Başkanlıkça ihtiyaç duyulması halinde, ihtisas kursunu tamamlayanlar için kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olanlar, bu Yönetmelikteki diğer nitelikleri taşımaları şartıyla vaiz olarak ilk defa atanacaklar için yapılacak giriş sınavında da başarılı olmuş kabul edilebilir.

 

(3) İlk defa açıktan atama ile Başkanlık teşkilatında Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım olarak görev almak isteyenler için yapılacak giriş sınavı, KPSS sonuçlarına göre alımı yapılacak her bir unvan için ilan edilen kadro sayısının üç katına kadar çağırılacak adaylar için Başkanlıkça yapılacak sözlü sınavdan oluşur.

 

(4) Başkanlık personelinden ilk defa Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım olarak görev almak isteyenler için yapılacak giriş sınavı, MBSTS sonuçlarına göre ilan edilen boş kadro sayısının üç katına kadar çağrılacak adaylar için Başkanlıkça yapılacak sözlü sınavdan oluşur.

 

(5) Giriş sınavı, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Başkanlık tarafından uygun görülecek zamanlarda ve öğrenim düzeylerinde yapılır.

 

(6) Başkanlık personelinden giriş sınavına katılacaklar, sınavlara katıldıkları günlerde idari izinli sayılır.

 

Kariyer basamaklarında yükselme sınavı

 

MADDE 16 – (1) Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavı (KBYS), MBSTS sonuçlarına göre alımı yapılacak her bir unvan için ilan edilen kadro sayısının üç katına kadar çağırılacak adaylar için Başkanlıkça yapılacak sözlü sınavdan oluşur.

 

(2) Kariyer basamaklarında yükselme sınavına katılacaklar, sınavlara katıldıkları günlerde idari izinli sayılır.

 

Duyuru ve başvuru

 

MADDE 17 – (1) Giriş sınavına ilişkin duyuru, sınav tarihinden en az on beş gün önce, bu unvanların kariyer basamaklarında yükselme sınavına ilişkin duyuru ise söz konusu sınav tarihinden en az kırk beş gün önce İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce yapılır.

 

(2) Sınavlarla ilgili duyurularda, başvuru şartları, öğrenim düzeyi, hafızlık belgesi, yeterlik belgesi, sınavın tarihi, yeri, şekli, süresi, konuları, ücreti, sınav sonuçlarının duyurulması ve benzeri hususlara yer verilir.

 

(3) Başvurular ile diğer iş ve işlemler elektronik ortamda yapılabilir.

 

Sözlü sınav konuları

 

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak sözlü sınavda;

 

a) Vaizler için;

 

1) Kur’an-ı Kerim,

 

2) Arapça,

 

3) Dini bilgiler (Tefsir, hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi),

 

4) Hitabet, etik ilkeleri ve mevzuat bilgisi.

 

b) Kur’an kursu öğreticisi ve imam-hatipler için;

 

1) Kur’an-ı Kerim,

 

2) Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları),

 

3) Hitabet ve etik ilkeleri.

 

c) Müezzin-kayyımlar için;

 

1) Kur’an-ı Kerim,

 

2) Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları),

 

3) Ezan, ikamet ve etik ilkeleri,

 

konularından sorular sorulur.

 

(2) Sözlü sınav konularının değerlendirilmesi, bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin her alt bendi için yirmi beşer puan, diğer bentlerin birinci alt bentleri için yetmişer, ikinci alt bentleri için yirmi ve üçüncü alt bentleri için ise onar puan üzerinden yapılır.

 

(3) Birinci fıkrada yer alan konularda sözlü sınavlara katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan “Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatında Din Hizmetlerini Yürütenlerin Temel ve Özel Yeterlikleri” esas alınır ve bu hususa sınav ilanında da yer verilir.

 

Sınav ve değerlendirme komisyonu

 

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sınavları yapmak üzere İnsan Kaynakları Genel Müdürünün teklifi ve Başkanın onayı ile komisyon başkanı dâhil en az üç, en fazla beş üyeden müteşekkil sınav ve değerlendirme komisyonu oluşturulur.

 

(2) İhtiyaç halinde birden fazla sınav ve değerlendirme komisyonu oluşturulabilir. Her bir sınav ve değerlendirme komisyonu için aynı usulle bir komisyon başkanı ve asıl üye sayısınca yedek üye belirlenir. Asıl üyenin katılamadığı zamanlarda çalışmalara yedek üyeler katılır.

