Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme

MADDE 1 – 25/10/2011 tarihli ve 28095 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinin (3) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış, (e) bendinin (2) numaralı alt bendi, (p) bendinin (2) numaralı alt bendi, (r) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (3) numaralı alt bendi, (s) bendinin (4) numaralı alt bendi, (u) bendi, (v) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (e) bendi eklenmiş ve ikinci fıkranın (d) bendinden sonra gelen mevcut bentleri buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“2) Başkanlık teşkilatında en az beş yılını vaizlik veya üstü görevlerde veya ilahiyat fakültelerinde beş yılı öğretim üyesi olmak şartıyla kamu kurum ve kuruluşlarında toplam on iki yıl görev yapmış olmak,”

“2) Başkanlık teşkilatında, en az beş yılını ilçe müftüsü veya dengi görevlerde geçirmiş olmak kaydı ile vaizlik veya üstü sayılan görevlerde toplam on yıl görev yapmış olmak (ancak vaiz olarak 15 yıl veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak beş yıl görev yapmış olanlarda ilçe müftüsü veya dengi görevlerde bulunma şartı aranmaz),”

“2) Vaizlik veya üstü sayılan görevlerde toplam beş yıl görev yapmış ve bu sürenin en az üç yılını ilçe müftüsü olarak geçirmiş olmak,”

“3) İl müftü yardımcısı olarak atanacak bayanlar için Başkanlık teşkilatında vaiz olarak on yıl görev yapmış olmak veya Kur’an kursu öğreticisi veya üstü sayılan görevlerde beş yıl görev yapmış ve yapılacak sınavda başarılı olmak,”

“4) Yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olmak,”

“u) Eğitim görevlisi olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlıkça açılan ihtisas kursunu başarı ile bitirmiş veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak,

3) Kur’an-ı Kerim dersi okutmak üzere eğitim görevlisi olarak atanacaklar için aşere, takrib ve tayyibe alanında yetkinliği Başkanlıkça kabul edilmiş olmak,

4) Yapılacak sınavda başarılı olmak,

“1) Vaiz olarak en az beş yıl çalışmış olmak,”

“2) Başkanlık teşkilatında en az sekiz yıl görev yapmış olmak,”

“d) Eğitim uzmanı olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) İlahiyat veya eğitim alanında yüksek lisans yapmış olmak veya ihtisas kursunu bitirmiş olmak.”

3) Başkanlık teşkilatında en az üç yıl çalışmış olmak,”

 

“e) Din hizmetleri uzmanı olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) İlahiyat alanında yüksek lisans yapmış olmak,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıyor olmak.

4) Yapılacak sınavda başarılı olmak.”

“(5) Birinci fıkranın (u) bendi uyarınca eğitim görevliliği sınavında başarılı olanlar bir yıl süreli staja tabi tutulurlar. Bu sürenin sonunda ilgili dini yüksek ihtisas merkezi veya eğitim merkezi eğitim görevlileri kurulunun değerlendirilmeleri alınarak Başkanlıkça oluşturulacak bir komisyon tarafından yapılacak sınavda başarısız olanlar mükteseplerine uygun bir kadroya atanırlar.”

MADDE 2  – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) İller; il müftüleri, il müftü yardımcıları, vaizler ve şube müdürlerinin atama ve yer değiştirmelerine esas olmak üzere hizmet gerekleri dikkate alınarak dört gruba ayrılmış ve EK-1 sayılı listede gösterilmiştir.

(2) İlçeler; ilçe müftüleri, vaizler ve şube müdürlerinin atama ve yer değiştirmelerine esas olmak üzere hizmet gerekleri dikkate alınarak beş sınıfa ayrılmış ve EK-2 sayılı listede gösterilmiştir.”

MADDE 3 –  Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (f) bendi hükmü saklı kalmak üzere bütün grup ve sınıflarda hizmet süresi asgari üç, azami beş yıldır. Hizmet gerekleri bakımından müftüler ile müftü yardımcıları hariç azami hizmet süresini tamamlayan personelin görev süresi üç yıla kadar uzatılabilir.

(2) Asgari hizmet süresini tamamlayanlar re’sen başka bir yere atanabilirler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi, (b) bendi, (c) bendi, (ç) bendinin (3) numaralı alt bendi ve (d) bendi ile aynı maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“a) İl müftüsü;

1) İlk defa dördüncü grupta yer alan illere, bu grupta yer bulunmaması halinde diğer grup illere atanabilir.

2) İl müftüsü, hizmet gereği asgari ve azami hizmet sürelerine bakılmaksızın başka gruptaki illere veya Başkanlık vaizliğine, Başkanlık müftülüğüne veya Başkanlık müşavirliğine atanabilir.