 

(3) Sınav ve değerlendirme komisyonunun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

 

Sınavın değerlendirilmesi ve sonuçlarının duyurulması

 

MADDE 20 – (1) Yazılı ve/veya sözlü olarak gerçekleştirilen giriş sınavı ile sözlü olarak gerçekleştirilen Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavlarında başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alınması şarttır.

 

(2)Sözlü sınav puanı, sınav komisyonu üyelerinin her birinin sınavda ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle tespit edilir.

 

Bu haber www.diyanethaberler.com adresinden kopyalanmıştırPuanların eşitliği halinde açıktan alınanlar için KPSS puanı, diğerleri için MBSTS puanı yüksek olana sıralamada öncelik verilir.

 

 

 

(3) Sınav ve Değerlendirme Komisyonu, giriş sınavı ile Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavı sonucunda başarı listesini, sınavın bittiği günü takip eden iki iş günü içinde Başkanlığa teslim eder. Giriş sınavının yazılı olarak yapılması halinde başarı listesinin teslimi, sınav kâğıtlarının okunmasını takip eden üç iş günü içinde yapılır.

 

(4) Başkanlık, sınavdaki başarı puanı sıralamasına göre ilan edilen boş kadro sayısı kadar asıl, diğerleri yedek olmak üzere kazananların listesini Başkanlığın resmi internet sitesinde ilan eder. Puanların eşitliği halinde açıktan alınanlar için KPSS puanı, diğerleri için MBSTS puanı yüksek olana sıralamada öncelik verilir.

 

Sınav sonuçlarına itiraz

 

MADDE 21 – (1) Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak sınav ve değerlendirme komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav ve değerlendirme komisyonunca en fazla onbeş gün içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya bildirilir.

 

Atama

 

MADDE 22 – (1) Sınavlarda başarılı olanların atamaları Başkanlıkça yapılır.

 

(2) Sınav sonucu ataması yapılanlardan iki ay içinde göreve başlamayanların yerine başarı sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılır.

 

(3) İlan edilen kadrolarda yeni bir sınav ilanına kadar çeşitli sebeplerle boşalma olması halinde bu kadrolara yedek listedeki adaylardan atama yapılabilir.

 

(4) Üç yıl imam hatip olarak görev yapanlardan hafız olanlar, ihtisas kursunu veya aşere takrib ve tayyibe kursunu bitirmiş olmak şartıyla sınava tabi olmadan Kur’an Kursu Öğreticisi olarak atanabilirler.

İlk defa açıktan atanacaklardan istenecek belgeler

MADDE 23 – (1) Başkanlık teşkilatına ilk defa Devlet memuru olarak ataması yapılacakların, atanacağı görevin niteliklerini taşıması halinde aşağıdaki belgeler istenir.

a) İş talep formu (EK-1), TIKLA

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylanmış sureti; öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanların denklik belgesiyle birlikte diplomalarının Başkanlıkça onaylanmış suretleri,

c) Kamu Personel Seçme Sınavı sonuç belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylanmış sureti veya bilgisayar çıktısı,

ç) Hafızlık belge şartı olanlar için Başkanlıkça verilmiş olan hafızlık belgesine sahip olduğuna dair yazılı beyanı,

d) Dört adet vesikalık fotoğraf.

(2) İstenen belgeler aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Başkanlık merkez, taşra ve yurtdışı birimlerince onaylanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Uzman vaiz kadrolarına; vaizlik ve üstü görevlerde altı yıl görev yapmış olmak şartıyla halen görevde bulunan vaizler arasından, bir defaya mahsus olmak üzere bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucunda uzman vaiz kadro toplamının yüzde ellisini geçmemek üzere bu Yönetmelikteki diğer şartlar aranmaksızın atama yapılabilir.

 

(2) Başvaiz kadrolarına; vaizlik ve üstü görevlerde on yıl görev yapmış bulunmak şartıyla dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu vaizler arasından, bir defaya mahsus olmak üzere bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucunda başvaiz kadro toplamının yüzde ellisini geçmemek üzere bu Yönetmelikteki diğer şartlar aranmaksızın atama yapılabilir.