3) Başka görevlere atanan il müftüleri yeniden il müftüsü olarak atanmaları durumunda, ayrıldıkları grupta hizmetlerini tamamlamamış iseler bu grupta yer alan illerden birine atanırlar”

“b) İl müftü yardımcısı;

1) İlk defa dördüncü grupta yer alan illere, bu grupta yer bulunmaması halinde diğer grup illere de atanabilir. Atandığı grupta asgari hizmet süresini tamamlayan il müftü yardımcısı, diğer gruplardaki illere atanabilir.

2) Bütün gruplarda asgari hizmet süresini tamamlayan il müftü yardımcısı, grubuna bakılmaksızın daha önce görev yapmadığı illere atanabilir.

3) Beş yıl ilçe müftülüğü yapmış olan ilçe müftüsü, grup şartı aranmadan il müftü yardımcısı olarak atanabilir.”

“c) İlçe müftüleri;

1) İlk defa dördüncü sınıf ilçelere, bu ilçelerde yer bulunmaması halinde beşinci sınıf ilçelere atanır. Beşinci ve dördüncü sınıf ilçelerde asgari hizmet süresini tamamlayan ilçe müftüsü üçüncü sınıf ilçelere atanabilir.

2) İlçe müftüsünün ikinci veya birinci sınıf ilçelere atanabilmesi için, daha alt sınıf ilçelerdeki asgari hizmet sürelerini tamamlamaları esastır.

3) Bütün sınıflarda asgari hizmet süresini tamamlayan ilçe müftüsü görev yapmadığı ilçelere atanabilir.”

“3) Bütün grup veya sınıflarda asgari hizmet süresini tamamlayan şube müdürü, grup veya sınıfına bakılmaksızın daha önce görev yapmadığı illere veya bu illerin şube müdürü kadrosu bulunan ilçesine atanır.”

“d) Vaiz;

1) İlk defa beşinci veya dördüncü sınıfta yer alan ilçeye atanır. Beşinci veya dördüncü sınıf ilçelerde asgari hizmet süresini tamamlayan vaiz, üçüncü veya ikinci sınıf ilçelere atanabilir.

2) Birinci sınıf ilçelere atanabilmek için asgari beş yıl vaiz veya cezaevi vaizi olarak çalışmış olma şartı aranır.

3) Bütün grup veya sınıflarda asgari hizmet süresini tamamlayan vaiz, istediği il veya ilçeye atanabilir.

4) Cezaevi vaizi atamasında bu bentte sayılan hükümler uygulanmaz.”

“(4) Grup veya sınıf hizmetine tabi olarak il ve ilçelere ilk defa ataması yapılan personel bu yerlerdeki asgari görevleri süresince 20 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yer alan hükümlerden yararlanamazlar. Bayan vaizler hakkında bu hüküm uygulanmaz.”

“(5) Atandığı yerde asgari hizmet süresini tamamlayan il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü ve şube müdürünün durumları Atama ve Yer Değiştirme Kurulunca her yıl değerlendirilerek azami hizmet süresinin sonuna kadar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın yerlerinde bırakılabilirler. Azami hizmet süresini tamamlayan şube müdürlerinin, hizmet gerekleri bakımından her yıl durumları değerlendirilerek,  görev süreleri üç yıla kadar uzatılabilir.”

“(6) Grup ve sınıf hizmetine tabi personelin görev ve/veya yer değişikliği durumlarının değerlendirilmesinde EK-4, EK-5 ve EK 5/A formları dikkate alınır.”

MADDE 5 –  Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İmam-hatipler ilk defa (D) grubu köy ve kasaba camilerine atanırlar. Köy ve kasabalarda münhal (D) grubu cami bulunmaması halinde il ve ilçe merkezlerindeki (D) grubu camilere de ilk defa atama yapılabilir. Bu gruptaki camilerde görev süresi asgari üç yıldır. (B) grubu camilere atanabilmek için; (D) ve (C) grubu camilerde toplam beş yıl görev yapmış olmak şarttır. (A) grubu camilere atanabilmek için ise, diğer grup camilerde en az sekiz yıl görev yapmış olmak ve aşere, takrib ve tayyibe kursunu veya ihtisas kursunu veya hafız olup tashih-i huruf kursunu bitirmiş olmak gerekir.”

 

MADDE 6 –  Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(10) Bu Yönetmeliğe göre ilk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü; başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Bu süreler; kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan personel için iznin veya geçici görevin bitimi tarihinde başlar.

(11) Başka yerdeki bir göreve atanan personelden onuncu fıkradaki süre içerisinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamayanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir.  Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süre sonunda da yeni görevinde işe başlamayanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar.”

MADDE 7 –  Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (f) bendi eklenmiş ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi için il müftülerinin yerlerinin değiştirilmesine ihtiyaç duyulması.”