(3) Kur’an kursu uzman öğreticisi kadrolarına; lisans düzeyinde dini yüksek öğrenim mezunu olmak ve Kur’an kursu öğreticiliğinde altı yıl görev yapmış olmak şartıyla Kur’an kursu öğreticileri arasından, bir defaya mahsus olmak üzere bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucunda Kur’an kursu uzman öğreticisi kadro toplamının yüzde ellisini geçmemek üzere bu Yönetmelikteki diğer şartlar aranmaksızın atama yapılabilir.

(4) Kur’an kursu başöğreticisi kadrolarına; lisans düzeyinde dini yüksek öğrenim mezunu olmak ve Kur’an kursu öğreticiliğinde on yıl görev yapmış olmak şartıyla hafız olan veya Başkanlıkça düzenlenen aşere, takrib, tayyibe kursunu bitirmiş olan veya ilahiyat alanında yüksek lisans yapmış bulunan Kur’an kursu öğreticileri arasından, bir defaya mahsus olmak üzere bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucunda Kur’an kursu başöğreticisi kadro toplamının yüzde ellisini geçmemek üzere bu Yönetmelikteki diğer şartlar aranmaksızın atama yapılabilir.

(5) Uzman imam-hatip kadrolarına; lisans düzeyinde dini yüksek öğrenim mezunu olmak ve imam-hatiplikte en az altı yıl görev yapmış olmak şartıyla MBSTS sınavı puanına göre, ilan edilen kadro sayısının üç katına kadar çağrılacak imam-hatipler arasından, bir defaya mahsus olmak üzere bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucunda uzman imam-hatip kadro toplamının yüzde ellisini geçmemek üzere bu Yönetmelikteki diğer şartlar aranmaksızın atama yapılabilir.

(6) Başimam-hatip kadrolarına;

a) (A) grubu camilerde altı yıl görev yapanlardan hafız olanlar, bir defaya mahsus olmak üzere bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucunda başimam-hatip kadro toplamının yüzde otuzunu geçmemek üzere bu Yönetmelikteki diğer şartlar aranmaksızın atama yapılabilir.

b) İmam-hatiplikte en az on yıl hizmeti bulunmak ve hafız olmak şartıyla MBSTS sınavı puanına göre, ilan edilen kadro sayısının üç katına kadar çağrılacak imam-hatipler arasından, bir defaya mahsus olmak üzere bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucunda başimam-hatip kadro toplamının yüzde otuzunu geçmemek üzere bu Yönetmelikteki diğer şartlar aranmaksızın atama yapılabilir.

(7) Başmüezzin kadrolarına; lisans düzeyinde dini yüksek öğrenim mezunu olmak ve müezzin-kayyımlıkta en az on yıl hizmeti bulunmak şartıyla MBSTS sınavı puanına göre, ilan edilen kadro sayısının üç katına kadar çağrılacak müezzin-kayyımlar arasından, bir defaya mahsus olmak üzere bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucunda başmüezzin kadro toplamının yüzde yirmisini geçmemek üzere bu Yönetmelikteki diğer şartlar aranmaksızın atama yapılabilir.

İhtisas kursunu başarı ile bitirmiş veya ilahiyat alanında doktora yapmış ve önceki mevzuat hükümleri çerçevesinde vaizlik yeterlik belgesi almış olanlar

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Halen Başkanlık teşkilatında çalışanlardan ihtisas kursunu başarı ile bitirmiş veya ilahiyat alanında doktora yapmış ve önceki mevzuat hükümleri çerçevesinde vaizlik yeterlik belgesi almış olanlar, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde başvurmaları ve bu Yönetmelikteki şartları taşımaları halinde, vaiz veya cezaevi vaizi kadrolarına sınavsız olarak atanabilirler.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1)

Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

Linkler
Devlet Daireleri
Bankalar
Gazete & Haber
Televizyon
Diyanet İşleri Başkanlığı
Menü
 
Ana Sayfa
Foto Galeri
Video Galeri
İletişim
Bize Ulaşın
0312 232 70 20
[email protected]
Din-Bir-Sen | Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı (GMK Bulvarı) No:39 / 20-21
Maltepe Çankaya / Ankara
Tel :+90 312 232 70 20
Fax :+90 312 232 70 21
Gsm:+90 530 505 63 36

[email protected]

 

Vergi Dairesi : Mithatpaşa V.D.        Vergi Numarası : 879 062 1718
IBAN NO : TR56 0001 0004 7152 5286 9150 01


 

© 2012 Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım & Yazılım :
Networkbil.net