“(5) Hizmet gerekleri ve cami özellikleri dikkate alınarak 17 ve 18 inci maddedeki atanma usulüne istisna olarak Atama ve Yer Değiştirme Kurulu kararına istinaden Başkan onayı ile cami görevlisi atanabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, dini yüksek ihtisas merkezi müdürü, eğitim merkezi müdürü, vaiz, şube müdürü, eğitim görevlisi, uzman, murakıp, sayman ve şeflerin hizmet gereği mazeret ve karşılıklı yer değiştirme dışında istekleri üzerine görev veya yer değiştirme taleplerini Başkanlığa; Kur’an kursu öğreticilerinin ise il müftülüklerine, her yıl 1 Mart -31 Mart tarihleri arası ulaştırmaları şartıyla 1 Haziran- 1 Temmuz arasında yer değişiklikleri yapılır. Diğer görevliler için bu şart aranmaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Her yıl 1 Haziran- 1 Temmuz tarihleri arasında toplanarak, bulunduğu yerde asgari ve azami görev süresini tamamlayan müftü yardımcısı ve ilçe müftüsünden görevleri veya görev yerleri değiştirilmesi gerekenler ile zarurî boşalmalar sebebiyle aynı unvandaki personelden yıl içinde atanması gerekenlerin,”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki Başkanlık personelinden il müftü yardımcısı ve dengi ve daha alt düzeyde bulunan kadroların eşdeğerleri aşağıdaki şekilde yedi kademe olarak belirlenmiştir.

a) Birinci kademe: İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, eğitim görevlisi, başvaiz, uzman vaiz.

   b) İkinci kademe: İşletme müdür yardımcısı, şube müdürü, yayınevi satış müdürü, vaiz, cezaevi vaizi, murakıp.

c) Üçüncü kademe: Başimam-hatip, Kur’an kursu başöğreticisi.

 

ç) Dördüncü kademe: APK uzmanı, din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı, vakit hesaplama uzmanı, uzman, uzman imam-hatip, uzman Kur’an kursu öğreticisi, baş müezzin, tabip, diş tabibi.

d) Beşinci kademe: Öğretmen, sosyolog, psikolog, çözümleyici, mütercim, kütüphaneci, istatistikçi, astronom, mühendis, mimar, imam-hatip, Kur’an kursu öğreticisi, cami rehberi, programcı, ayniyat saymanı, teberrukat saymanı, musahhih, şef, tekniker, sağlık teknikeri, biolog, yönetmen, prodüktör, film yapımcısı, ses kayıtçısı, ışıkçı, montajcı, spiker, muhabir, kameraman, müezzin-kayyım, bilgisayar işletmeni, teknik ressam, teknisyen, grafiker, hemşire, sağlık teknisyeni, laborant, veri hazırlama ve kontrol işletmeni.

e) Altıncı kademe: Memur, mutemet, sekreter, ambar memuru, veznedar, satınalma memuru, santral memuru, daktilograf.

f) Yedinci kademe: Şoför ve yardımcı hizmetler sınıfı personeli.

(2) Eşdeğer kadrolardan aynı kademede bulunan kadrolar arasındaki geçişler ile üst kademeden alt kademelerdeki kadrolara geçişlerde, adaylığı kalkmış olmak ve atanılacak kadronun şartlarını taşımak kaydıyla sınavsız atama yapılabilir. Personelin talebi halinde imam-hatipler müezzin kayyım; murakıp ve Kur’an kursu öğreticileri imam-hatip veya müezzin kayyım; vaizler Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip veya müezzin kayyım; il müftü yardımcıları ile ilçe müftüleri ise şube müdürü, vaiz, Kur’an kursu öğreticisi, imam hatip veya müezzin kayyım kadrolarına ilgili mevzuatında belirtilen diğer şartlara tabi olmaksızın atanabilirler.

(3) Üst veya aynı kademedeki kadrolardan geçişlerde eğitim görevlisi, şube müdürü, öğretmen, şef, yönetmen, prodüktör, film yapımcısı, ses kayıtçısı, ışıkçı, montajcı, spiker, muhabir, kameraman, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve şoför kadrolarına Başkanlıkça yapılacak sınavla atama yapılabilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 II sayılı liste ekteki şekliyle değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendindeki hükümlere bağlı kalmaksızın şube müdürü kadrolarına naklen veya ilk defa atama yapılabilir.”

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Başkanlık teşkilatında toplam beş yıl veya daha fazla fiilen vaizlik hizmeti bulunanlar üç ay içinde müracaatları halinde bulundukları yerde bırakılabilirler.”

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

Linkler
Devlet Daireleri
Bankalar
Gazete & Haber
Televizyon
Diyanet İşleri Başkanlığı
Menü
 
Ana Sayfa
Foto Galeri
Video Galeri
İletişim
Bize Ulaşın
0312 232 70 20
[email protected]
Din-Bir-Sen | Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı (GMK Bulvarı) No:39 / 20-21
Maltepe Çankaya / Ankara
Tel :+90 312 232 70 20
Fax :+90 312 232 70 21
Gsm:+90 530 505 63 36

[email protected]

 

Vergi Dairesi : Mithatpaşa V.D.        Vergi Numarası : 879 062 1718
IBAN NO : TR56 0001 0004 7152 5286 9150 01


 

© 2012 Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım & Yazılım :
Networkbil.net